Các h?n ch? có s?n cho Internet Explorer 6.0 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823057 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này xác đ?nh các thi?t đ?t đăng k? cung c?p m?i h?n ch? ngư?i s? d?ng m?t qu?n tr? viên máy tính có th? áp d?ng cho Internet Explorer 6.0 D?ch v? Pack 1 (SP1).

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 6.0 SP1 cung c?p qu?n tr? viên máy tính nhi?u v? đ? trong h?n ch? ngư?i s? d?ng truy c?p vào các tính năng khác nhau trong chương tr?nh. M?i ngư?i trong s? các giá tr? sau đây là lo?i DWORD. Đ? b?t giá tr?, đ?t nó vào 1. Đ? t?t các giá tr?, thi?t l?p nó s? không (0).

Chú ý B?n có th? dùng chính sách nhóm ho?c Internet Explorer Administration Kit (IEAK) áp d?ng h?u h?t các cài đ?t này. Khi b?n áp d?ng h?u h?t các cài đ?t, kh?i đ?ng l?i Internet Explorer là c?n thi?t đ? thay đ?i có có hi?u l?c.

H?n ch? các giá tr? trong khóa registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions và Explorer\Restrictions HKEY_CURRENT_USER

Các giá tr? gi?i h?n sau cư trú t?i m?t trong nh?ng khóa registry:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER Explorer\Restrictions
Khi m?t ngư?i qu?n tr? máy tính h?n ch? đơn l?nh b?i tri?n khai th?c hi?n giá tr? đăng k? thích h?p, ngư?i dùng có th? nh?n như sau thông báo l?i n?u h? c? g?ng s? d?ng các tr?nh đơn l?nh:
Các thao tác đ? b? h?y do h?n ch? có hi?u l?c trên máy tính này v?. Xin vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.
 • NoFileOpen: Turns ra các M? l?nh trên cácTệp tr?nh đơn.
 • NoFileNew: Turns ra các M?i l?nh trên cácTệp tr?nh đơn.
 • NoBrowserOptions: Turns ra các Tuỳ chọn Internet l?nh trên cácCông cụ tr?nh đơn.
 • NoSelectDownloadDir: T?t Lưu trên các Tệp T?i v? h?p tho?i.
 • NoBrowserClose: T?t Đóng nút, ? phía trên góc bên ph?i c?a c?a s? hay h?p tho?i h?p. Giá tr? s? đăng k? này c?ng t?t các Đóng l?nh trên các Tệptr?nh đơn.
Lo?i b? các giá tr? s? đăng k? sau liên k?t menu khi khóa s? đăng k? thích h?p và giá tr? đư?c th?c hi?n:
 • NoBrowserSaveAs: Lo?i b? các Löu laøm l?nh trên cácTệp tr?nh đơn.
 • NoFavorites: Lo?i b? Mục ưa thích tr?nh đơn và vô hi?u hóa các Thanh ưa chu?ng.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Lo?i b? các M?o trong ngày l?nh trên cácTrợ giúp tr?nh đơn.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Lo?i b? các Đ?i v?i ngư?i dùng Netscape l?nh trên các Trợ giúp tr?nh đơn.
 • NoHelpItemTutorial: Lo?i b? các Internet Explorer hư?ng d?n ch? huy trên các Trợ giúp tr?nh đơn.
 • NoHelpItemSendFeedback: Lo?i b? các Gửi Phản hồi l?nh trên cácTrợ giúp tr?nh đơn.
 • NoPrinting: Lo?i b? In ?n l?nh trên cácTệp tr?nh đơn.
 • No_LaunchMediaBar: Lo?i b? các Thanh phương ti?n l?nh trên thanh công c? khi ngư?i dùng chơi tr?c tuy?n n?i dung.
Các tr?nh đơn sau đây b? vô hi?u hoá khi đăng k? thích h?p khóa và giá tr? đư?c thêm:
 • NoTheaterMode: Vô hi?u hoá F11 phím (ch? đ? toàn màn h?nh).
 • NoBrowserContextMenu: Vô hi?u hóa kích chu?t ph?i vào phím t?t tr?nh đơn trên m?t trang Web.
 • NoFindFiles: Ch? l?nh F3 và thanh t?m ki?m.
 • NoViewSource: Turns ra các Ngu?n l?nh trên cácXem tr?nh đơn. Tuy nhiên, đ? hoàn toàn vô hi?u hoá c?a ngư?i s? d?ng kh? năng đ? xem m? ngu?n, các NoBrowserContextMenu ph?i đư?c thêm giá tr?.
 • NoOpeninNewWnd: Turns ra l?nh CTRL + N và các M?l?nh đ? m? m?t c?a s? m?i.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Làm cho các Luôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p tin h?p ki?m tra trên các trên các An toàn m? t?p h?p tho?i h?p không s?n sàng đ? cho nó luôn luôn đư?c ch?n.

  Chú ý Giá tr? này không áp d?ng cho b?t k? t?p tin đư?c xác đ?nh là không an toàn.

  Đ? thêm thông tin v? danh sách không an toàn t?p tin trong Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  291369Thông tin v? danh sách không an toàn t?p tin trong Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: Vô hi?u hóa các Quay l?iChuy?n ti?pDanh m?c chính nút trên thanh công c?.
 • NoHelpMenu: Vô hi?u hoá tr?nh duy?t Internet Explorer Trợ giúptr?nh đơn.
 • No_MediaBarOnlineContent: Disallows chơi n?i dung tr?c tuy?n.

H?n ch? các giá tr? trong khóa s? đăng k? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Giá tr? sau h?n ch? thanh công c? c?a cư trú t?i đây khóa đăng k?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Khi tr?nh đơn sau đây đ? đư?c gi?i h?n b?ng cách s? d?ng giá tr? DWORD đăng k? thích h?p, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
Thao tác đ? b? h?y b? do h?n ch? có hi?u l?c trên máy tính này. Xin vui l?ng liên h? v?i h? th?ng c?a b?n ngư?i qu?n tr?.


 • NoToolbarOptions: Ngư?i dùng nh?n đư?c các thông báo l?i khi h? c? g?ng nh?p vào b?t k? l?nh trên các Xem tr?nh đơn ngo?i tr? Tùy ch?nhKhóa các thanh công c?.

  Các tr?nh đơn sau đây s? b? xoá khi đăng k? thích h?p giá tr? DWORD thêm:
 • NoToolBar: Lo?i b? thanh công c?. Tuy nhiên b?n có th? thêm nút chu?n trên cácXem thanh công c? tr?nh đơn. Đ? hoàn toàn cho phép thi?t đ?t này, b?n ph?i cho phép các NoToolbarOptions Giá tr? DWORD.
 • NoAddressBar: Lo?i b? thanh đ?a ch?.
 • NoLinksBar: Lo?i b? thanh liên k?t. Ngư?i dùng s? nh?n đư?c l?i sau thông báo khi h? c? g?ng nh?n Liên kết trên cácThanh công c? tr?nh đơn:
  Chi?n d?ch đ? H?y b? v? nh?ng h?n ch? có hi?u l?c trên máy tính này. Vui l?ng liên h? c?a b?n qu?n tr? h? th?ng.

  H?n ch? các giá tr? trong khóa registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Các giá tr? gi?i h?n sau n?m trong s? đăng k? sau đây khóa:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Tr?nh đơn sau đây đư?c l?y ra khi đăng k? thích h?p DWORD giá tr? đư?c thêm:
 • NoWindowsUpdate: Lo?i b? các Windows Update l?nh trên cácCông cụ tr?nh đơn.
Đ? vô hi?u hóa các Đ?ng b? hóa l?nh trên các Công cụ tr?nh đơn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Định vị khoá con đăng ký sau:
  Explorer\Infodelivery\Restrictions HKEY_CURRENT_USER
  Chú ý N?u subkey không t?n t?i, t?o ra nó. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  3. Lo?i Internet Explorer, và sau đó b?m phím ENTER.
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  5. Lo?i InfoDelivery, và sau đó b?m phím ENTER.
  6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  7. Lo?i H?n ch?, và sau đó b?m phím ENTER.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào cácHKEY_CURRENT_USER Explorer\Infodelivery\Restrictions subkey, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 3. Lo?i NoManualUpdates, vaø sau ñoù baám NH?P.
 4. Nh?p chu?t ph?i NoManualUpdates, và sau đó b?m S?a đ?i.
 5. Trong ô d? li?u giá tr?, g? 1, và sau đó b?m Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823057 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB823057 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823057

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com