Windows Server 2003 terminalo serverio licencijavimo klausimais ir reikalavimai darbui

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 823313 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiama informacija, kuri gali pad?ti jums suprasti ir s?kmingai panaudoti kompiuteriuose, kuriuose veikia Microsoft Windows Server 2003 terminalo paslaugos. ?iame straipsnyje aptariami ?iose temose:
 • Licencijavimo reikalavimai kompiuteriams, pasiekti su Windows Server 2003 terminalo serverio (server?, kuriame yra galinio serverio ?galintas)
 • Pereinamojo laikotarpio kliento prieigos licencijas (Cal) Microsoft Windows XP Professional kliento kompiuteriais
 • Kaip ?diegti Windows Server 2003 terminalo paslaugos
 • Valdymo apribojimai d?l TS vartotojo Cal
 • Informacijos, kaip nustatyti ar susisiekite su Microsoft produkt? palaikymo tarnybai (PSS) arba Microsoft Clearinghouse
Papildoma informacija apie Windows Server 2003 terminalo paslaugos licencijavimo, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/Overview/QuickStart.mspx

Daugiau informacijos

Licencijavimo reikalavimai, kompiuterius, kurie prieig? prie Windows Server 2003 terminalo serveryje

Windows Server 2003 licencijavimo modeliui reikia serverio licencij? u? kiekvien? kopij? serverio programin? ?rang?, kuri yra ?diegta. Terminalo paslaug? funkcijas yra ?trauktas ? ?i? Windows Server 2003 licencij?. Be serverio licencijos, reikalingas Windows Server 2003 CAL (Windows CAL). Jei norite atlikti Windows sesija, yra pavieni? terminalo serverio kliento prieigos licencija (TS CAL) yra b?tinas taip pat. Windows sesija apibr??iamas kaip sesijos kur serverio programin? ?ranga Kompiuteriai grafin? vartotojo s?saj? (GUI) ?renginyje. Windows sesij?, TS CAL reikalingas kiekvienam vartotojui ar ?renginiui. ?i? dviej? r??i? TS Cal yra:
 • TS prietaiso CAL: TS ?taisas CAL leid?ia vien? ?rengin? (kuri naudojama bet kurio vartotojo) atlikti Windows seans? d?l bet kurios i? j?s? terminal? serveri?.
 • TS vartotojo CAL: A TS vartotojo CAL leid?ia vienas vartotojas (kuris naudoja bet kuris prietaisas) atlikti Windows seans? d?l bet kurios i? j?s? terminal? serveri?.
Galite nuspr?sti naudoti TS prietaiso Cal ir TS vartotojo Cal derinys vienu metu. J?s galite tur?ti terminalo serverio u?klausai TS vartotojo Cal (pasirinkus, Vienam vartotojui licencijavimo variantas) arba TS prietaiso Cal (pasirinkus, Per ?taisas licencijavimo variantas [pagal nutyl?jim?]) bet ne abu tuo pa?iu metu.

Pastaba Naudoti vartotojo ir prietaiso TS Cal tuo pat metu tame pa?iame terminalo serveryje, konfig?ruoti server? naudoti, Vienam vartotojui TS CAL licencijavimo parinktis. Nesugeb?jimas tur?ti atitinkamas vartotojo Cal arba prietaiso Cal skai?ius kiekvienai prietaiso ar vartotojo, kuris jungiasi yra EULA pa?eidimas.

Su Microsoft Windows 2000 terminalo paslaug? licencijavimas, jei klientas ?taisas veikia versij? Windows darbalaukio operacin?s sistemos, ji neturi tur?ti TS CAL licencijavimo reikalavim?. Ta?iau su Windows Server 2003, TS CAL yra b?tinas kiekvienam ?renginiui, ar vartotojo, kuris naudoja terminalo paslaug? funkcionalum?, neatsi?velgiant ? tai, kad prietaisas veikia operacin? sistema.

Pereinamojo laikotarpio Cal, Windows XP Professional kliento kompiuteriais

Nes ?is pokytis kliento prieigos licencijavim? reikalavimus jus veikia kaip jums pereiti prie Windows Server 2003 terminalo serveri?, "Microsoft" si?lo Windows Server 2003 m. TS CAL kiekvien? Windows XP Professional licencij?, kad jums priklauso iki 2003 m. baland?io 24 d. ?is pasi?lymas ir susijusi? kampanijos buvo baig?si bir?elio 30, 2007.

Daugiau informacijos apie ?ias pereinamojo laikotarpio licencijas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
Terminalo serverio Microsoft kliento prieigos licencin?je sutartyje ir motyvacin? lai?k?
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/docs/TSLicenseLetter.PDF
Galite naudoti vien? i? ?i? metod? ?sigyti licencijas, CAL pereinamojo laikotarpio, priklausomai nuo to, kaip ?sigijote Windows XP Professional operacin? sistemos licencijas.

1 Metodas: For Windows XP Professional licencijas, kurios buvo gauti licencijavimo programos apimtis

Naudojimo, ?diegti licencijas komanda d?l to Veiksm? meniu susijusi? terminalo serverio licencijavimo priemon?s. Turite pateikti savo bendrojo licencijavimo program? informacij? (registracijos numeris, sutarties numeris arba licencij? ir leidim? skai?ius, priklausomai nuo programos) kartu su pra?omos skai?ius ir r??is terminalo serverio CAL ?eton?. Informacija, kuri? ?vedate ? terminalo serverio licencijavimo programa yra patvirtinta Microsoft Clearinghouse, ir kai j?s? pra?ymas ?etonai yra teis?s programa rib?, licencijos ?eton? statomos ? terminal? serverio licencij? serverio.

2 Metodas: For Windows XP Professional licencijas, kurios buvo gautos per ma?menin?s prekybos ar OEM kanalai

Jei ?sigijote savo Windows XP Professional licencij?, ma?menin?s prekybos ar OEM kanalu, ?ias licencijas tur?s ?traukti produkto kod?. Produkto kod? galite rasti ant autenti?kumo sertifikato (COA) lipduke ant kompiuterio korpuso ma?menin?s pakuot?s arba. Nor?dami gauti pereinamojo laikotarpio CAL licencij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite interneto svetain?je Windows Server 2003 terminalo serverio per?jim?.
 2. ? ? Licenzijos tipas s?ra?e, spustel?kite t? licencij?, kuri? norite gauti, ?veskite savo el. pa?to adres?, kad el. pa?to adresas langel?, o tada spustel?kite Kitas.
 3. Patvirtinkite savo el. pa?to adres? ir spustel?kite Kitas.
 4. ?veskite j?s? Windows XP Professional produkto klavi?as(-i) ? ? Produkto kodas n graf? ar Grafas, o tada spustel?kite Kitas.

  Pastaba J?s neturite b?ti br?k?nelio (-) ?vedus produkto klavi?as(-i).
 5. D?l to Licencijos kodo s?kmingai apdorotas spustel?kite Apdaila.

  Windows Server 2003 terminalo serverio kliento prieigos licencija ?eton? siun?iami el. pa?to adresu, kur? nurod?te.
 6. Terminal serverio licencijavimo programa, ?veskite licencijos token(s), gautas. ?veskite licencijos ?eton? naudojant ? Automatinis prisijungimas (rekomenduojama) variantas, kad Interneto nar?ykl? ry?io parinktis, arba Telefono ry?io parinktis.

Kaip ?diegti Windows Server 2003 terminalo paslaugos

Windows Server 2003 terminalo serverio bendrauja tik su Windows Server 2003 pagrindu terminal? serverio licencij? serverio. J?s negalite ?diegti Windows Server 2003 m. TS CAL Windows 2000 pagrindu terminal? serverio licencij? serverio. Pl?todami ? Windows Server 2003 Windows 2000 pagrindu terminal? serveri?, turite ?diegti ir aktyvinti Windows Server 2003 terminalo serverio licencij? serverio arba atnaujinti esam? Windows 2000 License Server, Windows Server 2003. Windows Server 2003 terminalo serverio licencijos serveriai gali bendrauti su tiek Windows 2000 ir Windows Server 2003-terminal? serveri?. Kai diegiate Windows Server 2003 terminalo paslaugos Windows 2000 domene, j?s turite ?i? licencijavimo parink?i?:
 • Atnaujinti esam? Windows 2000 domeno kontrolieriai kad priiman?iosios Windows 2000 license server Windows Server 2003 domeno valdiklius.
 • ?diegti Windows Server 2003 terminalo serverio licencij? serverio valstyb?s serveryje, kuriame veikia Windows Server 2003.
 • Ma?inti serveris narys Windows 2000 pagrindu licencij? serveriui, atnaujinti ?io kompiuterio su Windows Server 2003, ir tada prid?ti papildom? domeno valdikliai kaip reikalaujama.
Windows Server 2003 terminalo serveri? gali automati?kai atrasti terminal? serverio licencij? serverio, kuriame ?diegta su Windows Server 2003 ir kuris sukonfig?ruotas kaip Enterprise License Server, Active Directory katalogo paslaugos svetain?s serveris narys.

Jei Windows Server 2003 pagrindu terminal? serverio licencij? serverio domeno license server, turi keisti registro duomenis apie kiekvien? i? j?s? Windows Server 2003 terminalo serverio, kad jie gali atrasti suderinama license server. Turite sukonfig?ruoti registro parametrus Windows 2000 ir Windows Server 2003 terminalo serveriuose, kurios veikia taikymo b?das, kad jie gali atrasti license server i?duoda Windows 2000 ar Windows Server 2003 m. TS Cal. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
279561Kaip nepaisyti license server atradimo procesas Windows Server 2003 terminalo paslaugos

Valdymo apribojimai vartotojo Cal

Yra Windows Server 2003 terminalo serverio licencijavimo serverio kad veikia TS vartotojo CAL licencijavimo re?imu ne ma??ja prieinama Windows Server 2003 m. TS Cal skai?ius kai kiekvienas vartotojas prisijungia prie terminalo serverio. ?is apribojimas negali pa?alinti atsakomyb? i? administratori? ?sitikinti, kad galioja TS CAL gaunamas kiekvieno prijungto vartotojo, u? galutinio vartotojo licencin? sutart? (GVLS). Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
822134Funkcij? Terminal Server CAL Windows Server 2003
Papildomos informacijos ie?kokite Windows Server 2003 terminalo serverio licencijavimo Baltojoje knygoje apsilank? ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/Overview/termservlic.mspx

Kaip nustatyti, ar susisiekti su Microsoft Clearinghouse arba Microsoft PSS

Susisiekite su Microsoft Clearinghouse aktyvavimui terminal? serverio licencij? serverio arba diegti TS Cal. Susisiekite su Microsoft Clearinghouse telefonu, naudokite ?? numer?:
(888) 571-2048
Jei nusipirkote TS Cal per pasirinkite, ?mon?s susitarimas, universiteto, mokyklos, arba atviro licencijavimo b?das, j?s galite naudoti su Automatinis prisijungimas (rekomenduojama) variant? arba Interneto nar?ykl? ry?io parinktis ?jungti ir ?diegti TS CAL ?eton?. Naudoti automatinio prisijungimo b?d? ?diegti TS Cal, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prad?ti terminalo serverio licencijavimo naudingum?.
 2. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite, Reikalaujamos informacijos skirtuk?, ir tada ?veskite reikiam? naudotojo informacija.
 4. Spustel?kite, Montavimo metodas skirtuk?, spustel?kite Automatinis prisijungimas (rekomenduojama) ? ? Montavimo metodas s?ra?as, ir tada spustel?kite gerai.
 5. D?l to Veiksm? meniu, spustel?kite ?diegti licencijas.
 6. Atlikite veiksmus vedlyje terminalo serverio kliento licencijavimo ?diegti j?s? TS Cal.
Jei nepavyksta ?diegti TS Cal naudojant internet?, arba jei ?sigijote TS Cal ma?menin?s prekybos kanalais ir anks?iau suaktyvin?s j?s? licencijos kodus, susisiekite su Microsoft Clearinghouse. Ne su Microsoft Clearinghouse, jei turite sunkum? gauti TS CAL per atradimo procesas arba kitus klausimus, kurie reikalauja trik?i? ?alinimo i? operacin?s sistemos.

Susisiekti su Microsoft PSS, jei kyla problem?, susijusi? su vien± i¹ ¹iù veiksmù:
 • Negalite prisijungti prie terminal? serverio, kai galioja TS Cal yra ?diegtas terminal? serverio licencij? serverio.
 • Jums negali gauti licencij?, kai galioja TS Cal yra ?diegta terminalo serverio licencijavimo serveris.
 • Gaunate klaidos prane?im? ?vedus b?tin? raidinis skaitmeninis licencij? ID arba Keypack.
Microsoft PSS negali pad?ti jums ?jungti terminal? serverio licencij? serverio arba pad?ti jums ?diegti Cal.

Pastaba Microsoft PSS ir Microsoft Clearinghouse negali pad?ti jums rasti savo licencijavimo pirkimo sutart? arba leidimo numeris (numeriai) ?diegti licencij? pagrindiniai paketai. Gauti ?ios informacijos, susisiekite su tais atvejais, kai jums gauti j?s? Microsoft produkto pardav?ju.

Savyb?s

Straipsnio ID: 823313 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kblicensing kbhowto kbinfo kbmt KB823313 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 823313

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com