V?n đ? mức cấp phép máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 và yêu c?u cho vi?c tri?n khai

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823313 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin mà có th? giúp b?n hi?u và thành công tri?n khai b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003. Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:
 • Các yêu c?u mức cấp phép đ?i v?i máy tính truy c?p vào m?t d?a trên Windows Server 2003 terminal server (máy ch? đ? ph?c v? đ?u cu?i cho phép)
 • Gi?y phép truy c?p khách hàng chuy?n ti?p (Cal) cho máy tính d?a trên Microsoft Windows XP Professional khách hàng
 • Làm th? nào đ? tri?n khai b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003
 • Các gi?i h?n qu?n l? cho ngư?i s? d?ng TS Cal
 • Thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u đ? liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft (PSS) ho?c Microsoft Clearinghouse
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mức cấp phép b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/Overview/QuickStart.mspx

Thông tin thêm

Các yêu c?u mức cấp phép đ?i v?i máy tính truy c?p vào máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 d?a trên

Các mô h?nh mức cấp phép Windows Server 2003 đ?i h?i m?t gi?y phép h? ph?c v? cho m?i đ?ng g?i c?a ph?n m?m máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ch?c năng b?n ghi d?ch v? Thi?t b? cu?i đư?c bao g?m trong gi?y phép này Windows Server 2003. Ngoài ra m?t gi?y phép máy ch?, m?t Windows Server 2003 CAL (Windows CAL) là b?t bu?c. N?u b?n mu?n ti?n hành m?t phiên làm vi?c Windows, m?t gia tăng Terminal Server khách hàng truy c?p License (TS CAL) là b?t bu?c c?ng. M?t phiên làm vi?c Windows đư?c đ?nh ngh?a là m?t phiên h?p mà ph?n m?m máy ch? lưu tr? m?t giao di?n ngư?i dùng đ? ho? (GUI) trên thi?t b?. Cho Windows phiên làm vi?c, m?t TS CAL là c?n thi?t cho m?i ngư?i dùng ho?c thi?t b?. Khách s?n có hai lo?i sau đây c?a TS Cal:
 • Thi?t b? TS CAL: A TS thi?t b? CAL cho phép m?t thi?t b? (mà đư?c s? d?ng b?i b?t k? ngư?i dùng) đ? ti?n hành phiên Windows trên b?t k? máy ch? thi?t b? đ?u cu?i c?a b?n.
 • TS ngư?i dùng CAL: A TS ngư?i dùng CAL cho phép m?t ngư?i s? d?ng (ngư?i s? d?ng b?t k? thi?t b?) đ? ti?n hành phiên Windows trên b?t k? máy ch? thi?t b? đ?u cu?i c?a b?n.
B?n có th? quy?t đ?nh s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a TS thi?t b? Cal và TS ngư?i dùng Cal cùng m?t lúc. B?n có th? có m?t yêu c?u máy ch? đ?u cu?i TS ngư?i dùng Cal (b?ng cách ch?n các Cho m?i ngư?i dùng mức cấp phép tùy ch?n) ho?c TS thi?t b? Cal (b?ng cách ch?n các M?t thi?t b? th?i gian mức cấp phép tùy ch?n [tùy ch?n m?c đ?nh]) nhưng không ph?i c? hai cùng m?t lúc.

Lưu ? Đ? s? d?ng thi?t b? TS Cal và ngư?i dùng cùng m?t lúc trên máy ch? đ?u cu?i cùng, c?u h?nh máy ch? s? d?ng các Cho m?i ngư?i dùng TS CAL tùy ch?n mức cấp phép. Không có s? lư?ng thích h?p c?a ngư?i dùng Cal ho?c thi?t b? Cal cho m?i thi?t b? ho?c ngư?i dùng k?t n?i là m?t s? vi ph?m EULA.

V?i Microsoft Windows 2000 Terminal Services gi?y phép, n?u m?t khách hàng đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a máy tính đ? bàn hệ điều hành Windows, nó không c?n ph?i có m?t CAL TS đ? đáp ?ng các yêu c?u mức cấp phép. Tuy nhiên, v?i Windows Server 2003, TS CAL là c?n thi?t cho m?i thi?t b? đó ho?c ngư?i s? d?ng đang s? d?ng ch?c năng b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i, b?t k? hệ điều hành đang ch?y trên thi?t b? đó.

Chuy?n ti?p d?a trên Cal cho Windows XP Professional khách hàng máy tính

B?i v? s? thay đ?i này trong truy c?p khách hàng c?p gi?y phép yêu c?u ?nh hư?ng đ?n b?n khi b?n di chuy?n Windows Server 2003 d?a trên máy ch? thi?t b? đ?u cu?i, Microsoft cung c?p m?t c?a s? máy ch? 2003 TS CAL cho m?i gi?y phép Windows XP Professional b?n s? h?u trư?c khi 24 tháng 4 năm 2003. Đi?u này cung c?p và các chi?n d?ch có liên quan đư?c k?t thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các gi?y phép chuy?n ti?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Th?a thu?n Gi?y phép máy ch? đ?u cu?i khách hàng Microsoft truy c?p và thư gi?i thi?u
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/Docs/TSLicenseLetter.PDF
B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? có đư?c gi?y phép CAL chuy?n ti?p, tùy thu?c vào cách b?n thu đư?c gi?y phép hệ điều hành Windows XP Professional.

Phương pháp 1: Đ?i v?i Windows XP chuyên nghi?p gi?y phép đ? đư?c thu đư?c thông qua chương tr?nh mức cấp phép kh?i lư?ng

S? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t mức cấp phép l?nh trên các Hành đ?ng Menu trong thi?t b? g?n thêm đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép. B?n ph?i cung c?p kh?i lư?ng c?a b?n c?p gi?y phép chương tr?nh thông tin (đăng k? s?, s? th?a thu?n ho?c gi?y phép và gi?y phép s?, tùy thu?c vào lo?i chương tr?nh) cùng v?i yêu c?u s? lư?ng và lo?i máy ch? đ?u cu?i CAL th?. Các thông tin mà b?n nh?p trong thi?t b? g?n thêm đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép đư?c xác nh?n b?i Microsoft Clearinghouse, và khi yêu c?u th? n?m trong ranh gi?i c?a chương tr?nh quy?n l?i, gi?y phép th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong máy ch? Gi?y phép máy ch? đ?u cu?i.

Phương pháp 2: Đ?i v?i Windows XP chuyên nghi?p gi?y phép mà đư?c l?y thông qua bán l? ho?c OEM kênh

N?u b?n có đư?c mức cấp phép Windows XP Professional c?a b?n thông qua bán l? m?t ho?c m?t kênh OEM, các gi?y phép s? có m?t khóa s?n ph?m bao g?m. B?n có th? t?m th?y khóa s?n ph?m đóng gói bán l? ho?c trên nh?n dán nh?n ch?ng th?c (COA) trên máy tính case. Đ? có đư?c m?t gi?y phép CAL chuy?n ti?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào Windows Server 2003 thi?t b? đ?u cu?i máy ch? tiến trình chuyển đổi web site.
 2. Trong các Lo?i gi?y phép danh sách, b?m vào lo?i gi?y phép mà b?n mu?n đ? có đư?c, nh?p đ?a ch? e-mail c?a b?n trong các địa chỉ email h?p, và sau đó b?m vào Ti?p theo.
 3. Xác nh?n địa chỉ email c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p c?a b?n key(s) s?n ph?m Windows XP chuyên nghi?p trong các Khóa s?n ph?m n Box(es), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? B?n không ph?i bao g?m các kí t? đ?i di?n g?ch n?i (-) khi b?n nh?p vào s?n ph?m key(s).
 5. Trên các Gi?y phép m? B? x? l? Báo cáo thành công Trang, h?y nh?p vào K?t thúc.

  Các th? Windows Server 2003 Terminal Server khách hàng gi?y phép truy nh?p đư?c g?i đ?n đ?a ch? e-mail b?n ch? đ?nh.
 6. Trong thi?t b? g?n thêm đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép, nh?p token(s) gi?y phép mà b?n nh?n đư?c. B?n có th? nh?p gi?y phép th? b?ng cách s? d?ng các T? đ?ng k?t n?i (khuy?n cáo) tùy ch?n, các trình duyệt Web l?a ch?n k?t n?i, ho?c Đi?n tho?i tùy ch?n k?t n?i.

Làm th? nào đ? tri?n khai b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003

Máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 d?a trên giao ti?p ch? v?i Windows Server 2003 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i máy ch? Gi?y phép ph?c v?. B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 TS Cal trên d?a trên Windows 2000 Terminal Server gi?y phép ph?c v?. Khi b?n nâng c?p thi?t b? đ?u cu?i máy ch? D?a trên Windows 2000 lên Windows Server 2003, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t và kích hoạt Windows Server 2003 Terminal Server gi?y phép Server ho?c nâng c?p m?t máy ch? mức cấp phép Windows 2000 s?n có cho Windows Server 2003. Windows Server 2003 thi?t b? đ?u cu?i máy ch? ch? mức cấp phép có th? giao ti?p v?i c? hai d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên máy ch? thi?t b? đ?u cu?i. Khi b?n tri?n khai b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003 mi?n Windows 2000, b?n có các tùy ch?n mức cấp phép sau đây:
 • Nâng c?p s?n có b? ki?m soát mi?n Windows 2000 máy ch? Gi?y phép máy ch? Windows 2000 đó lên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003.
 • cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 Terminal Server máy ch? mức cấp phép trên m?t máy ch? thành viên đang ch?y Windows Server 2003.
 • Demote máy ch? Windows 2000 d?a trên gi?y phép đ? m?t máy ch? thành viên, nâng c?p máy tính này lên Windows Server 2003, và sau đó thêm b? đi?u khi?n mi?n b? sung theo yêu c?u.
Windows Server 2003 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i máy ch? có th? t? đ?ng phát hi?n m?t Terminal Server máy ch? mức cấp phép đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? thành viên đang ch?y Windows Server 2003 và đó c?u h?nh như m?t doanh nghi?p gi?y phép máy ch? trong web site b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động.

N?u Windows Server 2003 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i máy ch? Gi?y phép Server máy ch? mức cấp phép tên mi?n, b?n ph?i s?a đ?i s? ki?m nh?p trên m?i máy ch? thi?t b? đ?u cu?i c?a b?n d?a trên Windows Server 2003 đ? h? có th? phát hi?n ra m?t máy ch? mức cấp phép tương h?p v? sau. B?n ph?i đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i máy ch? đang ch?y trong ch? đ? ?ng d?ng v? v?y mà h? có th? phát hi?n ra máy ch? mức cấp phép v?n đ? Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 TS Cal. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279561Làm th? nào đ? ghi đè lên quá tr?nh khám phá gi?y phép h? ph?c v? trong b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003

Qu?n l? h?n ch? cho ngư?i dùng Cal

Windows Server 2003 d?a trên thi?t b? đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép ph?c đang ch?y trong ch? đ? mức cấp phép TS ngư?i dùng CAL không gi?m s? lư?ng có Windows Server 2003 TS Cal khi m?i ngư?i dùng k?t n?i v?i máy ch? đ?u cu?i. Gi?i h?n này không lo?i b? trách nhi?m t? qu?n tr? viên đ? đ?m b?o r?ng m?t CAL TS giá tr? thu đư?c cho m?i ngư?i dùng k?t n?i, m?t th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng (EULA). Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822134Các ch?c năng c?a Terminal Server Cal trong Windows Server 2003
Đ? thêm thông tin, h?y xem gi?y tr?ng Windows Server 2003 thi?t b? đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép b?ng cách truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/techinfo/Overview/termservlic.mspx

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u đ? liên h? v?i Microsoft Clearinghouse ho?c Microsoft PSS

Liên h? v?i Microsoft Clearinghouse đ? kích ho?t máy ch? Gi?y phép máy ch? đ?u cu?i ho?c đ? cài đ?t chuyên bi?t TS Cal. Liên h? v?i Microsoft Clearinghouse qua đi?n tho?i, s? d?ng s? sau đây:
(888) 571-2048
N?u b?n mua TS Cal thông qua ch?n, th?a thu?n doanh nghi?p, cơ s?, trư?ng h?c, ho?c m? phương pháp c?p gi?y phép, b?n có th? s? d?ng các T? đ?ng k?t n?i (khuy?n cáo) tùy ch?n ho?c trình duyệt Web k?t n?i các tùy ch?n đ? kích ho?t và cài đ?t chuyên bi?t TS CAL th?. Đ? s? d?ng phương pháp k?t n?i t? đ?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t TS CALs, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các thi?t b? g?n thêm đ?u cu?i máy ch? mức cấp phép.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Thông tin b?t bu?c tab, và sau đó nh?p thông tin ngư?i dùng yêu c?u.
 4. B?m vào các Phương pháp cài đ?t chuyên bi?t tab, b?m vào T? đ?ng k?t n?i (khuy?n cáo) trong các Phương pháp cài đ?t chuyên bi?t danh sách, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t mức cấp phép.
 6. Làm theo các bư?c trong Terminal Server khách hàng c?p gi?y phép Wizard cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n Cal TS.
N?u b?n g?p khó khăn khi cài đ?t chuyên bi?t TS Cal b?ng cách s? d?ng Internet, ho?c n?u b?n mua Cal TS thông qua m?t kênh bán l? và trư?c đây đ? kích ho?t m? gi?y phép c?a b?n, liên h? v?i Microsoft Clearinghouse. Không liên h? v?i Microsoft Clearinghouse n?u b?n g?p khó khăn trong vi?c thu th?p m?t CAL TS thông qua quá tr?nh khám phá ho?c các v?n đ? khác mà B? x? l? Báo cáo s? c? c?a hệ điều hành.

Liên h? v?i Microsoft PSS n?u b?n g?p v?n đ? có liên quan đ?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • B?n không th? k?t n?i đ?n m?t máy ch? đ?u cu?i khi h?p l? TS Cal đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? mức cấp phép máy ch? đ?u cu?i.
 • B?n không th? có đư?c m?t gi?y phép khi h?p l? TS Cal đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? mức cấp phép máy ch? đ?u cu?i.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n nh?p các gi?y phép s? yêu c?u ID ho?c Keypack.
Microsoft PSS không th? giúp b?n kích ho?t m?t Terminal Server máy ch? mức cấp phép ho?c giúp b?n cài đ?t chuyên bi?t Cal.

Lưu ? Microsoft PSS và Microsoft Clearinghouse không th? giúp b?n xác đ?nh v? trí c?a b?n th?a thu?n mua mức cấp phép ho?c gi?y phép u? quy?n s? đ? cài đ?t chuyên bi?t gói ch? ch?t. Đ? có đư?c thông tin này, liên h? v?i đ?i l? bán l? nơi mà b?n thu đư?c s?n ph?m Microsoft c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823313 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kblicensing kbhowto kbinfo kbmt KB823313 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823313

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com