Windows Server 2003 d?a trên máy tính s? tr? thành không ph?n h?i trong các th?i k? cao máy ch? s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822820 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft Windows Server 2003 d?a trên máy tính c?a b?n tr? nên không ph?n h?i trong các th?i k? s? d?ng máy ch? cao. V?n đ? này có th? đ?c bi?t là ph? bi?n khi b?n ch?y Microsoft Exchange Server 2003 trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ki?m toán đư?c kích ho?t. Trong su?t th?i gian s? d?ng máy ch? cao, t?i ki?m toán t?o ra khi tr?nh ki?m đ?nh làm cho các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPCs) đ?n s? ki?n đăng nh?p có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u năng h? th?ng và có th? gây ra máy ch? đ? tr? nên không đáp ?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.Windows Server 2003 x 86
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
EventLog.dll5.2.3790.8361,44019 Tháng chín, 200321: 35x86RTMQFE
Lsasrv.dll5.2.3790.83799,23219 Tháng chín, 200321: 35x86RTMQFE

Windows Server 2003 ia64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
EventLog.dll5.2.3790.88162,81619 Tháng chín, 200320: 39IA-64RTMQFE
Lsasrv.dll5.2.3790.832,034,17619 Tháng chín, 200320: 39IA-64RTMQFE

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này cho phép các máy ch? đăng ki?m toán các s? ki?n trong lô. Kh? năng này gi?m thi?u ?nh hư?ng ki?m toán có hi?u su?t Windows Server 2003, v? t?ng s? RPCs đ? s? ghi s? ki?n gi?m đáng k?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m toán các đ?i tư?ng d?ch v? thư m?c Active Directory Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814595Làm th? nào đ?: Ki?m toán các đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 822820 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB822820 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822820

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com