Làm th? nào đ? truy c?p vào c?ng n?i ti?p, song song b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823179 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Visual Studio 2005 này vi?t, xem 904795.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách ti?p c?n n?i ti?p c?ng và làm th? nào đ? truy c?p vào c?ng song song b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic.NET. Bài vi?t này c?ng ch?a m?u m? mà minh h?a nh?ng khái ni?m đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này.

Yêu c?u

Các danh sách sau đây v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, m?ng cơ s? h? t?ng, và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, ho?c Microsoft Windows 2000
 • Visual Basic.NET
Đi?u này bài gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • L?p tr?nh b?ng Visual Basic.NET
 • N?n t?ng g?i d?ch v? trong Visual Basic.NET

S? d?ng đi?u khi?n MSComm trong Visual Basic.NET đ? truy c?p vào c?ng tu?n t?

B?i v? không có Microsoft.Các l?p h?c NET Framework t?n t?i đ? truy c?p các tài nguyên liên l?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng các MSComm ki?m soát trong Microsoft Visual Basic 6.0. Các MSComm Control cung c?p giao ti?p n?i ti?p cho ?ng d?ng c?a b?n b?i t?o đi?u ki?n cho truy?n và nh?n d? li?u qua m?t c?ng n?i ti?p. Đ? th?c hi?n cơ b?n n?i ti?p truy?n b?ng cách s? d?ng m?t modem, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác Các d? án cơ b?n.
 4. Dư?i Khuôn mẫu, b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 5. Trong các Tên h?p, lo?iMyConsoleApplication, sau đó b?mOk.

  Theo m?c đ?nh, Module1.vb đư?c t?o ra.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào các MyConsoleApplicationd? án, và sau đó nh?p vào Thêm tài li?u tham kh?o.
 7. B?m vào các COM tab, b?m vào Microsoft Comm ki?m soát 6.0 dư?i Thành ph?n tên, b?mCh?n, sau đó b?m Ok.

  Chú ý S? d?ng các MSComm ki?m soát, b?n ph?i cài đ?t các thành ph?n COM có liên quan c?a Microsoft Visual Basic 6.0 trên cùng m?t máy tính có Microsoft Visual Studio.NET cài đ?t.

  Cho bi?t thêm thông tin v? gi?y phép các v?n đ? khi b?n s? d?ng Visual Cơ b?n 6,0 controls trong Visual Studio.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  318597L?i khi b?n s? d?ng đi?u khi?n Visual Basic 6.0 trong Visual Studio.NET
 8. Thay th? m? trong Module1.vb v?i đo?n m? sau Ví d?.
  Imports MSCommLib
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
      'New a MSComm control
      Dim MSComm1 As MSComm
      MSComm1 = New MSComm
      ' Buffer to hold input string.
      Dim Buffer As String
      ' Use the COM1 serial port.
      MSComm1.CommPort = 1
      ' 9600 baud, no parity, 8 data, and 1 stop bit.
      MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
      ' Tell the control to read the whole buffer when Input is used.
      MSComm1.InputLen = 0
      ' Open the serial port.
      MSComm1.PortOpen = True
      Console.WriteLine("Open the serial port.")
      ' Tell the control to make the Input property return text data.
      MSComm1.InputMode() = InputModeConstants.comInputModeText
      'Clear the receive buffer.
      MSComm1.InBufferCount() = 0
      ' Send the attention command to the modem.
      MSComm1.Output = "ATV1Q0" & Chr(13)
      Console.WriteLine("Send the attention command to the modem.")
      Console.WriteLine("Wait for the data to come back to the serial port...")
      ' Make sure that the modem responds with "OK".
      ' Wait for the data to come back to the serial port.
      Do
        Buffer = Buffer & MSComm1.Input
      Loop Until InStr(Buffer, "OK" & vbCrLf)
      ' Read the "OK" response data in the serial port.
      ' Close the serial port.
      Console.WriteLine("Read the OK response data in the serial port.")
      MSComm1.PortOpen = False
      Console.WriteLine("Close the serial port.")
    End Sub
  
  End Module
 9. Báo chí CRTL + F5 đ? xây d?ng và ch?y d? án này. B?n s? nh?n thư đ?u ra sau đây:
  M? n?i ti?p c?ng.
  G?i l?nh s? chú ? cho modem.
  Ch? đ?i cho d? li?u đ?n Quay l?i c?ng n?i ti?p...
  Đ?c d? li?u OK ph?n ?ng trong n?i ti?p c?ng.
  Đóng c?ng n?i ti?p.

N?n t?ng s? d?ng g?i d?ch v? g?i Win32 API ch?c năng trong Visual Basic.NET đ? truy c?p song song và n?i ti?p c?ng

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Dự án.
 3. Dư?i Các lo?i d? án, b?m Th? giác Các d? án cơ b?n.
 4. Dư?i Khuôn mẫu, b?m Giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 5. Trong các Tên h?p văn b?n, lo?iMyConsoleApplication, sau đó b?mOk.

  Theo m?c đ?nh, Module1.vb đư?c t?o ra.
 6. Thêm m? sau vào Module1.vb trư?c khi cácMô-đun Module1 n?i dung:
  Option Strict On
  
  ' Define a CommException class that inherits from the ApplicationException class, 
  ' and then throw an object of type CommException when you receive an error message.
  Class CommException
    Inherits ApplicationException
    Sub New(ByVal Reason As String)
     MyBase.New(Reason)
    End Sub
  End Class
 7. Tuyên b? các c?u trúc, các h?ng s? và tài li?u tham kh?o đ? bên ngoài ch?c năng là trong Kernel32.dll

  Đ? g?i ch?c năng không đư?c qu?n l? t? c?a b?n qu?n l? Visual Basic.?ng d?ng m?ng, b?n ph?i tuyên b? tài li?u tham kh?o cho các c?u trúc mà b?n vư?t qua như là tham s? cho các ch?c năng không đư?c qu?n l?, và b?n ph?i khai báo h?ng s? mà b?n vư?t qua như là tham s? cho các ch?c năng không đư?c qu?n l?. Đ? th?c hi?n vi?c này, thêm m? sau đây đ? Module1.vb sau khi các Mô-đun Module1 n?i dung:
  'Declare structures.
    Public Structure DCB
    Public DCBlength As Int32
    Public BaudRate As Int32
    Public fBitFields As Int32 'See Comments in Win32API.Txt
    Public wReserved As Int16
    Public XonLim As Int16
    Public XoffLim As Int16
    Public ByteSize As Byte
    Public Parity As Byte
    Public StopBits As Byte
    Public XonChar As Byte
    Public XoffChar As Byte
    Public ErrorChar As Byte
    Public EofChar As Byte
    Public EvtChar As Byte
    Public wReserved1 As Int16 'Reserved; Do Not Use
  End Structure
  
  Public Structure COMMTIMEOUTS
    Public ReadIntervalTimeout As Int32
    Public ReadTotalTimeoutMultiplier As Int32
    Public ReadTotalTimeoutConstant As Int32
    Public WriteTotalTimeoutMultiplier As Int32
    Public WriteTotalTimeoutConstant As Int32
  End Structure
  
  'Declare constants.
  Public Const GENERIC_READ As Int32 = &H80000000
  Public Const GENERIC_WRITE As Int32 = &H40000000
  Public Const OPEN_EXISTING As Int32 = 3
  Public Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL As Int32 = &H80
  Public Const NOPARITY As Int32 = 0
  Public Const ONESTOPBIT As Int32 = 0
  
  'Declare references to external functions.
  Public Declare Auto Function CreateFile Lib "kernel32.dll" _
    (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Int32, _
     ByVal dwShareMode As Int32, ByVal lpSecurityAttributes As IntPtr, _
       ByVal dwCreationDisposition As Int32, ByVal dwFlagsAndAttributes As Int32, _
        ByVal hTemplateFile As IntPtr) As IntPtr
  
  Public Declare Auto Function GetCommState Lib "kernel32.dll" (ByVal nCid As IntPtr, _
    ByRef lpDCB As DCB) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function SetCommState Lib "kernel32.dll" (ByVal nCid As IntPtr, _
    ByRef lpDCB As DCB) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function GetCommTimeouts Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
    ByRef lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function SetCommTimeouts Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
    ByRef lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function WriteFile Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
    ByVal lpBuffer As Byte(), ByVal nNumberOfBytesToWrite As Int32, _
     ByRef lpNumberOfBytesWritten As Int32, ByVal lpOverlapped As IntPtr) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function ReadFile Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
    ByVal lpBuffer As Byte(), ByVal nNumberOfBytesToRead As Int32, _
     ByRef lpNumberOfBytesRead As Int32, ByVal lpOverlapped As IntPtr) As Boolean
  
  Public Declare Auto Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As IntPtr) As Boolean
 8. Trư?c khi b?n có th? truy c?p vào m?t c?ng n?i ti?p ho?c c?ng song song, b?n ph?i có đư?c m?t x? l? thích h?p vào c?ng USB và sau đó c?u h?nh c?ng thông tin liên l?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, thêm kh?i t?o m? sau vào Module1.vb sau khi các Ph? chính tuyên b?.

  Chú ý Đ? thi?t l?p liên l?c v?i LPTx c?ng, b?n ph?i d?ng d?ch v? b? đ?m máy in. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y s? d?ng công c? d?ch v? trong Administrative Tools.
  ' Declare the local variables that you will use in the code.
  Dim hSerialPort, hParallelPort As IntPtr
  Dim Success As Boolean
  Dim MyDCB As DCB
  Dim MyCommTimeouts As COMMTIMEOUTS
  Dim BytesWritten, BytesRead As Int32
  Dim Buffer() As Byte
  
  ' Declare the variables to use for encoding.
  Dim oEncoder As New System.Text.ASCIIEncoding
  Dim oEnc As System.Text.Encoding = oEncoder.GetEncoding(1252)
  
  ' Convert String to Byte().
  Buffer = oEnc.GetBytes("Test")
     Try
       ' Access the serial port.
       Console.WriteLine("Accessing the COM1 serial port")
       ' Obtain a handle to the COM1 serial port.
       hSerialPort = CreateFile("COM1", GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, 0, IntPtr.Zero, _
        OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, IntPtr.Zero)
       ' Verify that the obtained handle is valid.
       If hSerialPort.ToInt32 = -1 Then
        Throw New CommException("Unable to obtain a handle to the COM1 port")
       End If
       ' Retrieve the current control settings.
       Success = GetCommState(hSerialPort, MyDCB)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to retrieve the current control settings")
       End If
       ' Modify the properties of the retrieved DCB structure as appropriate.
       ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
       MyDCB.BaudRate = 9600
       MyDCB.ByteSize = 8
       MyDCB.Parity = NOPARITY
       MyDCB.StopBits = ONESTOPBIT
       ' Reconfigure COM1 based on the properties of the modified DCB structure.
       Success = SetCommState(hSerialPort, MyDCB)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to reconfigure COM1")
       End If
       ' Retrieve the current time-out settings.
       Success = GetCommTimeouts(hSerialPort, MyCommTimeouts)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to retrieve current time-out settings")
       End If
       ' Modify the properties of the retrieved COMMTIMEOUTS structure as appropriate.
       ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
       MyCommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 0
       MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0
       MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
       MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0
       MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0
       ' Reconfigure the time-out settings, based on the properties of the modified COMMTIMEOUTS structure.
       Success = SetCommTimeouts(hSerialPort, MyCommTimeouts)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to reconfigure the time-out settings")
       End If
       ' Write data to COM1.
       Console.WriteLine("Writing the following data to COM1: Test")
       Success = WriteFile(hSerialPort, Buffer, Buffer.Length, BytesWritten, IntPtr.Zero)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to write to COM1")
       End If
       ' Read data from COM1.
       Success = ReadFile(hSerialPort, Buffer, BytesWritten, BytesRead, IntPtr.Zero)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to read from COM1")
       End If
     Catch ex As Exception
       Console.WriteLine(Ex.Message)
     Finally
       ' Release the handle to COM1.
       Success = CloseHandle(hSerialPort)
       If Success = False Then
        Console.WriteLine("Unable to release handle to COM1")
       End If
     End Try
  
     Try
       ' Parallel port.
       Console.WriteLine("Accessing the LPT1 parallel port")
       ' Obtain a handle to the LPT1 parallel port.
       hParallelPort = CreateFile("LPT1", GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, 0, IntPtr.Zero, _
        OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, IntPtr.Zero)
       ' Verify that the obtained handle is valid.
       If hParallelPort.ToInt32 = -1 Then
        Throw New CommException("Unable to obtain a handle to the LPT1 port")
       End If
       ' Retrieve the current control settings.
       Success = GetCommState(hParallelPort, MyDCB)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to retrieve the current control settings")
       End If
       ' Modify the properties of the retrieved DCB structure as appropriate.
       ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
       MyDCB.BaudRate = 9600
       MyDCB.ByteSize = 8
       MyDCB.Parity = NOPARITY
       MyDCB.StopBits = ONESTOPBIT
       ' Reconfigure LPT1 based on the properties of the modified DCB structure.
       Success = SetCommState(hParallelPort, MyDCB)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to reconfigure LPT1")
       End If
       ' Retrieve the current time-out settings.
       Success = GetCommTimeouts(hParallelPort, MyCommTimeouts)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to retrieve current time-out settings")
       End If
       ' Modify the properties of the retrieved COMMTIMEOUTS structure as appropriate. 
       ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
       MyCommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 0
       MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0
       MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
       MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0
       MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0
       ' Reconfigure the time-out settings, based on the properties of the modified COMMTIMEOUTS structure.
       Success = SetCommTimeouts(hParallelPort, MyCommTimeouts)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to reconfigure the time-out settings")
       End If
       ' Write data to LPT1.
      	' Note: You cannot read data from a parallel port by calling the ReadFile function.
       Console.WriteLine("Writing the following data to LPT1: Test")
       Success = WriteFile(hParallelPort, Buffer, Buffer.Length, BytesWritten, IntPtr.Zero)
       If Success = False Then
        Throw New CommException("Unable to write to LPT1")
       End If
     Catch ex As Exception
       Console.WriteLine(Ex.Message)
     Finally
       ' Release the handle to LPT1.
       Success = CloseHandle(hParallelPort)
       If Success = False Then
        Console.WriteLine("Unable to release handle to LPT1")
       End If
     End Try
  
     Console.WriteLine("Press ENTER to quit")
     Console.ReadLine()
  
 9. Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xây d?ng Gi?i pháp.
 10. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vàoB?t đ?u đ? ch?y các ?ng d?ng.

  B?n có th? nh?n đư?c các văn b?n sau đây trong bàn đi?u khi?n:
  Khi truy c?p COM1 c?ng n?i ti?p
  Ghi d? li?u sau vào COM1: th? nghi?m

  Đ?c các d? li?u t? COM1 sau: D? li?u n?i ti?p
  Truy c?p vào C?ng song song LPT1

  Ghi d? li?u sau vào LPT1: th? nghi?m

  Nh?n ENTER đ? b? thu?c lá
  Chú ý D? li?u n?i ti?p đ?i di?n cho các d? li?u mà b?n đ?c t? c?ng n?i ti?p.
 11. Đ? đóng ?ng d?ng, nh?n phím ENTER trong các giao di?n đi?u khi?n.

M?u m? danh sách (Module1.vb)

Trư?c khi b?n s? d?ng ví d? m? sau, thay th? COM1 v?i tên c?a c?ng n?i ti?p c?a b?n, và thay th? LPT1 v?i tên c?a b?n c?ng song song.

Chú ý Các m? sau đây làm vi?c ch? khi các thi?t b? n?i ti?p và song song các thi?t b? đư?c k?t n?i v?i c?ng tương ?ng trên máy tính. N?u b?n không k?t n?i các thi?t b? này và b?n ch?y chương tr?nh, chương tr?nh ch? đ?i vô th?i h?n.
Option Strict On

' Define a CommException class that inherits from the ApplicationException class.
' Then throw an object of type CommException when you receive an error message.
Class CommException
  Inherits ApplicationException
  Sub New(ByVal Reason As String)
   MyBase.New(Reason)
  End Sub
End Class

Module Module1
   'Declare structures
   Public Structure DCB
   Public DCBlength As Int32
   Public BaudRate As Int32
   Public fBitFields As Int32
   Public wReserved As Int16
   Public XonLim As Int16
   Public XoffLim As Int16
   Public ByteSize As Byte
   Public Parity As Byte
   Public StopBits As Byte
   Public XonChar As Byte
   Public XoffChar As Byte
   Public ErrorChar As Byte
   Public EofChar As Byte
   Public EvtChar As Byte
   Public wReserved1 As Int16 'Reserved; Do Not Use
  End Structure

  Public Structure COMMTIMEOUTS
   Public ReadIntervalTimeout As Int32
   Public ReadTotalTimeoutMultiplier As Int32
   Public ReadTotalTimeoutConstant As Int32
   Public WriteTotalTimeoutMultiplier As Int32
   Public WriteTotalTimeoutConstant As Int32
  End Structure

  'Declare constants.
  Public Const GENERIC_READ As Int32 = &H80000000
  Public Const GENERIC_WRITE As Int32 = &H40000000
  Public Const OPEN_EXISTING As Int32 = 3
  Public Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL As Int32 = &H80
  Public Const NOPARITY As Int32 = 0
  Public Const ONESTOPBIT As Int32 = 0

  'Declare references to external functions.
  Public Declare Auto Function CreateFile Lib "kernel32.dll" _
   (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Int32, _
     ByVal dwShareMode As Int32, ByVal lpSecurityAttributes As IntPtr, _
      ByVal dwCreationDisposition As Int32, ByVal dwFlagsAndAttributes As Int32, _
        ByVal hTemplateFile As IntPtr) As IntPtr

  Public Declare Auto Function GetCommState Lib "kernel32.dll" (ByVal nCid As IntPtr, _
   ByRef lpDCB As DCB) As Boolean

  Public Declare Auto Function SetCommState Lib "kernel32.dll" (ByVal nCid As IntPtr, _
   ByRef lpDCB As DCB) As Boolean

  Public Declare Auto Function GetCommTimeouts Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
   ByRef lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Boolean

  Public Declare Auto Function SetCommTimeouts Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
   ByRef lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Boolean

  Public Declare Auto Function WriteFile Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
   ByVal lpBuffer As Byte(), ByVal nNumberOfBytesToWrite As Int32, _
     ByRef lpNumberOfBytesWritten As Int32, ByVal lpOverlapped As IntPtr) As Boolean

  Public Declare Auto Function ReadFile Lib "kernel32.dll" (ByVal hFile As IntPtr, _
   ByVal lpBuffer As Byte(), ByVal nNumberOfBytesToRead As Int32, _
     ByRef lpNumberOfBytesRead As Int32, ByVal lpOverlapped As IntPtr) As Boolean

  Public Declare Auto Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As IntPtr) As Boolean

  Sub Main()

   ' Declare local variables that you will use in the code.
   Dim hSerialPort, hParallelPort As IntPtr
   Dim Success As Boolean
   Dim MyDCB As DCB
   Dim MyCommTimeouts As COMMTIMEOUTS
   Dim BytesWritten, BytesRead As Int32
   Dim Buffer() As Byte

   ' Declare variables to use for encoding.
   Dim oEncoder As New System.Text.ASCIIEncoding
   Dim oEnc As System.Text.Encoding = oEncoder.GetEncoding(1252)

   ' Convert String to Byte().
   Buffer = oEnc.GetBytes("Test")

   Try
     ' Serial port.
     Console.WriteLine("Accessing the COM1 serial port")
     ' Obtain a handle to the COM1 serial port.
     hSerialPort = CreateFile("COM1", GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, 0, IntPtr.Zero, _
      OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, IntPtr.Zero)
     ' Verify that the obtained handle is valid.
     If hSerialPort.ToInt32 = -1 Then
      Throw New CommException("Unable to obtain a handle to the COM1 port")
     End If
     ' Retrieve the current control settings.
     Success = GetCommState(hSerialPort, MyDCB)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to retrieve the current control settings")
     End If
     ' Modify the properties of the retrieved DCB structure as appropriate.
     ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
     MyDCB.BaudRate = 9600
     MyDCB.ByteSize = 8
     MyDCB.Parity = NOPARITY
     MyDCB.StopBits = ONESTOPBIT
     ' Reconfigure COM1 based on the properties of the modified DCB structure.
     Success = SetCommState(hSerialPort, MyDCB)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to reconfigure COM1")
     End If
     ' Retrieve the current time-out settings.
     Success = GetCommTimeouts(hSerialPort, MyCommTimeouts)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to retrieve current time-out settings")
     End If
     ' Modify the properties of the retrieved COMMTIMEOUTS structure as appropriate.
     ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
     MyCommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 0
     MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0
     MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
     MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0
     MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0
     ' Reconfigure the time-out settings, based on the properties of the modified COMMTIMEOUTS structure.
     Success = SetCommTimeouts(hSerialPort, MyCommTimeouts)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to reconfigure the time-out settings")
     End If
     ' Write data to COM1.
     Console.WriteLine("Writing the following data to COM1: Test")
     Success = WriteFile(hSerialPort, Buffer, Buffer.Length, BytesWritten, IntPtr.Zero)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to write to COM1")
     End If
     ' Read data from COM1.
     Success = ReadFile(hSerialPort, Buffer, BytesWritten, BytesRead, IntPtr.Zero)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to read from COM1")
     End If
   Catch ex As Exception
     Console.WriteLine(Ex.Message)
   Finally
     ' Release the handle to COM1.
     Success = CloseHandle(hSerialPort)
     If Success = False Then
      Console.WriteLine("Unable to release handle to COM1")
     End If
   End Try

   Try
     ' Parallel port.
     Console.WriteLine("Accessing the LPT1 parallel port")
     ' Obtain a handle to the LPT1 parallel port.
     hParallelPort = CreateFile("LPT1", GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, 0, IntPtr.Zero, _
      OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, IntPtr.Zero)
     ' Verify that the obtained handle is valid.
     If hParallelPort.ToInt32 = -1 Then
      Throw New CommException("Unable to obtain a handle to the LPT1 port")
     End If
     ' Retrieve the current control settings.
     Success = GetCommState(hParallelPort, MyDCB)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to retrieve the current control settings")
     End If
     ' Modify the properties of the retrieved DCB structure as appropriate.
     ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
     MyDCB.BaudRate = 9600
     MyDCB.ByteSize = 8
     MyDCB.Parity = NOPARITY
     MyDCB.StopBits = ONESTOPBIT
     ' Reconfigure LPT1 based on the properties of MyDCB.
     Success = SetCommState(hParallelPort, MyDCB)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to reconfigure LPT1")
     End If
     ' Reconfigure LPT1 based on the properties of the modified DCB structure.
     Success = GetCommTimeouts(hParallelPort, MyCommTimeouts)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to retrieve current time-out settings")
     End If
     ' Modify the properties of the retrieved COMMTIMEOUTS structure as appropriate.
     ' WARNING: Make sure to modify the properties according to their supported values.
     MyCommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 0
     MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0
     MyCommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0
     MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0
     MyCommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0
     ' Reconfigure the time-out settings, based on the properties of the modified COMMTIMEOUTS structure.
     Success = SetCommTimeouts(hParallelPort, MyCommTimeouts)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to reconfigure the time-out settings")
     End If
     ' Write data to LPT1.
     ' Note: You cannot read data from a parallel port by calling the ReadFile function.
     Console.WriteLine("Writing the following data to LPT1: Test")
     Success = WriteFile(hParallelPort, Buffer, Buffer.Length, BytesWritten, IntPtr.Zero)
     If Success = False Then
      Throw New CommException("Unable to write to LPT1")
     End If
   Catch ex As Exception
     Console.WriteLine(Ex.Message)
   Finally
     ' Release the handle to LPT1.
     Success = CloseHandle(hParallelPort)
     If Success = False Then
      Console.WriteLine("Unable to release handle to LPT1")
     End If
   End Try

   Console.WriteLine("Press ENTER to quit")
   Console.ReadLine()

  End Sub

End Module

G? r?i

 • Khi b?n ch?y các ?ng d?ng, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
  System.NullReferenceException: đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng.
  B?n có th? nh?n đư?c đi?u này l?i tin nh?n v? c?a b?n khai báo ch?c năng là không chính xác. L?i này thư thư?ng x?y ra khi khai báo c?a b?n ch?a ByVal các tham s? thay v? ByRef các tham s?.
 • ?ng d?ng c?a b?n có th? đ?i vô th?i h?n khi b?n g?i các ReadFile ch?c năng. Hành vi này thư?ng x?y ra khi b?n thi?t l?p các chi Time-outs 0 trong các truy c?p COMMTIMEOUTS c?u trúc. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a đ?i các thu?c tính c?a các COMMTIMEOUTS c?u trúc, n?u thích h?p.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây Các trang Web c?a nhà phát tri?n m?ng (MSDN):
Thông tin tài nguyên
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa363196.aspx

Interoperating v?i m? s? không đư?c qu?n l?
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/sd10k43k (vs.71) .aspx

System.Runtime.InteropServices không gian tên
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Runtime.interopservices (vs.71) .aspx

DllImportAttribute l?p h?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Runtime.interopservices.dllimportattribute (vs.71) .aspx

Các Windows API và các thư vi?n liên k?t đ?ng khác
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa141322 (office.10) .aspx

S? hi?u bi?t x? l?
http://MSDN.Microsoft.com/Library/Default.asp?URL=/Library/en-US/modcore/HTML/deovrUnderstandingHandles.asp

Cho bi?t thêm thông tin v? modem l?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164660T?I modem l?nh tham kh?o

Thu?c tính

ID c?a bài: 823179 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005doesnotapply kbserial kbsdk kbkern32dll kbdll kbcommport kbapi kb32bitonly kbinterop kbconsole kbconfig kbappdev kbprogramming kbsample kbhowtomaster kbmt KB823179 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823179

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com