T?ng quan v? trao đ?i vai tr? hành chính quy?n c?a b?n trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823018 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Exchange 2000 Server c?a bài vi?t này, xem 289811.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? trao đ?i vai tr? hành chính quy?n và mô t? làm th? nào đ? s? d?ng Exchange qu?n tr? phái đoàn Wizard trong Exchange Server 2003 c?u h?nh vai tr? hành chính quy?n trong d?ch v? thư m?c Microsoft Active Directory.

Exchange qu?n tr? phái đoàn Wizard cung c?p m?t giao di?n mà b?n có th? s? d?ng c?u h?nh hành chính quy?n cho Exchange Server các đ?i tư?ng trong Active Directory. B?n có th? dùng thu?t s? đoàn qu?n tr? Exchange đ? đ?i bi?u hành chính quy?n c?p t? ch?c ho?c ? c?p hành chính nhóm. Ph?m vi cho phép b?n thi?t l?p đư?c xác đ?nh b?i v? trí nơi mà b?n ch?y thu?t s?. N?u b?n b?t đ?u thu?t s? ? c?p đ? t? ch?c, các nhóm ho?c nh?ng ngư?i b?n ch? đ?nh s? d?ng có hành chính quy?n ? c?p đ? t? ch?c. N?u b?n b?t đ?u thu?t s? ? c?p hành chính nhóm, các nhóm ho?c nh?ng ngư?i b?n ch? đ?nh s? d?ng có hành chính quy?n ? c?p hành chính nhóm.

Đ? dùng thu?t s? đoàn qu?n l? Exchange

Đ? dùng thu?t s? đoàn qu?n tr? Exchange đ? c?p hành chính quy?n truy c?p đ?n m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t nhóm:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các t? ch?c ho?c nhóm hành chính nơi b?n mu?n đ?i bi?u hành chính quy?n và b?m Đ?i bi?u ki?m soát. Trao đ?i qu?n tr? phái đoàn thu?t s? b?t đ?u.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên các Ngư?i dùng ho?c nhóm Trang, nh?p vào Thêm.
 5. Trong các Đ?i bi?u Control h?p tho?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t.
 6. Trong các Ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c nhóm h?p tho?i h?p, b?m vào v? trí thích h?p trong các T?m trong h?p, b?m vào tên ngư?i dùng ho?c nhóm b?n mu?n thêm và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý Khi b?n b?m vào v? trí thích h?p trong các T?m trong h?p, b?n có th? xem danh sách c?a ngư?i dùng và các nhóm t? Active Directory, ho?c b?n có th? xem ch? là m?t danh sách cho m?t tên mi?n c? th?.
 7. Dư?i Vai tr? trong các Đ?i bi?u Control h?p tho?i, Click vào m?t trong các lo?i sau đây c?a hành chính quy?n đ? gán cho ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n thêm vào, và sau đó b?m Ok:
  • Ngư?i qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i
  • Ngư?i qu?n tr? Exchange
  • Trao đ?i xem duy nh?t ngư?i qu?n tr?
  Ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n đ? thêm vào s? xu?t hi?n trong các Nhóm và ngư?i dùng danh sách.
 8. S?a ngư?i dùng hi?n t?i ho?c m?t nhóm hi?n có ngh?a là trong các Nhóm và ngư?i dùng danh sách:
  1. Nh?p vào ngư?i dùng ho?c nhóm và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
  2. Dư?i Vai tr?, b?m vào tùy ch?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Đ? lo?i b? ngư?i dùng hi?n t?i ho?c m?t nhóm hi?n có t? các Nhóm và ngư?i dùng danh sách, b?m vào ngư?i dùng ho?c nhóm và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
 10. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

T?ng quan v? trao đ?i hành chính quy?n

Các ph?n sau đây có thêm thông tin v? c?p phép đư?c bao g?m trong vai tr? hành chính Exchange sau đây:
 • Ngư?i qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i
 • Ngư?i qu?n tr? Exchange
 • Trao đ?i xem duy nh?t ngư?i qu?n tr?

Ngư?i qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i

Khi b?n ch? đ?nh m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t nhóm ngư?i qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i quy?n, ngư?i dùng ho?c nhóm có th? hoàn toàn qu?n l? thông tin máy tính Exchange Server và s?a đ?i c?p phép. M?t ngư?i dùng có quy?n qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i có các quy?n sau đây:
 • T? ch?c quy?n:
  • Đ?y đ? quy?n ki?m soát trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • T? ch?i nh?n-như quy?n h?n và g?i-như c?p phép trên các container t? ch?c (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • Đ?c đi?u kho?n và thay đ?i c?p phép trên các thùng ch?a các đ?i tư?ng đ? xóa trong b?i c?nh đ?t tên c?u h?nh (Config NC) (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
 • Nhóm quy?n hành chính:
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (này đ?i tư?ng ch?).
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các container t? ch?c (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • H? ki?m soát, và t? ch?i g?i-như, và t? ch?i nh?n-là c?p phép trên các thùng ch?a nhóm ngư?i qu?n tr? (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • H? ki?m soát quy?n (ngo?i tr? thay đ?i) trên các k?t n?i container (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).
  • Đ?c, danh sách đ?i tư?ng, danh sách n?i dung, và ghi thu?c tính c?p phép trên gián tuy?n đ?a ch? li?t kê container (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
Chú ý Trong Exchange 2000 Server, qu?n tr? viên ph?i đư?c ch? đ?nh vai trao đ?i qu?n tr? đ?y đ? ? c?p đ? t? ch?c đ? cài đ?t và lo?i b? Exchange 2000 Server, đ? nâng c?p máy ch?, và đ? th?c hi?n thu h?i s? th?t b?i trên máy ch?. Yêu c?u này là thay đ?i trong Exchange Server 2003 cho phép qu?n tr? viên đư?c ch? đ?nh vai trao đ?i qu?n tr? đ?y đ? ? c?p hành chính nhóm đ? cài đ?t và lo?i b? Exchange Server 2003, đ? nâng c?p máy ch?, và đ? th?c hi?n thu h?i s? th?t b?i trên các máy ch? trong nhóm đó hành chính.

Các cân nh?c sau đây áp d?ng khi b?n cài đ?t Exchange Server 2003 như là m?t qu?n tr? viên nh?ng ngư?i đ? h?i qu?n tr? đ?y đ? quy?n:
 • M?t ngư?i qu?n tr? vùng ph?i t? thêm trương m?c máy tính c?a máy ch? trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm.
 • Qu?n tr? viên ngư?i có quy?n truy c?p qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i ? c?p đ? t? ch?c ph?i th?c hi?n cài đ?t đ?u tiên c?a Exchange Server 2003 trên m?t máy ch? đó là trong m?t t? ch?c.
 • Qu?n tr? viên ngư?i có quy?n truy c?p qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i ? c?p đ? t? ch?c ph?i th?c hi?n cài đ?t đ?u tiên c?a Exchange Server 2003 trong m?t tên mi?n d?ch v? thư m?c Active Directory.
 • Qu?n tr? viên ngư?i có quy?n truy c?p qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i ? c?p đ? t? ch?c ph?i th?c hi?n cài đ?t đ?u tiên c?a Exchange Server 2003 trên m?t máy ch? đó là trong m?t nhóm hành chính.
 • Ch? ngư?i qu?n tr? có quy?n qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i ? c?p đ? t? ch?c có th? nâng c?p các máy ch? Exchange 2000 Server đư?c c?u h?nh như bridgeheads cho k?t n?i nhân r?ng thư m?c cho Exchange Server 2003.
 • Ch? ngư?i qu?n tr? có quy?n qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i ? c?p đ? t? ch?c có th? cài đ?t ho?c g? b? Exchange Server 2003 trên máy ch? nơi d?ch v? sao nhân b?n trang web (SRS) đư?c cài đ?t.
N?u b?n là ngư?i qu?n tr? có quy?n truy c?p qu?n tr? đ?y đ? trao đ?i trong nhóm hành chính, và b?n ch?y Exchange Server 2003 thi?t l?p trên m?t máy ch? không đư?c nhóm, ch? các nhóm hành chính mà b?n có quy?n đ? truy nh?p xu?t hi?n. Tuy nhiên, trên m?t máy ch? c?m, thi?t l?p Exchange Server 2003 hi?n th? t?t c? các nhóm hành chính. N?u b?n ch?n m?t nhóm hành chính mà b?n không có quy?n truy c?p, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i".

Ngư?i qu?n tr? Exchange

Qu?n khi b?n ch? đ?nh m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t nhóm ngư?i qu?n tr? Exchange quy?n, ngư?i s? d?ng ho?c các nhóm có th? hoàn toàn tr? Exchange Server thông tin máy tính. M?t ngư?i dùng có ngư?i qu?n tr? Exchange quy?n có các quy?n sau đây:
 • T? ch?c quy?n:
  • T?t c? các quy?n (ngo?i tr? thay đ?i quy?n) trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • T? ch?i nh?n-như quy?n h?n và g?i-như c?p phép trên các container t? ch?c (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
 • Nhóm quy?n hành chính:
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (này đ?i tư?ng ch?).
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các container t? ch?c (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • T?t c? đi?u kho?n (ngo?i tr? cho s? thay đ?i, t? ch?i g?i-như, và t? ch?i nh?n-là quy?n) vào nhóm ngư?i qu?n tr? container (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).
  • T?t c? các quy?n (ngo?i tr? thay đ?i quy?n) trên các k?t n?i container (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).
  • Đ?c, danh sách đ?i tư?ng, danh sách n?i dung, và ghi thu?c tính c?p phép trên gián tuy?n đ?a ch? li?t kê container (đ?i tư?ng này và subcontainers c?a nó).

Trao đ?i xem duy nh?t ngư?i qu?n tr?

Khi b?n ch? đ?nh m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t cho phép trao đ?i xem ch? Administrator nhóm, ngư?i s? d?ng ho?c các nhóm có th? xem thông tin c?u h?nh Exchange Server. M?t ngư?i dùng nh?ng ngư?i đ? h?i xem ch? Administrator quy?n có các quy?n sau đây:
 • T? ch?c quy?n:
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).
  • Xem thông tin Store t?nh tr?ng c?p phép trên các container t? ch?c (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).
 • Nhóm quy?n hành chính:
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các thùng ch?a MsExchConfiguration (này đ?i tư?ng ch?).
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung thi?t quy?n truy c?p vào các t? ch?c container (này đ?i tư?ng ch?).
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các nhóm ngư?i qu?n tr? container (này đ?i tư?ng ch?).
  • Đ?c, danh sách đ?i tư?ng, n?i dung danh sách và xem tr?ng thái Store thông tin c?p phép trên các thùng ch?a nhóm ngư?i qu?n tr? (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).
  • Đ?c, đ?i tư?ng danh sách và danh sách n?i dung c?p phép trên các thùng ch?a MsExchRecipientsPolicy, các đ?a ch? li?t kê container, Addressing, cài đ?t toàn c?u, chính sách h? th?ng (đ?i tư?ng này và sub-containers c?a nó).

THAM KH?O

Các c?p phép mà b?n ph?i đ? cài đ?t c?u ph?n Exchange Server đ? thay đ?i trong Microsoft Exchange Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
828765Cho phép b?n ph?i có đ? cài đ?t các thành ph?n trong Exchange Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123872.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823018 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB823018 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823018

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com