S? d?ng 3 GB chuy?n trong Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823440 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n cài đ?t Exchange Server 2003 trên máy d?a trên Microsoft Windows Server 2003 tính đ? nhi?u hơn 1 gigabyte (GB) b? nh? v?t l? truy c?p ng?u nhiên (RAM) đư?c cài đ?t, và đó là nhà c?a h?p thư hay công c?ng thư m?c, b?n ph?i ch?nh s?a t?p tin Boot.ini đ? t?i ưu hóa vi?c s? d?ng b? nh? ?o c?a d?ch v? lưu tr? thông tin.

Trong trư?ng h?p đi?n h?nh cho m?i quá tr?nh, 2 GB không gian đ?a ch? ?o đư?c phân b? cho quá tr?nh ch? đ? ngư?i dùng và m?t 2 GB không gian đ?a ch? ?o đư?c phân b? đ? h? đi?u hành. Khi b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong Windows Server 2003, 3 GB không gian đ?a ch? ?o đư?c phân b? cho quá tr?nh ch? đ? ngư?i dùng, và ch? có 1 GB không gian đ?a ch? ?o đư?c phân b? đ? h? đi?u hành. Này reallocation 1 GB thêm không gian đ?a ch? s? giúp gi?i quy?t v?n đ? phân m?nh b? nh? trong không gian đ?a ch? ?o Store.exe. Tham gia v?i đ?a ch? l?n hơn không gian phân b? cho Store.exe, b? nh? có th? đư?c d? dàng hơn vào trư?c khi t?t c? các kh?i l?n b? nh? đư?c s? d?ng.

Sau khi b?n đ? cài đ?t Windows Server 2003, s?a đ?i t?p Boot.ini, và sau đó thêm các / 3 GB và các / USERVA = 3030 tham s? d?ng kh?i đ?ng, như trong ví d? sau:
[Boot Loader]  
Timeout=30 
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT 

[Operating Systems] 
 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB  /USERVA=3030
Sau khi b?n thêm giá tr? 3 gb đ?n t?p tin Boot.ini, m?t ngu?n l?c khan hi?m h? th?ng đư?c g?i là h? th?ng trang b?ng m?c có th? đư?c gi?m xu?ng m?t giá tr? có th? khi?n không ?n đ?nh ho?t đ?ng c?a máy tính Exchange Server c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ngăn ch?n s? phá v? c?a máy tính Exchange Server c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316739Làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i /userva v?i 3 GB switch đi?u ch?nh không gian ch? đ? ngư?i dùng đ? kho?ng 2 GB và 3 GB

Chú ý B?n không c?n ph?i s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trên Microsoft Windows nh? Business Server 2003 d?a trên máy tính. Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i tham s? trong t?p tin Boot.ini cho Exchange Server máy tính là đi?u khi?n vùng Active Directory ho?c toàn c?u danh m?c máy ch?.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, Windows Server 2003 có 2 GB không gian đ?a ch? ?o cho h?t nhân, và nó cho phép quá tr?nh ch? đ? ngư?i dùng (như Exchange 2003 thông tin c?a hàng tr?nh, Store.exe) s? d?ng 2 GB không gian đ?a ch? ?o. ?o không gian đ?a ch? cho m?t quá tr?nh c? th? đư?c giao khi kh?i đ?ng, và nó làm tăng như nhi?u b? nh? đư?c s? d?ng trong th?i gian ch?y. Đây là tiêu chu?n cho vi?c s? d?ng b? nh? th?c (làm vi?c đ?t) c?a m?t quá tr?nh đư?c ít hơn nhi?u so v?i không gian đ?a ch? đư?c phân b? cho quá tr?nh đó. Trên m?t máy tính Exchange 2003 v?i hơn 1 GB b? nh?, b?n ph?i s?a đ?i Windows Server 2003 sao đó 3 GB b? nh? s?n dùng cho các ?ng d?ng ch? đ? ngư?i dùng.

Chú ý Đ?m b?o r?ng quá tr?nh Store.exe không ch?y ra kh?i không gian đ?a ch? ?o. N?u hành vi này x?y ra, c?p phát b? nh? th?t b?i (ngay c? khi có r?t nhi?u v?t l? b? nh? RAM c?n l?i), và b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? Microsoft Exchage kho thông tin.

Ví d?, m?t máy ch? v?i 2 GB b? nh? RAM v?t l? mà không có các / 3 GB chuy?n đ?i trong các t?p tin Boot.ini s? ch?y ra kh?i b? nh? khi không gian đ?a ch? ?o Store.exe đ?t t?i 2 GB. Windows Task Manager cho th?y r?ng ch? có kho?ng 1.5 GB th?c s? đang đư?c s? d?ng trong trư?ng h?p này, nhưng các máy ch? v?n s? thi?u b? nh?.

Các / USERVA chuy?n đ?i m?i cho Windows Server 2003 và cung c?p granularity t?t hơn cho s? chia tách c?p phát b? nh? gi?a ngư?i s? d?ng ch? đ? và ch? đ? l?i. Hành vi này cho phép b?n quy mô h? ph?c v? v?i m?t s? lư?ng l?n c?a ngư?i s? d?ng mà không có nguy cơ b? h?t tài nguyên h? th?ng. B?ng cách s? d?ng / USERVA = 3030, m?t b? sung 42 megabyte (MB) c?a b? nh? đư?c c?p phát cho h?t nhân cho trang b?ng m?c (PTEs). Tuy nhiên, giá tr? này có th? c?n đi?u ch?nh thêm. B?n có th? giám sát tiêu th? CP b?ng cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t. Các đ?i tư?ng đ? giám sát là Mi?n phí h? th?ng trang b?ng m?c. N?u giá tr? ít hơn 7000 đư?c áp d?ng, giá tr? c?a 3030 ph?i đư?c gi?m b?i v? h? th?ng không ?n đ?nh. N?u giá tr? là nh? mà 24000, làm gi?m giá tr? trong 64 MB bư?c cho đ?n giá tr? là r?t l?n hơn 24000 đư?c quan sát th?y.

Chú ý D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m m?nh m? khuy?n cáo s? d?ng m?t lo?t các b? nh? đó là trong ph?m vi c?a 2800 đ? 3030 cho các / USERVA chuy?n đ?i. Ph?m vi này là đ? r?ng đ? cung c?p m?t h? bơi đ? l?n c?a h? th?ng PTEs cho t?t c? hi?n đang quan sát các v?n đ?. Thông thư?ng, là m?t thi?t l?p c?a /userva = 2800 cung c?p g?n v?i t?i đa s? có s?n c?a h? th?ng PTEs có th? đư?c. Hi?n nay, d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? không nh?n th?y m?t Exchange Server máy tính đ?i h?i ph?i có giá tr? là r?t ít hơn 2900.

B?n c?ng có th? theo d?i tiêu th? đ?a ch? ?o b?ng cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t. Thêm các ?o byte S? lư?t truy c?p cho quá tr?nh Store.exe đ? đ?m b?o m?t đ?c chính xác c?a không gian ?o. Quá tr?nh Store.exe là quá tr?nh Exchange 2003 duy nh?t mà b?n ph?i qu?n l?. Các quy tr?nh Exchange 2003 khác s? không phát tri?n đ? l?n đ? gây ra b?t k? v?n đ?.

B?i v? s? d?ng Exchange Server các / 3 GB chuy?n đ?i theo đó quy mô lên, Exchange Server máy tính không th? hi?u qu? s? d?ng nhi?u hơn 4 GB RAM. Exchange Server không h? tr? instancing, m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE), ho?c đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE). V? v?y, 4 GB RAM là s? ti?n t?i đa c?a b? nh? m?t máy tính Exchange Server có th? s? d?ng m?t cách hi?u qu?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823440 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
    • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB823440 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823440

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com