Sao lưu d? li?u Exchange Server 2003 và các d?ch v? Volume Shadow Copy

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822896 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tính năng d?ch v? Volume Shadow Copy trong Microsoft Windows Server 2003 có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các ?ng d?ng sao lưu và khôi ph?c Microsoft Exchange Server 2003. Các c?a s? Volume Shadow Copy Service (VSS) cung c?p m?t cơ s? h? t?ng cho phép các chương tr?nh qu?n l? c?a bên th? ba lưu tr?, các chương tr?nh kinh doanh và các nhà cung c?p ph?n c?ng đ? h?p tác trong vi?c t?o và qu?n l? các b?n sao ?n. Các gi?i pháp d?a trên cơ s? h? t?ng này có th? s? d?ng b?n sao ?n (ho?c b?n sao đư?c nhân đôi) đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t ho?c nhi?u cơ s? d? li?u Exchange Server 2003.

D?ch v? Volume Shadow Copy t?a đ? giao ti?p gi?a Requestors (các ?ng d?ng sao lưu), Nhà văn (các ?ng d?ng trong d?ch v? Windows như Exchange Server 2003, và SQL Server 2000), và Các nhà cung c?p (h? th?ng, ph?n m?m ho?c ph?n c?ng thành ph?n mà t?o ra các b?n sao ?n). S? d?ng tính năng d?ch v? Volume Shadow Copy đ? sao lưu Exchange Server 2003, chương tr?nh sao lưu ph?i bao g?m m?t nh?n th?c Exchange Server 2003 Volume Shadow Copy service requestor. B?i v? chương tr?nh sao lưu đư?c đóng gói v?i Windows Server có không có requestor như v?y, các t? ch?c ph?i s? d?ng ?ng d?ng sao lưu c?a bên th? ba.

Đ? đư?c tuân th? v?i Exchange Server 2003, VSS d?a trên các ?ng d?ng sao lưu ph?i tuân theo ba yêu c?u cơ b?n đ? đ?m b?o tính toàn v?n và recoverability b?n sao lưu b?n sao bóng. N?u các yêu c?u này không đư?c theo sau, Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) s? xem xét gi?i pháp sao lưu đ? ? bên ngoài c?a khuôn kh? trao đ?i VSS và s? không th? kh?c ph?c s? c? sao lưu và khôi ph?c l?i các v?n đ?. Khách hàng c?n ki?m ch?ng v?i các nhà cung c?p sao lưu d? ph?ng ?ng d?ng th?c hi?n t?t các yêu c?u trao đ?i tương thích đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. Chi ti?t v? các yêu c?u trao đ?i VSS đư?c tr?nh bày trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này.

Như v?i b?t k? gi?i pháp bên th? ba, đ?i l? bán ?ng d?ng sao lưu là nhà cung c?p chính h? tr? cho các v?n đ? sao lưu và ph?c h?i. PSS có th? giúp b?n ch?n đoán hay phân tích các v?n đ? v?i cơ s? d? li?u có s?n và giao d?ch đăng nh?p t?p tin b?. Tuy nhiên, Microsoft không hi?n th? l?i hay g? l?i bên th? ba s?n ph?m. PSS h? tr? b? gi?i h?n đ? tư v?n v? làm th? nào đ? t?t nh?t ti?p t?c khôi ph?c cơ s? d? li?u có s?n và các giao d?ch đăng nh?p t?p tin.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào VSS d?a trên các gi?i pháp đư?c h? tr? b?i PSS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
841696T?ng quan v? các gi?i pháp ph?n m?m bên th? ba lưu tr? c?a Microsoft h? tr? chính sách

THÔNG TIN THÊM

Danh sách sau đây mô t? sao lưu Exchange Server 2003 v?i quá tr?nh d?ch v? Volume Shadow Copy:

 1. Sao lưu chương tr?nh (ho?c đ?i l?) ch?y m?t công vi?c theo l?ch tr?nh.
 2. D?ch v? Volume Shadow Copy Requestor trong chương tr?nh sao lưu s? g?i m?t l?nh cho các d?ch v? Volume Shadow Copy đ? có b?n sao ?n c?a các nhóm đ? ch?n lưu tr? Exchange Server 2003.
 3. Shadow sao chép kh?i lư?ng d?ch v? liên l?c v?i h? ph?c v? Exchange 2003 nhà văn đ? chu?n b? cho b?n sao lưu ?nh ch?p.
 4. Shadow sao chép kh?i lư?ng d?ch v? liên l?c v?i nhà cung c?p lưu tr? thích h?p đ? t?o ra m?t b?n sao bóng kh?i lư?ng lưu tr? ho?c lưu tr? t?p ch?a nhóm lưu tr? Exchange Server 2003 ho?c các nhóm lưu tr?.
 5. D?ch v? sao bóng kh?i lư?ng b?n phát hành Exchange Server 2003 đ? ti?p t?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng.
 6. Các d?ch v? Volume Shadow Copy Requestor xác minh s? tích h?p c?a t?p sao lưu trư?c khi đ? thông báo cho Exchange r?ng sao lưu đ? thành công.
Ví d?, khi m?t yêu c?u b?n sao bóng nh?n đư?c t? m?t chương tr?nh sao lưu Exchange Server 2003 mà đ? có d?ch v? Volume Shadow Copy h? tr? (requestor), Volume Shadow Copy d?ch v? giao ti?p v?i Exchange Server 2003 Writer đ? chu?n b? cho ?nh ch?p, vào th?i đi?m này Exchange Server 2003 nghiêm c?m các hành đ?ng hành chính ch?ng l?i nhóm lưu tr?, ki?m tra kh?i lư?ng ph? thu?c và đ?nh ch? t?t c? vi?t ho?t đ?ng cơ s? d? li?u và các giao d?ch đăng nh?p t?p tin trong khi cho phép truy nh?p ch?-đ?c. D?ch v? sao bóng kh?i lư?ng sau đó liên l?c v?i nhà cung c?p lưu tr? thích h?p đ? b?t đ?u quá tr?nh b?n sao bóng cho các kh?i lư?ng đ?a ch?a d? li?u Exchange Server 2003. Sao ?n thư?ng m?t vài giây mà s? th?c t? không th? trông th?y đ? ngư?i dùng cu?i. Khi sao bóng đ? đư?c th?c hi?n, kh?i lư?ng b?n sao d?ch v? liên l?c v?i Exchange Server 2003 Writer trao đ?i có th? ti?p t?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng. Chương tr?nh sao lưu th?m tra s?c kh?e c?a sao bóng trư?c khi đ? thông báo cho Exchange r?ng sao lưu đ? thành công. ? ph?n cu?i c?a m?t trao đ?i sao lưu thành công truncates các b?n ghi và ghi l?i th?i gian c?a b?n sao lưu cu?i cùng cho các cơ s? d? li?u ho?c cơ s? d? li?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2003 backup v?i các d?ch v? Volume Shadow Copy, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842066H? tr? TechNet WebCast: Kh?i lư?ng b?n sao cho Exchange Server 2003

Danh sách sau đây mô t? các yêu c?u Exchange Server 2003 b?t k? ?ng d?ng sao lưu b?n sao bóng ph?i tuân theo đ? đ?m b?o tính toàn v?n và recoverability cơ s? d? li?u Exchange:

Danh sách dư?i đây cung c?p các b?n ghi s? ki?n ?ng d?ng c? th? mà xác đ?nh n?u yêu c?u trao đ?i là đang đư?c theo sau. Các ?ng d?ng sao lưu và Exchange server có th? đăng nh?p các s? ki?n khác liên quan đ?n quá tr?nh sao lưu và khôi ph?c. Xác nh?n r?ng các s? ki?n sau đây đ? đăng trong b?n sao lưu và khôi ph?c s? ph?c v? như ki?m tra vi?c tuân th? v?i các yêu c?u trao đ?i VSS. Hi?n nay, không có không có chương tr?nh ch?ng nh?n cho b?t k? gi?i pháp ph?n m?m bên th? ba ch?y trên trao đ?i. Tuân th? đ?m b?o tính toàn v?n và recoverability b?n sao lưu b?n sao bóng, nhưng làm cho không có b?o hành trên hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các gi?i pháp bên th? ba.
 1. Trao đ?i cơ s? d? li?u, giao d?ch đăng nh?p và tr?m ki?m soát t?p tin ph?i đư?c sao lưu đ?c quy?n thông qua các nhà văn trao đ?i:

  S? ki?n ?ng d?ng sau đây s? đư?c đăng nh?p n?u nhà văn Exchange b?t đ?u trong b?n sao lưu b?n sao bóng.

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n Source: Tây B?c
  S? ki?n th? lo?i: sao
  ID s? ki?n: 2005
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 11: 40: 41 sa
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: B?n sao lưu tr? thông tin (2180) ví d? 3 b?t đ?u. Đây s? là m?t "sao lưu lo?i" * shadow sao chép.

  * Nơi "Lo?i sao lưu" là lo?i sao lưu đư?c th?c hi?n (đ?y đ?, b?n sao, Incremental ho?c vi phân).

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
  S? ki?n th? lo?i: Trao đ?i VSS Writer
  T? ch?c s? ki?n ID: 9608
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 11: 40: 42 AM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: Trao đ?i VSS Snapshot chu?n b? cho ?nh ch?p thành công.

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
  S? ki?n th? lo?i: Trao đ?i VSS Writer
  ID s? ki?n: 9610 ngư?i
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 11: 40: 43 AM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: Trao đ?i VSS Snapshot đ? đông l?nh các nhóm lưu tr? thành công.

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
  S? ki?n th? lo?i: Trao đ?i VSS Writer
  ID s? ki?n: 9612 ngư?i
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 07: 40: 52 AM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: Trao đ?i VSS Snapshot đ? x? đá các nhóm lưu tr? thành công.

 2. ?ng d?ng sao lưu ph?i xác nh?n s? toàn v?n c?a t?p sao lưu b?n sao bóng.

  Microsoft khuy?n cáo, nhưng không yêu c?u, r?ng đi?u này đư?c th?c hi?n trư?c khi ?ng d?ng sao lưu thông báo cho Exchange r?ng sao lưu đ? hoàn t?t. L? do đ? ngh? này là trao đ?i th?c hi?n hai nhi?m v? quan tr?ng sau khi sao lưu thành công:
  • Trao đ?i các b?n c?p nh?t các tiêu đ? c?a các cơ s? d? li?u sao lưu đ? ph?n ánh cu?i cùng sao lưu thành công
  • Trao đ?i lo?i b? b?n ghi c?a giao d?ch ("prunes") t? h? ph?c v? không c?n ph?i cu?n chuy?n ti?p t? sao lưu l?n cu?i thành công.
  N?u m?t ?ng d?ng sao lưu postpones xác minh tính toàn v?n cho đ?n khi sau khi các tác v? đ? hoàn thành, đ?c bi?t sau đó chăm sóc ph?i đư?c th?c hi?n đ? b?o t?n sao lưu đ? ki?m tra cu?i cùng v?i b?n sao c?a t?t c? các t?p tin đăng nh?p theo yêu c?u c?a r?ng b?n sao lưu. M?c dù sao lưu có th? đ? đ? đư?c báo cáo thành công đ? trao đ?i, sao lưu không nên đư?c d?a vào cho đ?n khi ?ng d?ng sao lưu trên th?c t? đ? hoàn thành xác minh tính toàn v?n.

  Xem "Làm th? nào đ? th?c hi?n xác minh tính toàn v?n cho sao lưu VSS" ph?n c?a bài vi?t này cho đ?y đ? chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra tính toàn v?n và làm th? nào đ? xác đ?nh đó cơ s? d? li?u và t?p tin đăng nh?p c?a giao d?ch ph?i đư?c b?o qu?n, cho đ?n khi xác minh tính toàn v?n đ? hoàn t?t.
 3. Khôi ph?c vào v? trí g?c ** ph?i đư?c th?c hi?n t?i ưu v?i các nhà văn Exchange

  Trao đ?i văn s? đăng nh?p sau các s? ki?n trong b?n ghi s? ki?n ?ng d?ng trong m?t quá tr?nh khôi ph?c b?n sao bóng.

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
  S? ki?n th? lo?i: Trao đ?i VSS Writer
  T? ch?c s? ki?n ID: 9620
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 1: 49: 59 ch
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: Trao đ?i VSS Snapshot đ? x? l? pre-restore s? ki?n thành công

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
  S? ki?n th? lo?i: Trao đ?i VSS Writer
  T? ch?c s? ki?n ID: 9618
  Ngày: 6/17/2004
  Th?i gian: 1: 59: 46 PM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: EXCHSERVER
  Mô t?: Trao đ?i VSS Snapshot đ? x? l? post-restore s? ki?n thành công

** "V? trí ban đ?u" có ngh?a là m?t máy tính trao đ?i v?i cùng m?t tên máy ch? và đư?ng d?n t?p tin tương t? như máy tính Exchange mà sao lưu VSS đư?c th?c hi?n.

Khôi ph?c đ? thay th? các đ?a đi?m không th? đ?t đư?c thông qua các nhà văn trao đ?i theo s? Exchange Server 2003 SP1. VSS d?a trên sao lưu các ?ng d?ng có th? ch?n đ? cung c?p các hư?ng d?n s? d?ng hay các phương pháp l?p tr?nh đ? khôi ph?c b?n sao ?n c?a trao đ?i cơ s? d? li?u đ?n các đ?a đi?m khác.

Làm th? nào đ? th?c hi?n xác minh tính toàn v?n cho sao lưu VSS

Khi cơ s? d? li?u đư?c sao lưu b?ng cách s? d?ng Exchange streaming sao lưu API, m?i trang trong cơ s? d? li?u đư?c đ?c l?n lư?t, và ki?m tra tính toàn v?n c?a m?i trang đư?c xác minh trong quá tr?nh sao lưu. S? tích h?p ki?m tra các t?p tin log giao d?ch c?ng đ? ki?m tra trư?c khi chúng đư?c sao lưu.

Trong th?i gian m?t sao lưu VSS, không có không có cơ h?i cho vi?c trao đ?i đ? đ?c m?i t?p tin cơ s? d? li?u toàn b? và xác minh tính toàn v?n checksum c?a nó. V? v?y, toàn v?n t?p s? ghi cơ s? d? li?u và giao d?ch ph?i đư?c xác nh?n qua ?ng d?ng sao lưu. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y Eseutil, như đư?c di?n t? ? ph?n cu?i c?a tài li?u này.

N?u b?n không ki?m tra xác-minh VSS sao lưu c?a b?n, nó có th? là m?t trang b? hư h?i có th? v?n không b? phát hi?n trong cơ s? d? li?u và cu?i cùng tr? thành hi?n di?n trong t?t c? các sao lưu s?n có. Cách duy nh?t đ? ph?c h?i t? trư?ng h?p này là đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u. S?a ch?a cơ s? d? li?u s? đ?i h?i nhi?u th?i gian ch?t và s? d?n đ?n ít nh?t m?t s? m?t d? li?u (t?i thi?u m?t mát d? li?u đ? có trên các trang b? hư h?i).

Tuy nhiên, n?u b?n sao lưu l?n cu?i VSS đ? đư?c xác minh đ? ch?a t?t c? các trang t?t, b?n có th? t?y các trang b? hư h?ng t? cơ s? d? li?u b?ng cách khôi ph?c b?n sao lưu xác minh và cán nó v? phía trư?c v?i các b?n ghi c?a giao d?ch t?o k? t? khi sao lưu đư?c th?c hi?n. Th?i gian ch?t yêu c?u đ? làm đi?u này thư?ng s? ng?n hơn nhi?u so v?i m?t s?a ch?a cơ s? d? li?u, và phương pháp này ph?c h?i có th? s?a ch?a các v?n đ? cơ s? d? li?u v?i s? không m?t d? li?u.

V? v?y, b?n không nên xem xét m?t d? ph?ng VSS là t?t cho đ?n khi t?t c? các t?p tin trong nó đ? đư?c ki?m tra xác minh.

B?n nên làm theo các quy t?c hai bên dư?i đ? xác minh tính toàn v?n sao lưu:
 • Cho các t?p tin cơ s? d? li?u: b?n ph?i luôn luôn gi? m?t b?n sao xác minh tính toàn v?n c?a t?p tin cơ s? d? li?u có s?n. M?t sao lưu ki?m ch?ng toàn v?n là m?t trong trang ki?m tra xác minh đ? hoàn thành trên t?p cơ s? d? li?u t?p sao lưu.
Cơ s? d? li?u g?n đây đ? sao lưu đ? không đư?c thông qua ki?m tra xác minh không th? đư?c coi là m?t b?n sao lưu h?p l?. B?n không ph?i lo?i b? b?n sao lưu trư?c xác minh cho đ?n khi b?n đ? xác minh tính toàn v?n c?a b?n sao lưu hi?n t?i.
 • Đ?i v?i giao d?ch đăng nh?p t?p tin: t?t c? các giao d?ch đăng nh?p t?p tin c?n thi?t cho ph?c h?i c?a b?n sao lưu cơ s? d? li?u toàn v?n xác nh?n g?n đây nh?t c?ng ph?i đư?c sao lưu và toàn v?n c?p ki?m tra c?a h? c?ng xác minh.
Các Nh?t k? giao d?ch bao g?m, ? m?c t?i thi?u, ph?m vi, bao g?m các t?p tin log đư?c li?t kê trong l?nh v?c đăng nh?p yêu c?u trong tiêu đ? c?a m?i cơ s? d? li?u trong b?n sao lưu trư?c xác minh. N?u các t?p tin đăng nh?p không có s?n, cơ s? d? li?u s? không mountable sau khi ph?c h?i.

Quan tr?ng Yêu c?u này áp d?ng cho sao xác minh tính toàn v?n lưu cu?i, không ph?i đ? sao lưu nh?t g?n đây đ? th?c hi?n. Cho đ?n khi b?n sao lưu g?n đây nh?t đ? qua ki?m tra xác minh, ngư?i ta không xem m?t b?n sao lưu h?p l?.

Tùy ch?n, b?n c?ng có th? b?o v? các b?n ghi b? sung c?n thi?t đ? hoàn toàn cu?n cơ s? d? li?u chuy?n ti?p sau khi khôi ph?c sao lưu cơ s? d? li?u. Đây là nh?ng t?t c? các giao d?ch đăng nh?p không gián đo?n tr?nh t? b?t đ?u v?i các t?p tin Log yêu c?u th?p nh?t lên đ?n các b?n ghi c?a giao d?ch nh?t g?n đây đ? t?o ra đ? b? thanh l?c t? Exchange server. Ví d? chi ti?t và gi?i thích v? đi?u này có ngh?a cung c?p dư?i đây.

Gi? g?n b?n ghi c?a giao d?ch vư?t ra ngoài nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong Nh?t k? yêu c?u range(s) là tùy ch?n, trong ? ngh?a r?ng làm như v?y là không nghiêm ch?nh c?n thi?t đ? thành công khôi ph?c và g?n k?t m?t h?u thu?n ra cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, n?u b?n không gi? t?t c? các Nh?t k?, sau đó khôi ph?c t? b?n sao lưu s? làm b?n m?t t?t c? nh?ng thay đ?i trong cơ s? d? li?u qua th?i đi?m c?a b?n sao lưu. Microsoft m?nh m? khuy?n cáo b?n không ch? gi? các b?n ghi c?a giao d?ch c?n thi?t đ? khôi ph?c và g?n k?t m?t h?u thu?n ra cơ s? d? li?u, nhưng c?ng b?n ghi c?a giao d?ch sau đó t?t c? c?n thi?t đ? cu?n cơ s? d? li?u v? phía trư?c mà không m?t d? li?u.

Vi?c xác đ?nh nh?ng giao d?ch đăng nh?p t?p tin đư?c yêu c?u

N?u m?t trao đ?i cơ s? d? li?u đư?c sao lưu trong khi đó là tr?c tuy?n, ít nh?t m?t giao d?ch đăng nh?p t?p tin luôn luôn s? đư?c sao lưu v?i nó. Đi?u này là b?t k? cho dù b?n s? d?ng sao lưu tr?c tuy?n API ho?c VSS sao lưu API.

Sau khi ph?c h?i c?a m?t thông tin d? ph?ng, tr?c tuy?n t? các giao d?ch các b?n ghi ph?i đư?c áp d?ng cho cơ s? d? li?u ("replayed") trư?c khi cơ s? d? li?u s? đư?c mountable tr? l?i. L?nh v?c đăng nh?p yêu c?u m?i tiêu đ? cơ s? d? li?u ghi l?i s? th? t? (th? h?) c?a d?y các t?p tin log giao d?ch ph?i đư?c replayed vào cơ s? d? li?u.

N?u l?nh v?c đăng nh?p b?t bu?c đ?c 0-0, đi?u này có ngh?a r?ng cơ s? d? li?u là mountable mà không c?n ph?i phát l?i b?t k? d? li?u nh?t tr?nh b? sung giao d?ch. Th?i gian ch? có giá tr? đăng nh?p yêu c?u s? là 0-0 là sau khi cơ s? d? li?u đư?c đưa vào m?t nhà nư?c s?ch s? t?t máy tính. Trong khi cơ s? d? li?u đang ch?y, l?nh v?c đăng nh?p yêu c?u luôn luôn ghi l?i ph?m vi c?a các b?n ghi c?a giao d?ch không có chưa đư?c áp d?ng cho cơ s? d? li?u. Ph?m vi này đư?c c?p nh?t liên t?c.

Cơ s? d? li?u sao lưu tr?c tuy?n s? luôn luôn có m?t ph?m vi khác không đăng nh?p yêu c?u, và các Nh?t k? ph?i đư?c sao lưu cùng v?i cơ s? d? li?u. N?u, sau khi ph?c h?i, các Nh?t k? không s?n dùng, cơ s? d? li?u s? không đư?c mountable. (B?n có th? s?a ch?a cơ s? d? li?u n?u các b?n ghi c?n thi?t không th? đư?c t?m th?y, nhưng không có b?o đ?m r?ng s?a ch?a s? đư?c thành công, và s?a ch?a s? h?u như luôn luôn d?n đ?n m?t s? m?c đ? m?t d? li?u, ngay c? khi ch? là các d? li?u trong m?t tích Nh?t k?.)

N?u b?n s? d?ng Exchange streaming sao lưu API ho?c VSS API sao lưu ch?a trong Exchange VSS writer, sau đó yêu c?u đăng nh?p t?p tin c?n thi?t ph?i g?n k?t m?t cơ s? d? li?u s? đư?c sao lưu t? đ?ng v?i cơ s? d? li?u. N?u b?n phát l?i ch? là các t?p tin Log yêu c?u, đi?u này s? d?n đ?n cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c đ?n đi?m trong th?i gian mà t?i đó sao lưu hoàn t?t. N?u b?n mu?n cu?n cơ s? d? li?u chuy?n ti?p qua đi?m, b?n c?ng ph?i chơi các t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra sau khi sao lưu đư?c th?c hi?n.

Đ? hoàn toàn cu?n cơ s? d? li?u chuy?n ti?p t? b?t k? d? ph?ng c? th?, b?n ph?i gi? g?n t?t c? các t?p tin log trong không gián đo?n tr?nh t? b?t đ?u t? th?p nh?t trong ph?m vi đăng nh?p yêu c?u lên đ?n các t?p tin log nh?t g?n đây đ? đư?c t?o ra trong cơ s? d? li?u lưu tr? nhóm đăng nh?p. N?u b?t k? đăng nh?p trong lo?t bài này là thi?u ho?c b? hư h?ng, b?n s? ch? có th? cu?n chuy?n ti?p đ?n đi?m cu?i cùng đăng nh?p t?t trư?c khi các t?p tin b? thi?u ho?c h?ng.

V? v?y, n?u b?n mu?n khôi ph?c t? b?n sao lưu v?i không m?t d? li?u, nó là c?n thi?t r?ng b?n duy tr? t?t b?n sao c?a t?t c? các giao d?ch đăng nh?p t?p tin s? chuy?n ti?p t? c?a b?n sao lưu cơ s? d? li?u t?t đ? ki?m tra l?n cu?i.

Giao d?ch đăng nh?p c?t t?a

N?u các b?n ghi c?a giao d?ch không đư?c g? b? t? máy ch? trao đ?i, h? s? ti?p t?c tích l?y cho đ?n khi h? đi?n vào t?t c? các kho?ng tr?ng đ?a. V? v?y, c? tr?c tuy?n và VSS sao lưu các API h? tr? "t?a" các t?p tin log giao d?ch sau khi hoàn t?t sao lưu b?nh thư?ng ho?c Incremental. T?p nh?t k? l?n tu?i hơn nh?ng ngư?i c?n thi?t đ? khôi ph?c b?n sao lưu g?n đây nh?t đư?c t? đ?ng xóa t? máy ch? sau khi tín hi?u ?ng d?ng sao lưu trao đ?i đó sao lưu đ? hoàn t?t thành công.

V?i API tr?c tuy?n, ki?m tra xác minh c?a cơ s? d? li?u đư?c th?c hi?n trong quá tr?nh sao lưu. Khi đ? hoàn t?t các b?n sao lưu, cơ s? d? li?u toàn b? và yêu c?u đăng nh?p t?p tin đ? đư?c ki?m tra cho tính toàn v?n v?t l?. V?i VSS API, ki?m tra xác minh không th? đư?c th?c hi?n như m?t ph?n c?a quá tr?nh sao lưu th?c t?. Nhà cung c?p ph?i xác minh tính toàn v?n v?t l? cơ s? d? li?u m?t cách đ?c l?p c?a quá tr?nh sao lưu. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n v?i Eseutil trư?c ho?c sau khi tín hi?u Exchange r?ng sao lưu đ? hoàn t?t.

N?u ki?m tra xác minh đư?c th?c hi?n trư?c khi sao lưu hoàn t?t, và m?t v?n đ? đư?c t?m th?y trong t?p sao lưu, sau đó trao đ?i có th? đư?c thông báo r?ng sao lưu đ? không thành công. Làm đi?u này s? ngăn Exchange t? c?t t?a đăng nh?p t?p tin t? máy ch?.

N?u ki?m tra xác minh đư?c ho?n cho đ?n khi tín hi?u sao lưu hoàn thành, sau đó trao đ?i s? xóa c? hơn đăng nh?p t?p tin t? h? ph?c v?. M?t s? các t?p tin đăng nh?p có th? có đư?c c?n thi?t cho cán chuy?n ti?p t? b?n sao lưu t?t trư?c. N?u b?n đ? không đ? làm b?n sao c?a các Nh?t k?, sau đó b?n s? không th? đ? lăn ra hoàn toàn.

Microsoft do đó đ? xu?t, nhưng không đ?i h?i, ki?m tra xác minh đư?c th?c hi?n trên m?t b?n sao lưu VSS trư?c khi tín hi?u ?ng d?ng sao lưu d? ph?ng hoàn thành đ? trao đ?i. N?u ki?m tra xác minh đư?c ho?n cho đ?n khi sau khi sao lưu đ? hoàn t?t, sau đó ?ng d?ng sao lưu ph?i đ?m b?o r?ng b?n sao k? c?a t?t c? các t?p tin log giao d?ch đ? đư?c pruned t? h? ph?c v?, tr? khi lăn ra hoàn toàn là không quan tr?ng v?i b?n.

Trong h?u h?t trư?ng h?p, t?t c? các b?n ghi c?a giao d?ch c?n thi?t đ? cu?n chuy?n ti?p m?t b?n sao lưu VSS s? có s?n trong b? các t?p tin ghi lưu v?i các sao lưu trư?c đó cùng v?i nh?ng ngư?i đ? lưu v?i các sao lưu hi?n t?i. Tuy nhiên, khách hàng c?n ki?m ch?ng r?ng đây là trư?ng h?p khi xem xét m?t ngư?i bán hàng c? th?.

Khôi ph?c b?n sao lưu chưa đư?c xác minh

Có th? có trư?ng h?p nơi m?t th?m h?a đ?i h?i ph?i c?i t?o x?y ra trư?c khi ki?m tra xác minh đ? hoàn thành trên m?t b?n sao lưu g?n đây. Trong trư?ng h?p này, Microsoft khuy?n cáo b?n khôi ph?c b?n sao lưu trư?c xác minh và cu?n đó sao lưu phía trư?c ch? không ph?i là d?a trên m?t b?n sao lưu chưa đư?c xác minh.

Tuy nhiên, b?n có th? th?a thu?n c?p đ? d?ch v? đó có yêu c?u b?n đ? khôi ph?c d? li?u nhanh hơn có th? đư?c th?c hi?n t? sao lưu trư?c. Trong nh?ng trư?ng h?p này, khôi ph?c b?n sao lưu chưa đư?c xác minh có th? là m?t l?a ch?n t?t hơn, mi?n là b?n v?n c?n duy tr? m?t trư?c xác nh?n d? ph?ng và t?t c? các t?p tin log c?n thi?t đ? cu?n ra hoàn toàn t? nó. N?u b?n đáp ?ng các yêu c?u này, sau đó b?n s? v?n có th? cu?n chuy?n ti?p t? b?n sao lưu t?t đư?c bi?t đ?n trong trư?ng h?p sao lưu l?n cu?i phát hi?n ra đư?c x?u.

Làm th? nào đ? ki?m tra tính nh?t quán ?nh ch?p

VSS Requestor ph?i ki?m tra tính nh?t quán ?nh ch?p b?ng cách ch?y Eseutil.exe ch?ng l?i các t?p tin cơ s? d? li?u và đăng nh?p b?ng cách s? d?ng các tùy ch?n thích h?p như trong b?ng sau. VSS Requestor ph?i ki?m ch?ng r?ng t?t c? các l?i ra ERRORLEVELs đó đư?c tr? v? là không âm. Đ? xem ERRORLEVEL t?i d?ng l?nh, g? echo % errorlevel % sau khi Eseutil.exe k?t thúc ho?t đ?ng. M?t ERRORLEVEL tiêu c?c có ngh?a là tham nh?ng trong các t?p tin. Trư?c khi các cu?c g?i VSS Requestor BackupCompleteVSS Requestor ph?i ch?c r?ng t?nh tr?ng c?a thành ph?n sao lưu trong tài li?u thành ph?n sao lưu ph?n ánh k?t qu? ki?m tra tính nh?t quán. Có ngh?a là, t?nh tr?ng c?a thành ph?n d? ph?ng nên là sai n?u b?t k? tham nh?ng đư?c t?m th?y, và nó ph?i đúng n?u không có tham nh?ng đư?c t?m th?y. Th?ng nh?t ?nh ch?p gi?y xác nh?n là m?t yêu c?u b?t bu?c đ?i v?i các gi?i pháp đ? đư?c h? tr? b?i đ?i ng? trao đ?i.

B?ng dư?i đây cho th?y s? k?t h?p c?a ki?m tra tính toàn v?n cho m?i lo?i sao lưu.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin lo?i \ sao lưu lo?iSao lưu đ?y đ?Sao lưu b?n saoIncremental BackupDifferential Backup
.edb"eseutil /k/i""eseutil /k/i"NANA
.log"eseutil /k" *"eseutil /k" *"eseutil /k" **"eseutil /k" **
.stmNANANANA
.CHKNANANANA

Nh? b?n ch?t snap VSS b?n sao lưu, máy bay ph?n l?c không nh?n đư?c cơ h?i đ? ch?m t?t c? các trang làm chi phi?u c?n thi?t nh?t quán. V? v?y, nó là trách nhi?m VSS Requestor đ? đ?m b?o tính nh?t quán ?nh ch?p.

* T?t c? các t?p tin log đăng nh?p t?p tin th? h? s? b?ng ho?c l?n hơn các t?p tin log tr?m ki?m soát đư?c yêu c?u đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u ?nh ch?p. N?u t?n t?i hi?n nay t?p tin đăng nh?p (Enn.log) c?ng là b?t bu?c đ?i v?i cơ s? d? li?u ph?c h?i. N?u b?t k? t?p nh?t k? b?t bu?c không ki?m tra tính nh?t quán, Requester ph?i đ?m b?o r?ng t?nh tr?ng c?a các thành ph?n sao lưu đư?c thi?t l?p đ? sai trư?c khi g?i đi?n tho?i BackupComplete. Đ? xác đ?nh t?p s? ghi đi?m ki?m tra, ch?y eseutil.exe ch?ng l?i ?nh ch?p tr?m ki?m soát t?p tin và phân tích đ?u ra cho "đi?m ki?m tra:" ví d?, "c:\eseutil.exe /mk E01.chk" cho th?y sau đây:
Checkpoint: (0x20,9D,187)
nơi 0x20 là s? th? h? đăng nh?p t?p tin đăng nh?p kh?u.

Trong ví d? này, đăng nh?p b?t k? t?p tin, bao g?m c? E0100020.log và ? trên, ph?i đư?c không h?ng đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u ?nh ch?p ngay c? khi cơ s? d? li?u riêng c?a m?nh đ? qua ki?m tra tính nh?t quán v? th? ch?t.

** T?t c? đăng nh?p t?p tin trong m?t Incremental ho?c vi sai t?p sao lưu đư?c yêu c?u cho vi?c ph?c h?i cơ s? d? li?u. Nh?t quán c?a m?t chu?i toàn b? đăng nh?p có th? đư?c ki?m tra b?ng cách ch?y eseutil đ?i v?i ti?n t? t?p tin đăng nh?p. Ví d?, "eseutil /k E01" s? ch?y ki?m tra th?ng nh?t ch?ng l?i t?t c? các t?p d?ng E01xxxxx.log trên m?t con đư?ng cho trư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822896 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB822896 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822896

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com