Di chuy?n h?p thư c?i ti?n trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822892 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?n d?ng nh?ng c?i ti?n trong công c? di chuy?n h?p thư trong Microsoft Exchange Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Bß?ún ph?ón phß?æi c?? công c? di chuy?n h?p thư

Các ch?c năng m?i ho?c c?i ti?n công c? di chuy?n h?p thư trong Exchange 2003 g?m:
 • Di chuy?n h?p thư t? trao đ?i h? th?ng qu?n l? Microsoft Exchange 2000 Server, b?t k? tác ph?m nào v?i các đ?i tư?ng h?p thư đ? đư?c th?c hi?n t? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và giao di?n đi?u khi?n máy tính. Trong Exchange 2003, nhi?m v? trao đ?i có th? ch?y t? trao đ?i h? th?ng qu?n l?. B?n có th? ch?y nhi?m v? trao đ?i trên nhi?u h?p thư b?ng cách s? d?ng phím CTRL ho?c SHIFT key đ? ch?n các h?p thư mà b?n mu?n di chuy?n. B?n có th? ch?n h?p thư trong ngăn bên ph?i c?a qu?n l? h? th?ng trao đ?i khi nút h?p thư đư?c ch?n trong ngăn bên trái (dư?i các c?a hàng h?p thư c? th?).
 • C?i thi?n hi?u su?tM?t c?i ti?n l?n trong Exchange 2003 là công vi?c di chuy?n h?p thư là bây gi? multithreaded. Tính năng này có ngh?a là b?n có th? di chuy?n nhi?u h?p thư cùng m?t lúc. Kh? năng này làm gi?m đáng k? th?i gian đó là c?n thi?t đ? di chuy?n nhi?u h?p thư.
 • L?ch tr?nhExchange 2003, b?n có th? l?ch tr?nh di chuy?n h?p thư đ? b?t đ?u t?i m?t th?i đi?m nh?t đ?nh trong ngày (ví d?, trong gi? khi ngư?i dùng đ? đăng xu?t ho?c m?ng không như b?n r?n). Ngoài ra, b?n có th? thi?t l?p th?i gian k?t thúc đ? các công vi?c di chuy?n h?p thư c?ng d?ng theo l?ch tr?nh. Ví d?, b?n có th? c?u h?nh cho Exchange 2003 đ? di chuy?n x S? h?p thư t? 22: 00-03: 00 ch?.

  N?u không có h?p thư đư?c đang đư?c tích c?c di chuy?n khi k?t thúc th?i gian đ?n, t?t c? các tin nh?n c?a h? đư?c chuy?n l?i cho máy ch? ngu?n và h?p thư trên h? ph?c v? đích s? b? xóa. V? b?n ch?t, thao tác di chuy?n h?p thư h?p thư nh?ng ngư?c l?i thay v? c?a đang đư?c hoàn thành. B?t k? h?p thư đ? đư?c di chuy?n trư?c khi k?t thúc th?i gian v?n di chuy?n. B?t k? h?p thư không đư?c di chuy?n trư?c khi k?t thúc th?i gian ph?i đư?c d?i và di chuy?n b?ng tay v? th?i gian k?t thúc bao g?m th?i gian trong ngày và ngày.
 • Làm th? nào b? h?ng m?c đư?c x? l?Công c? Exchange 2003 di chuy?n h?p thư đ? đư?c xây d?ng trong ch?c năng đ? x? l? các kho?n m?c b? h?ng có th? đư?c t?m th?y trong th?i gian di chuy?n h?p thư. Công c? di chuy?n h?p thư có th? th?c hi?n hành đ?ng sau đây n?u b?n ghi l?i đư?c t?m th?y:
  • T?o m?t báo cáo l?i Này tùy ch?n ghi chú trong b?n báo cáo cu?i cùng di chuy?n h?p thư h?p thư ch?a kho?n m?c b? h?ng. H?p thư không đư?c di chuy?n.
  • B? qua kho?n m?c b? h?ng và t?o ra m?t báo cáo l?i Tùy ch?n này b? qua b?t k? m?t hàng b? h?ng không th? di chuy?n và chuy?n ph?n c?n l?i c?a các m?c. Tùy ch?n này gi? đ?nh r?ng nh?ng kho?n m?c b? h?ng không th? di chuy?n s? b? xóa khi h?p thư này đư?c di chuy?n. B?n c?ng có th? xác đ?nh b? h?ng như th? nào nhi?u m?c hơn đ? b? qua. Ví d?, n?u b?n đ?t ngư?ng này đ? 5, và nhi?m v? di chuy?n h?p thư g?p b?n b? h?ng các tin nh?n, di chuy?n h?p thư đ? thành công. N?u công vi?c di chuy?n h?p thư g?p sáu h?ng thư, di chuy?n h?p thư không thành công, và b?t k? thông đi?p nào đó đ? đư?c di chuy?n đ? đư?c chuy?n l?i cho máy ch? ngu?n. Ngoài ra, các công c? di chuy?n h?p thư luôn luôn ghi chú b?t k? v?n đ? trong báo cáo di chuy?n h?p thư cu?i cùng.
 • Báo cáoSau khi hoàn t?t nhi?m v? di chuy?n h?p thư, b?n có th? ch?n đ? xem t?p s? ghi chi ti?t c?a các ho?t đ?ng di chuy?n h?p thư. Các b?n ghi đư?c lưu ? đ?nh d?ng XML đ? đư?ng d?n sau đây:
  SystemDrive\Documents và Settings\tên h? sơ\My Documents\Exchange nhi?m v? thu?t s? Nh?t k?
  Exchange 2003 SDK có t?p tin XSL/HTA hi?n th? như th? nào đ?nh d?ng XML báo cáo có th? đư?c thay đ?i sang m?t đ?nh d?ng d? đ?c hơn.

Di chuy?n h?p thư Q & A

Q1: N?u công c? di chuy?n h?p thư multithreaded, ch? đ? c?a bao nhiêu có th? nó t?o ra cùng m?t lúc? Làm th? nào nhi?u h?p thư có th? di chuy?n h?p thư công c? di chuy?n cùng m?t lúc?

A1: Theo m?c đ?nh, công c? di chuy?n h?p thư t?o ra b?n ch? đ?. B?n h?p thư có th? di chuy?n cùng m?t lúc.

Q2: Có th? là công c? di chuy?n h?p thư di chuy?n h?p thư gi?a các phiên b?n trư?c c?a trao đ?i, ho?c nó có th? ch? di chuy?n h?p thư đ?n ho?c t? Exchange 2003?

A2: Công c? di chuy?n h?p thư có th? di chuy?n h?p thư t? Microsoft Exchange Server 5.5 (Exchange Server) đ? Exchange Server 2003, t? Exchange Server 2003 v?i Exchange 2000 Server và t? Exchange 2000 Server đ? trao đ?i 2000 Server. Tuy nhiên, ch?c năng di chuy?n h?p thư m?i là ch? có s?n trong Exchange 2003. V? v?y, b?n ph?i b?t đ?u di chuy?n h?p thư t? máy tính Exchange 2003.

Chú ý B?n c?ng có th? b?t đ?u di chuy?n h?p thư t? m?t máy tính có các Exchange 2003 trao đ?i h? th?ng đ?c đư?c cài đ?t.

Q3: Có th? thao tác di chuy?n h?p thư v?n đư?c th?c hi?n t? nhi?m v? trao đ?i trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính?

A3: Có, mi?n là Exchange 2003 trao đ?i h? th?ng qu?n l? đ? đư?c cài đ?t trên máy tính nơi di chuy?n h?p thư đư?c kh?i xư?ng.

Q4: Có nhi?u trư?ng h?p c?a công vi?c di chuy?n h?p thư đư?c ch?y cùng m?t lúc?

A4: M?i trư?ng h?p c?a công vi?c di chuy?n h?p thư có th? ch?y b?n ch? đ?. Tùy thu?c vào ph?n c?ng máy ch? và t?i c?a b?n, b?n có th? ch?y nhi?u instances c?a nhi?m v? di chuy?n h?p thư cùng m?t lúc. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ki?m tra kh? năng này trên m?t máy ch? c?a máy ch? cơ s?.

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? di chuy?n h?p thư

Ph?n này cung c?p m?t ví d? v? cách s? d?ng các ch?c năng m?i c?a các công c? di chuy?n h?p thư.
 1. Trong Exchange 2003, b?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, ch?n các h?p thư mà b?n mu?n di chuy?n (ho?c ch?n ngư?i s? d?ng trong Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính), sau đó b?m Công vi?c trao đ?i.
 2. Khi Exchange Task Wizard xu?t hi?n, nh?p vào Di chuy?n h?p thư , sau đó b?m Ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh: Trao đ?i nhi?m v? Wizard - nhi?m v? có s?n
 3. Ch?n các máy ch? và các c?a hàng h?p thư mà b?n mu?n di chuy?n h?p thư đ?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh: Trao đ?i nhi?m v? Wizard-di chuy?n h?p thư
 4. B?m vào hành đ?ng mà b?n mu?n công c? di chuy?n h?p thư đ? n?u b? h?ng m?c đang g?p ph?i trong th?i gian di chuy?n h?p thư và b?m Ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh: Trao đ?i nhi?m v? Wizard-di chuy?n h?p thư
 5. Ch?n th?i gian b?t đ?u và k?t thúc th?i gian cho vi?c di chuy?n h?p thư và b?m Ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh: Trao đ?i nhi?m v? Wizard-Task Schedule
 6. Di chuy?n h?p thư là bây gi? đư?c ti?n hành. Lưu ? r?ng t?t c? các h?p thư đ? ch?n đư?c di chuy?n cùng m?t lúc (ph?n trăm c?a tin nh?n đ? di chuy?n tăng trên t?t c? các h?p thư đư?c ch?n cùng m?t lúc).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   H?nh: Trao đ?i nhi?m v? Wizard-công vi?c trong ti?n tr?nh
 7. Sau khi di chuy?n h?p thư đư?c hoàn t?t, thu?t s? nhi?m v? trao đ?i s? hi?n th? m?t b?n tóm t?t k?t qu? c?a công vi?c. N?u b?n mu?n xem m?t báo cáo chi ti?t c?a nhi?m v? di chuy?n h?p thư, b?m vào đ? ch?n các Xem báo cáo chi ti?t khi thu?t s? này đóng c?a ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh: Thu?t s? tác v? trao đ?i-hoàn thành thu?t s? nhi?m v? trao đ?i
Chú ý Đ? s? d?ng công c? qu?n l? Exchange 2003, gi?n đ? ph?i đư?c c?p nh?t b?ng cách cài đ?t m?t máy ch? Exchange 2003. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng Exchange 2003 ESM ho?c ADUC mà không c?n cài đ?t m?t máy ch? Exchange 2003, b?n c?n ph?i ch?y Exchange 2003 thi?t l?p b?ng cách s? d?ng các /forestprep chuy?n đ?i. N?u b?n không C?p Nh?t gi?n đ?, di chuy?n h?p thư s? không làm vi?c đúng.

Tài nguyên b? sung

Thông tin m?i nh?t v? Exchange 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Exchange/Default.aspx
Thông tin thêm v? công c? di chuy?n h?p thư c?ng có s?n trong Exchange Server 2003 giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822892 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB822892 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822892

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com