Identifikator ?lanka: 822798 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da preuzmete ActiveX kontrolu, instalirate ispravku za operativni sistem Windows ili za komponentu operativnog sistema Windows, instalirate servisni paket za operativni sistem Windows ili za komponentu operativnog sistema Windows ili instalirate softverski program korporacije Microsoft ili nezavisnog proizvo?a?a, mo?da ?ete se susresti sa nekim od slede?ih simptoma:
 • Mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci prilikom instaliranja programa ili ispravke:


  Digitalni potpis nije prona?en
  Digitalni potpis korporacije Microsoft potvr?uje da je softver testiran sa operativnim sistemom Windows i da softver nije menjan od testiranja.
  Softver koji ?ete upravo instalirati ne sadr?i digitalni potpis korporacije Microsoft. Zbog toga nema garancije da ?e ovaj softver ispravno raditi sa operativnim sistemom Windows.
  Ime softverskog paketa
  Ako ?elite da pretra?ite softver sa digitalnim potpisom korporacije Microsoft, posetite Veb lokaciju Windows Update na adresi http://update.microsoft.com da biste videli da li postoji dostupan softver.
  ?elite li da nastavite sa instalacijom?


  Ako kliknete na dugme Vi?e informacija, dobi?ete slede?u poruku:


  Microsoft Windows
  Potpis na softverskom paketu koji ?elite da instalirate nije va?e?i. Softverski paket nije ispravno potpisan.


  Kada kliknete na dugme U redu u dijalogu prve poruke o gre?ci, mo?da ?ete dobiti poruku koja ozna?ava da je instalacija bila uspe?na ili ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:


  Ime paketa za a?uriranje

  Operacija ?ifrovanja nije uspela zbog postavke opcije lokalne bezbednosti.

 • Kada poku?ate da instalirate ispravku ili da instalirate servisni paket, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih:
  • Ime paketa za a?uriranje
   Instalacioni program nije mogao da potvrdi integritet datoteke Update.inf. Uverite se da na ovom ra?unaru radi usluga za ?ifrovanje.
  • Instalacija katalo?kih datoteka nije uspela.
  • Softver koji instalirate nije pro?ao Windows Logo test da bi kompatibilnost sa programom Windows XP bila potvr?ena. (Reci mi za?to je testiranje va?no.)

   Ovaj softver ne?e biti instaliran. Obratite se administratoru sistema.
  • Softver koji instalirate nije pro?ao Windows Logo test da bi kompatibilnost sa programom Windows XP bila potvr?ena. (Reci mi za?to je testiranje va?no.)
 • Kada poku?ate da instalirate servisni paket za operativni sistem Windows XP, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:


  Instalacioni program za Service Pack 1 nije mogao da potvrdi integritet datoteke. Uverite se da na ovom ra?unaru radi usluga za ?ifrovanje

 • Kada poku?ate da instalirate Microsoft Data Access komponente (MDAC) verzija 2.8, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:


  INF instalacija nije uspela. Razlog: Potpis sa vremenskom oznakom i/ili certifikat nije mogao biti verifikovan ili je pogre?no uobli?en.

 • %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log mo?e narasti do 20 megabajta (MB) iako je datoteka obi?no manja od 1 MB.
 • Kada poku?ate da instalirate paket sa Web lokacije Windows Update ili sa Web lokacije Microsoft Update, mo?da ?ete dobiti poruku koja je sli?na slede?oj:


  Softver nije pro?ao Windows logo test i ne?e biti instaliran.

 • Kada pregledate datoteku %systemroot%\Windowsupdate.log, mo?da ?ete videti stavku jedne od slede?ih gre?aka:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Kada koristite a?uriranje Microsoft Windowsa na ra?unaru koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, proces a?uriranja mo?da ne?e uspeti i mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci ?0x8007f007?. Ovo se mo?e desiti bez obzira na tip a?uriranja koji izaberete.
Datoteka Svcpack.log mo?da sadr?i stavke koje su sli?ne slede?ima:
937.406: GetCatVersion: Nije uspelo preuzimanje informacija o verziji sa putanje C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat uz gre?ku 0x57 937.437: GetCatVersion: Nije uspelo preuzimanje informacija o verziji sa putanje C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat uz gre?ku 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog nije uspeo za Tmp.0.scw.cat; gre?ka=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles nije uspeo:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, nije uspelo brisanje vrednosti SpRecoverCmdLine, gre?ka 0x2 955.125: DoInstallation: Nije uspelo opozivanje registracije datoteke spuninst.exe radi oporavka. 962.656: Opozivanje registracije programa za deinstalaciju ?> Windows Server 2003 servisni paket, 0 962.656: Instalacija katalo?kih datoteka nije uspela. 1448.406: Poruka koja se prikazuje korisniku: Instalacija katalo?kih datoteka nije uspela. 1448.406: Korisni?ki unos: U redu 1448.406: Pro?ireni kôd gre?ke datoteke Update.exe = 0xf01e 1448.406: Povratni kôd datoteke Update.exe maskiran je u 0x643 radi uskla?enosti sa MSI prilago?enom radnjom. 

UZROK

Ovaj problem se mo?e javiti ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Ako postoji o?te?enje datoteke evidencije ili baze podataka u fascikli %Systemroot%\System32\Catroot2.
 • Ako su Usluge za ?ifrovanje postavljene na opciju onemogu?eno.
 • Ako su ostale datoteke operativnog sistema Windows o?te?ene ili nedostaju.
 • Potpis sa vremenskom oznakom ili certifikat nije mogao biti verifikovan ili je pogre?no uobli?en.
 • Skriveni atribut je postavljen za fasciklu %Windir% ili neku od njenih potfascikli.
 • Ako je postavka smernica grupe Pona?anje instalacije nepotpisanog neupravlja?kog programa (samo za Windows 2000) pode?ena na Ne dozvoli instalaciju ili Upozori, ali dozvoli instalaciju ili binarna vrednost smernica nije pode?ena na 0 u slede?em klju?u registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Ako je uklju?ena postavka smernica grupe Omogu?i zaklju?avanje za izdava?a od poverenja, a vi nemate odgovaraju?i certifikat u skladi?tu certifikata ?Izdava?i od poverenja?. Ova postavka smernica grupe nalazi se u okviru Konfiguracija korisnika, u okviru Postavke Windowsa, u okviru Odr?avanje programa Internet Explorer, u okviru Bezbednost, u okviru Postavke procesa provere identiteta u pro?irenju konzole MMC za smernice grupe.
 • Ako instalirate Internet Explorer 6 SP1 i ako je instalirana bezbednosna ispravka 823559 (MS03-023). Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  828031 Poruka o gre?ci ?Softver koji instalirate nije pro?ao Windows Logo test...? kada poku?ate da instalirate Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Fascikla za distribuciju softvera je o?te?ena.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode. Kada preduzmete korake u svakom metodu, izvr?ite test pre nego ?to pre?ete na slede?i metod da biste videli da li je problem re?en. Ako je problem re?en primenom nekog od metoda, ne morate koristiti preostale metode.

Da bismo umesto vas re?ili ovaj problem pomo?u 1, 2, 3, 4. ili 5. metoda, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50528


Napomene
 • Automatska ispravka poku?ava da re?i problem primenom 1,2,3,4. ili 5. metoda. Ako se problem ne re?i, poku?ajte sa preostalim metodima.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. metod: Postavite usluge za ?ifrovanje na opciju automatsko

Postavite usluge za ?ifrovanje na opciju Automatic (Automatsko ) i zatim ponovo poku?ajte da instalirate program. Da biste usluge za ?ifrovanje postavili na opciju Automatic (Automatsko), sledite ove korake:
 1. Pokrenite uslu?ni program Administrativne alatke u prozoru Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na Usluge.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na Usluge za ?ifrovanje i zatim kliknite na Svojstva.
 4. Izaberite opciju Automatsko za Vrstu pokretanja i zatim kliknite na dugme Start.
Napomena Operativni sistem Windows 2000 ne izlistava usluge za ?ifrovanje u administrativnom uslu?nom programu USLUGE.

Metod 2: Preimenujte fasciklu Catroot2

Preimenujte fasciklu Catroot2 (samo Windows XP and Windows Server 2003) i zatim ponovo poku?ajte da instalirate program.

Napomena Presko?ite ovaj metod ako je u pitanju operativni sistem Windows 2000.

Da biste preimenovali fasciklu Catroot2, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster ENTER nakon svakog reda:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Uklonite sve tmp*.cat datoteke iz slede?e fascikle:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Ako u ovoj fascikli nema datoteka ?ije ime po?inje sa tmp, nemojte uklanjati druge datoteke. .cat datoteke u ovoj fascikli potrebne su za instaliranje hitnih ispravki i servisnih paketa.
Va?no Nemojte preimenovati fasciklu Catroot. Operativni sistem Windows automatski ponovo kreira fasciklu Catroot2, ali se fascikla Catroot ne kreira ponovo ukoliko se preimenuje.

3. metod: Ponovo registrujte DLL datoteke koje su povezane sa uslugama za ?ifrovanje

Da biste registrovali .dll datoteke koje su povezane sa uslugama za ?ifrovanje, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Zapo?ni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?e komande i pritisnite taster ENTER nakon svake komande:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  exit
  Napomena Kliknite na dugme U redu ukoliko budete upitani.

  Napomena Operativni sistem Microsoft Windows 2000 ne uklju?uje datoteku Sccbase.dll. Ako koristite neku verziju operativnog sistema Windows 2000, izostavite datoteku Sccbase.dll.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Na komandnoj liniji ukucajte slede?e komande i pritisnite taster ENTER nakon svake komande:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 mssip32.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
  exit
  Napomena Kliknite na dugme U redu ukoliko budete upitani.

  Napomena Operativni sistem Microsoft Windows 2000 ne uklju?uje datoteku Sccbase.dll. Ako koristite neku verziju operativnog sistema Windows 2000, izostavite datoteku Sccbase.dll.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.

Metod 4: Uklonite skriveni atribut iz fascikle %Windir% i svih njenih potfascikli

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Zapo?ni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?e komande pritiskaju?i taster ENTER nakon svakog reda:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

Metod 5: Postavite smernicu za potpisivanje neupravlja?kih programa na opciju ?Tiho uspelo?

Ako radite sa verzijom operativnog sistema Windows 2000, postavite smernicu grupe za Pona?anje nepotpisanih instalacija neupravlja?kih programa na opciju Tiho uspelo. Ova postavka smernica grupe nalazi se u okviru Computer Configuration (Konfiguracija ra?unara), u okviru Windows Settings (Postavke operativnog sistema Windows), u okviru Security Settings (Bezbednosne postavke), u okviru Local Policies (Lokalne smernice), u okviru Security Options (Bezbednosne opcije) u MMC pro?irenju smernica grupe.

Napomena Postavka smernica grupe u operativnom sistemu Windows 2000 mo?da ?e stupiti na snagu posle nekoliko minuta. Ovo zavisi od postavke intervala osve?avanja smernica grupe. Vi?e informacija potra?ite u ?lanku ?Izmena podrazumevanog intervala osve?avanja smernica grupe?.

Ako koristite Windows XP ili noviju verziju operativnog sistema Windows, ova postavka smernica grupe nije vi?e podr?ana. U ovom slu?aju, sledite ove korake da biste re?ili ovaj problem:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Zapo?ni pretragu) otkucajte regedit, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku regedit.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Prona?ite slede?i klju? u bazi ?Registry? i zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Desnim tasterom mi?a kliknite na binarnu vrednost Smernica i zatim izaberite stavku Izmeni.
 4. Vrednosti ?e se pojaviti u slede?em formatu:

  0000 02


  Pritisnite taster DELETE da biste uklonili trenutnu vrednost (02 u ovom primeru) i zatim ukucajte 0 (sada ?e se trenutna vrednost pojaviti kao 00).
 5. Kliknite na dugme U redu i zatim prekinite rad programa za ure?ivanje registratora.

Metod 6: Preimenujte datoteku Edb.log

Preimenujte datoteku Edb.log, a zatim ponovo poku?ajte da instalirate program. Da biste preimenovali datoteku Edb.log, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u okviru za tekst Start Search (Zapo?ni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu i zatim pritisnite taster ENTER:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

Metod 7: Privremeno isklju?ite zaklju?avanje izdava?a od poverenja i instalirajte odgovaraju?e certifikate u skladi?te certifikata izdava?a od poverenja

Mo?ete nastaviti sa kori??enjem postavke smernice grupe Omogu?i zaklju?avanje za izdava?a od poverenja, ali najpre morate dodati odgovaraju?e certifikate u u skladi?te certifikata izdava?a od poverenja. Da biste to uradili, isklju?ite postavku smernice grupe Omogu?i zaklju?avanje za izdava?a od poverenja, instalirajte odgovaraju?e certifikate u skladi?tu cetifikata izdava?a od poverenja i zatim ponovo uklju?ite postavku smernice grupe Omogu?i zaklju?avanje za izdava?a od poverenja. Da biste instalirali odgovaraju?i certifikat za ispravke proizvoda Microsoft Windows i Microsoft Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Preuzmite ispravku za proizvod korporacije Microsoft koju ?elite da instalirate sa lokacije Microsoft centra za preuzimanje, iz kataloga ispravki za Windows ili iz Microsoft kataloga ispravki. Za vi?e informacija o preuzimanju ispravki za proizvode sa lokacije Microsoft centra za preuzimanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ?lanak pogledali u Microsoft bazi znanja:
  119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i
  Za vi?e informacija o preuzimanju ispravki za proizvode sa kataloga ispravki za Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  323166 Preuzimanje ispravki koje obuhvataju upravlja?ke programe i hitne ispravke iz Windows Update kataloga
 2. Izdvojite paket ispravki za proizvod u privremenu fasciklu. Komanda na komandnoj liniji koju koristite da biste ovo uradili zavisi od ispravke koju ?elite da instalirate. Pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja koji je povezan sa ispravkom da biste odredili odgovaraju?e parametre na komandnoj liniji koje ?ete koristiti za izdvajanje paketa. Na primer, da biste izdvojili bezbednosnu ispravku 824146 za operativni sistem Windows XP u fasciklu C:\824146, pokrenite Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. Da biste izdvojili bezbednosnu ispravku 828750 za operativni sistem Windows XP u fasciklu C:\828750, pokrenite q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Desnim tasterom mi?a kliknite na datoteku KBBroj.cat iz paketa ispravki za prizvod u privremenoj fascikli koju ste kreirali tokom koraka 2 i zatim izaberite stavku Svojstva.

  Napomena Datoteka KBBroj.cat mo?e biti u potfascikli. Na primer, datoteka mo?e biti u fascikli C:\824146\sp1\update ili u fascikli C:\824146\sp2\update.
 4. Na kartici ?Digitalni potpisi? kliknite na digitalni potpis i zatim kliknite na dugme Detalji.
 5. Kliknite na dugme Prika?i certifikat i zatim kliknite na dugme Instaliraj certifikat.
 6. Kliknite na dugme Dalje da biste pokrenuli ?arobnjak za uvoz cerifikata.
 7. Kliknite na Postavi sve certifikate u slede?e skladi?te i zatim kliknite na dugme Potra?i.
 8. Kliknite na Izdava?i od poverenja i zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na dugme Dalje, kliknite na dugme Zavr?i i zatim kliknite na dugme U redu.

Metod 8: Proverite status svih certifikata u lancu certifikacije i sa drugog ra?unara uvezite certifikate koji nedostaju ili su o?te?eni

Da biste proverili certifikate u lancu certifikacije za ispravku proizvoda Windows ili Internet Explorer, sledite ove korake:

Korak 1: Proverite Microsoft certifikate

 1. U programu Internet Explorer izaberite meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadr?aj kliknite na dugme Certifikati.
 3. Na kartici Vrhovni autoriteti certifikata od poverenja dvaput kliknite na Microsoft najvi?i autoritet. Ako ovaj certifikat nedostaje, pre?ite na korak 2.
 4. Na kartici Op?te postavke proverite da li su datumi Va?i od datumi 10.01.1997. do 31.12.2020.
 5. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.
 6. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na certfikat NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Na kartici Op?te postavke proverite da li su datumi Va?i od datumi 11.05.1997. do 07.01.2004.
 8. Na kartici Lanac certifikacije proverite da li se poruka Ovaj certifikat je istekao ili jo? uvek ne va?i ili Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.

  Napomena Iako je ovaj certifikat istekao, i dalje ?e raditi. Operativni sistem mo?da ne?e ispravno raditi ako certifikat nedostaje ili je opozvan. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  293781 Vrhovni certifikati od poverenja koje zahtevaju operativni sistemi Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 9. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na certifikat GTE CyberTrust Root. Mo?da ?e se desiti da ima nekoliko certifikata sa istim imenom. Uverite se da je datum isteka certifikata 23.2.2006.
 10. Na kartici Op?te postavke proverite da li su datumi Va?i od datumi ?23.02.1996. do 23.02.2006?.
 11. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.

  Napomena Iako je ovaj certifikat istekao, i dalje ?e raditi. Operativni sistem mo?da ne?e ispravno raditi ako certifikat nedostaje ili je opozvan. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  293781 Vrhovni certifikati od poverenja koje zahtevaju operativni sistemi Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 12. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na Thawte Timestamping CA.
 13. Na kartici Op?te postavke proverite da li su datumi Va?i od datumi ?31.12.1996. do 31.12.2020?.
 14. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.

Korak 2: Uvezite certifikate koji nedostaju ili su o?te?eni

Ako neki od certifikata nedostaje ili je o?te?en, izvezite certifikate koji nedostaju ili su o?te?eni na drugi ra?unar i zatim instalirajte certifikate na svom ra?unaru. Da biste izvezli certifikate na drugi ra?unar, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer kliknite na meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadr?aj kliknite na dugme Certifikati.
 3. Na kartici Vrhovni autoriteti certifikata od poverenja kliknite na certifikat koji ?elite da izvezete.
 4. Kliknite na dugme Izvezi i zatim sledite uputstva da biste certifikat izvezli kao datoteku DER encoded Binary x.509(.CER).
 5. Nakon izvoza certifikata, kopirajte ga na ra?unar na koji ?elite da ga uvezete.
 6. Na ra?unaru na koji ?elite da uvezete certifikat kliknite dvaput na certifikat.
 7. Kliknite na dugme Instaliraj certifikat i zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i i zatim kliknite na dugme U redu.

Metod 9: Obri?ite privremenu datoteku i ponovo pokrenite instalaciju hitne ispravke ili instalaciju servisnog paketa

Napomena Presko?ite ovaj metod ako koristite operativni sistem Windows 2000.

Da biste obrisali privremenu datoteku i ponovo pokrenuli instalaciju hitne ispravke ili instalaciju servisnog paketa, sledite ove korake:
 1. Izbri?ite sve tmp*.cat datoteke iz slede?ih fascikli:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}

  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
 2. Izbri?ite sve kb*.cat datoteke iz slede?ih fascikli:
  %systemroot%\System32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
  %systemroot%\System32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
 3. Izbri?ite sve oem*.* datoteke iz fascikle %systemroot%\inf.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER posle svake komande.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 5. Ponovo pokrenite neuspelu instalaciju hitne ispravke ili servisnog paketa.

Metod 10: Ispraznite fasciklu za distribuciju softvera

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Zapo?ni pretragu) otkucajte services.msc, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku services.msc, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. U oknu ?Usluge (lokalne)? kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Automatsko a?uriranje i zatim izaberite stavku Zaustavi.
 3. Umanjite prozor ?Usluge (lokalne)?.
 4. Izaberite ceo sadr?aj Windows fascikle za distribuciju i zatim ga izbri?ite.

  Napomena Windows fascikla za distribuciju nalazi se po podrazumevanoj vrednosti u fascikli disk jedinice:\Windows\SoftwareDistribution. Na ovoj lokaciji, disk jedinica je ?uvar mesta za disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows.
 5. Uverite se da je Windows fascikla za distribuciju prazna i zatim uve?ajte prozor ?Usluge (lokalne)?.
 6. U oknu Usluge (lokalne) kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Automatsko a?uriranje i zatim izaberite stavku Pokreni.
 7. Ponovo pokrenite ra?unar i zatim ponovo pokrenite a?uriranje Windowsa.

11. metod: Izvr?avanje nadogradnje na licu mesta

Da biste dobili dodatne informacije o tome kako da izvr?ite nadogradnju operativnog sistema Windows XP na licu mesta, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315341 Nadogradnja na licu mesta (ponovna instalacija) operativnog sistema Windows XP


DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o rezoluciji koja je namenjena samo operativnom sistemu Windows 2000, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
281458 Poruka o gre?ci prilikom instaliranja servisnog paketa za operativni sistem Windows 2000 ili ispravke za proizvod
Prime?eno je da do ovog problema dolazi sa slede?im ispravkama:
328310 MS02-071: Gre?ka u Windows WM_TIMER obradi poruka mo?e omogu?iti pove?anje privilegija
810565 Hiperveze otvorene u programu Internet Explorer umesto u podrazumevanom pregleda?u ili u centru za pomo? i podr?ku
327979 Igra ne reaguje (zastaje) ili neo?ekivano prestane da radi prilikom reprodukcije uvodnog video klipa
322011 Nije mogu?e pregledati faks u faks konzoli
811630 A?uriranje HTML pomo?i da bi se ograni?ila funkcionalnost kada je pokrenuta kori??enjem metoda window.showHelp( )
810577 MS03-005: Neprovereni bafer u Windows preusmeriva?u mo?e dozvoliti pove?anje privilegija
329441 Ne mo?ete kreirati mre?nu vezu nakon vra?anja operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje
329170 MS02-070: Gre?ka u potpisivanju SMB mo?e dozvoliti izmenu smernice grupe
810833 MS03-001: Neprovereni bafer u usluzi lokatora mo?e dozvoliti kodu da se izvr?i
Za vi?e informacija o tome kako da konfiguri?ete automatske ispravke u operativnom sistemu Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306525 Kako konfigurisati i koristiti automatske ispravke u operativnom sistemu Windows XP

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 822798 - Poslednji pregled: 8. april 2011. - Revizija: 27.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB822798

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com