Fail? s?ra?o ? aplank? Windows Explorer atnaujinamas ne po kurti, perkelti ar trinti failus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 823291 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

"Windows Explorer", kai jums sukurti nauj? fail?, ?klijuokite fail? arba naikinti fail?, vartotojo s?sajos gali atnaujinti automati?kai. Tod?l fail? s?ra??, esant? dabartiniame aplanke gali b?ti atnaujinamas. Taip da?niausiai atsitinka kai paskirties aplank? bendrai naudojamame DFS arba yra speciali? aplank?, kuris turi b?ti nukreipta. Pavyzd?iui, aplankas Mano dokumentai yra nukreipta ? \\myserver\myshare. Taip pat taip gali atsitikti tada, kai kalbama aplank? nukreipti ? Netware server?. Visada, j?s galite s?kmingai atnaujinti Explorer lange paspaudus F5.

Sprendimas

Paslaug? paketo informacija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti naujausi? pakeitim? paket? Windows XP. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
Pastaba J?s turi vykdykite skyriuje "Registro informacija" Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, net jei ?diegta Windows XP su 2 pakeitim? paketu.

Kar?t?j? patais? informacija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti ir ?diekite kar?t?sias pataisas toliau i?vardyt?. Tada atlikite veiksmus nor?dami redaguoti registr?. Redaguoti registr? veiksmus atlikite kar?t?j? patais? informacija, kuri pateikiama toliau.

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta Skirtuke data ir laikas ?rankio valdymo skyde.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ---------------------------------------------------------
  14-Jul-2003 12:55 6.0.2800.1242 8,242,176 Shell32.dll

Registro informacija

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 2. D?l to Redaguoti meniu, ta?kas ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 3. Tipo NoSimpleNetIDList, ir tada paspauskite ENTER.
 4. D?l to Redaguoti meniu, spustel?kite Modifikuoti.
 5. Tipo 1, tada spustel?kite gerai.

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket?.

Pastaba J?s turi vykdykite skyriuje "Registro informacija" Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, net jei ?diegta Windows XP su 2 pakeitim? paketu. J?s turi i?eikite ir prisijunkite atgal u? registro pakeitimai ?sigaliot?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 823291 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB823291 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 823291

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com