"Shockwave ho?t h?nh chơi không đư?c cài đ?t trên h? th?ng c?a b?n" thông báo l?i ho?c Encarta b?t đ?u v?i m?t màn h?nh tr?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822761 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u m?t trong các s?n ph?m Microsoft Encarta đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho", m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • Xu?t hi?n m?t màn h?nh tr?ng sau khi kh?i đ?ng.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau đây, m?c dù Shockwave đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n:
  Máy nghe nh?c ho?t h?nh Shockwave không đư?c cài đ?t trên c?a b?n h? th?ng.
 • B?n nh?n đư?c m?t trong m?t s? l?i script tin nh?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi Shockwave không đư?c cài đ?t m?t cách chính xác. Nói chung, hành vi này x?y ra n?u Shockwave đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t s?n ph?m Encarta. Tuy nhiên, chương tr?nh r?ng Shockwave cài đ?t không cài đ?t m?t phiên b?n đ?y đ? c?a các chương tr?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? xung, và sau đó cài đ?t l?i Shockwave t? Encarta đ?a CD-ROM hay DVD. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Lo?i b? Shockwave

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách chương tr?nh cài đ?t, nh?p vàoShock Wave, sau đó b?mThay đ?i/lo?i b?.
 4. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? lo?i b? Shock Wave.

Cài đ?t l?i Shockwave t? ph?n m?m Encarta

 1. Chèn ph?n m?m cài đ?t Encarta đ?a CD-ROM ho?c DVD.
 2. Xác đ?nh v? trí c?a b?n đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD, nh?p chu?t ph?i vào đ?a CD-ROM c?a b?n ho?c ? đ?a DVD, và sau đó nh?p vào Khám phá.
 3. B?m đúp Thi?t l?p.
 4. Trong thu?t s? thi?t l?p Encarta, nh?p vàoTi?p theo.
 5. Nh?p vào S?a ch?a, sau đó b?mTi?p theo.
 6. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? hoàn thành các S?a ch?a các quá tr?nh.
 7. B?t đ?u Encarta.
Chú ý N?u b?n không có quy?n truy c?p vào ph?n m?m Encarta, truy c?p vào các Macromedia Web site sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Shockwave:
http://www.Macromedia.com
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822761 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Encarta 2006
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Reference Library Premium 2005
 • Microsoft Encarta Reference Library 2004
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbmt KB822761 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822761

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com