MS03-032: Tháng 8 năm 2003 tích l?y vá cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822925 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

K? thu?t thông tin C?p Nh?t

 • Ngày 4 tháng 11 năm 2003: trong m?c "Lo?i b? thông tin", thay đ?i tham kh?o t? "Internet Explorer Q818529" đ? "Internet Explorer Q822925."
 • Ngày 19 tháng 9 năm 2003: C?p Nh?t "bi?t đ?n các v?n đ?" ph?n đ? bao g?m "HTTP 404 - File không t?m th?y" thông báo l?i.
 • September 12, 2003: C?p nh?t "thông tin t?p tin" ph?n đ? c?p nh?t danh sách t?p cho Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9 Tháng 9 năm 2003: Nh?ng thay đ?i sau đây đư?c th?c hi?n cho đi?u này bài vi?t:
  • C?p nh?t ph?n "File thông tin" đ? s?a ch?a các t?p bi?u hi?n cho Internet Explorer 6 (32-Bit) cho Windows Server 2003, Internet Explorer 6 (64-Bit) cho các phiên b?n 64-Bit Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003, Internet Explorer 5.5 SP2 cho Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition, và Windows 98 Second Edition, và Internet Explorer 5,01 cho Windows 2000 SP4 và SP3.
  • C?p nh?t ph?n "bi?t đ?n các v?n đ?" tài li?u l?i đó x?y ra khi b?t c? yêu c?u đư?c th?c hi?n đ? ASP.NET 1.0 ch?y trên Windows XP ho?c khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t đ?p vá này n?u máy s? d?ng văn ph?ng m?t tr?n làng là cài đ?t.
 • Ngày 25 tháng 8 năm 2003: Updated ph?n "Yêu c?u kh?i đ?ng l?i" Đi?u này ch? ra r?ng b?n không c?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 đi?u này C?p Nh?t.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá tích lu? cho Internet Thám hi?m. Vá này tích l?y bao g?m các b?n c?p nh?t cho các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
818529 MS03-020: Tháng 6, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
Vá này tích l?y c?ng ch? sau đây l? h?ng m?i đư?c phát hi?n:
 • M?t l? h?ng có liên quan đ?n tr?nh duy?t Internet Explorer mô h?nh b?o m?t Cross-mi?n. Mô h?nh cross-mi?n b?o m?t Internet Explorer gi? c?a s? c?a l?nh v?c khác nhau t? vi?c chia s? thông tin. L? h?ng này có th? k?t qu? th?c hi?n k?ch b?n trong khu v?c My Computer. Đ? khai thác này l? h?ng, k? t?n công đ? có th? lưu tr? m?t trang Web đ?c h?i có ch?a m?t Web Trang đư?c thi?t k? đ? khai thác l? h?ng c? th? này và sau đó thuy?t ph?c m?t ngư?i s? d?ng đ? truy c?p vào trang web đó. Sau khi ngư?i dùng đ? truy c?p các đ?c h?i Trang web, nh?ng k? t?n công có th? ch?y m?t script đ?c h?i b?i misusing phương pháp mà Internet Explorer s? d?ng đ? l?y các t?p tin t? b? nh? cache c?a tr?nh duy?t, và gây ra mà k?ch b?n đ? truy c?p thông tin trong m?t tên mi?n khác nhau. Trong trư?ng h?p x?u nh?t, đi?u này có th? cho phép các nhà đi?u hành trang Web đ? t?i đ?c h?i k?ch b?n m? vào c?a ngư?i dùng h? th?ng trong b?i c?nh khu v?c My Computer. Ngoài ra, l? h?ng này có th? c?ng cho phép k? t?n công đ? ch?y t?p tin th?c thi mà đ? đư?c tr?nh bày trên h? th?ng đ?a phương ho?c đ? xem t?p tin trên máy tính. Các l? h?ng t?n t?i b?i v? m?t t?p t? Internet v?i m?t c? xây d?ng URL có th? xu?t hi?n trong các nh? cache tr?nh duy?t đang ch?y trong khu v?c My Computer.
 • M?t l? h?ng x?y ra b?i v? Internet Explorer hi?n không ph?i m?t cách chính xác xác đ?nh m?t lo?i đ?i tư?ng đư?c tr? v? t? máy ch? Web. Nó có th? có th? cho m?t k? t?n công khai thác l? h?ng này đ? ch?y m? tùy ? trên h? th?ng c?a ngư?i dùng. N?u m?t ngư?i s? d?ng truy c?p trang Web c?a m?t k? t?n công, nh?ng k? t?n công có th? khai thác l? h?ng này mà không có b?t k? đ?ng c?a ngư?i khác. M?t k? t?n công có th? c?ng th? công thư đi?n t? HTML đ? c? g?ng khai thác đi?u này d? b? t?n thương.
 • M?t l? h?ng đư?c phát hi?n trong BR549.dll Đi?u khi?n ActiveX. Vá này đ?t các bit Kill trên BR549 ActiveX control (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). H? tr? th?c hi?n đi?u khi?n này cho công Microsoft Windows báo cáo c?, mà không c?n đư?c h? tr? b?i Internet Explorer. Các đi?u khi?n đ? đư?c t?m th?y có ch?a m?t b?o m?t d? b? t?n thương, và đ? b?o v? khách hàng có đi?u khi?n đư?c cài đ?t, các vá ngăn c?n s? ki?m soát t? ch?y ho?c t? đang đư?c gi?i thi?u l?i vào ngư?i s? d?ng' h? th?ng b?ng cách thi?t l?p Kill chút cho đi?u khi?n. Cho thông tin thêm v? chút Kill, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  240797Làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX ch?y trong Internet Explorer
Thêm vào các l? h?ng, m?t s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n đ? cách th?c mà Internet Explorer hi?n th? h?nh ?nh t?p tin HTML đ? gi?i quy?t m?t l? h?ng trong cách mà Internet Explorer hi?n th? h?nh ?nh trang Web. L? h?ng này có th? gây ra tr?nh duy?t ho?c Microsoft Outlook Express th?t b?i. Internet Explorer không chính xác hi?n th? m?t đ?u vào lo?i th?. Khi m?t ngư?i dùng l?n xem trang Web c?a m?t k? t?n công, ngư?i dùng có th? vô t?nh cho phép k? t?n công đ? khai thác các l? h?ng. Ngoài ra, m?t k? t?n công có th? th? công m?t đ?c bi?t h?nh thành HTML thư đi?n t? mà có th? gây ra Outlook Express không thành công khi thư đi?n t? đư?c m? ra ho?c xem trư?c.

Gi?m nh? các y?u t?

 • Theo m?c đ?nh, Internet Explorer trên Windows Server 2003 ch?y trong c?u h?nh b?o m?t nâng cao. C?u h?nh m?c đ?nh này c?a Internet Explorer s? giúp ngăn ch?n các cu?c t?n công. N?u b?o m?t nâng cao c?a Internet Explorer C?u h?nh đ? b? vô hi?u hóa, b?o v? quy?n l?i c?a nó có th? tr? giúp đ? ngăn ch?n chúng l? h?ng t? đang đư?c khai thác đư?c g? b?.
 • Trong k?ch b?n d?a trên Web t?n công, nh?ng k? t?n công đ? có đ? lưu tr? m?t trang Web có ch?a m?t trang Web đ? khai thác các l? h?ng. K? t?n công s? không có cách nào đ? bu?c ngư?i dùng đ? truy c?p vào m?t trang Web đ?c h?i bên ngoài véc tơ thư đi?n t? HTML. Thay vào đó, k? t?n công đ? có th? thu hút chúng có, thư?ng b?ng cách nh?n đư?c chúng đ? nh?p vào m?t liên k?t đó s? đưa h? đ?n nh?ng Trang web c?a k? t?n công.
 • M? s? đư?c th?c thi trên h? th?ng s? ch? ch?y dư?i các quy?n c?a ngư?i dùng đăng nh?p vào.
Chú ý
 • C?ng như v?i các mi?ng vá tích l?y trư?c c?a Internet Explorer mà đ? đư?c phát hành v?i an ninh báo MS03-020 (818529), tích l?y này vá c?ng đ?t Kill chút vào các đi?u khi?n ActiveX sau đây:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Mô tảTệp TênCLSIDTham kh?o
  Tr? giúp HTML Microsoft ki?m soátHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  ActiveX Plugin ki?m soátPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  DirectX File Viewer ki?m soátXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Cho thông tin thêm v? chút Kill, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  240797Làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX ch?y trong Internet Explorer
 • B?i v? b?n vá này đ?t Kill chút v? Microsoft HTML Giúp ki?m soát, b?n có th? g?p liên k?t b? h?ng trong tr? giúp n?u b?n chưa cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 811630.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  811630HTML giúp Update đ? h?n ch? ch?c năng khi nó g?i v?i window.showHelp () Method
 • C?ng như v?i b?n vá l?i tích l?y Internet Explorer trư?c mà đ? đư?c phát hành v?i b?o m?t b?n tin MS03-004 (810847), MS03-015 (813489), và MS03-020 (818529), tích l?y vá này gây ra các Window.showHelp phương pháp đ? ng?ng ho?t đ?ng n?u b?n không áp d?ng tr? giúp HTML C?p Nh?t. N?u b?n đ? cài đ?t đi?u khi?n tr? giúp HTML C?p Nh?t t? Microsoft Ki?n th?c cơ s? bài vi?t 811630, b?n v?n có th? s? d?ng ch?c năng tr? giúp HTML sau b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  811630HTML giúp Update đ? h?n ch? ch?c năng khi nó g?i v?i window.showHelp () Method

GI?I PHÁP

T?i thông tin

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, truy c?p vào Microsoft Trang Web C?p nh?t Windows, và sau đó cài đ?t c?p nh?t quan tr?ng 822925:
http://update.microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Trung tâm t?i v? ho?c t? c?a hàng Microsoft Windows Update đ? tri?n khai đ?n nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n cài đ?t b?n c?p nh?t này sau đó vào m?t ho?c nhi?u máy vi tính, t?m ki?m s? ID bài vi?t này b?ng cách s? d?ng t?m ki?m nâng cao Tùy ch?n tính năng trong Windows Update Catalog. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Trung tâm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/Downloads/Critical/822925/Default.mspx
Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ? t?i v? và cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang Windows Update Web, và sau đó cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 822925:
http://update.microsoft.com
Đ? cài đ?t phiên b?n t?i v? C?p nh?t này, ch?y các 822925 Critical Update C?p Nh?t gói mà b?n đ? t?i xu?ng b?ng cách s? d?ng thích h?p Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch. Qu?n tr? viên có th? tri?n khai các b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft D?ch v? (SUS). Đ? thêm thông tin v? SUS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
810796Ph?n m?m t?ng quan v? d?ch v? C?p Nh?t gi?y tr?ng có s?n
Đ? xác minh r?ng b?n c?p nh?t này đ? đư?c cài đ?t, s? d?ng các Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Đ? có thêm thông tin v? MBSA, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc184924.aspx
B?n c?ng có th? xác minh r?ng b?n c?p nh?t này có đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Xác nh?n r?ng Q822925 đư?c li?t kê trong các Cập nhật Các phiên b?n trư?ng trong các V? Internet Explorer h?p tho?i h?p. B?n không th? s? d?ng phương pháp này trên Windows Server 2003 ho?c Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003 b?i v? các gói không c?p nh?t các Cập nhật Các phiên b?n l?nh v?c cho các h? đi?u hành.
 • So sánh các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n các t?p tin đư?c li?t kê trong các "Thông tin v? t?p"ph?n trong bài vi?t này.
 • Xác nh?n r?ng các m?c đăng k? sau t?n t?i.
  • Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, Phiên b?n 2003:

   Xác nh?n r?ng các
   Cài đ?t
   Giá tr? DWORD v?i m?t giá tr? d? li?u 1 xu?t hi?n trong ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • T?t c? các phiên b?n khác c?a Windows:

   Xác nh?n r?ng các
   IsInstalled
   DWORD giá tr? v?i giá tr? d? li?u là 1 xu?t hi?n trong ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Điều kiện tiên quyết

Microsoft đ? th? nghi?m phiên b?n Windows và các phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? đánh giá li?u h? là b? ?nh hư?ng b?i các l? h?ng và đ? xác nh?n r?ng b?n C?p Nh?t là mô t? này đ?a ch? bài vi?t các l? h?ng.

Đ? cài đ?t Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.3790.0000) trên Windows Server 2003 (32-bit ho?c 64-bit) ho?c Internet Explorer 6 trên Windows XP 64-Bit Edition, Phiên b?n 2003.

Đ? cài đ?t các Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) các phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 SP1 (Phiên b?n 6.00.2800.1106) trên Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a (SP6a), ho?c Windows Millennium ?n b?n.

Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 c?a b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.2600.0000) trên Windows XP.

Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 5.5 C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5.5 SP2 (b?n 5.50.4807.2300) trên Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a ho?c Windows Millennium ?n b?n.

Đ? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 5,01 C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Internet Explorer 5,01 SP4 (b?n 5.00.3700.1000) ngày Windows 2000 SP4 ho?c Internet Explorer 5,01 SP3 (b?n 5.00.3502.1000) ngày Windows 2000 SP3.

Chú ý Phiên b?n c?a Windows và các phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c không đư?c li?t kê trong bài vi?t này là m?t trong hai trong giai đo?n m? r?ng c?a đ?i s?ng s?n ph?m chu k? ho?c là không c?n đư?c h? tr?. M?c dù b?n có th? cài đ?t m?t s? C?p Nh?t gói này đư?c mô t? trong bài vi?t này trên các phiên b?n này c?a Windows và Internet Explorer, Microsoft không ki?m tra các phiên b?n này đ? đánh giá li?u h? đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng l? h?ng ho?c đ? xác nh?n r?ng b?n c?p nh?t mà đư?c mô t? trong bài vi?t đ?a ch? các l? h?ng. Microsoft khuy?n cáo b?n nâng c?p lên phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows và c?a Internet Thám hi?m và sau đó áp d?ng các C?p Nh?t thích h?p. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows ho?c Internet Explorer là trong giai đo?n m? r?ng c?a s?n ph?m chu k? cu?c s?ng, và n?u b?n có m?t h?p đ?ng m? r?ng h? tr?, liên h? c?a b?n K? thu?t qu?n l? tài kho?n (TAM) ho?c các ?ng d?ng phát tri?n tư v?n (ADC) đ? bi?t thông tin v? m?t b?n c?p nh?t cho c?u h?nh c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh b?n đang ch?y phiên b?n nào c?a Internet Explorer, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164539Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t
Thông tin thêm v? h? tr? life cycles cho c?u ph?n c?a Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Lifecycle/Default.mspx
Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 SP1, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Cách lấy Gói Dịch vụ Mới nhất cho Internet Explorer 6
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276369Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 SP3, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267954Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 Service Pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các phiên b?n Internet Explorer 6 c?a b?n c?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy đ? hoàn t?t cài đ?t b?n c?p nh?t này. Đ?i v?i các Internet Explorer 5.01 và 5,5 Phiên b?n c?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính và sau đó đăng nh?p vào như ngư?i qu?n tr? đ? hoàn thành vi?c cài đ?t b?n c?p nh?t này trên các máy tính Windows NT-based và d?a trên Windows 2000.

Trư?c đó C?p nh?t t?nh tr?ng

B?n c?p nh?t này supercedes MS03-020: tháng 6, năm 2003, tích l?y Patch cho Internet Explorer (818529).

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

Các phiên b?n Windows Server 2003 c?a mi?ng vá này (bao g?m c? Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003) h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n Làm không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, đ? cài đ?t các b?n vá Windows Server 2003 32-Bit mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb822925-x 86-ENU.exe-enu.exe /u /q
Đ? cài đ?t đ?p vá này mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb822925-x 86-ENU.exe-enu.exe /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này b?ng cách s? d?ng d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx
Các gói C?p Nh?t khác cho vá này h? tr? sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p tin đang trích xu?t.
 • /q:u: S? d?ng ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh. Ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh tr?nh bày m?t s? h?p tho?i cho ngư?i dùng.
 • /q: m?t S? d?ng ch? đ? qu?n tr? yên t?nh. Ch? đ? qu?n tr? yên t?nh không hi?n nay b?t c? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n Xác đ?nh v? trí thư m?c t?m th?i đư?c s? d?ng b?i Thi?t l?p ho?c thư m?c đích cho gi?i nén t?p tin (khi s? d?ng /c installer.bat/c).
 • /c installer.bat/c Gi?i nén các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u /t:đư?ng d?n không đư?c ch? ra, b?n s? đư?c nh?c cho m?t thư m?c đích.
 • /c:đư?ng d?n Ch? ra đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i Nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u, ngo?i tr? khi chuy?n đ?i này đư?c s? d?ng v?i các /q: m?t chuy?n đ?i.
 • /r: m?t Luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s Kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.
 • /n:v Không ki?m tra các phiên b?n. S? d?ng này chuy?n c?n th?n đ? cài đ?t các C?p Nh?t trên b?t k? phiên b?n nào c?a Internet Explorer.
Ví d?, đ? cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? ngư?i dùng s? can thi?p và không ép bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng sau đây l?nh:
q822925.exe /q: m?t /r:n

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong các %Windir%\System thư m?c trên Windows 98 Second Edition và Windows Millennium ?n b?n. Chúng đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32 trên Windows NT 4.0, trên Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003.

Internet Explorer 6 (32-Bit) cho Windows Server 2003

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64   2,917,376 Mshtml.dll  RTMGDR  
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59   1,394,176 Shdocvw.dll RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75    509,440 Urlmon.dll  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72   2,917,376 Mshtml.dll  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59   1,394,176 Shdocvw.dll RTMQFE
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75    509,440 Urlmon.dll  RTMQFE

Internet Explorer 6 (64-Bit) cho các phiên b?n 64-Bit Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003

  Date     Time  Version      Size  File name  Platform  Folder
  -----------------------------------------------------------------------------
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64   8,209,920 Mshtml.dll    IA64  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59   3,359,744 Shdocvw.dll   IA64  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75   1,271,808 Urlmon.dll    IA64  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64   2,917,376 Wmshtml.dll   X86  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59   1,394,176 Wshdocvw.dll   X86  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75    509,440 Wurlmon.dll   X86  RTMGDR
  05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.72   8,209,920 Mshtml.dll    IA64  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.59   3,359,744 Shdocvw.dll   IA64  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.75   1,271,808 Urlmon.dll    IA64  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72   2,917,376 Wmshtml.dll   X86  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59   1,394,176 Wshdocvw.dll   X86  RTMQFE
  05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75    509,440 Wurlmon.dll   X86  RTMQFE

Internet Explorer 6 SP1 (32-Bit) cho Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition và Windows 98 Second Edition

  Date     Time  Version      Size  File Name
  --------------------------------------------------------------
  13-Jul-2003 20:02 6.0.2800.1226  2,793,472 Mshtml.dll    
  23-May-2003 17:15 6.0.2800.1203  1,338,880 Shdocvw.dll   
  13-Jul-2003 20:05 6.0.2800.1226   395,264 Shlwapi.dll   
  13-Jul-2003 20:03 6.0.2800.1226   483,840 Urlmon.dll  

Internet Explorer 6 SP1 (64-Bit) cho Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2002

  Date     Time   Version      Size   File Name
  --------------------------------------------------------------
  07/13/2003 03:18 PM 6.0.2800.1226 9,078,784  Mshtml.dll   
  05/23/2003 12:39 PM 6.0.2800.1203 3,648,000  Shdocvw.dll  
  07/13/2003 03:27 PM 6.0.2800.1226 1,095,168  Shlwapi.dll  
  07/13/2003 03:24 PM 6.0.2800.1226 1,412,096  Urlmon.dll

Internet Explorer 6 (32-Bit) cho Windows XP

  Date     Time  Version      Size  File Name
  --------------------------------------------------------------
  17-Jun-2003 22:20 6.0.2730.1700  2,762,752 Mshtml.dll    
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2722.900    34,304 Pngfilt.dll   
  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll   
  22-May-2003 22:49 6.0.2729.2200  1,336,320 Shdocvw.dll   
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2730.1200   391,168 Shlwapi.dll   
  11-Jul-2003 14:59 6.0.2715.400   109,568 Url.dll     
  11-Jul-2003 14:57 6.0.2731.1000   481,792 Urlmon.dll    
  06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400   583,168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 cho Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition và Windows 98 Second Edition

  Date     Time  Version     Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  17-Jun-2003 22:03 5.50.4930.1700 2,759,440 Mshtml.dll 
  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll
  22-May-2003 23:09 5.50.4929.2200 1,149,200 Shdocvw.  
  12-Jun-2003 20:24 5.50.4930.1200  300,816 Shlwapi.dll
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  
  10-Jul-2003 20:23 5.50.4931.1000  451,344 Urlmon.dll
  06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600   481,552 Wininet.dll
 

Internet Explorer 5.01 cho Windows 2000 SP4 và SP3

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  18-Jun-2003 00:32 5.0.3806.1700  2,281,744 Mshtml.dll    
  12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48,912 Pngfilt.dll   
  12-Jun-2003 23:08 5.0.3806.1200  1,099,536 Shdocvw.dll   
  12-Jun-2003 23:07 5.0.3806.1200   279,824 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200   409,360 Urlmon.dll    
  12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200   445,200 Wininet.dll  
Chú ý
 • Khi b?n cài đ?t b?n vá b?o m?t này trên m?t Windows Server d?a trên 2003 ho?c Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2003 d?a trên máy tính, các tr?nh cài đ?t s? ki?m tra xem n?u b?t k? c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t vào c?a b?n máy tính trư?c đây đ? đư?c C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft. N?u b?n có đư?c cài đ?t trư?c m?t hotfix đ? c?p nh?t m?t trong nh?ng t?p tin này, sau đó là tr?nh cài đ?t sao các t?p tin RTMQFE vào máy tính c?a b?n. N?u không, tr?nh cài đ?t b?n sao các RTMGDR t?p tin vào máy tính c?a b?n. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  824994Mô t? n?i dung c?a m?t gói C?p Nh?t s?n ph?m Windows Server 2003
 • V? công ph? thu?c t?p tin và cài đ?t hay lo?i b? yêu c?u, nh?ng c?p nh?t gói c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh (hay công c? thêm/b?t chương tr?nh) trong b?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Internet Explorer Q822925, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b? (ho?c b?m vào Thêm/lo?i b?).

Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003, h? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spunist.exe Ti?n ích đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Các ti?n ích Spuninst.exe n?m ? các %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst thư m?c. H? tr? ti?n ích này các sau thi?t l?p thi?t chuy?n m?ch:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Trên t?t c? các phiên b?n khác c?a Windows, h? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Ti?n ích Ieuninst.exe đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này. Cài đ?t đ?p vá này các Ieuninst.exe ti?n ích vào c?p % Windir %. H? tr? ti?n ích này các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Ví d?, đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này nh? nhàng, s? d?ng sau đây l?nh:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Chú ý L?nh này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t trong C:\Windows thư m?c.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-032.mspx

V?n đ? đ? bi?t

 • Sau khi b?n áp d?ng các b?n vá b?o m?t tích lu? cho Internet Thám hi?m đư?c bao g?m trong Microsoft Security Bulletin MS03-032, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng truy c?p vào các trang Web đư?c m? b?ng ch?c năng JavaScript trong khung ho?c trong windows:
  HTTP 404 – File not found
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  827667"HTTP 404 - File không t?m th?y" thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào các trang Web đư?c m? b?i ch?c năng JavaScript trong khung ho?c trong Windows
 • Sau khi cài đ?t đ?p vá này, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i khi yêu c?u b?t k? đư?c th?c hi?n đ? ASP.NET 1.0 ch?y trên Windows XP:
  Máy ch? ?ng d?ng không s?n dùng
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  827641L?I: Thông báo l?i "Server ?ng d?ng không có s?n" t? ASP.NET sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t MS03-032
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng lo?i b? b?n vá này:
  Đ? có m?t l?i trong đang c? g?ng g? cài đ?t các b?n vá.
  V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n có m?t tr?n làng Văn ph?ng máy khách đư?c cài đ?t. Máy s? d?ng văn ph?ng m?t tr?n làng cho bi?t thêm thông tin đ? các Đư?ng d?n chu?i giá tr? trong ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các Đường dẫn chu?i giá tr?, và sau đó b?m S?a đ?i.
  4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i b? các d?u ch?m ph?y (;) và b?t k? văn b?n xu?t hi?n sau "Internet Explorer." Ví d?, các Dữ liệu giá trị h?p nên ch?a văn b?n tương t? như các sau:

   C: Program Files Internet Explorer
 • Đ? lo?i b? m?t cách chính xác (g? b?) hơn so v?i m?t tích l?y C?p Nh?t cho Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP 64-Bit Edition, phiên b?n 2003, b?n ph?i lo?i b? các b?n C?p Nh?t trong các theo th? t? mà h? đ? đư?c cài đ?t. Ví d?, n?u b?n cài đ?t 818529, và sau đó cài đ?t 822925, b?n ph?i lo?i b? 822925 trư?c khi b?n lo?i b? 818529.
 • Trên m?t Windows 2000 d?a ho?c trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n có th? cài đ?t các 813489 ho?c 818529 C?p Nh?t quan tr?ng sau khi b?n cài đ?t các 822925 quan tr?ng C?p Nh?t. N?u b?n làm đi?u này, các t?p tin C?p Nh?t trong các 822925 b?n c?p nh?t quan tr?ng s? đư?c thay th? b?i các t?p tin c? hơn trong các 813489 ho?c các 818529 C?p Nh?t quan tr?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t l?i 822925 quan tr?ng C?p Nh?t.
 • B?n có th? cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 5.5 SP2 c?a 822925 quan tr?ng C?p Nh?t trên Windows 2000 SP3 d?a trên máy tính đang ch?y Internet Explorer 5.01 SP3. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? Internet Explorer 5.5 Phiên b?n SP2 c?a 818529 quan tr?ng C?p Nh?t, và sau đó cài đ?t Internet Explorer 5,01 SP3 Phiên b?n c?p nh?t quan tr?ng 818529. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng công c? Ieuninst.exe đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t Internet Explorer 5.5 SP2. Đ? bi?t thêm thông tin, xem các "Lo?i b? Thông tin"ph?n c?a bài vi?t này. Ví d?, đ? lo?i b? các C?p Nh?t l?ng l?, s? d?ng l?nh sau đây:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Chú ý L?nh này gi? đ?nh r?ng Windows đư?c cài đ?t trong C:\Windows thư m?c.
 • Trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition, ho?c Windows 98 Second Edition, sau khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t quan tr?ng 818529, b?n không th? lo?i b? trang trư?c tích l?y C?p Nh?t cho Internet Explorer (ví d? như các c?p nh?t quan tr?ng 813489). Đi?u này hành vi là do thi?t k?. Lo?i b? đư?c h? tr? ch? cho cu?i cùng tích l?y C?p Nh?t mà b?n đ? cài đ?t.
 • Đ? thêm thông tin v? đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325192Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 822925 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbmt KB822925 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822925

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com