ID c?a bi: 822798 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c tai xung iu khin ActiveX, cai t ban cp nht cho Windows hoc cu phn cua Windows, cai t goi dich vu cho Windows hoc cu phn cua Windows, hoc cai t chng trinh phn mm Microsoft hoc bn th ba, ban co th gp mt hoc nhiu hin tng sau:
 • Ban co th nhn c thng bao li sau khi ban c cai t chng trinh hoc ban cp nht:


  Khng tim thy Ch ky S
  Ch ky s cua Microsoft xac nhn rng phn mm a c kim tra vi Windows va phn mm cha c thay i t khi c kim tra.
  Phn mm ban sp cai t khng cha ch ky s cua Microsoft. Do o, khng co s am bao rng phn mm nay hoat ng ung vi Windows.
  Tn cua goi phn mm
  Nu ban mun tim kim phn mm co ch ky s cua Microsoft, ghe thm Web site Windows Update tai http://update.microsoft.com xem phn mm co sn hay khng.
  Ban co mun tip tuc vic cai t khng?


  Nu ban bm vao Thm thng tin, ban nhn c thng bao sau:


  Microsoft Windows
  Ch ky trong goi phn mm ban mun cai t khng hp l. Goi phn mm c ky khng ung cach.


  Sau khi ban bm OK trong hp thoai thng bao li u tin, ban co th nhn c thng bao cho bit cai t thanh cng hoc ban co th nhn c thng bao li sau:


  Tn cua Goi Cp nht

  Hoat ng ma hoa khng thanh cng do thit t tuy chon bao mt cuc b.

 • Khi ban c cai t ban cp nht hoc cai t goi dich vu, ban co th nhn c thng bao li tng t nh mt trong nhng thng bao sau:
  • Tn cua Goi Cp nht
   Thit lp khng th xac minh tinh toan ven cua tp Update.inf. am bao dich vu Ma hoa ang chay trn may tinh nay.
  • Khng th cai t tp danh muc.
  • Phn mm ban ang cai t cha vt qua cuc kim tra Biu trng cua Windows xac minh mc tng thich vi Windows XP. (Cho ti bit ly do kim tra nay quan trong.)

   Phn mm nay se khng c cai t. Lin h? v?i qu?n tr? vin h? th?ng c?a b?n.
  • Phn mm ban ang cai t cha vt qua cuc kim tra Biu trng cua Windows xac minh mc tng thich vi phin ban Windows nay. (Cho ti bit ly do kim tra nay quan trong.)
 • Khi ban c cai t goi dich vu Windows XP, ban co th nhn c thng bao li tng t nh sau:


  Thit lp Goi Dich vu 1 khng th xac minh tinh toan ven cua tp. Cn am bao dich vu Mt ma hoa ang chay may tinh nay

 • Khi ban c cai t Cu phn Truy nhp D liu Microsoft (MDAC) 2.8 ban co th nhn c thng bao li tng t nh sau:


  Li cai t INF. Ly do: Ch ky va/hoc chng chi du thi gian khng th c xac minh hoc bi inh dang sai.

 • %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log co th tng ti 20 megabyte (MB) mc du thng thng tp nay di 1 MB.
 • Khi ban c cai t goi t Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update, ban co th nhn c thng bao tng t nh sau:


  Phn mm cha vt qua cuc kim tra biu trng cua Windows va se khng c cai t.

 • Khi ban kim tra tp %systemroot%\Windowsupdate.log, ban co th thy muc nhp cho mt trong nhng li sau:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Khi ban s dung ban cp nht Microsoft windows trn may tinh chay Windows XP, qua trinh cp nht co th li va ban co th nhn c thng bao li "0x8007f007". iu nay co th xay ra bt k ban chon loai cp nht nao.
Tp Svcpack.log co th cha cac muc nhp tng t nh sau:
GetCatVersion: Khng th truy xut thng tin phin ban t C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat vi li 0x57 937.437: GetCatVersion: Khng th truy xut thng tin phin ban t C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat vi li 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog failed for Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, khng th xoa gia tri SpRecoverCmdLine, li 0x2 955.125: DoInstallation: Khng th huy ng ky spuninst.exe khi phuc. 962.656: Huy ng ky Chng trinh D cai t -> Windows Server 2003 Goi Dich vu, 0 962.656: Khng th cai t tp danh muc. 1448.406: Thng bao c hin thi cho ngi dung: Khng th cai t tp danh muc. 1448.406: Muc nhp cua Ngi dung: OK 1448.406: Ma li m rng Update.exe = 0xf01e 1448.406: Ma tra v Update.exe a c che mt na thanh 0x643 tun thu thao tac tuy chinh MSI. 

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra trong tinh hung khac.

Tinh hung chi ti?t c th? gy ra s c
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Co tp nht ky hoc c s d liu hong trong cp %Systemroot%\System32\Catroot2.
 • Dich vu Mt ma hoa bi t thanh v hiu hoa.
 • Cac tp Windows khac bi hong hoc thiu.
 • Chng chi hoc ch ky du thi gian khng th xac minh c hoc bi inh dang sai.
 • Thuc tinh n c t cho cp %Windir% hoc cho mt trong cac cp con cua no.
 • Thit t Chinh sach Nhom (chi cho Windows 2000) Hanh vi cai t phi trinh iu khin khng c ky xac nhn c t thanh Khng cho phep cai t hoc Canh bao nhng cho phep cai t, hoc gia tri nhi phn Chinh sach khng c t thanh 0 trong khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Thit t Chinh sach Nhom Kich hoat khoa nha phat hanh tin cy c bt va ban khng co chng chi phu hp trong kho lu tr chng chi Nha phat hanh Tin cy cua minh. Thit t Chinh sach Nhom nay c t di Cu hinh Ngi dung, di Thit t Windows, di Bao tri Internet Explorer, di Bao mt, di Thit t Authenticode trong phn inh vao Chinh sach Nhom MMC.
 • Ban ang cai t Internet Explorer 6 SP1 va ban cp nht bao mt 823559 (MS03-023) a c cai t. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  828031 Thng bao li "Phn mm ban ang cai khng vt qua kim tra Biu tng Windows..." khi ban c cai t Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1
 • Cp phn phi phn mm bi hong.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Gi?i php

khc phuc s c nay, hay s dung cac phng phap sau. Sau khi ban tin hanh cac bc trong mi phng phap, hay kim tra xem s c a c khc phuc cha trc khi ban tip tuc vi phng phap tip theo. Nu s c c khc phuc bng bt ky phng phap nao, ban se khng cn dung n cac phng phap con lai.

Giai phap c thc hin t ng vi goi Khc phuc s c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50528


Chu y
 • Kh?c ph?c s? c? t? ?ng c g?ng kh?c ph?c s? c?. Nu cha khc phuc c s c, hay th cac phng phap con lai.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Goi Khc phuc s c nay t ng hoa cac phng phap thu cng t 1 n 5. Nu s c vn tip din, hay th cac phng phap thu cng con lai.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end


Phng phap thu cng

Phng phap 1: t Dich vu Mt ma hoa thanh t ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
t Dich vu Mt ma hoa thanh T ng, sau o c cai t lai chng trinh. t Dich vu Mt ma hoa thanh T ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng tin ich Cng cu Quan tri trong Bang iu khin.
 2. Bm up Dich vu.
 3. Bm chut phai vao Dich vu Mt ma hoa, sau o bm Thuc tinh.
 4. Bm T ng cho Kiu khi ng, sau o bm Bt u.
Chu y Windows 2000 khng lit k Dich vu Mt ma hoa trong Tin ich Quan tri DICH VU.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 2: i tn cp Catroot2

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
i tn cp Catroot2 (chi cho Windows XP va Windows Server 2003), sau o c cai t lai chng trinh.

Chu y Bo qua phng phap nay nu h iu hanh la Windows 2000.

i tn cp Catroot2, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd, ri bm OK.
 2. Tai du nhc lnh, nhp cac lnh sau, sau o nhn ENTER sau mi dong:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  thoat
 3. Loai bo tt ca cac tp tmp*.cat khoi cp sau:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Nu khng co tp nao khi ng vi tmp tn tai trong cp nay, khng c loai bo bt ky tp nao khac. Tp .cat trong cp nay cn cai t hotfix va goi dich vu.
Quan trong Khng c i tn cp Catroot. Cp Catroot2 c Windows t ng tao lai, nhng cp Catroot se khng c tao lai nu cp Catroot bi i tn.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: ng ky lai tp the DLL i kem vi Dich vu Mt ma hoa

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
ng ky tp .dll i kem vi Dich vu Mt ma hoa, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd trong hp M, sau o OK.

  Chu y Trn may tinh chay Windows Vista, bm Bt u, go cmd trong hp Bt u Tim kim, bm chut phai vao cmd.exe, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Khi co du nhc lnh, go lnh sau, ri nhn phim ENTER sau mi lnh:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  thoat
  Chu y Bm OK nu ban c nhc.

  Chu y Microsoft Windows 2000 khng cha tp Sccbase.dll. Nu ban ang chay phin ban Windows 2000, hay bo qua tp Sccbase.dll.
 3. Khi ng lai may tinh cua ban.
 4. Bm Bt u, bm Chay, go cmd trong M, ri bm OK.
 5. Tai du nhc lnh, nhp cac lnh sau va nhn ENTER sau mi lnh:
  regsvr32 /u softpub.dll
  regsvr32 /u wintrust.dll
  regsvr32 /u initpki.dll
  regsvr32 /u dssenh.dll
  regsvr32 /u rsaenh.dll
  regsvr32 /u gpkcsp.dll
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll
  regsvr32 /u mssip32.dll
  regsvr32 /u cryptdlg.dll
  thoat
  Chu y Bm OK nu ban c nhc.
  Chu y Microsoft Windows 2000 khng cha tp Sccbase.dll. Nu ban ang chay phin ban Windows 2000, hay bo qua tp Sccbase.dll.
 6. Khi ng lai may tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 4: Loai bo thuc tinh bi n khoi %Windir% va khoi cac th muc con cua no

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd trong hp M, sau o OK.

  Chu y Trn may tinh chay Windows Vista, bm Bt u, go cmd trong hp Bt u Tim kim, bm chut phai vao cmd.exe, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Tai du nhc lnh, nhp cac lnh sau, nhn ENTER sau mi dong:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  thoat
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 5: t chinh sach ky xac nhn phi trinh iu khin thanh thanh cng khng co thng bao

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban ang chay phin ban Windows 2000, hay t thit t Chinh sach Nhom Hanh vi cai t phi trinh iu khin khng c ky xac nhn thanh Thanh cng khng co thng bao. Thit t Chinh sach Nhom nay c t di Cu hinh May tinh, di Thit t Windows, di Thit t Bao mt, di Chinh sach Cuc b, di Tuy chon Bao mt trong phn inh vao Chinh sach Nhom MMC.

Chu y Thit t chinh sach nhom trong Windows 2000 co th co hiu lc sau mt vai phut. iu nay phu thuc vao thit t cua khoang thi gian lam mi Chinh sach Nhom. bit thm thng tin, hay xem "Cach sa i khoang thi gian lam mi Chinh sach Nhom mc inh".

Nu ban chay Windows XP hoc phin ban mi hn cua Windows, thit t Chinh sach Nhom nay khng con c h tr. Trong trng hp nay, hay lam theo cac bc sau khc phuc s c nay:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.

  Chu y Trn may tinh chay Windows Vista, bm Bt u, go regedit trong hp Bt u Tim kim, bm chut phai vao regedit.exe, sau o bmChay vi t cach quan tri vin.
 2. inh vi sau o bm vao khoa sau trong s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Bm chut phai vao gia tri nhi phn Chinh sach, sau o bm Sa i.
 4. D liu Gia tri se xut hin trong inh dang sau:

  0000 02


  Nhn XOA loai bo gia tri hin tai (02 trong vi du nay), sau o go 0 (gia tri hin tai by gi se xut hin di dang 00).
 5. Bm OK ri thoat khoi Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 6: i tn tp Edb.log

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
i tn tp Edb.log, sau o c cai t lai chng trinh. i tn tp Edb.log, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd trong hp M, sau o OK.

  Chu y Trn may tinh chay Windows Vista, bm Bt u, go cmd trong hp vn ban Bt u Tim kim, bm chut phai vao cmd.exe, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 7: Tam thi tt Khoa Nha phat hanh Tin cy va cai t chng chi phu hp vao kho chng chi nha phat hanh tin cy cua ban

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ban co th tip tuc s dung thit t Chinh sach Nhom Kich hoat khoa nha phat hanh tin cy, nhng trc tin ban phai thm chng chi phu hp vao kho chng chi Nha phat hanh Tin cy cua minh. lam vic nay, hay tt thit t Chinh sach Nhom Kich hoat khoa nha phat hanh tin cy, cai t chng chi phu hp trong kho chng chi Nha phat hanh Tin cy cua ban, sau o bt lai thit t Chinh sach Nhom Kich hoat khoa nha phat hanh tin cy. cai t chng chi phu hp cho ban cp nht san phm Microsoft Windows va Microsoft Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
 1. Tai xung ban cp nht san phm Microsoft ma ban mun cp nht t Trung tm Tai xung cua Microsoft, t Danh muc Cp nht Windows hoc t Danh muc cp nht Microsoft. bit thm thng tin v cach tai xung ban cp nht san phm t Trung tm Tai xung cua Microsoft, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  119591 Cach ly tp h tr cua Microsoft t Dich vu Trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
  co thm thng tin v cach tai xung ban cp nht san phm t Danh muc Cp nht Windows, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  323166 Cach tai xung ban cp nht co cha trinh iu khin va hotfix t Danh muc Cp nht Windows
 2. Giai nen goi cp nht san phm ti cp tam thi. Lnh dong lnh ma ban dung thc hin vic nay phu thuc vao ban cp nht ma ban ang c cai t. Xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft i kem vi ban cp nht xac inh cac khoa chuyn i dong lnh phu hp ma ban se dung giai nen goi cp nht san phm. Vi du, giai nen ban cp nht bao mt 824146 cho Windows XP ti cp C:\824146, hay chay Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. giai nen ban cp nht bao mt 828750 cho Windows XP ti cp C:\828750, hay chay q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Bm chut phai vao tp KBS.cat t goi cp nht san phm trong cp tam thi ma ban a tao trong bc 2, sau o bm Thuc tinh.

  Chu y Tp KBS.cat co th nm trong cp con. Vi du, tp co th nm trong cp C:\824146\sp1\update hoc trong cp C:\824146\sp2\update.
 4. Trn tab Ch ky in t, bm vao ch ky in t ri bm Chi tit.
 5. Bm Xem Chng chi, sau o bm Cai t Chng chi.
 6. Bm Tip theo khi ng Thut si Nhp Chng chi.
 7. Bm t tt ca chng chi trong kho lu tr sau, sau o bm Duyt.
 8. Bm Nha phat hanh Tin cy, sau o bm OK.
 9. Bm Tip theo, bm Kt thuc, sau o bm OK.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 8: Xac thc trang thai cua tt ca chng chi trong ng dn chng chi va nhp chng chi bi thiu hoc bi hong t may tinh khac

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xac thc chng chi trong ng dn chng chi cho ban cp nht san phm Windows hoc Internet Explorer, hay lam theo cac bc sau:
Bc 1: Xac thc chng chi Microsoft
 1. Trong Internet Explorer, bm Cng cu, sau o bm Tuy chon Internet.
 2. Trn tab Ni dung, bm Chng chi.
 3. Trn tab C quan Chng nhn Gc Tin cy, bm up vao C quan Gc Microsoft. Nu chng chi nay bi thiu, hay tip tuc ti bc 2.
 4. Trn tab Chung, hay am bao rng ngay Co hiu lc t la t 10.01.97 ti 31.12.20.
 5. Trn tab ng dn Chng chi, xac thc rng Chng chi nay c chp nhn xut hin di Trang thai Chng chi.
 6. Bm OK, sau o bm up chng chi KHNG NGHIA VU NAO C CHP NHN.
 7. Trn tab Chung, hay am bao rng ngay Co hiu lc t la t 11/5/1997 ti 7/1/2004.
 8. Trn tab ng dn Chng chi, xac thc rng khng co Chng chi nay a ht han hoc khng hp l hoc Chng chi nay c chp nhn xut hin di Trang thai Chng chi.

  Chu y Mc du chng chi nay ht han, chng chi o vn tip tuc hoat ng. H iu hanh co th khng hoat ng chinh xac nu chng chi bi thiu hoc bi huy. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  293781 Cac chng chi gc tin cy bt buc phai co i vi Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003
 9. Bm OK, sau o bm up vao chng chi Gc GTE CyberTrust. Ban co th co nhiu chng chi nay vi cung mt tn. Kim tra chng chi co ngay ht han la 23/2/2006.
 10. Trn tab Chung, hay chc chn rng ngay Co hiu lc t la t "23.02.96 ti 23.02.06."
 11. Trn tab ng dn Chng chi, xac thc rng Chng chi nay c chp nhn xut hin di Trang thai Chng chi.

  Chu y Mc du chng chi nay ht han, chng chi o vn tip tuc hoat ng. H iu hanh co th khng hoat ng chinh xac nu chng chi bi thiu hoc bi huy. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  293781 Cac chng chi gc tin cy bt buc phai co i vi Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003
 12. Bm OK, sau o bm up vao C quan Chng nhn Du thi gian Thawte.
 13. Trn tab Chung, hay chc chn rng ngay Co hiu lc t la t "31/12/1996 ti 31/12/2020."
 14. Trn tab ng dn Chng chi, xac thc rng Chng chi nay c chp nhn xut hin di Trang thai Chng chi.
Bc 2: Nhp chng chi bi thiu hoc bi hong
Nu mt hoc nhiu chng chi nay bi thiu hoc bi hong, hay xut cac chng chi bi thiu hoc bi hong ti mt may tinh khac, sau o cai t chng chi o trn may tinh cua ban. xut chng chi trn mt may tinh khac, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Internet Explorer, bm Cng cu, sau o bm Tuy chon Internet.
 2. Trn tab Ni dung, bm Chng chi.
 3. Trn tab C quan Chng nhn Gc Tin cy, bm vao chng chi ma ban mun xut.
 4. Bm Xut, sau o lam theo cac hng dn xut chng chi di dang tp DER encoded Binary x.509(.CER).
 5. Sau khi chng chi a c xut, hay sao chep chng chi o vao may tinh ma ban mun nhp.
 6. Trn may tinh ma ban mun nhp chng chi, bm up vao chng chi.
 7. Bm Cai t chng chi, sau o bm Tip theo.
 8. Bm Kt thuc, ri bm OK.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 9: Xoa tp tam thi va khi ng lai cai t hotfix hoc cai t goi dich vu

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Chu y Bo qua phng phap nay nu h iu hanh la Windows 2000.

xoa tp tam thi va khi ng lai cai t hotfix hoc cai t goi dich vu, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp cmd, sau o bm OK.
 2. Tai du nhc lnh, hay go cac lnh sau. Nhn ENTER sau mi lnh.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  thoat
 3. Xoa tt ca cac tp tmp*.cat trong cac th muc sau:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Nu khng co tp nao khi ng vi tmp tn tai trong cp nay, khng c loai bo bt ky tp nao khac. Tp .cat trong cp nay cn cai t hotfix va goi dich vu.

  Quan trong Khng c i tn cp Catroot. Cp Catroot2 c Windows t ng tao lai, nhng cp Catroot se khng c tao lai nu cp Catroot bi i tn.
 4. Xoa tt ca cac tp oem*.* khoi cp %systemroot%\inf.
 5. Khi ng lai cai t hotfix hoc cai t goi dich vu bi hong.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 10: Don sach cp phn phi phn mm

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp services.msc, sau o bm OK.

  Chu y Trn may tinh chay Windows Vista, bm Khi ng, nhp services.msc trong hpBt u Tim kim, bm chut phai vao services.msc, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.
 2. Trong bang Dich vu (Cuc b), bm chut phai vao Cp nht T ng, sau o bm Dng.
 3. Thu nho ca s Dich vu (cuc b).
 4. Chon tt ca ni dung cua cp phn phi Windows, sau o xoa cac ni dung o.

  Chu y Theo mc inh, cp phn phi Windows c t trong ia:\Windows\SoftwareDistribution folder. vi tri nay, ia la trinh gi ch cho ia ni Windows c cai t.
 5. Hay chc chn rng cp phn phi Windows rng, sau o phong to ca s Dich vu (cuc b).
 6. Trong bang Dich vu (Cuc b), bm chut phai vao Cp nht T ng, sau o bm Bt u.
 7. Khi ng lai may tinh, sau o chay lai Windows Update.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 11: Tin hanh nng cp tai ch

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
bit thng tin v cach tin hanh nng cp tai ch, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
315341 Cach thc thc hin nng cp tai ch (cai t lai) Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tham kh?o

S c nay c bao cao la xay ra vi cac ban cp nht sau:
328310 MS02-071: Li trong vic x ly thng bao Windows WM_TIMER co th kich hoat nng cao c quyn
810565 Siu lin kt m trong Internet Explorer thay vi trong trinh duyt mc inh hoc Trung tm H tr va Tr giup
327979 Tro chi dng ap ng (treo) hoc thoat t ngt khi phat video clip gii thiu
322011 Ban khng th xem trc ban fax trong Ban Fax
811630 Tr giup HTML cp nht ti chc nng gii han khi no bi huy bng phng phap window.showHelp( )
810577 MS03-005: B m cha c kim tra trong b i tuyn Windows co th cho phep nng cao c quyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
329441 Ban khng th tao kt ni mang sau khi ban khi phuc Windows XP
329170 MS02-070: Li trong ng ky SMB co th cho phep sa i Chinh sach Nhom
810833 MS03-001: B m cha c kim tra trong dich vu B inh vi co th cho phep chay ma
bit thm thng tin v cach cu hinh ban cp nht t ng trong Windows XP, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
306525 Cach cu hinh va s dung Cp nht T ng trong Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 822798 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com