MS03-037: L? h?ng trong Visual Basic cho các ?ng d?ng có th? cho phép th?c thi m? tùy ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822715 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thông tin trong bài vi?t này ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m mà đư?c li?t kê trong các "Áp d?ng Đ?"ph?n c?a bài vi?t này.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) d?a trên h? th?ng phát tri?n Microsoft Visual Basic. S?n ph?m Microsoft Office bao g?m VBA và s? d?ng nó đ? th?c hi?n m?t s? ch?c năng. B?n có th? s? d?ng VBA đ? xây d?ng tùy ch?nh các chương tr?nh d?a trên m?t chương tr?nh máy ch? hi?n có.

Một khuy?t t?t t?n t?i trong các cách VBA ki?m tra tài li?u tính thông qua v?i nó khi m?t tài li?u đư?c m? b?ng chương tr?nh máy ch? lưu tr?. M?t b? đ?m overrun t?n t?i đó, n?u khai thác thành công, có th? cho phép k? t?n công th?c thi m? c?a s? l?a ch?n c?a h? trong b?i c?nh c?a ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào.

Cho m?t cu?c t?n công đ? thành công, ngư?i dùng đăng nh?p vào s? ph?i m? m?t tài li?u đ?c bi?t crafted g?i cho h? b?i m?t k? t?n công. Tài li?u này có th? là b?t k? lo?i tài li?u mà h? tr? VBA, ch?ng h?n như m?t tài li?u Microsoft Word, m?t Microsoft Excel b?ng tính, ho?c m?t b?n tr?nh bày Microsoft PowerPoint. N?u t? đang đư?c s? d?ng như HTML tr?nh so?n th?o thư đi?n t? cho Microsoft Outlook, tài li?u này có th? là thư đi?n t?. Tuy nhiên, ngư?i s? d?ng đăng nh?p ngày ph?i tr? l?i ho?c chuy?n ti?p e-mail đ?c h?i thông báo cho các l? h?ng đư?c khai thác.

Gi?m nh? các y?u t?
 • Đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng ph?i m? m?t tài li?u đư?c g?i t?i chúng b?ng m?t k? t?n công cho l? h?ng này đư?c khai thác.
 • N?u t? đang đư?c s? d?ng như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? HTML trong Outlook, ngư?i dùng ph?i tr? l?i ho?c chuy?n ti?p m?t thư đi?n t? đ?c h?i đ? đư?c g?i đ?n chúng b?ng nh?ng k? t?n công cho l? h?ng này đư?c khai thác.
 • M?t k? t?n công m? có th? ch? ch?y v?i quy?n tương t? như dùng đăng nh?p vào. Quy?n ưu đ?i c? th?, và nh?ng k? t?n công có th? đ?t đư?c thông qua các l? h?ng này do đó s? ph? thu?c vào đ?c quy?n đư?c trao quy?n cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i đang đăng nh?p. B?t k? h?n ch? v? tài kho?n c?a các ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i áp d?ng thông qua chính sách nhóm, s? c?ng h?n ch? các hành đ?ng c?a b?t k? m? tùy ? đư?c thi hành b?i đi?u này d? b? t?n thương.

GI?I PHÁP

Thông tin b?o m?t b?n vá

T?i v? và cài đ?t thông tin

N?u b?n đang s? d?ng b?t k? các chương tr?nh sau đây, b?n nên áp d?ng Phiên b?n VBA vá này:
 • Microsoft VBA 5,0
 • Microsoft VBA 6.0
 • Microsoft VBA 6.2
 • Microsoft VBA 6.3
 • Microsoft truy c?p 97
 • Microsoft Excel 97
 • Microsoft PowerPoint 97
 • Microsoft Word 97
 • Microsoft Word 98(J)
 • Microsoft công tr?nh 2001
 • Microsoft công tr?nh 2002
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Kinh doanh Microsoft gi?i pháp đ?i b?nh nguyên 7,5
 • Kinh doanh Microsoft gi?i pháp đ?i b?nh nguyên 7,0
 • Kinh doanh Microsoft gi?i pháp đ?i b?nh nguyên 6.0
 • Microsoft Business Solutions Solomon IV 4,5
 • Microsoft Business Solutions Solomon IV 5,0
 • Microsoft Business Solutions Solomon IV 5,5
Đ? bi?t thêm v? Microsoft VBA vá, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822150S?n có c?a Microsoft VBA security update for MS03-037
N?u b?n đang s? d?ng b?t k? các chương tr?nh sau đây, b?n ph?i áp d?ng các phiên b?n c? th? c?a các mi?ng vá cho các s?n ph?m.
 • Microsoft d? án 2000
 • Microsoft d? án 2002
 • Microsoft Visio 2002
Đ? bi?t thêm v? b?o m?t b?n vá l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822211Mô t? d? án Microsoft vá l?i b?o m?t 2002: 3 tháng 9 năm 2003
822212 Mô t? c?a vá l?i b?o m?t Visio 2002: 3 tháng 9 năm 2003
N?u b?n đang s? d?ng b?t k? các chương tr?nh sau đây, b?n ph?i áp d?ng các phiên b?n c? th? c?a các mi?ng vá cho các s?n ph?m.
 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft Office XP (bao g?m c? nhà xu?t b?n Microsoft 2002)
Đ? bi?t thêm v? b?o m?t b?n vá l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822036Mô t? v? an ninh Office XP vá: 3 tháng 9 năm 2003
822035 Mô t? c?a vá l?i b?o m?t Office 2000: 3 tháng 9 năm 2003

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá b?n vá này.

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l? h?ng, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-037.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 822715 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Great Plains Dynamics 7.0
 • Microsoft Great Plains eEnterprise 7.0
 • Microsoft Business Solutions–Great Plains 7.5
 • Microsoft Great Plains Solomon IV 5.0
T? khóa: 
kbofficexppresp3fix kboffice2000presp4fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbqfe kbfix kbbug kbmt KB822715 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822715

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com