Làm th? nào đ? g? r?i ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Nh?t k? ?ng d?ng trong Exchange 2000 Server ho?c trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong t? ch?c c?a b?n Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Microsoft Exchange 2000 Server, b?n có th? g?p m?t v?n đ? mà d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không tem đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng v?i đ?a ch? proxy.

B?n có th? kh?c ph?c v?n đ? này b?ng cách th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây:
 • Tăng ch?n đoán đăng nh?p vào máy tính Exchange.
 • Ch?n m?t đ?i tư?ng th? nghi?m đ? giám sát.
 • Xem Nh?t k? ?ng d?ng đ? xác đ?nh li?u d?ch v? C?p Nh?t nh?n x? l? các đ?i tư?ng th? nghi?m thành công.
Liên t?c th?c hi?n m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i trên d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? làm cho quá tr?nh g? r?i khó khăn hơn. V? v?y, thay v? c?a liên t?c th?c hi?n m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i trên d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n, b?n có th? xem các s? ki?n mà t?o ra các d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? xác đ?nh nơi t?n t?i v?n đ? ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.

GI?I THI?U

D?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c bao g?m v?i Microsoft Exchange Server 2003 và Microsoft Exchange 2000 Server. Bài vi?t này mô t? cách g? r?i ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng các s? ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

Trong t? ch?c Exchange c?a b?n, tên mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t tem thư cho phép các đ?i tư?ng trong m?t tên mi?n đư?c ch? đ?nh cho b?i c?nh đ?t tên mi?n đó. B?n có th? t?o m?t tên mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t cho t?ng b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n c? th?. N?u m?t tên mi?n có nhi?u hơn m?t tên mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, b?n ph?i xác đ?nh ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? g? r?i. Các doanh nghi?p ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t ch? tem v?t trong ng? c?nh đ?t tên c?u h?nh, ch?ng h?n như thư m?c chung các c?a hàng và d?ch v? sao nhân b?n trang web. D?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n c?a doanh nghi?p không ph?i đóng d?u các đ?i tư?ng như là ngư?i dùng, các nhóm, đ?a ch? liên l?c, ho?c thư m?c công c?ng.

B?n có th? nh?n bi?t nhi?u ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t v?n đ? b?ng cách ki?m tra Nh?t k? ?ng d?ng trong Event Viewer. B?n có th? s? d?ng Nh?t k? ?ng d?ng đ? g? r?i các v?n đ? sau:
 • D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không ph?i đóng d?u các đ?i tư?ng v?i m?t đ?a ch? proxy.
 • D?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ph?i m?t m?t th?i gian dài cho các đ?i tư?ng con d?u v?i m?t đ?a ch? proxy.
 • D?ch v? C?p Nh?t nh?n tem đ?i tư?ng v?i m?t đ?a ch? ?y quy?n không chính xác.

Tăng ch?n đoán đăng nh?p

Đ? kh?c ph?c v?n đ? ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà b?n có th? g?p, tăng khai thác g? ch?n đoán đ?n m?c t?i đa. Th?c hi?n vi?c này cho t?t c? các đ?i tư?ng sau trên máy ch? Exchange là ch?u trách nhi?m cho tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n mà b?n mu?n g? r?i.

Chú ý N?u có nhi?u hơn m?t ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà là ch?u trách nhi?m cho tên mi?n, thi?t l?p l?ch tr?nh đ? Không bao gi? h?t cho t?t c?, nhưng m?t trong nh?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. Đi?u này s? cho phép b?n t?p trung vào Nh?t k? ?ng d?ng ch? có m?t ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t máy ch? khi b?n g? r?i các v?n đ? ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D?ch v?Th? lo?i
MSExchangeALLDAP ho?t đ?ng
MSExchangeALĐ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
MSExchangeSATh? h? ?y quy?n (Exchange 2003 ch?)
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u công c? trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. N?u các nhóm hành chính đư?c kích ho?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng nhóm hành chính c?a b?n. N?u các nhóm hành chính chưa đư?c b?t, h?y đ?n bư?c 3.
 3. M? r?ng Các máy ch?, b?m chu?t ph?i vào Exchange server b?n mu?n c?u h?nh ch?n đoán đăng nh?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Ghi nh?t k? chu?n đoán tab, và sau đó nh?p vào MSExchangeAL trong các D?ch v? danh sách.
 5. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào LDAP ho?t đ?ng, b?m T?i đa, b?m Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?, sau đó b?m T?i đa.

  N?u b?n đang ch?y Exchange 2003, đi đ?n bư?c 6. N?u b?n không ch?y Exchange 2003, đi đ?n bư?c 7.
 6. Nh?p vào MSExchangeSA trong các D?ch v? danh sách, b?m vào Th? h? ?y quy?n trong các Danh mục danh sách và b?m T?i đa.
 7. Nh?p vào Ok.
Sau khi b?n ch?n m?t tên mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? g? r?i, và sau khi b?n đ? tăng ch?n đoán đăng nh?p vào Exchange server x? l? các tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n mà b?n mu?n hi?n th? l?i, b?n ph?i ch?n m?t đ?i tư?ng s? d?ng đ? th? nghi?m d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n. Ví d?, th? nghi?m d?ch v? C?p Nh?t nh?n b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không có đóng d?u. B?n có th? xem nh?ng hành đ?ng mà ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t th?c hi?n trên đ?i tư?ng này.

Xác đ?nh li?u d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? b?t đ?u

Trong v?ng vài phút sau khi b?n tăng ch?n đoán lâm nghi?p, t? ch?c s? ki?n ID 8011 và t? ch?c s? ki?n ID 8012 s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng. N?u nh?ng s? ki?n không xu?t hi?n, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? không b?t đ?u ho?c d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? ng?ng đáp ?ng. N?u b?n nghi ng? r?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? không b?t đ?u ho?c d?ch v? C?p Nh?t nh?n ng?ng đáp ?ng, kh?i đ?ng l?i d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant. Khi b?n kh?i đ?ng d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant, d?ch v? này t?i m?t lo?t các DLLs. M?t trong nh?ng DLLs là Abv_dg.dll.

Khi b?n kh?i đ?ng d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không, s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 1000

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
S? ki?n th? lo?i: t?ng
ID s? ki?n: 1000
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy chủ
Mô t?: Microsoft Exchange h? th?ng Attendant là b?t đ?u. Microsoft Exchange Server h? th?ng Attendant, kh?i đ?ng d?ch v? hoàn ch?nh, phiên b?n 6,5 (xây d?ng 7226.0).

Sau khi s? ki?n này x?y ra, các s? ki?n đư?c hi?n th? đ? ch? ra r?ng m?t s? DLL đang t?i và các thành ph?n DSAccess đư?c đang đư?c kh?i t?o. Sau đó, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n.

T? ch?c s? ki?n ID 9006

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
S? ki?n th? lo?i: t?ng
T? ch?c s? ki?n ID: 9006
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy chủ
Mô t?: Microsoft Exchange h? th?ng Attendant đang t?i ' ABV_DG.DLL'.

T? ch?c s? ki?n ID 9008

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
S? ki?n th? lo?i: t?ng
ID s? ki?n: 9008
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
ser: N/A
Máy tính: Tên máy chủ
Mô t?: Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không là b?t đ?u ' ABV_DG.DLL'.

S? ki?n 9008 ch? ra r?ng Abv_dg.dll là b?t đ?u. Ngay sau khi s? ki?n 9008 xu?t hi?n, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n.

T? ch?c s? ki?n ID 8011

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
T? ch?c s? ki?n ID: 8011
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy chủ
Mô t?: T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? ' CN = ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, CN = đ?a ch? li?t kê Container, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com' b?ng cách s? d?ng b? l?c ' (&(objectCategory=msExchAddressListService) (! ()IsDeleted=TRUE)))' và yêu c?u thu?c tính distinguishedName; objectGUID; LegacyExchangeDN; msExchADCGlobalNames; ObjectSID; ObjectClass; msExchMasterServiceBL; activationSchedule; activationStyle; msExchAddressListServiceLink; msExchDomainLink; msExchServer1AuthenticationCredentials; msExchServer1AuthenticationPassword; msExchEncryptedPassword; msExchServer1NetworkAddress; msExchExportContainers; msExchReplicateNow; msExchDoFullReplication; msExchServer1LastUpdateTime; msExchServer1HighestUSN; msExchServer1PageSize; msExchPollInterval; msExchServer1Flags; VersionNumber; msExchServer1HighestUSNVector; msExchProcessedSids; msExchDomainGlobalGroupSid; msExchDomainLocalGroupSid; msExchDomainGlobalGroupGuid; msExchDomainLocalGroupGuid; gatewayProxy.

T? ch?c s? ki?n ID 8012

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
ID s? ki?n: 8012
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy chủ
Mô t?: T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? ' CN = ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, CN = đ?a ch? li?t kê Container, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com' tr? v? 2 đ?i tư?ng.

Nh?ng s? ki?n này xu?t hi?n khi Abv_dg.dll t?m ki?m cho b?t k? d?ch v? C?p Nh?t hi?n có ngư?i nh?n. Thông thư?ng, n?u t? ch?c s? ki?n ID 9006 xu?t hi?n, nhưng t? ch?c s? ki?n ID 9008 không xu?t hi?n, hành vi này ch? ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t máy ch? là m?t máy ch? k?t thúc. Abv_dg.dll không b?t đ?u trên m?t máy ch? k?t thúc. V? v?y, t? ch?c s? ki?n ID 8011 và t? ch?c s? ki?n ID 8012 không xu?t hi?n trên m?t máy ch? k?t thúc. D?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ph?i đư?c ch? t?i m?t máy ch? back-end.

Nh?n th?y r?ng, trong b? l?c mà xu?t hi?n trong t? ch?c s? ki?n ID 8011, Abv_dg.dll t?m ki?m cho b?t k? đ?i tư?ng nào đư?c các thành viên c?a các msExchAddressListService l?p h?c và mà không có c?a h? isDeleted b?t đ?ng s?n đ?t thành TRUE. Nói chung, đi?u này có ngh?a r?ng Abv_dg.dll t?m ki?m cho b?t k? đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà không ph?i là tombstoned. (Tombstoned các đ?i tư?ng là đ?i tư?ng đ? b? xóa, nhưng không có đư?c nêu ra đư?c g? b? t? thư m?c.) T?m ki?m này tr? v? m?t s? k?t qu? b?ng s? ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà b?n có:

Trong nh?ng s? ki?n này, các đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t ch? có d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n c?a doanh nghi?p và m?t tên mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. V? v?y, vi?c t?m ki?m tr? v? hai đ?i tư?ng. N?u t?m ki?m này tr? v? k?t qu? nào, máy ch? Exchange c?a b?n không nh?n th?y các đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. Hành vi này có th? x?y ra do m?t v?n đ? quy?n t?n t?i.

N?u máy ch? trao đ?i không th? nh?n th?y m?t đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, Exchange server không th? xác đ?nh r?ng đó là trách nhi?m đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. Trong trư?ng h?p này, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t s? không bao gi? x? l? b?t k? đ?i tư?ng. Tuy nhiên, ngay c? khi Exchange server không phát hi?n b?t k? đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, t? ch?c s? ki?n ID 8011 và t? ch?c s? ki?n ID 8012 s? xu?t hi?n thư?ng xuyên. Hành vi này x?y ra b?i v? Abv_dg.dll thư?ng xuyên t?m ki?m s? t?n t?i c?a ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t. N?u s? ki?n ID 8011 và t? ch?c s? ki?n ID 8012 không xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng sau khi b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant, Abv_dg.dll có th? không có đư?c b?t đ?u. Abv_dg.dll có th? không có đư?c kh?i đ?ng v? h? ph?c v? Exchange là m?t máy ch? k?t thúc.

Xác đ?nh xem ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t truy v?n đ? thay đ?i

N?u s? ki?n ID 8011 và t? ch?c s? ki?n ID 8012 xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng sau khi b?n tăng ch?n đoán đăng nh?p, b?n ph?i xác đ?nh xem ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t truy v?n tên mi?n cho b?t k? các đ?i tư?ng m?i ho?c s?a đ?i đ? x? l?. D?a trên l?ch tr?nh ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t nên truy v?n tên mi?n cho b?t k? m?i ho?c s?a đ?i các đ?i tư?ng. D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n nên c?ng truy v?n tên mi?n n?u b?n b?m chu?t ph?i vào d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n và b?m C?p nh?t bây gi?.

Đ? xác đ?nh li?u d?ch v? C?p Nh?t nh?n truy v?n tên mi?n cho nh?ng thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Chú ý Ch?nh s?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI)-theo là bao g?m trong công c? h? tr? Microsoft Windows. Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows trong Windows 2000, b?m đúp vào Setup.exe trong thư m?c Support\Tools trong Windows 2000 CD. Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows trong Windows Server 2003, b?m đúp vào Suptools.MSI trong thư m?c Support\Tools trong Windows Server 2003 CD.
 1. S? d?ng ch?nh s?a ADSI-theo ho?c LDP.exe đ? k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ch? ra. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng th? nghi?m mà b?n đ? ch?n trong ph?n "Tăng ch?n đoán đăng nh?p", và sau đó ghi l?i giá tr? cho các uSNChanged thu?c tính.

  Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ng Tên mi?n NC [DomainController. contoso.com], m? r?ng DC = contoso,DC = com, và sau đó m? r?ng container đ?i tư?ng th? nghi?m c?a b?n n?m ?. Ví d?, m? r?ng CN = ngư?i dùng.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng th? nghi?m và b?m Thu?c tính. Ví d?, b?m chu?t ph?i vào CN =Tên ngư?i dùng, sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào uSNChanged.
  5. Lưu ? các giá tr? mà s? xu?t hi?n trong các Value(s) h?p.
  6. B? ADSI Edit-theo.
 2. Trên máy ch? Exchange ch?u trách nhi?m cho ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà b?n mu?n g? r?i, b?t đ?u xem s? ki?n, và sau đó xem n?i dung s? ghi đơn. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i eventvwr, b?m Ok, sau đó b?m ?ng d?ng đăng nh?p.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào T?m.
 4. Trong các ID s? ki?n h?p, lo?i 8011, lo?i Cơ s? ' DC trong các Mô tả h?p, và sau đó nh?p vào T?m ti?p theo.
 5. Nh?p vào Đóng, và sau đó b?m đúp chu?t vào các s? ki?n mà các T?m th?y t?i đ?a phương ?ng d?ng đăng nh?p h?p tho?i tr? v?. S? ki?n này bao g?m thông tin v? vi?c t?m ki?m m?i nh?t cho nh?ng thay đ?i x?y ra trong b?i c?nh đ?t tên mi?n. Ví d?, m?t thông báo s? ki?n tương t? như dư?i đây xu?t hi?n:

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
  Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
  T? ch?c s? ki?n ID: 8011
  Ngày:Ngày
  Thời gian:Giờ
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính:Tên máy chủ
  Mô t?:
  T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? ' DC = contoso, DC = com' b?ng cách s? d?ng b? l?c ' (& (USNChanged > = 273870) (uSNChanged<=298312)((objectclass=*)))' and="" requesting="" attributes="" distinguishedname;="" objectguid;="" legacyexchangedn;="" msexchadcglobalnames;="" objectsid;="" objectclass;="" objectcategory;="" displayname;="" msexchhidefromaddresslists;="" hidedlmembership;="" ntsecuritydescriptor;="" showinadvancedviewonly;="" msexchalobjectversion;="" showinaddressbook;="" msexchpolicyenabled;="" givenname;="" sn;="" cn;="" mailnickname;="" targetaddress;="" initials;="" proxyaddresses;="" mail;="" textencodedoraddress;="" msexchhomeservername;="" msexchexpansionservername;="" msexchcustomproxyaddresses;="" msexchpoliciesincluded;="" msexchpoliciesexcluded;="" replpropertymetadata;="" replicatedobjectversion;="" replicationsignature;="" whenchanged;="" whencreated;="" usnchanged;="" usncreated;="" objectversion;="" isdeleted;="" homemdb;="" homemta;="" msexchmailboxguid;="" msexchmailboxsecuritydescriptor;="" msexchresourceguid;="" useraccountcontrol;=""></=298312)((objectclass=*)))'>

Trong mô t? s? ki?n này, b?n nh?n th?y r?ng d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n t?m ki?m b?t k? đ?i tư?ng nào mà có m?t uSNChanged giá tr? thu?c tính gi?a 273870 và 298312. B?n c?ng có th? nh?n th?y r?ng s? ki?n ID 8011 xu?t hi?n nhi?u l?n khác trong Nh?t k? ?ng d?ng. Nh?ng s? ki?n khác có ch?a t?m ki?m khác nhau. Nh?ng s? ki?n khác có th? đư?c t?o ra b?i nhi?u ho?t đ?ng kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, đ? kh?c ph?c các d?ch v? C?p Nh?t nh?n dán tem đ?i tư?ng trong t? ch?c Exchange c?a b?n, b?n ch? có đ? xem xét các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 nơi mà các cơ s? c?a t?m ki?m là tên mi?n b? ?nh hư?ng. V? v?y, b?n s? d?ng các T?m l?nh cùng v?i nh?ng "cơ s? ' DC" mô t? m?c.

N?u b?n có ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t cho các tên mi?n khác nhau đang ch?y trên cùng m?t máy ch? Exchange, b?n có th? mu?n bao g?m toàn b? tên mi?n trong các Mô tả h?p c?a các T?m th?y t?i đ?a phương ?ng d?ng đăng nh?p h?p tho?i. N?u b?n làm đi?u này, b?n s? b? qua các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 cho tên mi?n khác ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.

H?y xem xét các k?ch b?n sau đây:
 • Đ?i tư?ng th? nghi?m có m?t uSNChanged giá tr? thu?c tính cao hơn giá tr? xu?t hi?n ? s? ki?n này.

  N?u th? nghi?m đ?i tư?ng mà b?n đ? lưu ? các uSNChanged giá tr? thu?c tính cho có m?t uSNChanged giá tr? đó là cao hơn nhi?u USNs trong s? ki?n này, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? không đư?c truy v?n cho đ?i tư?ng này. Nếu uSNChanged giá tr? cho đ?i tư?ng này là r?t nhi?u cao hơn USNs ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t hi?n đang ch? bi?n, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? rơi phía sau và v?n c?n đánh b?t lên đ?n nh?ng thay đ?i m?i nh?t.

  Thông thư?ng, hành vi này x?y ra n?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i đư?c ch?y. Khi b?n b?m vào Xây d?ng l?i, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t b?t đ?u qua t? m?t uSNChanged giá tr? c?a 1 và truy v?n đ?i v?i t?t c? các đ?i tư?ng trong tên mi?n. Trong m?t ph?m vi l?n, có th? m?t nhi?u gi? ho?c nhi?u ngày cho ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? x? l? t?t c? các đ?i tư?ng trong tên mi?n.
 • Đ?i tư?ng th? nghi?m có m?t uSNChanged giá tr? thu?c tính th?p hơn giá tr? xu?t hi?n ? s? ki?n này.

  N?u th? nghi?m đ?i tư?ng mà b?n đ? lưu ? các uSNChanged giá tr? thu?c tính cho có m?t uSNChanged giá tr? th?p hơn ph?m vi USNs trong s? ki?n này, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? vư?t qua đ?i tư?ng này. Trong trư?ng h?p này, ti?p t?c t?m ki?m tr? l?i thông qua các ?ng d?ng đăng nh?p cho đ?n khi b?n t?m th?y các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 ch?a kho?ng USNs bao g?m các đ?i tư?ng th? nghi?m c?a b?n.

  N?u b?n không th? t?m th?y ph?m vi USN này, s?a đ?i các đ?i tư?ng th? nghi?m. B?t k? thay đ?i nào đ?i tư?ng, ch?ng h?n như thay đ?i mô t? các đ?i tư?ng, gây ra các uSNChanged ph?i đư?c thay đ?i giá tr? m?i nh?t trên b? đi?u khi?n vùng. V? v?y, n?u ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? đi qua các đ?i tư?ng th? nghi?m, và n?u b?n không th? t?m th?y s? ki?n liên quan đ?n s? ki?n ID 8011, s?a đ?i các đ?i tư?ng th? nghi?m và sau đó lưu ? m?i uSNChanged giá tr?. Sau đó, b?n có th? xác đ?nh s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 ti?p theo trong Nh?t k? ?ng d?ng. S? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 ti?p theo s? bao g?m H?i quân M? c?a đ?i tư?ng b?n thay đ?i.
 • Trư?ng h?p t? ch?c s? ki?n ID 8011 không có v? là có "cơ s? ' DC" trong các mô t? s? ki?n.

  N?u Nh?t k? ?ng d?ng không ch?a m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 đ? "cơ s? ' DC" trong s? ki?n này mô t?, mi?n ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? không b?t đ?u x? l? đư?c nêu ra.

  Chú ý V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 đ? đư?c ghi đè b?i các s? ki?n m?i hơn. N?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ch?y, Nh?t k? ?ng d?ng có th? đi?n lên r?t nhanh chóng. Đ? xác đ?nh li?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ch?y, h?y xem ph?n "Xác đ?nh li?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ch?y".

  N?u không có s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 xu?t hi?n, và n?u b?n xác đ?nh r?ng m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i không ho?t đ?ng, xem l?ch ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? xác đ?nh khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t nên ch?y. Đ? xem l?ch ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u công c? trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
  2. M? r?ng Ngư?i nh?n, sau đó b?m Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.
  3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t (CONTOSO), sau đó b?m Thu?c tính.
  4. N?u S? d?ng tùy ch?nh l?ch xu?t hi?n trong các Kho?ng th?i gian C?p Nh?t danh sách, b?m vào Tùy ch?nh.
  Chú ý B?n có th? nh?p chu?t ph?i vào d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n và b?m C?p nh?t bây gi? gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? b?t đ?u x? l? các đ?i tư?ng ngay l?p t?c. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này, không b?t đ?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ho?c áp d?ng m?t chính sách.

  N?u không có s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 xu?t hi?n sau khi b?n nh?p C?p nh?t bây gi? ho?c sau khi l?ch tr?nh ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n cho các đ?i tư?ng quá tr?nh, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? đ? ng?ng đáp ?ng ho?c d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? ch? đ?i đi?u khi?n vùng đ? tr? l?i k?t qu? t?m ki?m.

  Thông thư?ng, n?u ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t d?ng đáp ?ng trong m?t truy v?n LDAP, b?n có th? b?t đ?u nó b?ng cách kh?i đ?ng l?i d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant. Tuy nhiên, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n có th? ng?ng đáp ?ng m?t l?n n?a. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i xác đ?nh l? do ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t d?ng đáp ?ng trong m?t truy v?n LDAP. Nói chung, hành vi này x?y ra v? m?t v?n đ? m?ng t?n t?i. Đ? xác đ?nh các v?n đ? m?ng này, s? d?ng công c? giám sát m?ng đ? n?m b?t các truy v?n khi nó c?n chưa d?ng đáp ?ng.
N?u các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 ch?a m?t lo?t các uSNChanged các giá tr? bao g?m các uSNChanged giá tr? c?a đ?i tư?ng th? nghi?m c?a b?n, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? truy v?n tên mi?n c?a thay đ?i đ?i v?i đ?i tư?ng này.

Xác đ?nh li?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ch?y

Đ? xác đ?nh li?u m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i ch?y, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng Repadmin.exe

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

S? d?ng công c? Repadmin (Repadmin.exe) đó là bao g?m trong công c? h? tr? Windows 2000 đ? xác đ?nh th?i gian mà các msExchDoFullReplication thu?c tính đ?i l?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. S? d?ng ch?nh s?a ADSI-theo ho?c LDP.exe đ? có đư?c tên ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà b?n mu?n hi?n th? l?i, phân bi?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ng C?u h?nh Container [DomainController. contoso.com], m? r?ng CN = Configuration, DC = contoso, DC = com, m? r?ng CN = d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, và sau đó m? r?ng CN =OrganizationName. Ví d?, m? r?ng CN = t? ch?c đ?u tiên.
  3. M? r?ng CN = thùng ch?a danh sách đ?a ch?, sau đó b?m CN = ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t.
  4. Trong ngăn bên ph?i, lưu ? tên phân bi?t tương ?ng v?i tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n mà b?n mu?n g? r?i.
  5. B? ADSI Edit-theo.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER. Thay th? distinguishedName v?i tên phân bi?t c?a ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t mà b?n mu?n g? r?i.
  repadmin /showmeta"distinguishedName"> rusmeta.txt
  Ví d?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  repadmin /showmeta "CN = ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t (CONTOSO), CN = ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t, CN = đ?a ch? danh sách Container, CN = t? ch?c đ?u tiên, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com" > rusmeta.txt
 4. Trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad, m? file Rusmeta.txt l?nh này t?o ra.
 5. Trong t?p tin Rusmeta.txt, xác đ?nh v? trí các m?c tài li?u tham kh?o các msExchDoFullReplication thu?c tính. M?c nh?p này s? xu?t hi?n tương t? như sau:
  298589   Default-First-Site-Name\<ServerName>  298589 2004-06-29 17:10:59  2 msExchDoFullReplication
Khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t và sau đó nh?p vào Xây d?ng l?i, các msExchDoFullReplication thu?c tính đư?c đ?t thành TRUE. Khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t b?t đ?u đ? x? l? các đ?i tư?ng trong d?ch v? thư m?c Active directory, d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ?t thu?c tính này sai. B?ng cách nh?n vào th?i gian đóng d?u xu?t hi?n ? đ?u ra Repadmin, b?n có th? xác đ?nh th?i đi?m thu?c tính này đ? đư?c s?a đ?i l?n cu?i. V? v?y, b?n có th? xác đ?nh khi các ho?t đ?ng xây d?ng l?i đư?c đi?u hành cu?i.

Cách 2: S? d?ng khai thác g? ch?n đoán

T? ch?i ch?n đoán đăng nh?p t?t c? các m?c tr? kho?n m?c đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?. Đ?t kho?n m?c đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch? cho phương ti?n khai thác g?, và sau đó xem Nh?t k? ?ng d?ng đ? xác đ?nh v? trí các s? ki?n sau đây.

T? ch?c s? ki?n ID 8329

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8329
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n là b?t đ?u xây d?ng l?i c?a DC = contoso, DC = com

Ngoài ra, vào v? m?i 10 ph?n trăm tăng trong su?t chi?n d?ch xây d?ng l?i, các s? ki?n sau đây hi?n th? cho th?y s? ti?n b? c?a các ho?t đ?ng xây d?ng l?i.

T? ch?c s? ki?n ID 8332

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL

Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8332
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? b?t đ?u đ? xu?t m?t kh?i m?c t? DC = contoso, DC = com, b?t đ?u t?i USN 1. Nó s? k?t thúc x? l? thư m?c khi nó đ?t t?i H?i quân Hoa K? 298599

Khi chi?n d?ch xây d?ng l?i đ? hoàn t?t, d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ghi nh?t k? s? ki?n sau đây.

T? ch?c s? ki?n ID 8330

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8330
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? hoàn thành vi?c xây d?ng l?i c?a DC = contoso, DC = com

Chú ý Thông thư?ng, ch?y m?t chi?n d?ch xây d?ng l?i không giúp b?n g? r?i các d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n. S? khác bi?t duy nh?t gi?a các Xây d?ng l?i l?nh và các C?p nh?t bây gi? l?nh là các Xây d?ng l?i l?nh gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? kh?i đ?ng l?i đ?i tư?ng ch? bi?n.

Trong trư?ng h?p này, ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t b?t đ?u t? m?t USN 1. Các C?p nh?t bây gi? l?nh gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? b?t đ?u x? l? các đ?i tư?ng t? H?i quân M? cao nh?t, và cu?i đư?c thu âm b?i d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n. USN này đư?c lưu tr? trong các msExchServer1HighestUSN b?t đ?ng s?n trên đ?i tư?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t trong d?ch v? thư m?c Active directory. V? v?y, n?u d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không x? l? các đ?i tư?ng m?i ho?c s?a đ?i như b?n mong đ?i, ch?y m?t chi?n d?ch xây d?ng l?i s? không giúp đ?.

Ngoài ra, v? c?a th?i gian có th? m?t cho chi?n d?ch xây d?ng l?i ph?i th?c hi?n trong m?t môi trư?ng l?n, c?n th?n xem xét bao nhiêu th?i gian có th? m?t ti?p t?c các đi?n h?nh ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t ho?t đ?ng trư?c khi b?n quy?t đ?nh th?c hi?n m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i. Khi m?t ho?t đ?ng xây d?ng l?i đ? b?t đ?u, b?n ph?i ch? cho ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? b?t k?p đ? USNs m?i nh?t trư?c khi b?n có th? th?c hi?n b?t k? g? r?i b? sung ch?ng l?i các đ?i tư?ng m?i ho?c s?a đ?i.

Cho bi?t thêm thông tin v? cách truy v?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? thay đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328738Làm th? nào ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t áp d?ng chính sách ngư?i nh?n

Xác đ?nh cho dù các truy v?n tr? l?i k?t qu?

N?u b?n xác đ?nh v? trí m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011 ch? ra r?ng m?t t?m ki?m đư?c th?c hi?n trong m?t ph?m vi USNs, và ph?m vi USNs bao g?m H?i quân M? đ?i tư?ng th? nghi?m c?a b?n, xác đ?nh cho dù t?m ki?m này tr? l?i b?t k? k?t qu?. Cho các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8011, tương ?ng sau s? ki?n ID 8012 ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8012

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
ID s? ki?n: 8012
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? ' DC = contoso, DC = com' tr? v? các đ?i tư?ng 16.

H?y xem xét các k?ch b?n sau đây:
 • N?u không có s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8012 tương ?ng v?i t? ch?c s? ki?n ID 8011 s? ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng, trao đ?i đ? không phát hi?n th?y m?t ph?n ?ng đ? t?m ki?m. Thông thư?ng, hành vi này cho th?y m?t v?n đ? m?ng. Nói chung, lo?i m?ng v?n đ? gây ra d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).

  Ngoài ra, n?u b?n có kinh nghi?m lo?i v?n đ? m?ng, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không t?o ra b?t k? truy v?n b? sung vào thư m?c g?c tên mi?n v? d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n là ch? đ?i m?t ph?n ?ng v?i t?m ki?m hi?n th?i c?a nó. V? v?y, trong trư?ng h?p này, không có s? ki?n thêm s? ki?n ID 8011 xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng. N?u b?n liên t?c kinh nghi?m hành vi này, nó là t?t nh?t đ? n?m b?t m?t d?u v?t m?ng đ? xác đ?nh các v?n đ? m?ng.
 • N?u t?m ki?m tr? v? s? không đ?i tư?ng, trao đ?i máy ch? trương m?c máy tính không có đ? quy?n đ? xem các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng. Các c?p phép này đ?n t? các nhóm trao đ?i máy ch? doanh nghi?p. Nhóm này đư?c c?p quy?n ? g?c c?a tên mi?n khi các Thi?t l?p /domainprep l?nh đư?c ch?y. N?u các c?p phép này đư?c thay đ?i, ho?c n?u th?a k? trên m?t subcontainer đư?c l?y ra, trao đ?i có th? không có đ? quy?n đ? xem m?t tài kho?n ngư?i dùng.

  Ngoài ra, nhóm trao đ?i máy ch? doanh nghi?p mi?n c? th? này ph?i ch?a các nhóm trao đ?i máy ch? tên mi?n cho t?t c? các tên mi?n khác. Ngoài ra, m?t trong nh?ng nhóm trao đ?i máy ch? tên mi?n ph?i ch?a h? ph?c v? Exchange ch?u trách nhi?m cho ngư?i nh?n d?ch v? c?p nh?t này. N?u này chu?i các thành viên đ? b? phá v?, Exchange server có th? không th? xem tài kho?n ngư?i dùng.
 • N?u t?m ki?m tr? v? các đ?i tư?ng trên 20, b?n th?y nhi?u hơn m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8012. D?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i s? d?ng m?t kích thư?c trang 20 cho t?m ki?m này. V? v?y, các k?t qu? tr? l?i trong đ?t 20. Hy v?ng s? th?y m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8012 cho m?i đ?i tư?ng 20 truy v?n tr? v?.
 • N?u t?m ki?m tr? l?i m?t s? đ?i tư?ng, các s? ki?n mà sau các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8012 danh sách các đ?i tư?ng đang đư?c x?p hàng đ?i đ? x? l?. Trong trư?ng h?p này, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n:
  • T? ch?c s? ki?n ID 8175

   S? ki?n lo?i: thông tin
   S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
   Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
   T? ch?c s? ki?n ID: 8175
   Ngày:Ngày
   Thời gian:Giờ
   Ngư?i dùng: N/A
   Máy tính:Tên máy chủ
   Mô t?: X? l? s? thay đ?i đ? ' CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com'.

  • T? ch?c s? ki?n ID 8134

   S? ki?n lo?i: thông tin
   S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
   Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
   T? ch?c s? ki?n ID: 8134
   Ngày:Ngày
   Thời gian:Giờ
   Ngư?i dùng: N/A
   Máy tính:Tên máy chủ
   Mô t?: X?p hàng yêu c?u cho quá tr?nhTên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com'.

  B?ng cách ki?m tra các s? ki?n 8175 và các s? ki?n 8134 mà làm theo s? ki?n ID 8012, b?n có th? xác đ?nh đ?i tư?ng th? nghi?m tr? l?i vào t?m ki?m này. N?u đ?i tư?ng th? nghi?m c?a b?n không ph?i quay tr? l?i trong t?m ki?m này, b?n có th? g?p m?t v?n đ? c?p phép mà trao đ?i không có đ? quy?n đ? xem các đ?i tư?ng ngư?i s? d?ng.
Khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? k?t thúc x?p hàng đ? thay đ?i quá tr?nh, các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8169

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8169
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: L?y t?t c? thay đ?i thư m?c theo: ' DC = contoso, DC = com'.

Xác đ?nh các chính sách đó phù h?p v?i đ?i tư?ng th? nghi?m

N?u b?n xác đ?nh r?ng d?ch v? C?p Nh?t nh?n truy v?n đ? thay đ?i các đ?i tư?ng th? nghi?m, và r?ng truy v?n l?i k?t qu? d? ki?n, sau đó b?n ph?i xác đ?nh nh?ng g? x?y ra khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t x? l? các đ?i tư?ng th? nghi?m.

Khi ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t truy c?a các đ?i tư?ng đang x?p hàng đ?i đ? x? l?, các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8163

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8163
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Thread # 12b8: đ? nh?n đư?c c?a giao d?ch danh sách đ?a ch? ti?p theo. DC = contoso, DC = com.

Ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t sau đó đánh giá các đ?i tư?ng ch?ng l?i chính sách m?i và m?i danh sách đ?a ch?. Cho m?i đánh giá, các s? ki?n sau đây đư?c t?o ra.

T? ch?c s? ki?n ID 8129 ngư?i

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8129 ngư?i
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Evaluating đ?i tư?ng thư m?c ' CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com' đ?i v?i danh sách đ?a ch? ' CN = t?t c? ngư?i dùng, CN = t?t c? các danh sách đ?a ch?, CN = đ?a ch? li?t kê Container, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com' nguyên t?c ' (& (mailnickname = *) (| (& (objectCategory=person)(objectClass=user) (! ()homeMDB=*)) (! ()msExchHomeServerName=*)))(&(objectCategory=person)(objectClass=user) (| ()homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*)))))'. DC = contoso, DC = com.

N?u danh sách đ?a ch? ho?c các chính sách phù h?p v?i đ?i tư?ng, các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n.

T? ch?c s? ki?n ID 8130

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8130
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: ' CN = t?t c? ngư?i dùng, CN = t?t c? các danh sách đ?a ch?, CN = đ?a ch? li?t kê Container, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com' đư?c b? sung vào ' CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com'. DC = contoso, DC = com

B?n có th? ki?m tra nh?ng s? ki?n này đ? xác đ?nh các chính sách và nh?ng danh sách đ?a ch? d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? xác đ?nh phù h?p v?i đ?i tư?ng.

Chú ý B?n có th? th?y m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8130 cho nhi?u hơn m?t chính sách ngư?i nh?n. Tuy nhiên, k?ch b?n này không có ngh?a là nhi?u chính sách đư?c áp d?ng cho m?t đ?i tư?ng. T?t c? các chính sách phù h?p, ch? có chính sách có ưu tiên cao nh?t ?nh hư?ng đ?n ngư?i nh?n. Tuy nhiên, danh sách đ?a ch? đư?c tích l?y. Trong trư?ng h?p này, t?t c? các danh sách đ?a ch? phù h?p đang đư?c áp d?ng cho ngư?i nh?n.

Mong đ?i m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8129 ngư?i xu?t hi?n cho m?i danh sách đ?a ch? hi?n t?i và cho chính sách m?i. N?u m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8129 ngư?i không xu?t hi?n cho m?i danh sách đ?a ch? ho?c cho m?i chính sách ngư?i nh?n, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n không nh?n th?y các đ?i tư?ng danh sách đ?a ch? ho?c các đ?i tư?ng chính sách ngư?i nh?n. Thông thư?ng, m?t v?n đ? quy?n gây ra hành vi này, đ?c bi?t là trong m?t k?ch b?n lưu tr? nơi c?p phép trên danh sách đ?a ch? cá nhân đ? b? s?a đ?i.

Hành vi này c?ng có th? x?y ra n?u các đ?i tư?ng đ? không nhân r?ng v?i b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? trao đ?i đ? ch?n là đi?u khi?n vùng c?u h?nh (Config). Trao đ?i l?n đ?c danh sách đ?a ch? và các chính sách ngư?i nh?n t? các c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n và không ph?i t? b? đi?u khi?n tên mi?n d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ch? ra. Đ? xác đ?nh đi?u khi?n vùng nào đư?c s? d?ng như b? đi?u khi?n vùng c?u h?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u công c? trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. N?u các nhóm hành chính đư?c kích ho?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng nhóm hành chính c?a b?n.
 3. M? r?ng Các máy ch?, b?m chu?t ph?i vào Exchange server mà b?n mu?n xem thu?c tính c?a và b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Truy c?p thư m?c tab, và sau đó nh?p vào C?u h?nh b? đi?u khi?n vùng trong các Hi?n th? danh sách.
Đôi khi, d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n ph?i truy v?n d?ch v? thư m?c Active Directory đ? xác đ?nh li?u m?t chính sách áp d?ng. Trong trư?ng h?p này, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8129 ngư?i

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8129 ngư?i
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Đánh giá các đ?i tư?ng thư m?c ' CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com' đ?i v?i danh sách đ?a ch? ' CN =NewPolicyCN = ngư?i nh?n các chính sách, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com' nguyên t?c ' (&(extensionAttribute1=mySpecialValue))'. DC = contoso, DC = com

T? ch?c s? ki?n ID 8011

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
T? ch?c s? ki?n ID: 8011
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? '<guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>' b?ng cách s? d?ng b? l?c ' (&(extensionAttribute1=</guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>mySpecialValue))' và yêu c?u thu?c tính ObjectClass; ReplPropertyMetaData. DC = contoso, DC = com

T? ch?c s? ki?n ID 8012

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: LDAP Operations
ID s? ki?n: 8012
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: T?m ki?m thư m?c Tên máy chủ. contoso.com t?i căn c? '<guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>' tr? v? các đ?i tư?ng 0. DC = contoso, DC = com<b00> </b00> </guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>

Trong nh?ng s? ki?n này, ngư?i nh?n d?ch v? c?p nh?t này g?i m?t t?m ki?m đ? đi?u khi?n vùng đ? xác đ?nh li?u chính sách đư?c mô t? trong nh?ng s? ki?n này phù h?p v?i đ?i tư?ng ngư?i dùng. Trong trư?ng h?p này, các d?ch v? C?p Nh?t nh?n đư?c s? d?ng các đ?i tư?ng GUID thu?c tính c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng làm căn c? c?a t?m ki?m. D?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n s? d?ng b? l?c t? chính sách ngư?i nh?n các b? l?c t?m ki?m. Trong các s? ki?n c? th?, vi?c t?m ki?m không tr? v? b?t k? k?t qu?. V? v?y, d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ? xác đ?nh r?ng chính sách này không kh?p v?i đ?i tư?ng ngư?i dùng này.

B?ng cách đ?c các s? ki?n s? ki?n ID 8130, b?n có th? xác đ?nh các chính sách đó phù h?p v?i ngư?i nh?n. Sau đó, t? m?i ngư?i nh?n chính sách xu?t hi?n trong m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8130, b?n có th? xác đ?nh các chính sách ngư?i nh?n có ưu tiên cao nh?t. Chính sách ngư?i nh?n có ưu tiên cao nh?t là chính sách mà t?o ra d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n đ?a ch? proxy cho.

Chú ý K?ch b?n này gi? đ?nh r?ng nó có phù h?p cho ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t đ? t?o ra m?t đ?a ch? proxy cho ngư?i nh?n đư?c ch? đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách d?ch v? C?p Nh?t c?a ngư?i nh?n s? xác đ?nh hay không đ? t?o ra các đ?a ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328738Làm th? nào ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t áp d?ng chính sách ngư?i nh?n

Xem k?t qu? th? h? ?y quy?n

Sau khi b?n tăng ch?n đoán đăng nh?p cho các th? h? ?y quy?n trên máy tính đang ch?y Exchange Server 2003, sau s? ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 3006

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeSA
Th? lo?i s? ki?n: Proxy Generation
ID s? ki?n: 3006
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: X? l? trư?ng h?p nhà cung c?p chính sách ngư?i nh?n.
Ngư?i nh?n DN: CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com
Hi?n t?i proxy ngư?i nh?n:
X 500: / O = Microsoft/OU =Site1/CN = ngư?i nh?n/cn =Tên ngư?i dùng
SMTP:Tên ngư?i dùng@adatum.comCCMAIL:Tên ngư?i dùng t?i Site1
MS:MICROSOFT /SITE1/Tên ngư?i dùng
SMTP:Tên ngư?i dùng@Site1.Microsoft.com
X 400: c = US; a = p = Microsoft; o =Site1; s =Tên ngư?i dùng;
Áp d?ng chính sách:
CN = m?c đ?nh chính sách, CN = ngư?i nh?n các chính sách, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com CN =Site1CN = ngư?i nh?n các chính sách, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com
L?a ch?n chính sách:
CN =Site1CN = ngư?i nh?n các chính sách, CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com
Proxy đư?c l?a ch?n chính sách:
SMTP: @adatum.com
X 400: c = US; a = p = Microsoft; o =Site1;
SMTP: @Site1.Microsoft.com
MS:MICROSOFT / SITE1
CCMAIL: t?i Site1
Proxy danh sách thay đ?i:
Proxy đ? t?o ra:
Xung đ?t trong th? h?:
Proxy đư?c t?o ra:
Proxy b?ng văn b?n cho ngư?i nh?n:

S? ki?n này mô t? các quy?t đ?nh mà d?ch v? C?p Nh?t nh?n th?c hi?n trong bư?c đ?u th? h? ?y quy?n, cùng v?i m?t b?n tóm t?t c?a các chính sách hi?n hành. B?n có th? s? d?ng s? ki?n này thay v? c?a đ?c qua t?t c? các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8130.

Xác đ?nh li?u thay đ?i đ? đư?c yêu c?u

Sau khi đ?a ch? danh sách ho?c quá tr?nh đánh giá chính sách ngư?i nh?n đ? hoàn thành, các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8160

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8160
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Không có thay đ?i c?n thi?t cho CN =Tên ngư?i dùngCN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com. DC = contoso, DC = com

Trong m?t s? t?nh hu?ng, t? ch?c s? ki?n ID 8160 xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng ngay c? khi b?n có ch?c r?ng đ?i tư?ng nên đ? b? thay đ?i. Ví d?, h?y xem xét các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n có m?t ngư?i nh?n đư?c nh?ng ngư?i không có b?t k? đ?a ch? proxy đư?c ch? đ?nh.
 • B?n th?y các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8130 ch? ra r?ng các chính sách ngư?i nh?n phù h?p v?i ngư?i nh?n này.
 • Quá tr?nh đánh giá b?n ghi m?t s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 8160 đ? ch? ra r?ng đ?i tư?ng ngư?i nh?n này không đ?i h?i b?t k? thay đ?i.
Thông thư?ng, hành vi này x?y ra n?u các máy phát đi?n ?y quy?n đ? không n?p thành công. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
286356Trao đ?i ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t không ph?i đóng d?u đ?a ch? proxy trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003
N?u thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các đ?i tư?ng, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8039

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8039
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Hoàn t?t giao d?ch...

DN:<guid=edc7ea535f006845892c30a34f038549></guid=edc7ea535f006845892c30a34f038549>
changetype: s?a đ?i
showInAddressBook: thêm: CN = t?t c? ngư?i dùng, CN = t?t c? các danh sách đ?a ch?, CN = đ?a ch? li?t kê Container, CN = Microsoft, CN = Mic... : CN = m?c đ?nh toàn c?u đ?a ch? danh sách, CN = t?t c? toàn c?u đ?a ch? danh sách, CN = danh sách đ?a ch?
Cont...
thư:TestUser1@Site1.Microsoft.com
textEncodedORAddress:c = U.S.; a = p = Microsoft; o =Site1; s =Ngư?i s? d?ng1; g =Test; proxyAddresses:X 400: c = U.S.; a = p = Microsoft; o =Site1; s =User1; g =Test;
: SMTP:TestUser1@Site1.Microsoft.com
: MS:MICROSOFT /SITE1/TESTUSER1
: CCMAIL:User1, Test t?i Site1
: smtp:TestUser1@adatum.com
msExchPoliciesIncluded:add:{14FE313C-34F5-41DC-8361-D58A46A5260A},{3B6813EC-CE89-42BA-9442-D87D4AA30DBC} : {14FE313C-34F5-41DC-8361-D58A46A5260A},{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}
msExchUserAccountControl:0
msExchALObjectVersion:49
objectGUID:EDC7EA535F006845892C30A34F038549
-
DC = contoso, DC = com

T? ch?c s? ki?n ID 8035 ngư?i

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8035 ngư?i
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Thành công l?n m?c ' CN =TestUser1CN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com' trên thư m?c Tên máy chủ. contoso.com. DC = contoso, DC = com

T? ch?c s? ki?n ID 8167

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8167
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?:
L?n đ?i tư?ng: ' CN =TestUser1CN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com'. DC = contoso, DC = com

Cu?i cùng, sau khi đánh giá các ngư?i nh?n này đ? hoàn thành, các s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng.

T? ch?c s? ki?n ID 8133

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
ID s? ki?n: 8133
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Tính toán hoàn thành vào ' CN =TestUser1CN = ngư?i dùng, DC = contoso, DC = com'. DC = contoso, DC = com

T? ch?c s? ki?n ID 8162

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeAL
Th? lo?i s? ki?n: Đ?ng b? hóa danh sách đ?a ch?
T? ch?c s? ki?n ID: 8162
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?: Thread # 12b8: đang ch? ti?p theo danh sách đ?a ch? giao d?ch. DC = contoso, DC = com

Thu?c tính

ID c?a bài: 822794 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbexchtechbulletin kbdirectory kbinfo kbmt KB822794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com