Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong l?nh Pack 1 phát hành c?a Ntfrs.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823230 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows Server 2003 pre-Service Pack 1 (SP1) hotfix có s?n đó bao g?m các b?n C?p Nh?t vào d?ch v? nhân b?n t?p (FRS) đ? c?i thi?n m?nh m? c?a các d?ch v?. Bài vi?t này mô t? các thay đ?i cho FRS đư?c bao g?m trong các hotfix, và nó ch?a thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các hotfix.

Phím đi?u kho?n và khái ni?m là đư?c s? d?ng trong bài vi?t này

 • Thay đ?i th? t? (c?n g?i là CO)

  Khi m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? m?t t?p hay c?p trên m?t b?n sao thành viên, thông tin v? s? thay đ?i đó (ví d? như tên t?p tin ho?c các ID c?a các thành viên) đó đư?c s? d?ng đ? xây d?ng m?t tin nh?n đư?c đ?t tên theo thay đ?i" đ?t hàng." Thay đ?i th? t? đư?c g?i t?i các đ?i tác nư?c ngoài c?a thành viên. Nếu các đ?i tác nư?c ngoài ch?p nh?n s? thay đ?i, các đ?i tác yêu c?u các liên k?t dàn t?p tin. Sau khi đ?i đư?c cài đ?t trên cây cá nhân b?n sao h? t?ng tuyên truy?n l?nh thay đ?i đ?i tác nư?c ngoài c?a h?.
 • T?p GUID

  T?p GUID xác đ?nh t?p tin ho?c thư m?c. It 's t?o và qu?n l? b?i d?ch v? nhân b?n. T?p GUID, v?i các sao nhân b?n phiên b?n s? và s? ki?n th?i gian, đư?c lưu tr? trong t?p tin ID trong b?ng cơ s? d? li?u FRS. Tương ?ng v?i t?p và c?p trên t?t c? các b?n sao thi?t l?p các thành viên có cùng m?t t?p tin GUID.
 • T?p ID b?ng

  File ID b?ng là m?t b?ng trong FRS cơ s? d? li?u mà có m?t m?c nh?p v?i phiên b?n và danh tính thông tin cho m?i t?p tin và thư m?c trong cây b?n sao.
 • Danh tính d?a trên nhân r?ng

  T?t c? các đ?i tư?ng trong m?t cây b?n sao đư?c phân công m?t đ?c đáo c?a b?n. T?i FRS, các NTFS đ?i tư?ng ID thu?c tính ch?a m?t 16-byte GUID đư?c s? d?ng. Các đ?i tư?ng cùng m?t trên t?t c? các thành viên b?n sao có đ?i tư?ng tương t? c?a b?n. Ch?c năng này cho phép v? trí r? ràng c?a đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng GUID và các tương ?ng v?i ph? huynh GUID.
 • Đ?i tác b?n sao

  Các đ?i tác ? thư?ng ngu?n và h? ngu?n ngay l?p t?c c?a m?t tài kho?n c?a b?n sao đư?c g?i là các đ?i tác nhân r?ng. Thư?ng lưu đ?i tác đang c?n g?i là các đ?i tác trong nư?c. Đ?i tác h? ngu?n c?ng đư?c g?i các đ?i tác đ? đi ra.
 • B?n sao t?p

  T?i FRS, hai hay nhi?u máy vi tính đư?c c?u h?nh đ? replicate n?i dung c?a m?t thư m?c đư?c g?i là m?t b?n sao t?p. Cá nhân máy vi tính đư?c g?i là b?n sao các thành viên.
 • C?p Nh?t th? t? s? (H?i quân)

  NTFS duy tr? m?t chu?i các monotonically ngày càng tăng s? cho m?i t?p. Con s? này là m?t C?p Nh?t th? t? s? (USN). M?i th?i gian s?a đ?i đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin trên ? đ?a, H?i quân M? incremented.
 • Phiên b?n Vector

  S?a véc tơ là m?t vector USNs, nơi có m?t trong nh?ng m?c nh?p cho m?i thành viên c?a b? b?n sao. Thay đ?i t?t c? đơn đ?t hàng th?c hi?n nh?ng ngư?i kh?i GUID các thành viên có ngu?n g?c và liên quan đ?n H?i quân M?. Như m?i thành viên c?a m?t b?n sao thi?t l?p s? nh?n đư?c b?n C?p Nh?t, nó theo d?i H?i quân M? trong m?t khe c?m véc tơ đư?c gán cho các thành viên có ngu?n g?c. Véc tơ này mô t? cách up-to-b?n sao cây là đ?i v?i m?i thành viên. Phiên b?n vectơ sau đó đư?c s? d?ng đ? l?c C?p Nh?t t? các đ?i tác trong nư?c mà có th? đ? có nh?n đư?c C?p Nh?t. Các Phiên b?n vectơ c?ng có th? g?i đ? g?i đ?n các đ?i tác khi hai thành viên tham gia. Khi k?t n?i m?i đư?c t?o ra, véc tơ Phiên b?n đư?c s? d?ng đ? quét các T?p ID b?ng đ? c?p nh?t m?i hơn mà không đư?c nh?n th?y b?i các m?i ra bên ngoài đ?i tác.

THÔNG TIN THÊM

FRS là m?t công c? sao chép đa lu?ng, multi-master. Windows Server 2003 và Windows 2000 d?a trên tên mi?n s? d?ng b? đi?u khi?n và máy ch? FRS đ? nhân r?ng thi?t đ?t chính sách nhóm và các k?ch b?n đăng nh?p cho máy tính khách. FRS c?ng có th? sao chép n?i dung gi?a Windows Server 2003 và Windows 2000 d?a trên các máy ch? lưu tr? cùng ch?u l?i phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) g?c ho?c b?n sao nút con.

Danh sách các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong Hotfix này

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này gi?i quy?t sau đây v?n đ?:
 • "<stuinstallrename: 420:="" 1430:="" s3:="" 00:00:00=""> :: CoG 91cc0f81, CxtG 847d1e73, FV 2, FID 00010000 00000026, FN: DirName, [đ?i tên th?t b?i (ERROR_ACCESS_DENIED)]" thông báo l?i</stuinstallrename:>

  Thông báo l?i này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng khi m?t s? thay đ?i Th? t? c?a t?p hi?n có là m?t đ?i tên ng?m c?a b?n thay đ?i th? t?, và nó không ph?i là ki?m tra đ?i v?i m?t cu?c xung đ?t morph. M?t đơn đ?t hàng g?i đ?n thay đ?i tr? thành m?t ti?m ?n đ?i tên thay đ?i th? t? sau khi nó thư?ng là ki?m tra xung đ?t tên. Tuy nhiên, khi thay đ?i th? t? c?a các t?p hi?n có không đư?c ki?m tra đ?i v?i m?t cu?c xung đ?t morph và m?t morph không đư?c t?o ra, thay đ?i th? t? v?n có tên "DirName" trong Cài đ?t. Do đó, các ho?t đ?ng đ?i tên không th? đư?c x? l? trong m?t t?p tin cài đ?t b?i v? nó b? ch?n b?i "DirName".
 • Thông tin không đ?y đ? v? s? ki?n ID 13508 c?nh báo

  T? ch?c s? ki?n ID 13508 thông đi?p c?nh báo đang đăng nh?p các s? ki?n đăng nh?p ch?a thông tin không đ?y đ?. B?n có th? không th? hi?u nh?ng g? b?n c?n làm khi thông báo này xu?t hi?n trong đăng nh?p.
 • T? ch?c s? ki?n ID 13506 l?i đang đăng nh?p và đi?m d?ng FRS không liên t?c d?ng đáp ?ng

  FRS có th? ng?ng đáp ?ng m?i vài phút, và các m?c r?ng tương t? như các sau đây đư?c đăng vào s? ghi s? ki?n:
  L?i 13505 STOPPED_ASSERT
  Thông tin 13502 d?ng
  L?i 13555 IN_ERROR_STATE dây:SystemRoot\ntfrs\jet
  L?i 13506 kh?ng đ?nh DÂY: ChgOrdDispatch: | 7340 | COE_FLAG_ON (ChangeOrder, COE_FLAG_NEED_DELETE)
  C?nh báo 13508 LONG_JOIN dây: COMP1 | COMP2
  Thông tin 13501 b?t đ?u
  L?i 13505 STOPPED_ASSERT
  Thông tin 13502 D?NG
  L?i 13555 IN_ERROR_STATE
 • Sao đi?m d?ng đáp ?ng (b? treo) khi Vvjoin dàn th? h? cho các t?p tin l?n m?t m?t th?i gian dài

  Khi vvjoin dàn t?p th? h? cho các t?p tin l?n m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành, l?y yêu c?u timeout có th? x?y ra. Đi?u này có th? gây ra nhân r?ng đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).
 • Sysvol đư?c đánh d?u như s?n sàng trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c khi chính sách h? th?ng t?p tin t?n t?i trong Replica đ?t g?c

  Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? th?y r?ng Sysvol trên m?t máy ch? g?n đây đ? đư?c thăng lên b? ki?m soát mi?n đư?c đánh d?u như đ? s?n sàng trư?c khi h? th?ng t?p tin chính sách t?n t?i trong b?n sao đ?t g?c.
 • Đi?u ki?n r? r? b? nh? trong phương ti?n qu?n l? Windows (WMI)

  M?t x? l? r? r? trong FRS có th? gây ra m?t đi?u ki?n r? r? b? nh? trong WMI.

B?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Hotfix này

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này cho bi?t thêm sau đây m?i ch?c năng đ? FRS:
 • Thi?t đ?t b?o m?t cho thư m?c g? l?i

  T?t c? nhóm có toàn quy?n ki?m soát quy?n các G? l?i thư m?c và t?p tin ghi g? l?i đư?c lưu tr? trong thư m?c g? l?i. Các thông tin có trong các b?n ghi g? l?i bao g?m các tên t?p tin và thư m?c và khác thông tin có liên quan đ?n ho?t đ?ng kinh doanh FRS. Các b?n ghi g? l?i không ch?a b?t k? thông tin h?u ích v? n?i dung c?a các t?p tin replicated. Ch? có thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đư?c c?p quy?n truy c?p vào các c?p khác đư?c t?o b?i FRS. Các thư m?c này bao g?m các dàn, cơ s? d? li?u, Pre-Install, và Thư m?c trư?c đó.

  Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? tăng thi?t đ?t b?o m?t cho thư m?c Debug đ? phù h?p v?i thi?t đ?t b?o m?t c?a các thư m?c đư?c t?o ra b?i FRS.
 • NTFRSUTL FORCEREPL tùy ch?n d?ng l?nh cho quân nhân r?ng

  B?n có th? s? d?ng m?i ntfrsutl forcerepl l?nh đ? thi hành làm b?n sao b?t k? các t?p l?ch tr?nh sao chép. Đi?u này ch? đư?c th?c hi?n cho đi?u khi?n vùng Sysvol b?n sao t?p.

  ntfrsutl forcerepl [Máy tính] /r [SetName] /p [DnsName]

  L?nh này l?c lư?ng FRS đ? b?t đ?u m?t chu k? nhân r?ng. B?n ph?i ch? đ?nh các Máy tính, SetNameDnsName.

  Chú ý L?nh này, các bài sau đây đư?c s? d?ng:
  • [Máy tính] = K?t n?i v?i d?ch v? NtFrs trên máy này.
  • [SetName] = Tên t?p b?n sao.
  • [DnsName] = Tên DNS c?a các đ?i tác trong nư?c ép bu?c làm b?n sao t?.

  Ví dụ:
  ntfrsutl.exe forcerepl DestinationDC /r "Tên mi?n System Volume (SYSVOL chia s?)" p SourceDC.domain.com

  Các d?u ngo?c kép trong ví d? này là b?t bu?c khi b?n s? d?ng tùy ch?n /r. N?u các d?u ngo?c kép không ph?i là hi?n nay, l?nh s? không ho?t đ?ng.
 • Tăng kích thư?c Journal NTFS

  FRS s? d?ng khoa h?c h? th?ng t?p NTFS đ? c?nh báo nó khi thay đ?i đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin. N?u các t?p chí k?t thúc t?t đ?p, FRS m?t theo d?i c?a các thay đ?i nó đ? đ? nhân r?ng và b?n ph?i th?c hi?n m?t khôi ph?c không có th?m quy?n thao tác. Khi b?n áp d?ng hotfix này, kích thư?c t?p chí NTFS tăng lên 512 megabyte (MB) đ? gi?m nguy cơ m?t b?c t?p chí.
 • L?a ch?n m?i cho vi?c chia s? v?n đ? vi ph?m

  M?t tính năng m?i, cài đ?t ghi đè lên, cho phép FRS đ? vi ph?m chia s? ghi đè vào t?p tin cài đ?t. Ngoài ra, m?t s? ki?n m?i ID là t?o ra các b?n ghi đó chia s? vi ph?m liên quan đ?n ho?t đ?ng.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  822300FRS g?p "ERROR_SHARING_VIOLATION" l?i khi nó c? g?ng đ? nhân r?ng d? li?u đó là v?n c?n trong s? d?ng
  816493 Cách c?u h?nh d?ch v? nhân b?n t?p đ? cho phép hành vi vi ph?m chia s? ít hơn mà sao chép kh?i

Thông tin Hotfix

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là d? đ?nh đ? thay đ?i hành vi c?a bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo Windows Server 2003 có ch?a các tính năng này.

Đ? có đư?c tính năng này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

N?u máy ch? mà b?n áp d?ng s?a ch?a có m?t phiên b?n đư?c cài đ?t c?a công c? h? tr? Windows Server 2003, b?n ph?i thay th? NTFRSUTL.EXE ? thư m?c công c? h? tr? v?i các phiên b?n m?i c?a NTFRSUTL.EXE. Ngoài ra, b?n có th? xóa các phiên b?n c?a NTFRSUTL.EXE ? thư m?c công c? h? tr? b?i v? các phiên b?n m?i đư?c cài đ?t vào % systemroot%\system32.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  23-Jan-2004 01:49 5.2.3790.121 772,096 Ntfrs.exe
  23-Jan-2004 01:49 5.2.3790.121  57,856 Ntfrsapi.dll
  23-Jan-2004 01:49 5.2.3790.121  21,504 Ntfrsprf.dll
  23-Jan-2004 01:49 5.2.3790.123  9,728 Ntfrsutl.exe
Quan tr?ng Hotfix này làm tăng kích thư?c t?p chí m?c đ?nh t? 128 MB đ?n 512 MB. B?n ph?i ho?c là t? đ?t khóa s? đăng k? thích h?p đ? ngăn ch?n các tăng ho?c đ?m b?o r?ng b?n có đ? không gian đ?a c?ng mi?n phí đ? phù h?p v?i các Kích thư?c tăng. Đ? thêm thông tin v? FRS m?c đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221111Mô t? c?a FRS m?c trong các đăng k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 823230 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB823230 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823230

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com