Straipsnio ID: 822798 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pasi?lytas ?Fix-it? sprendimas, kuriuo pasinaudojant galima i?spr?sti kai kurias problemas, neleid?ian?ias ? sistem? ?Windows XP? ?diegti tam tikr? naujinim? arba program?. ?Fix-it? sprendim? reikia ?vykdyti i?kilus simptom? sekcijoje nurodytai sistemos ?Windows XP? problemai. ?is Fix-it sprendimas naudos kelet? sprendimo b?d? jums automati?kai.

Jei ?vykd?ius ?Fix-it? sprendim? problemos i?spr?sti nepavyksta, galite i?m?ginti kelet? i?pl?stini? rankiniu b?du atliekam? veiksm?.

Sprendimas

Automatinis sprendimas su ?Fix it? paketu

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Jei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlio Taisyti nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50528
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Pastabos d?l Microsoft Fix-it
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Automatinis taisymas bando i?spr?sti ?i? problem?. Jei problemos i?spr?sti nepavyksta, i?m?ginkite kitus b?dus.
 • ?is vediklis gali b?ti teikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei esate ne prie kompiuterio, kuriame kilo problema, ?ra?ykite taisymo sprendim? ? ?flash? atmintin? arba CD, tada paleiskite kompiuteryje, kuriame yra problema.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Vykdant ?Fix-it? sprendim? automati?kai taikomi b?dai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. Nustatykite, kad kriptografijos tarnybos veikt? automati?kai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami nustatyti kriptografijos tarnyb? parinkt?  Automati?kai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite program? Administravimo ?rankiai, esan?i? Valdymo skydas.
 2. Du kartus spustel?kite Paslaugos.
 3. De?iniuoju mygtuku spustel?kite Kriptografin?s paslaugos, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite S?rankos tipas parinkt? Automatinis, tada spustel?kite Prad?ti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das: Pervardykite ?Catroot2? aplank?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami pervardyti ? Catroot2? aplank?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ? komand? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos eilut?s paspauskite ?Enter?.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. I? toliau nurodyto aplanko pa?alinkite tmp*.cat failus:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Pastaba Jei ?iame aplanke n?ra n? vieno ?tmp? prasidedan?io failo, joki? kit? fail? ne?alinkite. ?iame aplanke esantys .cat failai b?tini norint ?diegti kar?t?sias pataisas ir pakeitim? paketus.
Svarbu. Nepervardykite aplanko ?Catroot?. Aplank? ?Catroot2? sistema ?Windows? automati?kai sukuria i? naujo, bet tik tuo atveju, jei aplankas ?Catroot? nepervardytas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 b?das: registruokite DLL failus, susijusius su kriptografin?mis paslaugomis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite registruoti .dll failus, susijusius su kriptografin?mis paslaugomis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, lange Prad?ti ie?k? ?veskite cmd, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe ir Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ?Enter?.
  regsvr32 softpub.dll/s
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  exit
  Pastaba. Spustel?kite Gerai, jei esate pra?omi.
 3. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4 b?das: I? %Windir% ir jam priklausan?i? antrini? aplank? pa?alinkite pasl?pt? atribut?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami tai atlikti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, lange Prad?ti ie?k? ?veskite cmd, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe ir Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir ?ved? kiekvien? eilut? paspauskite ?Enter?:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5 b?das: ne tvarkykl?s pasira?ymo strategij? nustatykite kaip pavykusi? be prane?im?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei dirbate su Windows 2000 versija, grup?s strategijos parametr? Nepasira?ytos ne tvarkykl?s diegimas nustatykite kaip Pavyk?s be prane?im?. ?is grup?s strategijos parametras yra grup?s strategijos MMC prid?tinio ?rankio srityje Kompiuterio konfig?racija/?Windows? parametrai/Saugos parametrai/Vietin?s strategijos/Saugos parinktys.

Pastaba Grup?s strategijos parametras sistemoje ?Windows 2000? gali prad?ti veikti po keli? minu?i?. Tai priklauso nuo grup?s strategijos parametro atnaujinimo intervalo. Daugiau informacijos ?r. Kaip modifikuoti numatyt?j? grup?s strategijos atnaujinimo interval? .

Sistemoje ?Windows XP? ?is grup?s strategijos parametras nebepalaikomas. Tokiu atveju, nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:  
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, lange Prad?ti ie?k? ?veskite regedit, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite regedit.exe ir Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. De?iniuoju mygtuku spustel?kite dvejetain? parametro Strategija reik?m?, tada spustel?kite Modifikuoti.
 4. Reik?m?s duomenys bus rodomi tokiu formatu:

  0000 02

  Paspauskite klavi?? DELETE, jei norite pa?alinti dabartin? reik?m? (02 ?iame pavyzdyje) ir ?ra?ykite 0 (dabartin? reik?m? dabar bus rodoma kaip 00).
 5. Spustel?kite Gerai ir baikite dirbti su registro redaktoriumi.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

I?pl?stin? neautomatinius

1 metod?: pervardykite fail? Edb.log

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pervardykite fail? Edb.log ir pabandykite diegti program? i? naujo. Jei norite pervardyti fail? Edb.log, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lang? Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, lange Prad?ti ie?k? ?veskite cmd, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe ir Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite komand?
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst
  ir paspauskite ?Enter?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das: laikinai i?junkite patikim? leid?j? u?rakt? ir ? patikim? leid?j? sertifikat? saugykl? ?diekite atitinkamus sertifikatus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Galite toliau naudoti grup?s strategijos parametr? ?galinti patikim? leid?j? u?rakt?, bet pirmiausia ? patikim? leid?j? sertifikat? saugykl? turite ?traukti atitinkam? sertifikat?. Jei norite tai atlikti, i?junkite grup?s strategijos parametr? ?galinti patikim? leid?j? u?rakt?, ? patikim? leid?j? saugykl? ?diekite atitinkamus sertifikatus, tada v?l ?junkite grup?s strategijos parametr? ?galinti patikim? leid?j? u?rakt?. Jei norite ?diegti atitinkam? Microsoft Windows ir Microsoft Internet Explorer produkt? naujinim? sertifikat?, atlikite ?iuos veiksmus:  
 1. I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, Windows naujinim? katalogo arba ?Microsoft Update? atsisi?skite norim? ?diegti ?Microsoft? produkto naujinim?.

  Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti produkto naujinimus i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, ?r.Kaip gauti Microsoft palaikymo failus i? tinklo paslaug?.
  Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti produkt? naujinimus i? ?Windows? naujinim? katalogo, ?r. Kaip i? ?Windows? naujinim? katalogo atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis.
 2. Produkto naujinimo paket? i?skleiskite laikinajame aplanke. Tai, koki? komandin?s eilut?s komand? naudosite, priklauso nuo naujinimo, kur? bandote diegti. Per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?, susijus? su naujinimu, ir nustatykite, kokius komandin?s eilut?s perjungtuvus naudosite, nor?dami i?skleisti paket?. Pavyzd?iui, jei Windows XP skirt? 824146 saugos naujinim? norite i?skleisti aplanke C:\824146, vykdykite Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. Jei Windows XP skirt? 828750 saugos naujinim? norite i?skleisti aplanke C:\828750, vykdykite q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. De?iniuoju mygtuku spustel?kite fail? KBNumber.cat, esant? laikinajame produkto naujinimo paketo aplanke, kur? suk?r?te atlikdami 2 veiksm?, tada spustel?kite Ypatyb?s.

  Pastaba. Failas KBnumeris.cat gali b?ti poaplankyje. Pavyzd?iui, failas gali b?ti aplanke C:\824146\sp1\update arba C:\824146\sp2\update.
 4. Skirtuke Elektroniniai para?ai spustel?kite elektronin? para??, tada spustel?kite I?samiau.
 5. Spustel?kite Per?i?r?ti sertifikat?, tada spustel?kite Diegti sertifikat?.
 6. Spustel?kite Pirmyn, kad b?t? paleistas sertifikat? importavimo vedlys.
 7. Spustel?kite Visus sertifikatus pad?ti ?ioje saugykloje, tada spustel?kite Nar?yti.
 8. Spustel?kite Patikimi leid?jai, tada spustel?kite Gerai.
 9. Spustel?kite Pirmyn, spustel?kite Baigti, tada spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 b?das: sertifikavimo mar?rute patikrinkite vis? sertifikat? b?sen? ir i? kito kompiuterio importuokite tr?kstamus arba sugadintus sertifikatus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei sertifikato mar?rute norite patikrinti Windows arba Internet Explorer produkto naujinimo sertifikat?, atlikite ?iuos veiksmus:
1 veiksmas: patikrinkite Microsoft sertifikatus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 2. Skirtuke Turinys spustel?kite Sertifikatai.
 3. Skirtuke Patikimos pagrindin?s sertifikavimo tarnybos ir leid?jai du kartus spustel?kite Microsoft Root Authority. Jei ?io sertifikato tr?ksta, pereikite prie 2 veiksmo.
 4. ?sitikinkite, kad skirtuko Bendra srityje Galioja nuo nurodytos datos yra nuo 1997 01 10 iki 2020 12 31.
 5. Patikrinkite, ar skirtuko Sertifikavimo mar?rutas srityje Sertifikato b?sena ?ra?yta ?is sertifikatas geras.
 6. Spustel?kite Gerai, tada du kartus spustel?kite sertifikat? NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. ?sitikinkite, kad skirtuko Bendra srityje Galioja nuo nurodytos datos yra nuo 1997 05 11 iki 2004 01 07.
 8. Patikrinkite, ar skirtuko Sertifikavimo mar?rutas srityje Sertifikato b?sena ?ra?yta ?is sertifikatas jau nebegalioja arba dar negalioja arba ?is sertifikatas geras.

  Pastaba. Nors negalioja, ?is sertifikatas veiks. Jei tr?ksta sertifikato arba jis at?auktas, sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos ?r.Patikimi ?akniniai sertifikatai, b?tini ?Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? (angl? k.)
 9. Spustel?kite Gerai, tada du kartus spustel?kite sertifikat? GTE CyberTrust Root. Gali b?ti daugiau nei vienas sertifikatas tokiu pavadinimu. Spustel?kite sertifikat?, kurio galiojimo data 2006 02 23.
 10. ?sitikinkite, kad skirtuko Bendra srityje Galioja nuo nurodytos datos yra nuo 1996 02 23 iki 2006 02 23.
 11. Patikrinkite, ar skirtuko Sertifikavimo mar?rutas srityje Sertifikato b?sena ?ra?yta ?is sertifikatas geras.

  Pastaba. Nors negalioja, ?is sertifikatas veiks. Jei tr?ksta sertifikato arba jis at?auktas, sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos ?r.Patikimi ?akniniai sertifikatai, b?tini ?Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? (angl? k.).
 12. Spustel?kite Gerai, tada du kartus spustel?kite Thawte Timestamping CA.
 13. ?sitikinkite, kad skirtuko Bendra srityje Galioja nuo nurodytos datos yra nuo 1996 12 31 iki 2020 12 31.
 14. Patikrinkite, ar skirtuko Sertifikavimo mar?rutas srityje Sertifikato b?sena ?ra?yta ?is sertifikatas geras.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 veiksmas. jei tr?ksta svarbi? sertifikat? arba jie sugadinti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei tr?ksta vieno ar keli? toki? sertifikat? arba jie sugadinti, tr?kstamus arba sugadintus sertifikatus eksportuokite ? kit? kompiuter?, tada diekite juos ? savo kompiuter?. Jei sertifikatus norite eksportuoti ? kit? kompiuter?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
 2. Skirtuke Turinys spustel?kite Sertifikatai.
 3. Skirtuke Patikimi pagrindiniai sertifikavimo tarnybos ir leid?jai spustel?kite sertifikat?, kur? norite eksportuoti.
 4. Spustel?kite Eksportuoti, tada vadovaudamiesi instrukcijomis eksportuokite sertifikat? kaip fail? DER encoded Binary x.509(.CER).
 5. Eksportav? sertifikato fail?, nukopijuokite j? ? kompiuter?, ? kur? norite importuoti.
 6. Du kartus spustel?kite sertifikat? kompiuteryje, ? kur? norite j? importuoti.
 7. Spustel?kite Diegti sertifikat?, tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite Baigti, tada spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4 b?das: i?valykite laikin?j? fail? ir kar?t?sias pataisas ar pakeitim? paket? bandykite diegti i? naujo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite i?valyti laikin?j? fail? ir i? naujo diegti naujausias kar?t?sias pataisas ar pakeitim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, Vykdyti, ?veskite ?cmd? ir spustel?kite Grai.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas komandas. Po kiekvienos komandos paspauskite ?Enter?.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. I? toliau pateikiam? aplank? pa?alinkite visus tmp*.cat failus:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Jei n? vieno ?tmp? prasidedan?io failo ?iame aplanke n?ra, i?eikite i? joki? fail? ne?alinkite. ?iame aplanke esantys .cat failai b?tini norint ?diegti kar?t?sias pataisas ir pakeitim? paketus.

  Svarbu. Nepervardykite aplanko ?Catroot?. Aplank? ?Catroot2? sistema ?Windows? automati?kai sukuria i? naujo, bet tik tuo atveju, jei aplankas ?Catroot? nepervardytas.
 4. I? aplanko %systemroot%\inf panaikinkite visus oem*.* failus.
 5. I? naujo diekite kar?t?sias pataisas ar pakeitim? paket?, kuri? nepavyko ?diegti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5 b?das: i?tu?tinkite programin?s ?rangos paskirstymo aplank?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite services.msc, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, spustel?kite Prad?ti, lange Prad?ti ie?k? ?veskite services.msc, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite services.msc ir Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. Srityje Paslaugos (vietos) de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Automatiniai naujinimai, tada spustel?kite Stabdyti.
 3. Suma?inkite lang? Paslaugos (vietos).
 4. Windows platinimo aplanke pa?ym?kite vis? turin? ir j? panaikinkite.

  Pastaba Pagal numatytuosius parametrus Windows platinimo aplankas yra diskas:\Windows\SoftwareDistribution folder. ?ioje vietoje diskas ? tai diskas, kuriame ?diegta Windows.
 5. ?sitikinkite, kad Windows platinimo aplankas yra tu??ias, tada padidinkite lang? Paslaugos (vietos).
 6. Srityje Paslaugos (vietos) de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Automatiniai naujinimai, tada spustel?kite Prad?ti.
 7. Paleiskite kompiuter? i? naujo, tada v?l paleiskite Windows naujinim?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

6 b?das: Atlikite pl?tot? vietoje

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei n? vienu i? nurodyt? b?d? problemos i?spr?sti nepavyksta, gali tekti atlikti pl?tot? vietoje. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip atlikti naujinim? vietoje, RodytiKaip atlikti ?Windows XP? pl?tot? vietoje (?diegim? i? naujo) (angl? k.).
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Po?ymiai

Bandydami atsisi?sti ActiveX valdikl?, diegti Windows arba Windows komponento naujinim?, Windows arba Windows komponento pakeitim? paket?, Microsoft arba tre?iosios ?alies programin? ?rang?, galite susidurti su viena arba keliomis i? ?i? problem?:
Pastaba ?ios problemos gali atsirasti d?l ?i? prie?as?i?.
 • Bandant ?diegti program? arba naujinim?, pateikiamas ?is klaidos prane?imas:
  Nerastas skaitmeninis parašas
  ?Microsoft? skaitmeninis parašas patvirtina, kad programin? ?ranga buvo i?bandyta ?Windows? aplinkoje ir kad po to ?i programin? ?ranga nebuvo keista.
  Programin? ?ranga, kuri? diegsite, neturi skaitmeninio ?Microsoft? parašo. Tod?l n?ra garantijos, kad ?i programin? ?ranga tinkamai veiks ?Windows? aplinkoje.
  Programin?s ?rangos paketo pavadinimas
  Jei norite ie?koti ?Microsoft? elektroniniu para?u pasira?ytos programin?s ?rangos, apsilankykite ?Windows? naujinimo svetain?je adresu http://update.microsoft.com.
  Ar norite t?sti diegim??

  Spustel?j? Daugiau informacijos, gausite ?? prane?im?:
  ?Microsoft Windows?
  Ant norimos ?diegti programin?s ?rangos paketo esantis para?as yra negaliojantis. Programin?s ?rangos paketas pasira?ytas netinkamai

  Pirmajame klaidos prane?šimo dialogo lange spustel?jus Gerai pateikiamas praneš?imas, nurodantis, kad ?diegta s?kmingai, arba toliau nurodytas klaidos praneš?imas.
  Naujinimo paketo pavadinimas
  D?l vietos saugos parinkties parametro nepavyko šifravimo operacija.
 • Bandydami diegti naujinim? arba pakeitim? paket?, galite gauti ? vien? i? toliau pateikt? pana?? klaidos prane?im?.
  • Naujinimo paketo pavadinimas
   S?ranka negal?jo patikrinti failo ?Update.inf? vientisumo. ?sitikinkite, kad kompiuteryje paleista kriptografin? paslauga.
  • Nepavyko ?diegti katalogo fail?.
  • J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tikrinant suderinamum? su ?Windows XP?. (Šio tikrinimo svarba).

   ?i programin? ?ranga nebus ?diegta. Susisiekite su savo sistemos administratoriumi.
  • J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows Logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tikrinant suderinamum? su ?ia ?Windows? versija. (Šio tikrinimo svarba).
 • Bandydami ?diegti ?Windows XP? pakeitim? paket?, gal?jote gauti ? vien? i? toliau pateikt? pana?? klaidos prane?im?.
  1 pakeitim? paketo s?ranka negali patikrinti failo vientisumo. ?sitikinkite, kad kompiuteryje šveikia kriptografijos tarnyba.
 • Bandydami diegti ?Microsoft? duomen? prieigos komponentus (MDAC) 2.8, galite gauti ? vien? i? toliau pateikt? pana?? klaidos prane?im?.
  INF diegimo klaida. Prie?astis: ne?manoma patikrinti laiko ?ymos para?o ir (arba) sertifikato arba jie blogai suformuoti.

 • Failas %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log gali u?imti net 20 megabait? (MB), nors paprastai jis u?ima ma?iau nei 1 MB.
 • Bandydami diegti paket? i? ?Windows? naujinimo svetain?s arba ?Microsoft Update? svetain?s, galite gauti ? vien? i? toliau pateikt? pana?? prane?im?.
  J?s? diegiamos programin?s ?rangos ?Windows logo? tikrinimas nebuvo s?kmingas, tod?l ji nebus ?diegta.
 • Tikrindami fail? %systemroot%\Windowsupdate.log galite rasti vienos i? toliau nurodyt? klaid? ?ra??.
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da 
  • 0x8007f01e
 • Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP?, naudojant ?Microsoft Windows? naujinim? ?vykdyti naujinimo proceso gali nepavykti; tokiu atveju pateikiamas klaidos prane?imas 0x8007f007. Tai gali ?vykti neatsi?velgiant ? tai, kokio tipo naujinimas pasirinktas.
 • Faile Svcpack.log gali b?ti ?ra??, kurie pana??s ?:
  937.406: GetCatVersion: nepavyko gauti informacijos apie versij? i? \WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat; klaida 0x57 
  937.437: GetCatVersion: Nepavyko gauti informacijos apie versij? i? C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat su klaida 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog nepavyko Tmp.0.scw.cat; klaida=0xfffffbfe. 
  940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 
  955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, nepavyko panaikinti reik?m?s SpRecoverCmdLine; klaida 0x2 
  955.125: DoInstallation: Nepavyko i?registruoti spuninst.exe, skirto atkurti. 
  962.656: I?registruojama ?alinimo programa -> ?Windows Server 2003? pakeitim? paketas, 0 
  962.656: Nepavyko ?diegti katalogo fail?. 
  1448.406: Message displayed to the user: Nepavyko ?diegti katalogo fail?. 
  1448.406: Vartotojo ?vestis: Gerai 
  1448.406: Update.exe i?pl?stinis klaidos kodas = 0xf01e 
  1448.406: Update.exe gr??inimo kodas buvo u?maskuotas 0x643 MSI pasirinktinio veiksmo atitik?iai.

Prie?astis

?ios problemos gali atsirasti bet kuriuo i? toliau nurodyt? situacij?:
 • Aplanke %Systemroot%\System32\Catroot2 yra ?urnalo failo arba duomen? baz?s klaida.
 • Kriptografin?s paslaugos nustatytos kaip i?jungta.
 • Sugadinti kitos Windows failao arba j? tr?ksta.
 • Ne?manoma patikrinti laiko ?ymos para?o ar sertifikato arba jie blogai suformuoti.
 • Nustatytas aplanko %Windir% arba vieno i? jo poaplanki? pasl?ptas atributas.
 • Grup?s strategijos parametras Nepasira?ytos ne tvarkykl?s diegimas (tik Windows 2000) nustatytas kaip Neleisti diegti arba Persp?ti, bet leisti diegti arba ?iame registro rakte dvejetain? parametro Strategija reik?m? nenustatyta 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Grup?s strategijos parametras ?galinti patikimo leid?jo u?rakt? ?jungtas, bet patikim? leid?j? sertifikat? saugykloje n?ra tinkamo sertifikato. ?is grup?s strategijos parametras yra grup?s strategijos MMC prid?tinio ?rankio srityje Vartotojo konfig?racija/Windows parametrai/Internet Explorer prie?i?ra/Sauga/Authenticode parametrai.
 • Kai diegiate Internet Explorer 6 SP1, taip pat ?diegiamas 823559 (MS03-023) saugos naujinimas. Daugiau informacijos apie ?i? problem? ?r. Bandydami diegti Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket?, matote klaidos prane?im? ?Diegiama programin? ?ranga nepatikrinta Windows logotipo testu..." (angl? k.).
 • Programin?s ?rangos platinimo aplankas yra sugadintas.

Nuorodos

?i problema i?kyla diegiant toliau nurodytus naujinimus:
328310 MS02-071: Windows WM_TIMER prane?imo tvarkymo gedimas gali ?jungti teisi? ribos per?engim? (angl? k.)
810565 Hipersaitai atidaromi Internet Explorer, o ne numatytoje nar?ykl?je arba palaikymo centre (angl? k.)
327979 Kai leid?iamas pradinis vaizdo ?ra?as, ?aidimas sustabdomas (stringa) arba staiga nutraukiamas (angl? k.)
322011 Fakso pulte negalite per?i?r?ti fakso (angl? k.)
811630 HTML ?inyno naujinimas, skirtas funkcijoms riboti, kai jos i?kvie?iamos, taikant window.showHelp( ) metod? (angl? k.)
810577 MS03-005: Nepa?ym?tas Windows peradresavimo buferis gali sukelti teisi? ribos per?engim? (angl? k.)
329441 Atk?r? Windows XP negalite sukurti tinklo ry?io (angl? k.)
329170 MS02-070: D?l SMB para?o gedimo gali b?ti modifikuota grup?s strategija (angl? k.)
810833 MS03-001: D?l nepa?ym?to lokatoriaus paslaugos buferio gali b?ti paleistas kodas (angl? k.)

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos, kaip sukonfig?ruoti automatinius naujinimus naudojant ?Windows XP?, ?r. Kaip sistemoje ?Windows XP? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 822798 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 27 d. - Per?i?ra: 29.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com