Làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n lưu tr? trên các m?c tin thư thoại công c?ng trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823144 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t


Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n dung lư?ng trên c? hai mua s?m m?c tin thư thoại công c?ng và cá nhân m?c tin thư thoại công c?ng trong Exchange 2003. Thông thư?ng, gi?i h?n dung lư?ng trên m?c tin thư thoại công c?ng là không m?t v?n đ? đáng k? v? tin thư thoại đư?c g?i đ?n m?c tin thư thoại công c?ng là thư?ng d?a trên văn b?n tin thư thoại. Tuy nhiên, n?u t? ch?c c?a b?n s? d?ng m?c tin thư thoại công c?ng thư?ng xuyên, đ?c bi?t là đ? lưu tr? các kho?n m?c v?i t?p tin đính kèm ho?c đ? ki?m nh?p vào nhóm tin Internet, b?n có th? mu?n c?u h?nh gi?i h?n lưu tr? trên các m?c tin thư thoại công c?ng thêm vào c?u h?nh gi?i h?n dung lư?ng h?p thư.

Yêu c?u

Danh sách sau phác th?o đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói b?n ghi d?ch v? mà b?n yêu c?u:
 • Microsoft Windows 2000 Server v?i Service Pack 3 (SP3) ho?c Microsoft Windows Server 2003
 • b?n ghi d?ch v? Microsoft Active Directorydirectory
 • Exchange Server 2003
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Qu?n l? h? th?ng trao đ?i
 • Các kích thư?c h?p thư ngư?i dùng c?a b?n yêu c?u

Làm th? nào đ? lên k? ho?ch gi?i h?n m?c tin thư thoại công c?ng

N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng m?c tin thư thoại công c?ng thư?ng xuyên, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét kích thư?c t?i đa c?a các m?c tin thư thoại này và sau đó th?c hi?n các gi?i h?n trư?c khi b?n th?c hi?n các m?c tin thư thoại có s?n cho ngư?i dùng. Th? t? này là quan tr?ng đ?i v?i m?t s? l? do:
 • MAPI khách hàng ch?ng h?n như Microsoft Outlook có th? ch? s? d?ng cây m?c tin thư thoại công c?ng m?c đ?nh. Cây m?c tin thư thoại công c?ng này đư?c k?t h?p v?i các c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng m?c đ?nh trong nhóm lưu tr? đ?u tiên đư?c t?o ra trên m?i máy tính Exchange 2003. N?u b?n mu?n t?t c? các m?c tin thư thoại công c?ng c?a b?n đ? có th? truy c?p qua MAPI, b?n ph?i gi?i h?n m?nh đ? m?t m?c tin thư thoại công c?ng c?a hàng cho m?i máy ch?.
 • M?c dù Exchange 2003 phiên b?n doanh nghi?p lo?i b? gi?i h?n 16-gigabyte (GB) trên m?t c?a hàng h?p thư riêng l?, không có gi?i h?n th?c t? khi b?n sao lưu và khôi phục l?i b? máy cơ s? d? li?u. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng m?t gi?i h?n 50 GB (kho?ng) cho m?t c?a hàng h?p thư duy nh?t.
 • m?c tin thư thoại công c?ng thư?ng xuyên đư?c s? d?ng như lưu tr?. Do đó, h? thư?ng xuyên đi?n lên cu?i cùng tr? khi đi?u khi?n đư?c th?c hi?n.
 • B?n có th? đ?t c?u h?nh chính sách h?t h?n trên các m?c tin thư thoại công c?ng đ? xoá thư đư?c c? quá m?t đ? tu?i nh?t đ?nh. Tuy nhiên, th? t?c này là không thích h?p cho m?t s? lo?i m?c tin thư thoại công c?ng, ch?ng h?n như m?c tin thư thoại lưu tr? chi ti?t liên l?c.
 • B?n có th? mu?n đ?t c?u h?nh các gi?i h?n trên m?t m?c tin thư thoại công c?ng đi?n h?nh đư?c s? d?ng cho các thông đi?p đơn gi?n đ? 20 megabyte (MB) và các gi?i h?n trên m?t m?c tin thư thoại lưu tr? đ?n 100 MB. Tuy nhiên, b?n có th? không mu?n c?u h?nh các gi?i h?n trên m?t m?c tin thư thoại danh b? (đ? làm cho không gian khách s?n không gi?i h?n).
 • Như gi?i h?n h?p thư, b?n đ?t c?u h?nh gi?i h?n m?c tin thư thoại công c?ng trên các c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng. Tuy nhiên, b?n có th? c?u h?nh gi?i h?n cá nhân m?c tin thư thoại công c?ng đ? ghi đè lên các gi?i h?n mà b?n đ?t trên các c?a hàng.
 • Đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i t?i ch?, Microsoft khuy?n cáo r?ng đ?a c?a b?n có ít nhi?u mi?n phí không gian như kích thư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u riêng c?a m?nh c?ng v?i 10 ph?n trăm. Ví d?, m?t b? máy cơ s? d? li?u 35-GB ch?y trên m?t phân vùng 80 GB.
 • H?y nh? r?ng th?i gian lưu gi? m?c đ? xoá c?ng ?nh hư?ng đ?n kích thư?c c?a m?t c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng, v? m?c đư?c không th?c s? xóa cho đ?n sau khi h?t h?n th?i gian lưu gi? m?c đ? xoá.

Làm th? nào đ? thi?t l?p gi?i h?n trên khu v?c m?c tin thư thoại mua s?m

B?n s? d?ng m?t quy tr?nh hơi khác nhau đ? thi?t l?p gi?i h?n v? mua s?m m?c tin thư thoại công c?ng hơn so v?i các th? t?c mà b?n s? d?ng đ? thi?t l?p gi?i h?n trên m?t c?a hàng h?p thư, b?i v? b?n không th? đ?t cài đ?t chuyên bi?t C?m g?i vào m?t m?c tin thư thoại công c?ng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào h? th?ng qu?n lí.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng h? th?ng phân c?p c?a Exchange 2003 cho đ?n khi b?n t?m th?y kho ch?a máy ch? .

  N?u m?t container Qu?n tr? nhóm s? đư?c hi?n th?, các thùng ch?a máy ch? đang hành chính nhóm tương ?ng.
 3. M? r?ng các thùng ch?a máy ch? , b?m vào máy ch? lưu tr? các c?a vùng hàng m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ?t c?u h?nh, và sau đó trong c?a s? bên ph?i, b?m đúp vào nhóm lưu trữ.
 4. B?m chu?t ph?i vào các c?a vùng hàng m?c tin thư thoại mà b?n mu?n c?u h?nh, b?m thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab gi?i h?n .
 5. Dư?i gi?i h?n dung lư?ng, b?m vào đ? ch?n m?t ho?c t?t c? hộp kiểm sau đây:
  1. V?n đ? c?nh báo t?i: b?m vào đ? ch?n hộp kiểm này đ? c?nh báo nh?ng ngư?i s? d?ng có vai tr? ch? s? h?u ho?c m?c tin thư thoại s? liên l?c trong m?c tin thư thoại công c?ng c?a m?c tin thư thoại công c?ng đ? vư?t quá gi?i h?n c?a nó. Tuy nhiên, m?c tin thư thoại công c?ng ti?p t?c ho?t đ?ng.
  2. Ch?n g?i lúc: b?m vào đ? ch?n hộp kiểm này đ? ngăn không cho thư m?i đư?c g?i đ?n m?c tin thư thoại n?u m?c tin thư thoại đ?t đ?n kích thư?c mà b?n ch? đ?nh.
  3. T?i đa m?c kích thư?c: b?m vào đ? ch?n hộp kiểm này đ? ngăn không cho b?t c? ai đăng thông đi?p l?n hơn m?t kích thư?c nh?t đ?nh, b?t k? là m?c tin thư thoại đ?y đ? như th? nào.

   Lưu ? Nh?p giá tr? kích thư?c kilobyte (KB) đ?i v?i ph?n l?n các m?c tin thư thoại công c?ng đư?c lưu tr? trong c?a hàng này. Ví d?, g? 20.000 KB cho gi?i h?n c?a m?t tin thư thoại d?a trên c?p công c?ng, và lo?i 100 KB cho các thi?t l?p t?i đa m?c kích thư?c .
 6. Đ? c?u h?nh thi?t đ?t c?nh báo, b?m vào th?i gian mà b?n mu?n thông báo c?nh báo đ? đư?c t?o ra trong kho?ng th?i gian thông báo c?nh báo h?p, ho?c b?m tùy ch?nh.
 7. N?u b?n b?m tùy ch?nh, ho?c nh?p vào m?t ngày trong c?t bên trái và m?t th?i gian trên hàng đ?u, ho?c nhấn và giữ nút ch?n m?t chu?t như b?n quét qua khe th?i gian.

  Lưu ? Đ? c?u h?nh l?ch tr?nh s? đư?c hi?n th? trong 1 gi? khe c?m ho?c trong 15 phút khe, nh?p vào các thi?t l?p thích h?p trong Xem chi ti?t.
 8. N?u b?n b?m tùy ch?nh, b?m vào OK sau khi b?n c?u h?nh th?i gian kho?ng th?i gian thông báo c?nh báo.
 9. N?u b?n mu?n ki?m soát t?i đa kích thư?c b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n, c?u h?nh các thi?t l?p gi? xóa m?c (ngày) 0 (zero). N?u không, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t này đ? b?y ngày. Th?i gian lưu gi? m?c đ? xoá là quan tr?ng hơn trên m?c tin thư thoại công c?ng, nơi m?c s? b? xóa ngay l?p t?c và không đư?c g?i đ?n m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa.
 10. Sau khi b?n hoàn thành c?u h?nh m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr? gi?i h?n, h?y nh?p vào OK.

Làm th? nào đ? thi?t l?p gi?i h?n trên cá nhân m?c tin thư thoại công c?ng

B?n có th? c?u h?nh gi?i h?n cá nhân m?c tin thư thoại công c?ng trên m?t m?c tin thư thoại mà t?n t?i trong các c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng đ? ghi đè lên các gi?i h?n lưu tr?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó nh?p vào h? th?ng qu?n lí.
 2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng h? th?ng phân c?p c?a Exchange 2003 cho đ?n khi b?n t?m th?y kho ch?a máy ch? .

  N?u m?t container Qu?n tr? nhóm s? đư?c hi?n th?, các thùng ch?a máy ch? đang hành chính nhóm tương ?ng.
 3. M? r?ng các máy ch? container, b?m vào máy ch? lưu tr? các c?a vùng hàng m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ?t c?u h?nh, và sau đó b?m đúp vào lí nhóm trong ngăn bên ph?i.
 4. M? r?ng c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại công c?ng.

  M?t danh sách các m?c tin thư thoại công c?ng đư?c lưu tr? trên các c?a hàng đ? ch?n m?c tin thư thoại công c?ng đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i.
 5. B?m đúp vào c?p công c?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào tab gi?i h?n .

  theo m?c đ?nh, ch?n hộp kiểm s? d?ng khu v?c lưu tr? m?c đ?nh , và gi?i h?n khu v?c c?a hàng là bóng m?.
 6. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? d?ng khu v?c lưu tr? m?c đ?nh , và sau đó c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t sau đ? h?n ch? (theo KB) là c?n thi?t vào m?c tin thư thoại chung:
  • V?n đ? c?nh báo t?i
  • Không cho phép đăng bài
  • T?i đa m?c
 7. N?u b?n mu?n làm như v?y, b?n có th? nh?p vào Xóa hộp kiểm s? d?ng khu v?c lưu tr? m?c đ?nh theo Xóa cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t khác nhau cho kho?n m?c đ? xóa trên c?a vùng hàng này.
 8. Nh?p vào OK.
Trong Exchange 2003 SP2, khi b?n t?o m?t đ?a tr? m?c tin thư thoại công c?ng trong m?t ph? huynh m?c tin thư thoại công c?ng, gi?i h?n dung lư?ng c?a m?c tin thư thoại con đư?c không th?a t? đ?ng k? t? c?p cha m?. Cách duy nh?t đ? qu?n l? gi?i h?n b? nh? c?a các m?c tin thư thoại con là B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại chính, ch?n t?t c? các tác v?, ch?n qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t, ch?n ghi đè cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó ch?n gi?i h?n dung lư?ng. Sau đó, gi?i h?n kích thư?c t? cha m? c?ng tuyên truy?n trên t?t c? các m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại chính.

Làm th? nào đ? xác nh?n r?ng b?n đ? thi?t l?p m?t cách chính xác gi?i h?n dung lư?ng m?c tin thư thoại công c?ng

Đ? xác nh?n r?ng b?n đ? đ?t c?u h?nh m?c tin thư thoại công c?ng gi?i h?n m?t cách chính xác:
 1. Thay đ?i l?ch tr?nh t?o c?nh báo đ? ch?y liên t?c trên các c?a hàng m?c tin thư thoại công c?ng.
 2. Thay đ?i các mức cấp phép trên c?p công c?ng th? nghi?m đ? ch? b?n có th? thêm các m?c đ?n m?c tin thư thoại khu v?c đó.
 3. kí nh?p vào Outlook như chính m?nh, và sau đó thêm tin thư thoại và file đính kèm vào m?c tin thư thoại công c?ng cho đ?n khi b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo.

  Lưu ? Nó có th? lên đ?n 15 phút sau khi b?n thêm các tin thư thoại ho?c t?p tin đính kèm trư?c khi b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo.
 4. Thêm thư có ph?n đính kèm l?n hơn gi?i h?n kích thư?c.

  Các thư này không th? đư?c lưu vào m?c tin thư thoại.
N?u b?n đi trên ch?n bài gi?i h?n, b?t k? thông đi?p nào mà b?n g?i t?i các m?c tin thư thoại công c?ng đư?c tr? l?i như undeliverable. Sau khi b?n xác nh?n các gi?i h?n lưu tr? m?c tin thư thoại công c?ng, s? d?ng th? t?c tương t? đ? xác nh?n các gi?i h?n trên c?p công c?ng mà b?n thi?t l?p gi?i h?n cá nhân.

Đ? xác minh kích thư?c m?c tin thư thoại trong Outlook:
 1. kí nh?p vào máy tính khách Outlook.
 2. Trong c?t cặp danh sách , m? r?ng m?c tin thư thoại công c?ng, b?m chu?t ph?i vào T?t c? các m?c tin thư thoại công c?ng, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Nh?p vào General tab, và sau đó nh?p vào Kích thư?c m?c tin thư thoại.
Đ? xác minh kích thư?c m?c tin thư thoại trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, h?y nh?p vào m?c tin thư thoại công c?ng dư?i khu v?c m?c tin thư thoại lưu tr?<b00> </b00> (Tên_máy_ph?c_v?)trong ngăn bên trái. Các m?c tin thư thoại công c?ng đư?c lưu tr? trên c?a hàng đó, kích thư?c c?a h?, và s? lư?ng m?c có h? ch?a đư?c hi?n th? trong khung bên ph?i.

Lưu ? Sau khi b?n xác minh r?ng các gi?i h?n là chính xác, thi?t l?p l?i l?ch tr?nh t?o c?nh báo.


Làm th? nào đ? qu?n l? gi?i h?n b? nh? c?a tr? em m?c tin thư thoại khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại công c?ng tr? em bên trong m?t m?c tin thư thoại công c?ng chính

Th?a trong Exchange 2003 SP2, khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại công c?ng tr? em bên trong m?t m?c tin thư thoại công c?ng ph? huynh, gi?i h?n dung lư?ng c?a c?p con s? không đư?c t? đ?ng k? t? c?p cha m?. Cách duy nh?t đ? qu?n l? gi?i h?n b? nh? c?a các m?c tin thư thoại con là B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại chính, nh?p vào t?t c? các tác v?, nh?p vào Qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào ghi đè cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào gi?i h?n dung lư?ng. Sau đó, gi?i h?n kích thư?c t? cha m? c?ng tuyên truy?n trên t?t c? các m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại chính.Gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n c?u h?nh gi?i h?n dung lư?ng, h?y nh? r?ng gi?i h?n m?c tin thư thoại công c?ng đư?c đo theo KB và không ph?i trong MB. N?u b?n không làm đi?u này khác bi?t, b?n có th? thi?t l?p gi?i h?n m?c tin thư thoại công c?ng đ? 100 KB thay v? 100.000 KB. Ngoài ra, h?y nh? r?ng thông báo c?nh báo thư?ng đư?c t?o ra ch? m?t l?n m?t ngày thay v? ngay l?p t?c.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n dung lư?ng trong Exchange 2003, h?y xem Exchange Server 2003 tài nguyên Kit và giúp trao đ?i máy ch? năm 2003.

Thông tin thêm

Thu?t s? g? r?i hư?ng d?n sau đây giúp b?n g? r?i các v?n đ? nhân r?ng m?c tin thư thoại công c?ng cho Exchange Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823144 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB823144 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823144

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com