Làm th? nào đ? di chuy?n Exchange 2003 v?i m?t máy tính m?i và làm th? nào đ? gi? cho máy ch? tên trên máy tính m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822945 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n Microsoft Exchange Server 2003 sang máy tính m?i và làm th? nào đ? gi? cho máy ch? tên trên máy tính m?i.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? di chuy?n Exchange Server 2003 sang máy tính m?i, xem các văn b?n trong tài li?u hư?ng d?n c?a Exchange Server 2003 Server Consolidation t?i Web site sau Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb124429.aspx
Chú ý Th? t?c này không dành cho máy ch? c?m. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
323016Thi?t l?p v?i các tùy ch?n khôi ph?c th?m h?a không ho?t đ?ng trên m?t máy ch? c?m đang ch?y Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 822945 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB822945 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822945

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com