T?ng quan c?a Exchange Server 2003 và ph?n m?m ch?ng vi-rút

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823166 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t t?ng quan v? các lo?i ch?c năng quét vi-rút chương tr?nh thư?ng đư?c s? d?ng v?i Microsoft Exchange Server 2003. Bài vi?t này li?t kê nh?ng thu?n l?i, khó khăn và gi?i đáp th?c m?c xem xét cho các lo?i khác nhau c?a máy quét. Bài vi?t này không mô t? đơn gi?n chuy?n giao th?c (SMTP) thư l?c các gi?i pháp có thư?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? khác nhau hơn Exchange 2003 máy tính.

Máy quét t?p tin c?p

Máy quét t?p tin c?p thư?ng đư?c s? d?ng, và h? có th? nhi?u nh?t có v?n đ? đ? s? d?ng v?i Exchange 2003. T?p c?p máy quét có th? là b? nh? cư dân hay theo yêu c?u:
 • B? nh? cư trú đ? c?p đ?n m?t ph?n c?a ph?n m?m ch?ng vi-rút m?c t?p tin đó đư?c t?i trong b? nh? m?i lúc. Nó s? ki?m tra t?t c? các t?p tin đư?c s? d?ng trên đ?a c?ng và trong b? nh? máy tính.
 • Theo yêu c?u đ? c?p đ?n m?t ph?n c?a ph?n m?m ch?ng vi-rút m?c t?p tin mà b?n có th? c?u h?nh đ? quét t?p tin trên đ?a c?ng b?ng tay ho?c theo m?t l?ch tr?nh. Có phiên b?n c?a ph?n m?m ch?ng vi-rút mà B?t đ?u quét theo yêu c?u t? đ?ng sau khi ch? k? vi rút đư?c c?p nh?t đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các t?p tin đang quét v?i các ch? k? m?i nh?t.
Các v?n đ? sau đây có th? x?y ra khi b?n s? d?ng máy quét t?p tin c?p v?i Exchange 2003:
 • Máy quét t?p tin c?p quét m?t t?p tin khi các t?p tin đư?c s? d?ng ho?c t?i m?t kho?ng th?i gian theo l?ch tr?nh, và các máy quét có th? khóa ho?c ki?m d?ch m?t Nh?t k? trao đ?i ho?c m?t t?p tin b? máy cơ s? d? li?u trong khi Exchange 2003 c? g?ng s? d?ng các t?p tin. Hành vi này có th? nguyên nhân gây ra m?t th?t b?i n?ng trong trao đ?i năm 2003 và c?ng có th? t?o ra-1018 l?i.
 • Máy quét t?p tin c?p không cung c?p b?o v? ch?ng l?i e-mail virus như Melissa virus.

  Lưu ? Melissa virus là m?t Microsoft Word macro virus mà có th? tuyên truy?n riêng c?a m?nh thông qua b?c e-mail. Các vi-rút s? g?i b?c e-mail không phù h?p thư t?i đ?a ch? mà nó t?m th?y trong cu?n sách đ?a ch? cá nhân v? Microsoft máy tính khách Outlook thư. Tương t? như vi-rút có th? gây phá h?y d? li?u.
Lo?i tr? các m?c tin thư thoại sau đây t? c? hai theo yêu c?u t?p tin c?p máy quét và máy quét t?p tin c?p thư?ng trú b? nh?:
 • Trao đ?i b? máy cơ s? d? li?u và kí nh?p t?p tin trên t?t c? các nhóm lưu tr?. theo m?c đ?nh, đây đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại Exchsrvr\Mdbdata.
 • Trao đ?i MTA t?p tin trong m?c tin thư thoại Exchsrvr\Mtadata.
 • Thêm t?p nh?t k? như Exchsrvr\server_name.log m?c tin thư thoại.
 • m?c tin thư thoại máy ch? ?o Exchsrvr\Mailroot.
 • V?i c?p làm vi?c đư?c s? d?ng đ? kho lưu tr? tr?c tuy?n .tmp t?p tin đư?c s? d?ng cho vi?c chuy?n đ?i tin thư thoại. theo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại này là Exchsrvr\Mdbdata, nhưng v? trí là c?u h?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  822936Lưu lư?ng tin thư thoại đ?n sự xếp hàng đợi phân phối đ?a phương là r?t ch?m
 • m?c tin thư thoại t?m th?i đư?c s? d?ng k?t h?p v?i gián tuy?n b?o tr? ti?n ích ch?ng h?n như Eseutil.exe. theo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại này là v? trí nơi mà file exe đư?c đi?u hành t?, nhưng b?n có th? c?u h?nh nơi b?n ch?y t?p tin t? khi b?n ch?y các ti?n ích.
 • web site tác ph?m nhân r?ng b?n ghi d?ch v? (SRS) trong các Exchsrvr\Srsdata m?c tin thư thoại.
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) t?p tin h? th?ng trong m?c tin thư thoại %SystemRoot%\System32\Inetsrv.

  Lưu ? B?n có th? mu?n lo?i tr? toàn b? m?c tin thư thoại Exchsrvr t? c? hai máy quét t?p tin c?p theo yêu c?u và b? nh? cư trú t?p c?p máy quét.
 • Nén Internet Information Services (IIS) 6.0 m?c tin thư thoại đư?c s? d?ng v?i Outlook Web Access 2003. theo m?c đ?nh, các nén m?c tin thư thoại trong IIS 6.0 đư?c đ?t t?i %systemroot%\IIS nén t?p t?m th?i.

  Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  817442Ch?c năng quét ch?ng vi-rút c?a IIS nén m?c tin thư thoại có th? d?n đ?n t?p tin 0 byte
 • Cho các c?m, đ?a đ?i bi?u và %Winnt%\Cluster m?c tin thư thoại.
 • B?t k? m?c tin thư thoại chương tr?nh ch?ng virus thư thoại tin t?c th?i.
 • m?c tin thư thoại Exchsrvr\Conndata.
Lo?i tr? các c?p có ch?a t?p đi?m ki?m tra (.chk) t? b? nh? máy quét t?p tin c?p thư?ng trú và theo yêu c?u m?c t?p tin máy quét.

Lưu ? Ngay c? khi b?n di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u Exchange và các t?p tin kí nh?p m?i Đ?a đi?m và lo?i tr? nh?ng m?c tin thư thoại, t?p tin .chk có th? v?n c?n đư?c quét. Cho thêm thông tin v? nh?ng g? có th? x?y ra n?u các t?p tin .chk đư?c quét, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253111S? ki?n nh?t kí l?i khi các b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server b? t? ch?i truy c?p ghi các t?p tin .edb riêng c?a m?nh ho?c đ? các t?p tin .chk
176239 b? máy cơ s? d? li?u s? không b?t đ?u; khai thác g? tr?n xóa t?p nh?t k? quá s?m
Nhi?u t?p tin c?p máy quét bây gi? h? tr? ch?c năng quét quy tr?nh. Đi?u này có th? c?ng ?nh hư?ng đ?n trao đ?i. V? v?y, b?n nên lo?i tr? các quá tr?nh sau đây t? máy quét t?p tin c?p:
 • CDB.exe
 • Cidaemon.exe
 • Store.exe
 • Emsmta.exe
 • Mad.exe
 • Mssearch.exe
 • Inetinfo.exe
 • W3wp.exe

MAPI máy quét

Th? h? đ?u tiên c?a tr?nh quét vi-rút mà bao g?m m?t cu?c trao đ?i Đ?i l? đư?c d?a trên MAPI. Các máy quét th?c hi?n kí nh?p MAPI đ? m?i h?p thư và sau đó quét nó đư?c bi?t đ?n virus.

Các máy quét MAPI có sau đây l?i th? trên máy quét t?p tin d?a trên:
 • Các máy quét MAPI có th? quét e-mail virus như các Melissa virus.
 • Các máy quét MAPI không can thi?p v?i kí nh?p trao đ?i ho?c b? máy cơ s? d? li?u t?p tin.

Các máy quét MAPI có nh?ng khó khăn sau đây:
 • Các máy quét MAPI có th? không quét b?c e-mail b? nhi?m trư?c khi m?t ngư?i s? d?ng m? b?c e-mail. Các máy quét MAPI không ngăn ch?n m?t ngư?i s? d?ng t? m? b?c e-mail b? nhi?m n?u máy quét nào không ph?i l?n đ?u tiên phát hi?n b?c e-mail b? nhi?m b?nh.
 • Các máy quét MAPI không th? quét thư ra bên ngoài.
 • Các máy quét MAPI không công nh?n duy nh?t trao đ?i Trư?ng h?p lưu tr? l?c. Do đó, các máy quét có th? quét m?t thư nhi?u l?n n?u thông báo tương t? t?n t?i trong nhi?u h?p thư. V? v?y, MAPI máy quét có th? m?t nhi?u th?i gian đ? th?c hi?n vi?c quét.
B?i v? các máy quét MAPI có th? phát hi?n vi rút b?c e-mail, nó là m?t l?a ch?n t?t hơn so v?i m?t máy quét t?p tin c?p. Tuy nhiên, có nh?ng l?a ch?n t?t hơn hi?n có hơn máy quét MAPI, và chúng đư?c mô t? sau này trong đi?u này bài vi?t.

Máy quét H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút

Virus quét ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (API) c?ng là đư?c g?i là vi rút API (VAPI), Antivirus API (AVAPI) ho?c H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút (VSAPI).

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1.0 đư?c gi?i thi?u vào Microsoft Exchange Máy ch? 5.5 Service Pack 3 (SP3) và là tiêu chu?n cho đ?n khi s? phát hành c?a Exchange 2000. Nhi?u c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n đ? quét 1.0 Virus API đ? c?i thi?n hi?u su?t v?i Exchange Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
248838Trao đ?i máy ch? 5.5 post-Service Pack 3 kho thông tin s?a ch?a có s?n

Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1) bao g?m các vi rút quét API 2.0. H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 không đư?c h? tr? trong Exchange Server 5.5. H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1,0 và quét vi rút API 2.0 c? hai h? tr? theo yêu c?u quét.

Exchange 2003 bây gi? bao g?m ch?c năng quét vi-rút API 2.5. H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.5 bao g?m các tính năng trư?c c?a vi rút Quét API 2.0 thêm vào nh?ng c?i ti?n:
 • C?i ti?n H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút cho phép nhà cung c?p ch?ng vi-rút s?n ph?m đ? ch?y trên các máy ch? Exchange 2003 không có cư dân Exchange h?p thư (ví d?, c?ng máy ch? ho?c máy ch? bridgehead).
 • H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2,5 cho phép s?n ph?m nhà cung c?p ch?ng vi-rút đ? xóa b? thư và g?i tin thư thoại cho ngư?i g?i, và vi rút thêm t?nh tr?ng tin thư thoại cho phép khách hàng đ? t?t hơn cho bi?t t?nh tr?ng nhi?m trùng c?a m?t c? th? tin thư thoại.
Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t.

Khi b?n s? d?ng m?t tr?nh quét vi-rút API quét và m?t khách hàng c? g?ng đ? m? m?t tin thư thoại, m?t so sánh đư?c th?c hi?n đ? đ?m b?o r?ng n?i dung thư và ph?n đính kèm đ? đư?c quét do vi rút hi?n t?i T?p ch? k?. N?u t?p ch? k? vi rút hi?n t?i đ? không quét các n?i dung, các thành ph?n thư tương ?ng n?p cho ch?ng virus nhà cung c?p s?n ph?m cho quét trư?c khi thành ph?n tin thư thoại đó phát hành cho các khách hàng. Khách hàng có th? s? d?ng m?t ?ng d?ng khách MAPI thông thư?ng ho?c m?t Internet Giao th?c (IP)-d?a trên khách hàng như Giao th?c Bưu đi?n phiên b?n 3 (POP3), Microsoft Outlook Web Access (OWA), và giao th?c truy c?p thư Internet, Phiên b?n 4rev1 (IMAP4).

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và vi rút quét API 2.5 x? l? t?t c? các thông đi?p cơ th? và t?p tin đính kèm d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t hàng đ?i duy nh?t. Kho?n m?c theo yêu c?u đư?c g?i đ?n hàng đ?i này đư?c đánh d?u ki?m là ưu tiên cao. Trong Exchange 2003, hàng đ?i này bây gi? là b?n ghi d?ch v? c?a m?t lo?t các ch? đ?, và ưu tiên cao m?c luôn đư?c ưu tiên. S? m?c đ?nh c?a ch? đ? là 2 l?n number_of_processors c?ng v?i 1. Đi?u này làm cho nó nh?t có th? cho nhi?u m?c đư?c g?i đ?n các s?n ph?m ch?ng vi-rút nhà bán t?i cùng m?t lúc. Ngoài ra, ch? đ? c?a khách hàng không đư?c g?n v?i l?i quá th?i gian giá tr? là r?t ch? đ?i cho kho?n m?c đư?c phát hành. Sau khi t?m đư?c quét và đánh d?u ki?m an toàn, các khách hàng ch? đ? thông báo r?ng các m?c có s?n. theo m?c đ?nh, khách hàng ch? đ? ch? đ?i ba phút đ? đư?c thông báo v? s? s?n có c?a các d? li?u yêu c?u trư?c khi x?y ra m?t l?i quá th?i gian.

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.5 bao g?m m?t ch? đ?ng d?a trên thông báo quét tính năng. Trong H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1.0, thư thông tin t?p tin đính kèm là quét ch? v? nó là đư?c s? d?ng. H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.5, ghi đư?c g?i m?t thông tin chung lưu tr? hàng đ?i khi h? đư?c g?i đ?n các thông tin c?a hàng. M?i ngư?i trong s? nh?ng m?c này nh?n đư?c m?t ưu tiên th?p trong hàng đ?i, do đó là nh?ng kho?n m?c không can thi?p vào các ch?c năng quét các m?c ưu tiên cao. Khi t?t c? các m?t hàng ưu tiên cao đ? đư?c quét, H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 ho?c vi rút Quét API 2.5 B?t đ?u quét m?t hàng ưu tiên th?p. Ưu tiên các m?c đư?c t? đ?ng nâng c?p lên ưu tiên cao n?u m?t khách hàng c? g?ng s? d?ng m?c trong khi các m?c trong hàng đ?i ưu tiên th?p. T?i đa là 30 m?c có th? t?n t?i ? đ?ng th?i trong hàng đ?i ưu tiên th?p, và các n?i dung c?a hàng đ?i này là xác đ?nh trên m?t đ?u tiên trong, l?n đ?u tiên ra cơ s?.

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.5 bao g?m m?t n?n đư?c c?i thi?n ch?c năng quét quy tr?nh. Trong H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1.0, n?n quét đư?c ti?n hành b?ng cách duy nh?t vư?t qua b?ng t?p tin đính kèm. H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1.0 sau đó n?p file đính kèm mà đ? không đư?c quét b?i hi?n t?i ch?ng vi-rút nhà bán s?n ph?m hay ch? k? t?p tin tr?c ti?p vào thư vi?n ch?ng virus liên k?t đ?ng (DLL). M?i m?t trong các tư nhân thông tin c?a hàng và c?a hàng thông tin công c?ng nh?n đư?c m?t s?i đ? th?c hi?n này quét n?n. Sau khi các ch? đ? k?t thúc m?t qua c?a t?p tin đính kèm b?ng, s?i ch? ch? đ?i cho m?t kh?i đ?ng l?i c?a quá tr?nh thông tin c?a hàng trư?c khi nó ti?n hành m?t vư?t qua. Trong H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và vi rút quét API 2.5, m?i MDB Messaging Database v?n nh?n đư?c m?t thread đ? ti?n hành các n?n quá tr?nh quét. Tuy nhiên, trong Exchange 2003, n?n quét quy tr?nh đi?u hư?ng các lo?t các c?p t?o nên m?i ngư?i người dùng hộp thư. Như các m?c đó không đư?c quét đang g?p ph?i, h? đư?c g?i đ?n ch?ng virus nhà bán s?n ph?m, và quá tr?nh quét v?n ti?p t?c. Nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút s?n ph?m c?ng có th? ép bu?c khi B?t đ?u c?a m?t n?n quét b?ng phương ti?n c?a m?t t?p h?p khóa registry.

Các tính năng đ? h?u h?t yêu c?u b? sung cho H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 1,0 là m?t trong đó cung c?p thông báo chi ti?t v? v?y mà trao đ?i qu?n tr? viên có th? theo d?i s? t?n t?i c?a virus, xác đ?nh như th? nào vi rút thâm nh?p vào t? ch?c, và xác đ?nh nh?ng ngư?i s? d?ng đang b? ?nh hư?ng. Đi?u này tính năng đư?c thêm vào trong H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 v? quét không c?n tr?c ti?p d?a off b?ng t?p tin đính kèm.

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút Boä ñeám giám sát hi?u su?t có th? đư?c s? d?ng đ? theo d?i hi?u su?t c?a các vi rút quét API và đ? tăng cư?ng gi?i đáp th?c m?c trong API 2.0 c?a ch?c năng quét vi rút và vi rút Quét API 2.5. B?ng cách s? d?ng các qu?y, các qu?n tr? viên có th? xác đ?nh như th? nào nhi?u thông tin là đang đư?c quét và làm th? nào m?t cách nhanh chóng thông tin đó đang quét. Đi?u này giúp các quản trị viên máy phục vụ quy mô chính xác hơn.

H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.0 và H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2.5 c?ng bao g?m s? ki?n kí nh?p mà là c? th? cho các vi-rút quét API. Các s? ki?n đ? đăng bao g?m:
 • Nhà bán DLLs đư?c n?p và b?c d?.
 • Thành công m?c quét.
 • Virus đư?c đ?t t?i các thông tin c?a hàng.
 • B?t ng? hành vi trong H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút.

ESE d?a trên máy quét

ESE d?a trên máy quét như m?t s? phiên b?n c?a kháng nguyên s? d?ng m?t giao di?n gi?a các kho thông tin và s? m? r?ng lưu tr? công c? (Tây B?c) đư?c h? tr? Microsoft. Khi b?n s? d?ng các lo?i ph?n m?m, b?n ch?y nguy b? máy cơ s? d? li?u thi?t h?i và m?t d? li?u n?u có l?i trong vi?c th?c hi?n c?a ph?n m?m.

Trong khi cài đ?t chuyên bi?t, các máy quét ESE d?a trên thay đ?i trao đ?i Máy ch? lưu tr? thông tin b?n ghi d?ch v? đ? cho nó là ph? thu?c vào c? th? b?n ghi d?ch v?. Đi?u này đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? B?t đ?u trư?c khi Exchange Server b?n ghi d?ch v? kho thông tin B?t đ?u. Trong th?i gian kh?i đ?ng tr?nh, các máy quét c?a b?n ghi d?ch v? ki?m tra thích h?p các phiên b?n ph?n m?m và Exchange Server, và phiên b?n t?p tin thích h?p. N?u b?t k? s? không tương h?p v? sau đư?c t?m th?y, các kháng nguyên ph?n m?m vô hi?u hóa riêng c?a m?nh, cho phép lưu tr? thông tin đ? B?t đ?u mà không có b?o v? ch?ng vi-rút, và sau đó thông báo cho ngư?i qu?n tr?.


Khi các ESE d?a trên máy quét B?t đ?u thành công, các phiên b?n Microsoft c?a Ese.dll t?p tin t?m th?i đ?i tên thành Xese.dll, và phiên b?n kháng nguyên c?a các ESE.dll t?p tin thay th? t?p g?c. Sau khi phiên b?n kháng nguyên c?a các ESE.dll t?p tin đư?c t?i, phiên b?n Microsoft đư?c đ?i tên l?i thành Ese.dll và kho thông tin Exchange Server đư?c kích ho?t đ? hoàn thành c?a nó kh?i đ?ng quá tr?nh.


Khách hàng liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? có th? đư?c yêu c?u đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? kháng nguyên đ? giúp xác đ?nh các v?n đ?, nhưng khách hàng đư?c mi?n phí đ? cho phép các ph?n m?m kháng nguyên m?t l?n n?a sau khi m?c tin thư thoại g?c nguyên nhân c?a v?n đ? ch?n đoán đúng cách.

Đ?c thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m quét vi rút đư?c s? d?ng v?i trao đ?i, nh?p vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285667S? hi?u bi?t H? Giao ti?p L?p tr?nh ?ng d?ng Quét Virút 2,0 đ? trao đ?i 2000 Service Pack 1
298924 Các v?n đ? gây ra b?i m?t sao lưu, ho?c b?ng m?t quét ổ đĩa Exchange 2000 M
245822 Khuy?n ngh? đ? g? r?i m?t Exchange Server máy tính v?i ph?n m?m ch?ng vi-rút đ? cài đ?t chuyên bi?t
253111 S? ki?n nh?t kí l?i khi các b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server b? t? ch?i truy c?p ghi các t?p tin .edb riêng c?a m?nh ho?c đ? các t?p tin .chk
176239 b? máy cơ s? d? li?u s? không b?t đ?u; khai thác g? tr?n xóa t?p nh?t k? quá s?m
Đ? có thông tin m?i nh?t v? virus và b?o m?t c?nh báo và v? nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi rút, truy c?p vào Microsoft sau đây và các web site bên th? ba:

Microsoft
http://www.Microsoft.com
ICSA

ICSA Labs, m?t b? ph?n c?a t?p đoàn TruSecure, cung c?p b?n ghi d?ch v? b?o đ?m an ninh Internet.
http://www.icsalabs.com
CERT ph?i h?p Trung tâm

Trung tâm đi?u ph?i CERT là m?t ph?n c?a Survivable H? th?ng sáng ki?n t?i vi?n công ngh? ph?n m?m, m?t lieân bang tài Trung tâm nghiên c?u và phát tri?n đư?c b?o tr? b?i b? Hợp chủng quốc Hoa Kỳ c?a Qu?c ph?ng và đi?u hành b?i Đ?i h?c Carnegie Mellon.
http://www.CERT.org
S? c? máy tính kh? năng tư v?n

S? c? máy tính kh? năng tư v?n cung c?p trên cu?c g?i tr? giúp k? thu?t và thông tin đ? vùng c?a năng lư?ng (DOE) các web site mà g?p s? c? b?o m?t máy tính.
https://www.llnl.gov/str/Mansur.html
McAfee
http://www.McAfee.com/US/
Trend Micro
http://www.trendmicro.com/
Máy tính Associates
http://ca.com/virusinfo
Symantec (Mail Security cho Exchange, Symantec Antivirus và Norton AntiVirus)
http://www.symantec.com

THÔNG TIN THÊM

Microsoft s? cung c?p thông tin liên h? bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y k? thu?t h? tr?. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o s? chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823166 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB823166 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823166

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com