Raksta ID: 822798
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Lejupiel?d?jot ActiveX vad?klu, instal?jot sist?mas Windows vai Windows komponenta atjaunin?jumu, instal?jot sist?mas Windows vai Windows komponenta servisa pakotni vai instal?jot Microsoft vai tre?o pu?u programmat?ru, varat nov?rot vienu vai vair?kas no ??m paz?m?m:
 • M??inot instal?t programmu vai jaunin?jumu, varat sa?emt ??du k??das pazi?ojumu:


  Digital Signature Not Found (Nav atrasts ciparparaksts)
  The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested (Microsoft ciparparaksts apstiprina, ka programmat?ra ir test?ta ar sist?mu Windows un kop? test??anas t? nav main?ta).
  The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature (Programmat?rai, kuru j?s gras?ties instal?t, nav Microsoft ciparparaksta). Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows (T?d?? nevar garant?t, ka t? pareizi str?d?s ar sist?mu Windows).
  Programmat?ras pakotnes nosaukums
  If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://update.microsoft.com to see if one is available (Ja v?laties mekl?t programmat?ru ar Microsoft ciparparakstu, apmekl?jiet sist?mas Windows atjaunin??anas vietni http://update.microsoft.com, lai uzzin?tu, vai t?da ir pieejama).
  Do you want to continue the installation? (Vai v?laties turpin?t instal??anu?)


  Noklik??inot uz Papildinform?cija, tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums:


  Microsoft Windows
  The signature on the software package you want to install is invalid (Programmat?ras pakotnes, kuru m??in?t instal?t, paraksts nav der?gs). The software package is not signed properly (Programmat?rai nav pareizi pievienots paraksts).


  K??das pazi?ojuma pirmaj? dialoglodzi?? noklik??inot uz OK (Labi), varat sa?emt pazi?ojumu, ka instal??ana ir veiksm?gi paveikta, vai ar? ??du k??das pazi?ojumu:


  Atjaunin??anas pakotnes nosaukums

  The cryptographic operation failed due to a local security option setting (?ifr??anas darb?ba neizdev?s lok?las dro??bas opcijas iestat?juma d??).

 • M??inot instal?t atjaunin?jumu vai servisa pakotni, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas ir l?dz?gs k?dam no ?iem:
  • Atjaunin??anas pakotnes nosaukums
   Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer (Uzst?d??ana nevar?ja p?rbaud?t faila Update.inf integrit?ti. P?rliecinieties, vai dator? darbojas ?ifr??anas pakalpojums).
  • Failed to install catalog files (Neizdev?s instal?t kataloga failus).
  • Programmat?ra, kuru instal?jat, nav tikusi pak?auta sist?mas Windows Logo test??anai, lai p?rliecin?tos par t?s savietojam?bu ar sist?mu Windows XP. (K?p?c ?? test??ana ir svar?ga.)

   This software will not be installed (Programmat?ra netiks instal?ta). Contact your system administrator (Sazinieties ar sist?mas administratoru).
  • The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows (Programmat?ra, kuru instal?jat, nav tikusi pak?auta sist?mas Windows Logo test??anai, lai p?rliecin?tos par t?s savietojam?bu ar ?o Windows versiju). (K?p?c ?? test??ana ir svar?ga.)
 • M??inot instal?t Windows XP servisa pakotni, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:


  Service Pack 1 Setup could not verify the integrity of the file (1. servisa pakotnes uzst?d??anas programma nevar?ja p?rbaud?t faila integrit?ti). Make sure the Cryptographic service is running on this computer (P?rliecinieties, vai dator? darbojas ?ifr??anas pakalpojums)

 • M??inot instal?t Microsoft datu piek?uves komponentu (Microsoft Data Access Components ? MDAC) versiju 2.8, iesp?jams, tiks par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:


  INF Install failure (INF instal??anas k??me). Reason: The timestamp signature and/or certificate could not be verified or is malformed (Iemesls: laikspiedola parakstu un/vai sertifik?tu nevar p?rbaud?t vai ar? tas ir nepareizi veidots).

 • Faila %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log lielums var pieaugt l?dz 20 megabaitiem (MB), kaut ar? parasti tas ir maz?ks par 1 MB.
 • M??inot instal?t Windows atjaunin??anas Web viet? vai Microsoft atjaunin??anas Web viet? ieg?tu pakotni, varat sa?emt k??das pazi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:


  The software has not passed Windows logo testing and will not be installed (Programmat?ra nav tikusi pak?auta sist?mas Windows logo test??anai un netiks instal?ta).

 • P?rbaudot failu %systemroot%\Windowsupdate.log, varat paman?t ierakstu par k?du no ??m k??d?m:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Lietojot Microsoft Windows atjaunin??anu dator?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP, atjaunin??anas process var neizdoties un var tikt par?d?tas k??das zi?ojums ?0x8007f007?. Tas var notikt neatkar?gi no atlas?t? atjaunin??anas veida.
Svcpack.log fail? var b?t ieraksti, kas l?dz?gi ?iem:
937.406: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat with error 0x57 937.437: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat with error 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog failed for Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, failed to delete SpRecoverCmdLine value, error 0x2 955.125: DoInstallation: Failed to unregistering spuninst.exe for recovery. 962.656: DeRegistering the Uninstall Program -> Windows Server 2003 Service Pack, 0 962.656: Failed to install catalog files. 1448.406: Message displayed to the user: Failed to install catalog files. 1448.406: User Input: OK 1448.406: Update.exe extended error code = 0xf01e 1448.406: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance. 

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
 • Map? %Systemroot%\System32\Catroot2 ir boj?ts ?urn?la fails vai datu b?ze.
 • Pakalpojumiem Cryptographic Services (?ifr??anas pakalpojumi) ir iestat?ta opcija disabled (atsp?jots).
 • Tr?kst vai ir boj?ti citi Windows faili.
 • Laikspiedola parakstu vai sertifik?tu nevar p?rbaud?t vai ar? tas ir nepareizi veidots.
 • Sl?ptais atrib?ts ir iestat?ts mapei %Windir% vai k?dai no t?s apak?map?m.
 • Grupas Unsigned non-driver installation behavior (Neparakst?tas, ar draiveriem nesaist?tas instal??anas iztur??an?s) politikas iestat?jums (tikai sist?mai Windows 2000) ir Do not allow installation (Ne?aut instal?t) vai Warn but allow installation (Br?din?t, bet ?aut instal?t) vai ar? nav iestat?ta opcijas Policy (Politika) bin?r? v?rt?ba 0 ?aj? re?istra atsl?g?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Ir iesl?gts grupas Enable trusted publisher lockdown (Iesp?jot uzticamu izdev?ju nosl?g?anu) politikas iestat?jums, un uzticamo izdev?ju sertifik?tu kr?tuv? nav atbilsto?a sertifik?ta. Grupas politikas iestat?jumiem par piek??t ??di: User Configuration (Lietot?ja konfigur?cija), Windows Settings (Windows iestat?jumi), Internet Explorer Maintenance (Internet Explorer uztur??ana), Security (Dro??ba), Authenticode Settings (Autentifik?cijas iestat?jumi) grupas politikas MMC papildprogramm?.
 • Instal?jot Internet Explorer 6 1. servisa pakotni, tiek instal?ts dro??bas atjaunin?jums 823559 (MS03-023). Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  828031 K??das pazi?ojums ?The software you are installing has not passed Windows Logo testing..." (Programmat?ra, kuru instal?jat, nav tikusi pak?auta sist?mas Windows Logo test??anai...), m??inot instal?t programmas Internet Explorer 6 1. servisa pakotni
 • Mape Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums) ir boj?ta.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet ??s metodes. P?c katras metodes darb?bu izpild??anas p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta, pirms s?kat izmantot n?kamo metodi. Ja ar k?du no metod?m probl?ma tiek nov?rsta, p?r?j?s metodes nav j?lieto.

Lai autom?tiski labotu probl?mu, izmantojot 1., 2., 3. 4., 5. metodi, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50528


Piez?mes.
 • Autom?tisk? labo?ana m??ina nov?rst probl?mu, izmantojot 1., 2., 3., 4., 5. metodi. Ja probl?ma netiek nov?rsta, l?dzu, izm??iniet p?r?j?s metodes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

1. metode. Autom?tisko ?ifr??anas pakalpojumu iestat??ana

Iestatiet ?ifr??anas pakalpojumus uz Automatic (Autom?tiski) un m??iniet instal?t programmu v?lreiz. Lai iestat?tu ?ifr??anas pakalpojumus uz Automatic (Autom?tiski), veiciet ??s darb?bas:
 1. Start?jiet util?tu Administrat?vie r?ki, kas atrodas map? Vad?bas panelis.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Pakalpojumi.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Cryptographic Services (?ifr??anas pakalpojumi) un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 4. Sarakst? Startup type (Uzs?k?anas tips) noklik??iniet uz Automatic (Autom?tiski) un p?c tam noklik??iniet uz Start (S?kt).
Piez?me. Sist?m? Windows 2000 ?ifr??anas pakalpojumi nav ietverti administrat?v?s util?tas PAKALPOJUMI sarakst?.

2. metode. Mapes Catroot2 p?rd?v??ana

P?rd?v?jiet mapi Catroot2 (tikai sist?m?m Windows XP un Windows Server 2003) un m??iniet instal?t programmu v?lreiz.

Piez?me. Neizmantojiet ?o metodi oper?t?jsist?m? Windows 2000.

Lai p?rd?v?tu mapi Catroot2, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un katras rindi?as beig?s nospiediet tausti?u ENTER:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. No?emiet visus failus tmp*.cat no ??s mapes:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Ja map? nav failu, kuru nosaukums s?kas ar tmp, citus failus neno?emiet. ?aj? map? eso?ie .cat faili ir nepiecie?ami labojumfailu un servisa pakot?u instal??anai.
Svar?gi! Nep?rd?v?jiet mapi Catroot. Mapi Catroot2 sist?ma Windows autom?tiski izveido no jauna, bet mape Catroot netiek izveidota no jauna, ja t? tiek p?rd?v?ta.

3. metode. Ar ?ifr??anas pakalpojumiem saist?to DLL failu re?istr??ana

Lai re?istr?tu ar ?ifr??anas pakalpojumiem saist?tos .dll failus, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras no t?m nospiediet tausti?u ENTER:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  exit
  Piez?me. Noklik??iniet uz OK (Labi), ja tas tiek pras?ts.

  Piez?me. Microsoft Windows 2000 nav faila Sccbase.dll. Ja darbin?t Windows 2000 versiju, izlaidiet failu Sccbase.dll.
 3. Restart?jiet datoru.
 4. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un noklik??iniet uz Labi.
 5. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras no t?m nospiediet tausti?u ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 mssip32.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
  exit
  Piez?me. Noklik??iniet uz OK (Labi), ja tas tiek pras?ts.

  Piez?me. Microsoft Windows 2000 nav faila Sccbase.dll. Ja darbin?t Windows 2000 versiju, izlaidiet failu Sccbase.dll.
 6. Restart?jiet datoru.

4. metode: Sl?pt? atrib?ta no?em?ana no %Windir% un t?s apak?map?m

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas, katras rindi?as beig?s nospie?ot tausti?u ENTER:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

5. metode: Iestat?t, lai ar draiveriem nesaist?ta parakst??anas politika tiktu nomain?ta bez br?din?juma

Ja darbin?t Windows 2000 versiju, iestatiet grupas Unsigned non-driver installation behavior (Neparakst?tas, ar draiveriem nesaist?tas instal??anas iztur??an?s) politikas opciju Silently succeed (Nomain?t bez br?din?juma). Grupas politikas iestat?jumiem var piek??t ??di: Computer Configuration (Datora konfigur?cija), Windows Settings (Windows iestat?jumi), Security Settings (Dro??bas iestat?jumi), Local Policies (Lok?l?s politikas), Security Options (Dro??bas opcijas) grupas politikas MMC papildprogramm?.

Piez?me. Grupas politikas iestat?jums sist?m? Windows 2000 var st?ties sp?k? p?c da??m min?t?m. Tas ir atkar?gs no grupas politikas atsvaidzin??anas interv?la iestat?juma. Papildinform?ciju skatiet sada?? "K? modific?t noklus?juma grupas politikas atsvaidzes interv?lu".

Ja dator? darbojas sist?ma Windows XP vai jaun?ka sist?mas Windows versija, ?is grupas politikas iestat?jums vairs netiek atbalst?ts. T?d? gad?jum?, lai nov?rstu probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit, ar peles labo pogu noklik??iniet uz regedit.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz bin?r?s v?rt?bas Policy (Politika) un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 4. V?rt?bu dati tiek par?d?ti ??d? form?t?:

  0000 02


  Nospiediet tausti?u DELETE, lai no?emtu pa?reiz?jo v?rt?bu (?aj? piem?r? t? ir 02), un p?c tam ierakstiet 0 (pa?reiz?j? v?rt?ba tiks r?d?t? k? 00).
 5. Noklik??iniet uz OK (Labi) un beidziet darbu ar re?istra redaktoru.

6. metode: Edb.log faila p?rd?v??ana

P?rd?v?jiet failu Edb.log un m??iniet instal?t programmu v?lreiz. Lai p?rd?v?tu failu Edb.log, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, noklik??iniet uz S?kt, tekstlodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

7. metode: ?slaic?ga uzticamo izdev?ju nosl?g?anas atsp?jo?ana un atbilsto?o sertifik?tu instal??ana uzticamo izdev?ju sertifik?tu kr?tuv?

Varat turpin?t lietot grupas politikas iestat?jumu Enable trusted publisher lockdown (Iesp?jot uzticamo izdev?ju nosl?g?anu), bet vispirms uzticamo izdev?ju sertifik?tu kr?tuv? ir j?pievieno atbilsto?ie sertifik?ti. Lai to izdar?tu, izsl?dziet grupas politikas iestat?jumu Enable trusted publisher lockdown (Iesp?jot uzticamo izdev?ju nosl?g?anu), instal?jiet atbilsto?os sertifik?tus uzticamo izdev?ju sertifik?tu kr?tuv? un atkal iesl?dziet grupas politikas iestat?jumu Enable trusted publisher lockdown (Iesp?jot uzticamo izdev?ju nosl?g?anu). Lai instal?tu atbilsto?o sertifik?tu Microsoft Windows un Microsoft Internet Explorer produktu jaunin?jumiem, r?kojieties ??di:
 1. Lejupiel?d?jiet instal?jamo Microsoft produkta atjaunin?jumu no Microsoft lejupiel?des centra, Windows atjaunin?jumu kataloga vai Microsoft atjaunin?jumu kataloga. Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu atjaunin?jumu lejupiel?di no Microsoft lejupiel?des centra, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu atjaunin?jumu lejupiel?di no Microsoft atjaunin?jumu kataloga, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z? :
  323166 K? lejupiel?d?t atjaunin?jumus, kuros ir draiveri un labojumfaili, no Windows atjaunin??anas kataloga
 2. Izv?rsiet produkta jaunin?juma pakotni pagaidu map?. ??s darb?bas veik?anai lietojam? komandrindas komanda ir atkar?ga no atjaunin?juma, kuru m??in?t instal?t. Skatiet ar atjaunin?jumu saist?to Microsoft zin??anu b?zes rakstu, lai noteiktu atbilsto?os komandrindas sl?d?us, kas j?izmanto pakotnes izv?r?anai. Piem?ram, lai izv?rstu Windows XP dro??bas atjaunin?jumu 824146 map? C:\824146, palaidiet komandu Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. Lai izv?rstu Windows XP dro??bas atjaunin?jumu 828750 map? C:\828750, palaidiet komandu q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz produkta atjaunin?juma pakotnes faila KBnumurs.cat pagaidu map?, kuru izveidoj?t 2. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Piez?me. Fails KBnumurs.cat var atrasties apak?map?. Piem?ram, fails var atrasties map? C:\824146\sp1\update vai C:\824146\sp2\update.
 4. Z?mn? Digital Signatures (Ciparparaksti) noklik??iniet uz ciparparaksta un p?c tam noklik??iniet uz Deta?as.
 5. Noklik??iniet uz View Certificate (Skat?t sertifik?tu) un p?c tam uz Install Certificate (Instal?t sertifik?tu).
 6. Noklik??iniet uz T?l?k, lai start?tu sertifik?tu import??anas vedni.
 7. Noklik??iniet uz Place all certificates in the following store (Ievietot visus sertifik?tus ?aj? kr?tuv?) un p?c tam noklik??iniet uz P?rl?kot.
 8. Noklik??iniet uz Trusted Publishers (Uzticamie izdev?ji) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Noklik??iniet uz T?l?k, noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam uz Labi.

8. metode: Visu sertifik?cijas ce?? eso?o sertifik?tu statusa p?rbaude un tr?ksto?o vai boj?to sertifik?tu import??ana no cita datora

Lai p?rbaud?tu sertifik?tus Windows vai Internet Explorer produktu jaunin?jumu sertifik?cijas ce??, r?kojieties ??di:

1. darb?ba. P?rbaudiet Microsoft sertifik?tus

 1. Programm? Internet Explorer noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 2. Z?mn? Saturs noklik??iniet uz Sertifik?ti.
 3. Z?mn? Trusted Root Certification Authorities (Uzticam?s sak?u sertifik?cijas pilnvaras) veiciet dubultklik??i uz Microsoft Root Authority (Microsoft saknes pilnvara). Ja ??da sertifik?ta nav, p?rejiet pie 2. darb?bas.
 4. Z?mn? General (Visp?r?gi) p?rliecinieties, vai datumi rind? Valid from (Der?gs no) ir 1/10/1997 to 12/31/2020 (No 1997. gada 1. janv?ra l?dz 2020. gada 31. decembrim).
 5. Z?mn? Certification Path (Sertifik?cijas ce??) p?rbaudiet, vai sada?? Certificate status (Sertifik?ta statuss) ir redzams pazi?ojums This certificate is OK (Sertifik?ts ir der?gs).
 6. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam veiciet dubultklik??i uz sertifik?ta NO LIABILITY ACCEPTED (Neviens nav uz??mies atbild?bu).
 7. Z?mn? General (Visp?r?gi) p?rliecinieties, vai datumi rind? Valid from (Der?gs no) ir 5/11/1997 to 1/7/2004 (No 1997. gada 11. maija l?dz 2004. gada 7. janv?rim).
 8. Z?mn? Certification Path (Sertifik?cijas ce??) p?rliecinieties, vai sada?? Certificate Status (Sertifik?ta statuss) ir redzams pazi?ojums This certificate is OK (Sertifik?ts ir der?gs) vai This certificate has expired or is not yet valid (Sertifik?ta der?gums ir beidzies vai sertifik?ts v?l nav der?gs).

  Piez?me. Kaut ar? ?? sertifik?ta der?guma termi?? ir beidzies, sertifik?ts turpina darboties. Ja sertifik?ta nav vai tas ir atcelts, oper?t?jsist?ma, iesp?jams, nestr?d? pareizi. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  293781 Uzticamie sak?u sertifik?ti, kas ir nepiecie?ami sist?m? Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003
 9. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam veiciet dubultklik??i uz sertifik?ta GTE CyberTrust Root (GTE CyberTrust sakne). Iesp?jams, ka ir vair?ki ??di sertifik?ti ar vien?du nosaukumu. P?rbaudiet sertifik?tu, kura der?guma termi?? ir 2/23/2006 (2006. gada 23. febru?ris).
 10. Z?mn? General (Visp?r?gi) p?rliecinieties, vai datumi rind? Valid from (Der?gs no) ir ?2/23/1996 to 2/23/2006? (No 1996. gada 23. febru?ra l?dz 2006. gada 23. febru?rim).
 11. Z?mn? Certification Path (Sertifik?cijas ce??) p?rbaudiet, vai sada?? Certificate status (Sertifik?ta statuss) ir redzams pazi?ojums This certificate is OK (Sertifik?ts ir der?gs).

  Piez?me. Lai gan ?? sertifik?ta der?guma termi?? ir beidzies, sertifik?ts turpina darboties. Ja sertifik?ta nav vai tas ir atcelts, oper?t?jsist?ma, iesp?jams, nedarbojas pareizi. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  293781 Uzticamie saknes sertifik?ti, kas ir nepiecie?ami sist?m? Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003
 12. Noklik??iniet uz Labi un veiciet dubultklik??i uz Thawte Timestamping CA (Thawte laikspiedola sertific??anas iest?de).
 13. Z?mn? General (Visp?r?gi) p?rliecinieties, vai datumi rind? Valid from (Der?gs no) ir ?12/31/1996 to 12/31/2020? (No 1996. gada 31. decembra l?dz 2020. gada 31. decembrim).
 14. Z?mn? Certification Path (Sertifik?cijas ce??) p?rbaudiet, vai sada?? Certificate status (Sertifik?ta statuss) ir redzams pazi?ojums This certificate is OK (Sertifik?ts ir der?gs).

2. darb?ba. Tr?ksto?o vai boj?to sertifik?tu import??ana

Ja viens vai vair?ki no ?iem sertifik?tiem tr?kst vai ir boj?ti, eksport?jiet tos uz citu datoru un p?c tam instal?jiet sertifik?tus sav? dator?. Lai eksport?tu sertifik?tus uz citu datoru, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Internet Explorer noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 2. Z?mn? Saturs noklik??iniet uz Sertifik?ti.
 3. Z?mn? Trusted Root Certification Authorities (Uzticam?s sak?u sertific??anas iest?des) noklik??iniet uz eksport?jam? sertifik?ta.
 4. Noklik??iniet uz Export (Eksport?t) un izpildiet nor?d?jumus, lai eksport?tu sertifik?tu k? DER encoded Binary x.509(.CER) failu.
 5. Kad sertifik?ts ir eksport?ts, kop?jiet to dator?, kur? tas j?import?.
 6. Dator?, kur? sertifik?ts j?import?, veiciet uz t? dubultklik??i.
 7. Noklik??iniet uz Install certificate (Instal?t sertifik?tu) un p?c tam uz T?l?k.
 8. Noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam uz Labi.

9. metode. Not?riet pagaidu failu un restart?jiet labojumfaila vai servisa pakotnes instal??anu

Piez?me. Izlaidiet ?o metodi oper?t?jsist?m? Windows 2000.

Lai not?r?tu pagaidu failu un restart?tu labojumfaila vai servisa pakotnes instal??anu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Dz?siet visus tmp*.cat failus ??d?s map?s:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}

  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
 2. Dz?siet visus kb*.cat failus ??d?s map?s:
  %systemroot%\System32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
  %systemroot%\System32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
 3. Dz?siet visus oem*.* failus map? %systemroot%\inf.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas: P?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 5. Restart?jiet neizdevu?os labojumfaila vai servisa pakotnes instal??anu.

10. metode. Iztuk?ojiet mapi Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums)

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ievadiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet services.msc, ar peles labo pogu noklik??iniet uz services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. R?t? Services (Local) (Pakalpojumi (lok?li)) ar peles labo pogu noklik??iniet uz Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Stop (Aptur?t).
 3. Minimiz?jiet logu Services (local) (Pakalpojumi (lok?li)).
 4. Atlasiet visu Windows izplat??anas mapes saturu un izdz?siet to.

  Piez?me. P?c noklus?juma Windows izplat??anas mape atrodas map? diskdzinis:\Windows\SoftwareDistribution. ?aj? gad?jum? diskdzinis apz?m? disku, kur? ir instal?ta sist?ma Windows.
 5. P?rliecinieties, vai Windows izplat??anas mape ir tuk?a, un p?c tam maksimiz?jiet logu Services (local) (Pakalpojumi (lok?li)).
 6. R?t? Services (Local) (Pakalpojumi (lok?li)) ar peles labo pogu noklik??iniet uz Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Start (S?kt).
 7. Restart?jiet datoru un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows atjaunin??anu.

11. metode. Veiciet jaunin??anu atra?an?s viet?

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? veikt jaunin??anu atra?an?s viet?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
315341 K? veikt sist?mas Windows XP jaunin??anu atra?an?s viet? (atk?rtotu instal??anu)


PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par iz??irtsp?ju, kas paredz?ta tikai sist?mai Windows 2000, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
281458 K??das pazi?ojums, instal?jot Windows 2000 servisa pakotni vai produkta jaunin?jumu
Ir sa?emtas zi?as par ?o probl?mu ar ??diem atjaunin?jumiem:
328310 MS02-071: Windows WM_TIMER zi?ojumu apstr?des boj?jumi var izrais?t privil??iju pac?lumu
810565 Hipersaites tiek atv?rtas p?rl?kprogramm? Internet Explorer, nevis noklus?taj? p?rl?k? vai pal?dz?bas un atbalsta centr?
327979 Sp?le p?rst?j rea??t (?uzkaras?) vai negaid?ti beidz darbu, kad tiek demonstr?ts ievada videoklips
322011 Faksa konsol? nevar priek?skat?t faksu
811630 HTML pal?dz?bas jaunin?jums funkcionalit?tes ierobe?o?anai, vadot to ar window.showHelp( ) metodi
810577 MS03-005: Nekontrol?ts buferis Windows novirz?t?j? var at?aut ties?bu palielin??anu
329441 P?c Windows XP atjauno?anas nevar izveidot t?kla savienojumu
329170 MS02-071: SMB parakst??an?s k??da var ?aut modific?t grupu politiku
810833 MS03-005: Nekontrol?ts buferis pakalpojum? Locator service var at?aut palaist kodu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas konfigur??anu sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
306525 K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows XP

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • M?s priec?simies par j?su atsauksm?m. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 822798 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 8. apr?lis - P?rskat??ana: 28.0
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB822798

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com