Cân nh?c khi b?n nâng c?p lên Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822942 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? cân nh?c áp d?ng khi b?n nâng c?p lên Exchange 2003. Khi b?n có k? ho?ch nâng c?p lên Exchange 2003 t? Microsoft Exchange Server 5.5 ho?c Exchange 2000 Server, có nhi?u y?u t? r?ng b?n ph?i nh?n th?c đư?c. S? d?ng các thông tin trong bài vi?t này đ? giúp b?n nâng c?p lên Exchange 2003.

Nâng c?p cân nh?c

Border|ph?i|200px Đây là danh sách nh?ng đi?u c?n xem xét khi b?n nâng c?p lên Exchange 2003:
 • Trư?c khi b?n nâng c?p lên Exchange Server 2003, h?y ch?c ch?n r?ng m?ng c?a b?n và máy ch? c?a b?n đáp ?ng yêu c?u toàn h? th?ng sau:
  • B? đi?u khi?n vùng đang ch?y Microsoft Windows 2000 H? ph?c v? Service Pack 3 (SP3) và sau đó, ho?c Microsoft Windows Server 2003.
  • Các máy ch? danh m?c toàn c?u đang ch?y Windows 2000 SP3 ho?c Windows Server 2003. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n có m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u trong m?i l?nh v?c mà b?n đ?nh cài đ?t Exchange 2003.
  • Các máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Máy ch? SP3 Phiên b?n c?a d?ch v? thư m?c Microsoft Active Directory.
  • Trư?c khi b?n nâng c?p m?t máy tính Exchange 2000 Exchange 2003, máy tính ph?i ch?y Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hơn. N?u máy tính không ch?y Exchange 2000 SP3 ho?c sau đó, trao đ?i Thi?t l?p s? ng?ng quá tr?nh nâng c?p.
 • M?c dù Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) ho?c m?i hơn đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng v?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 và các máy ch? danh m?c toàn c?u, Exchange 2003 là phiên b?n đ?u tiên c?a trao đ?i là h? tr? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003. Exchange 2000 là không h? tr? trên Windows Server 2003. Trong m?t t?nh h?nh nơi mà b?n ch?y Exchange 2000 trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 và b?n mu?n nâng c?p h? đi?u hành đ? Nâng c?p Windows Server 2003, b?n ph?i đ?u tiên lên Exchange 2000 Exchange 2003. B?n sau đó có th? nâng c?p Windows 2000 lên Windows Server 2003.
 • Exchange 2003 có th? cùng t?n t?i v?i Exchange 2000. Khi trao đ?i 2003 đang ch?y trong ch? đ? h?n h?p trao đ?i, nó có th? cùng t?n t?i v?i Exchange Server 5.5.
 • Tên thư m?c Exchange Server 5.5 t? ch?c và trang web thư m?c tên không ch?a k? t? Exchange 2000 và Exchange 2003 không h? tr?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  822588B?n nh?n đư?c m?t thông báo "các đ?i tư?ng không c?n có s?n" khi b?n m? r?ng thư m?c công c?ng trong trao đ?i h? th?ng Manager đ? trao đ?i 2000 ho?c trong Exchange 2003
 • B?n có th? th?c hi?n t?i-ch? nâng c?p t? Exchange 2000 đ? Exchange 2003; Tuy nhiên, t?i-ch? nâng c?p t? Exchange Server 5,5 đ?n Exchange 2003 không đư?c h? tr?.

  Nâng c?p t? Exchange Server 5,5 v?i Exchange Server 2003, b?n ph?i tham gia m?t máy tính Exchange 2003 đ? các Trao đ?i 5,5 trang web, và sau đó di chuy?n Exchange tài nguyên như h?p thư đ?n các Exchange 2003 máy tính. S? d?ng công c? tri?n khai Exchange Server đ? di chuy?n t? trao đ?i 5,5-Exchange 2003. M?c dù Exchange 2000 đ? h? tr? t?i ch? nâng c?p t? Exchange 5.5, di chuy?n các ngu?n l?c t? Exchange 5,5 đ? trao đ?i 2000 v?n c?n đư?ng d?n nâng c?p đư?c gi?i thi?u.
 • Khi b?n nâng c?p t? Exchange 2000 lên Exchange 2003, b?n ph?i nâng c?p lên cùng m?t ngôn ng? phiên b?n c?a Exchange 2003.

  Chú ý B?n có th? s? d?ng thi?t l?p Exchange đ? nâng c?p phiên b?n ti?ng Anh c?a Exchange 2000 sang ti?ng Trung gi?n th?, ti?ng Trung Ph?n th? ho?c Tri?u tiên các phiên b?n c?a Exchange 2003. The Novell GroupWise connector, tuy nhiên, không ph?i là h? tr? trên b?t k? c?a nh?ng phiên b?n ngôn ng?. V? v?y, n?u k?t n?i này là cài đ?t trên phiên b?n ti?ng Anh c?a Exchange 2000, b?n ph?i lo?i b? nó trư?c khi b?n có th? nâng c?p lên các Chinese Simplified, truy?n th?ng Trung Qu?c, ho?c các Hàn Qu?c Phiên b?n c?a Exchange 2003.
 • Khi b?n nâng c?p lên Exchange 2003, nhà nư?c hi?n nay c?a các D?ch v? POP3, IMAP4 d?ch v? và ph?c v? NNTP đư?c b?o t?n. C?ng, khi b?n nâng c?p lên Exchange 2003 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000, Trao đ?i thi?t l?p t? đ?ng cài đ?t và cho phép ASP.D?ch v? NET, m?t đi?u ki?n tiên quy?t cho ch?y thi?t l?p Exchange.

  Chú ý Tr? khi b?n ph?i ch?y m?t d?ch v? c? th?, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n vô hi?u hóa nó. Ví d?, n?u b?n không s? d?ng các d?ch v? POP3, IMAP4 d?ch v?, ho?c d?ch v? NNTP, t?t nh?t đ? vô hi?u hoá các d?ch v? trên t?t c? các b?n Exchange 2003 máy tính.
 • Cho trư?c và back-end các máy ch? trong cùng m?t nhóm hành chính, b?n ph?i nâng c?p các máy ch? front-end cho Exchange 2003 trư?c khi b?n nâng c?p các back-end máy ch? Exchange 2003 (ho?c cài đ?t Exchange 2003 theo back-end máy ch?).
 • B?n ph?i nâng c?p ho?t đ?ng thư m?c ti?p (ADCs) đ? các Phiên b?n c?a ADC đư?c bao g?m trong Exchange 2003 trư?c khi b?n có th? cài đ?t các Exchange 2003 máy tính đ?u tiên trong t? ch?c c?a b?n. Vi?c l?p đ?t các đ?u tiên Exchange 2003 ADC gia s? t?t c? các k?t n?i Hi?p đ?nh phiên b?n s? mà đư?c lưu tr? trên máy ch?.
 • N?u b?n đ? cài đ?t máy ch? thông tin di đ?ng Exchange 2000 m? ngu?n t? ch?c s? ki?n thành ph?n trên m?t máy tính Exchange 2000, b?n ph?i lo?i b? các thành ph?n trư?c khi b?n có th? cài đ?t ho?c nâng c?p lên Exchange 2003. B?n c?ng ph?i lo?i b? các thành ph?n đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? khác đó là cài đ?t trên m?t Windows 2000 Server.

  Chú ý B?n ph?i lo?i b? c? hai thành ph?n c?a đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? trư?c khi b?n nâng c?p t? ch?c c?a b?n cho Exchange 2003. H?y ch?c ch?n đ? lo?i b? Đi?n tho?i di đ?ng máy ch? thông tin t? máy tính mà nó đang ch?y trư?c khi b?n lo?i b? c?u ph?n Exchange 2000 s? ki?n ngu?n.
 • Các thành ph?n sau đây không đư?c h? tr? trong trao đ?i 2003:
  • D?ch v? nh?n tin t?c th?

   Chú ý D?ch v? nh?n tin t?c th? đ? đư?c thay th? b?i Live Máy ch? giao ti?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? Live truy?n thông máy ch?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Office.Microsoft.com/en-US/communicationsserver/HA102026621033.aspx
  • D?ch v? Chat trao đ?i
  • Khóa qu?n l? d?ch v?
  • Microsoft Exchange Connector cho Lotus CC: mail
  • Microsoft Mail Connector
  Đ? thành công nâng c?p m?t máy tính Exchange 2000 Exchange 2003, b?n ph?i đ?u tiên dùng thi?t l?p Exchange đ? lo?i b? các thành ph?n này. N?u b?n mu?n gi? l?i các thành ph?n này trong t? ch?c c?a b?n, chưa nâng c?p các Exchange 2000 máy tính đang ch?y các thành ph?n này. Thay vào đó, cài đ?t Exchange 2003 trên các máy tính khác trong t? ch?c c?a b?n.
Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? trao đ?i tương thích v?i H? đi?u hành Windows Server, xem "Microsoft Exchange Server Tương thích v?i Microsoft Windows Server h? đi?u hành"gi?y tr?ng. Đ? xem này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc164323.aspx
Đ? bi?t thêm v? các h? đi?u hành và các yêu c?u khác cho vi?c trao đ?i năm 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822179T?ng quan v? h? đi?u hành và yêu c?u c?a Exchange Server 2003 Active Directory
822178 T?ng quan v? quan h? ph? thu?c và yêu c?u cho các tính năng Exchange Server 2003


Công c? tri?n khai Exchange Server

Công c? tri?n khai Exchange Server bao g?m các công c? và tài li?u hư?ng d?n mà d?n b?n qua quá tr?nh nâng c?p toàn b?. H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các công c? và các d?ch v? c?n thi?t đư?c cài đ?t và ch?y m?t cách chính xác. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ch?y Exchange 2003 Setup b?ng cách s? d?ng Exchange Server Công c?.

Đ? b?t đ?u công c? tri?n khai Exchange Server, theo các bư?c sau:
 1. Chèn Exchange Server 2003 CD vào CD-ROM c?a ? đ?a.
 2. Trên các Chào m?ng đ?n v?i Exchange Server 2003 Thi?t l?p Trang, nh?p vào Tri?n khai Exchange Công cụ.
 3. Nếu Chào m?ng đ?n v?i Exchange Server 2003 Thi?t l?p Trang không xu?t hi?n sau khi b?n chèn đ?a CD, b?m đúp vàoSetup.exe, sau đó b?m Tri?n khai Exchange Công cụ đ? b?t đ?u.
 4. Sau khi b?n b?t đ?u nh?ng công c? và b?n ch? đ?nh mà b?n mu?nNâng c?p t? Exchange 2000 Native Mode, b?n đư?c cung c?p ki?m tra danh sách bư?c cài đ?t sau đây:
  1. Ki?m ch?ng r?ng t? ch?c c?a b?n đáp ?ng các quy đ?nh yêu c?u.
  2. Ch?y công c? DCDiag.
  3. Ch?y công c? NetDiag.
  4. Ch?y ForestPrep.
  5. Ch?y DomainPrep.
  6. Ch?y thi?t l?p Exchange.
  Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? DCDiag và NetDiag, b?t đ?u Công c? tri?n khai c?a Exchange Server.

  B?n có th? s? d?ng Exchange Server Công c? đ? ch?y c? th? các công c? và ti?n ích c? th? có th? tr? giúp đ? ki?m ch?ng r?ng t? ch?c c?a b?n s?n sàng cài đ?t Exchange 2003. N?u b?n không mu?n làm theo công c? tri?n khai Exchange Server, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê dư?i đây đ? cài đ?t Exchange 2003.

  Quay l?i đ?u trang

  Ch?y ForestPrep

  Trư?c khi b?n nâng c?p máy tính Exchange 2000 đ?u tiên c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ch?y ForestPrep. ForestPrep trong Exchange 2003 m? r?ng các ho?t đ?ng Lư?c đ? Directory đ? bao g?m các l?p h?c và các thu?c tính đư?c c? th? cho Trao đ?i. ForestPrep c?ng t?o ra đ?i tư?ng container cho vi?c trao đ?i t? ch?c trong Active Directory. Các ph?n m? r?ng gi?n đ? đư?c cung c?p v?i Exchange 2003 là m?t superset c?a nh?ng ngư?i đư?c cung c?p v?i Exchange 2000. Trong tên mi?n nơi b?c th?y gi?n đ? cư trú, ch?y Exchange 2003 ForestPrep trong r?ng Active Directory c?a b?n. Theo m?c đ?nh, gi?n đ? ch? ch?y ngày đ?u tiên Đi?u khi?n Windows trên vùng đư?c cài đ?t trong m?t khu r?ng. Exchange 2003 Thi?t l?p đ? ki?m ch?ng r?ng b?n đang ch?y ForestPrep trong tên mi?n chính xác. N?u b?n không có trong tên mi?n chính xác, thi?t l?p s? thông báo cho b?n v? các tên mi?n mà ch?a các th?y gi?n đ?.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng lư?c đ? manager đ? ch? m?c Exchange 2000 lư?c đ? thu?c tính, b?n ph?i xác minh và n?p đơn xin l?i b?t k? thay đ?i hư?ng d?n s? d?ng mà b?n t?o ra cho các gi?n đ? sau khi s? d?ng Exchange 2003 ForestPrep C?p Nh?t gi?n đ?.

  Các tài kho?n b?n s? d?ng đ? ch?y ForestPrep ph?i là thành viên c?a doanh nghi?p Qu?n tr? các nhóm và c?a các qu?n tr? viên Schema các nhóm. Trong khi b?n ch?y ForestPrep, b?n ph?i ch? đ?nh m?t tài kho?n đ? trao đ?i đ?y đ? qu?n tr? c?p phép đ?i tư?ng t? ch?c. Tài kho?n này có quy?n cài đ?t và qu?n l? Exchange 2003 trên toàn r?ng. Đây tài kho?n c?ng có quy?n đ?i bi?u b? sung trao đ?i đ?y đ? qu?n tr? viên c?p phép sau khi h? ph?c v? đ?u tiên đư?c cài đ?t.

  Đ? ch?y Exchange 2003 ForestPrep, theo các bư?c sau:
  1. Chèn Exchange Server 2003 CD vào CD-ROM c?a ? đ?a.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? e: \setup\i386\setup /forestprep, nơi e là đ?a CD-ROM c?a b?n ? đ?a.
  3. Trên các Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Exchange Thu?t s? cài đ?t Trang, nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trên các Th?a thu?n c?p phép Trang, đ?c các th?a thu?n. N?u b?n ch?p nh?n các đi?u kho?n, h?y nh?p vào Tôi đ?ng ?, và sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Trên các Nh?n d?ng s?n ph?m Trang, g? khóa s?n ph?m 25 ch? s? c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trên các Thành ph?n l?a ch?n Trang, làm cho ch?c ch?n r?ng Hành đ?ng đư?c thi?t l?p đ? ForestPrep. N?u nó là không ph?i, ch?n ForestPrep trong danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. Trên các Ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? Microsoft Exchange Tài kho?n Trang, trong các Tài kho?n h?p, g? tên c?a ngư?i dùng hay nhóm ch?u trách nhi?m cho vi?c l?p đ?t Trao đ?i.
  8. Nh?p vào Ti?p theo đ? b?t đ?u ForestPrep.

   Sau khi ForestPrep b?t đ?u, b?n không th? h?y b? vi?c quá tr?nh.
  9. Trên các Hoàn thành vi?c trao đ?i Microsoft Thu?t s? Trang, nh?p vào K?t thúc.


  Quay l?i các đ?u trang

  Ch?y DomainPrep

  Sau khi ch?y ForestPrep, b?n ph?i ch?y DomainPrep trong t?t c? các b?n Exchange 2003 tên mi?n. DomainPrep t?o ra các nhóm và các quy?n đó đư?c yêu c?u cho các máy ch? Exchange đ? đ?c và s?a đ?i các thu?c tính ngư?i dùng. Các Exchange 2003 Phiên b?n c?a DomainPrep ch?a các c?i ti?n b?o m?t ph?i thêm trư?c khi b?n có th? nâng c?p máy tính Exchange 2000. Các tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? ch?y DomainPrep ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n trong tên mi?n đ?a phương. B?n ph?i ch?y DomainPrep trong các l?nh v?c sau đây:
  • Các tên mi?n g?c.
  • T?t c? các tên mi?n mà s? ch?a máy tính Exchange 2003.
  • T?t c? các tên mi?n mà s? ch?a Exchange 2003 Kích ho?t h?p thư v?t (ví d? như ngư?i dùng và nhóm), ngay c? khi không có trao đ?i máy tính s? đư?c cài đ?t trong các tên mi?n này.
  Đ? ch?y DomainPrep, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Chèn Exchange Server 2003 CD vào CD-ROM c?a ? đ?a. B?n có th? ch?y DomainPrep trên b?t k? máy tính nào trong vùng.
  2. T? m?t d?u nh?c l?nh, g? e: \setup\i386\setup /domainprep, nơi e là đ?a CD-ROM c?a b?n ? đ?a.
  3. Trên các Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Exchange Thu?t s? cài đ?t Trang, nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trên các Th?a thu?n c?p phép Trang, đ?c các th?a thu?n. N?u b?n đ?ng ? v?i các đi?u kho?n, h?y nh?p vào Tôi đ?ng ?, và sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Trên các Nh?n d?ng s?n ph?m Trang, g? khóa s?n ph?m 25 ch? s? c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trên các Thành ph?n l?a ch?n Trang, làm cho ch?c ch?n r?ng Hành đ?ng đư?c thi?t l?p đ? DomainPrep; N?u nó là không ph?i, ch?n DomainPrep trong danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. Trên các Hoàn thành vi?c trao đ?i Microsoft Thu?t s? Trang, nh?p vào K?t thúc.
  Quay l?i các đ?u trang

  Ch?y thi?t l?p Exchange 2003

  Đ? nâng c?p máy tính Exchange 2000 đ?u tiên ? r?ng, b?n ph?i s? d?ng trương m?c có quy?n truy c?p qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i t?i các t? ch?c c?p và đó là m?t qu?n tr? đ?a phương trên máy tính. C? th?, b?n có th? s? d?ng trương m?c b?n ch? đ?nh trong khi ch?y ForestPrep. Đ? bi?t thêm thông tin v? c?p phép Exchange 2003, xem "quy tr?nh này trong Chương 3 "trư?c đó trong chương này. Trư?c khi b?t đ?u nâng c?p c?a b?n, nó là t?t nh?t sao lưu thư m?c ho?t đ?ng c?a b?n, máy tính Exchange 2000, và c?a b?n cơ s? d? li?u. H?y ch?c ch?n r?ng h? có th? đư?c g?n vào m?t máy ch? d? ph?ng.

  Đóng t?t c? các Exchange 2000 Microsoft Management Console (MMC) các ?ng d?ng như trao đ?i h? th?ng qu?n l? và ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Các máy tính. N?u b?n đang s? d?ng Terminal Services ho?c Windows máy tính đ? bàn t? xa đ? th?c hi?n vi?c nâng c?p, đ?m b?o r?ng t?t c? các ?ng d?ng Exchange MMC đư?c đóng c?a ngày c? hai bàn giao ti?p và ngày khác logons d?ch v? đ?u cu?i.

  Đ? ch?y Exchange 2003 Setup, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Chèn Exchange Server 2003 CD vào CD-ROM c?a ? đ?a.
  2. Trên các Máy ch? Microsoft ExchangeTrang, nh?p vào Thi?t l?p, sau đó b?m Exchange Server Thi?t l?p.
  3. Trên các Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Exchange Thu?t s? cài đ?t Trang, nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trên các Th?a thu?n c?p phép Trang, đ?c các th?a thu?n. N?u b?n đ?ng ? v?i các đi?u kho?n, h?y nh?p vào Tôi đ?ng ?, và sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Trên các Nh?n d?ng s?n ph?m Trang, g? khóa s?n ph?m 25 ch? s? c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trên các Thành ph?n l?a ch?n Trang, trong các Hành đ?ng c?t, s? d?ng các m?i tên đ? ch?n nhaán hành đ?ng cho m?i thành ph?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. Trên các Cài đ?t b?n tóm t?t Trang, xác nh?n r?ng l?a ch?n cài đ?t Exchange c?a b?n là chính xác, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  8. Trên các Hoàn thành vi?c trao đ?i Microsoft Thu?t s? Trang, nh?p vào K?t thúc.
  9. Sau khi nâng c?p c?a b?n, nó là t?t nh?t đ? sao lưu các ho?t đ?ng Thư m?c máy tính Exchange 2000 và cơ s? d? li?u m?t l?n n?a.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? nâng c?p lên Exchange Server năm 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822178T?ng quan v? quan h? ph? thu?c và yêu c?u cho các tính năng Exchange Server 2003
822179 T?ng quan v? h? đi?u hành và các yêu c?u Active Directory cho Exchange Server 2003
Đ? bi?t thêm thông tin v? tính năng Exchange 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Exchange/Evaluation/features/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange 2003, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123872.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 822942 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB822942 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822942

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com