Làm th? nào đ? nh?p kh?u m?t tr?nh di?n PowerPoint vào m?t trang Web b?ng cách s? d?ng FrontPage 2003 ho?c SharePoint Designer 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 này vi?t, xem 306015.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách nh?p m?t Microsoft PowerPoint tr?nh bày thành m?t văn ph?ng Microsoft FrontPage 2003 Web ho?c vào m?t Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Web, và sau đó t?o ra m?t siêu liên k?t trên m?c đ?nh Trang mà m?t ngư?i s? d?ng Internet có th? nh?p vào đ? chơi nh?ng tr?nh bày.

Nh?p kh?u m?t b?n tr?nh bày Microsoft Office PowerPoint 2003 vào m?t FrontPage 2003 Web

Đ? nh?p m?t tr?nh di?n PowerPoint vào m?t FrontPage Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u PowerPoint và sau đó m? tr?nh bày c?a b?n.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm Trang web.
 3. Các Löu laøm h?p tho?i s? xu?t hi?n. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào Trang web (*.htm; * .html) như các lo?i, và sau đó nh?p vào Lưu.

  PowerPoint t?o ra m?t thư m?c có ch?a t?t c? các t?p có liên k?t v?i c?a b?n tr?nh bày. C?p này đư?c đ?t tên theo m?t thư m?c thicket"." Nó đư?c t?o ra trong cùng m?t v? trí như là PowerPoint c?a b?n tr?nh bày. N?u tr?nh bày c?a b?n đư?c lưu dư?i d?ng Presentation1.htm, m?i thư m?c có tên Presentation1_files.
 4. Đóng c?a b?n tr?nh bày PowerPoint, và sau đó thoát kh?i PowerPoint.
 5. B?t đ?u FrontPage, và sau đó m? các trang Web mà b?n mu?n chuy?n nh?p PowerPoint tr?nh bày.
 6. M? trang Web mà b?n mu?n liên k?t c?a b?n PowerPoint tr?nh bày.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoNh?p kh?u.
 8. Trong các Nh?p kh?u h?p tho?i h?p, b?m vàoThêm c?p.
 9. Trong các T?p m? h?p tho?i h?p, b?m vào các thư m?c đư?c t?o ra khi b?n lưu tr?nh bày c?a b?n như là m?t trang Web Trang, và sau đó nh?p vào M?.
 10. Trong các Nh?p kh?u h?p tho?i h?p, b?m vàoOk.

  Chú ý Tùy thu?c vào kích thư?c c?a tr?nh bày c?a b?n, h?p tho?i có th? m?t vài phút đ? đóng. Ngoài ra, n?u các trang Web mà b?n đang chuy?n nh?p tr?nh bày ch?y Microsoft Windows SharePoint Services, b?n s? đư?c nh?c đ? đ?i tên c?p thicket. N?u không b?m Có, các thư m?c nh?p kh?u s? không đư?c hi?n th? sau khi xem trên Web đư?c làm m?i ho?c các trang Web đư?c m? c?a tr? l?i.
 11. Nh?p vào d?u c?ng)+) bên c?nh đ? m?i thư m?c trong c?a b?n Danh sách thư m?c, và sau đó kéo m?t trong các cách sau các t?p tin lên trang Web m? c?a b?n:
  • Frame.htm
  • Fullscreen.htm
 12. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 13. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xem trư?c trong Tr?nh duy?t.
 14. B?m vào các siêu liên k?t mà b?n v?a t?o ra. B?n bây gi? có th? xem tr?nh bày.

  Chú ý N?u b?n kéo t?p tin Frame.htm vào các trang Web, các tr?nh bày xu?t hi?n như m?t màn h?nh chia r? trong tr?nh duy?t. Ngăn trái hi?n th? h?nh thu nh? c?a t?t c? các trang tr?nh bày, và c?a s? bên ph?i hi?n th? m?t full-sized chi?u t?i m?t th?i đi?m. Nh?p m?t l?n vào tr?nh bày trong ngăn bên ph?i đ? t?m ?ng cho các ti?p theo, ho?c b?m vào b?t k? đ?c bi?t là trư?t trong ngăn bên trái đ? xem nh?ng g? c? th? trư?t.

  N?u b?n kéo t?p tin Fullscreen.html vào các trang Web, các tr?nh bày xu?t hi?n như là phiên b?n toàn màn h?nh. B?n có th? nâng cao tr?nh bày b?i cách nh?n vào tr?nh bày, ho?c tr?nh bày t? đ?ng ti?n b?.

  Chú ý Đ? thay đ?i các văn b?n c?a các siêu liên k?t, ti?p t?c v?i sau bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, và sau đó nh?p vào Siêu liên k?t thu?c tính.
  2. Trong các Ch?nh s?a siêu liên k?t h?p tho?i h?p, ch?nh s?a các văn b?n trong các Văn b?n đ? hi?n th? h?p v? v?y mà nó s? hi?n th? các văn b?n mà b?n mu?n.
  3. Lưu các thay đ?i, và sau đó xem trư?c các k?t qu?.
Chú ý V? cách thicket t?p đư?c ch? bi?n, c?a kích thư?c c?a trang web có th? không chính xác. Thicket t?p có th? không đư?c tính trong kích thư?c t?ng th? c?a n?i dung trang Web.

Nh?p kh?u m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2007 Microsoft Office vào m?t SharePoint Designer 2007 Web

Đ? nh?p m?t tr?nh di?n PowerPoint vào m?t SharePoint Designer 2007 Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u PowerPoint và sau đó m? tr?nh bày c?a b?n.
 2. B?m vào các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Microsoft Office Button
  , đi?m đ?n Löu laøm, sau đó b?m Các đ?nh d?ng khác.
 3. Các Löu laøm h?p tho?i s? xu?t hi?n. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào T?p tin trang Web (*.mht; *.mhtl) như các lo?i, và sau đó nh?p vào Lưu.

  PowerPoint t?o ra m?t kho lưu tr? trang Web t?p tin có ch?a t?t c? các t?p tin có liên quan đ?n v?i tr?nh bày c?a b?n.
 4. Đóng c?a b?n tr?nh bày PowerPoint, và sau đó đóng PowerPoint.
 5. Kh?i đ?ng SharePoint Designer 2007 và sau đó m? các trang Web mà b?n mu?n chuy?n nh?p PowerPoint tr?nh bày.
 6. M? trang Web mà b?n mu?n liên k?t c?a b?n tr?nh bày PowerPoint.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Nh?p kh?u, sau đó b?m Tệp.
 8. Trong các Nh?p kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm t?p tin.
 9. Trong các T?p m? h?p tho?i, b?m vào *.mht t?p tin đ? đư?c t?o ra khi b?n lưu tr?nh bày c?a b?n như là m?t trang Web và b?m M?.
 10. Trong các Nh?p kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.

  Chú ý Tùy thu?c vào kích thư?c c?a tr?nh bày c?a b?n, h?p tho?i có th? m?t vài phút đ? đóng.
 11. M? r?ng thư m?c m?i trong c?a b?n Danh sách thư m?c, và sau đó kéo các t?p tin *.mht mà b?n đ? t?o ? bư?c 3 lên trang Web m? c?a b?n.
 12. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 13. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xem trư?c trong tr?nh duy?t.
 14. B?m vào các siêu liên k?t mà b?n t?o ra. Bây gi? b?n có th? xem các bài tr?nh bày.

  Chú ý Đ? thay đ?i các văn b?n c?a các siêu liên k?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, và sau đó nh?p vào Siêu liên k?t thu?c tính.
  2. Trong các Ch?nh s?a siêu liên k?t h?p tho?i h?p, ch?nh s?a văn b?n trong các Văn b?n đ? hi?n th? h?p v? v?y mà nó s? hi?n th? văn b?n mà b?n mu?n.
  3. Lưu các thay đ?i, và sau đó xem trư?c k?t qu?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823430 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB823430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com