Kh?c ph?c: Windows Time Service b? qua cc gi tr? kho?ng th?i gian ?a phng b? phi?u trong Windows Server 2003 v Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 823456 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n thay ?i cc MaxPollInterval v MinPollInterval cc gi tr? ?a phng b? phi?u cho d?ch v? Microsoft Windows Time (W32time), cc gi tr? ?c b? qua v d?ch v? lun lun cu?c thm d? 17 pht cc kho?ng.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? my s? d?ng khng chnh xc s? d?ng cc kho?ng th?i gian b? phi?u n nh?n ?c t? Network Time Protocol (NTP) h? ph?c v?.

GI?I PHP

Windows XP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1 (SP1) ?c ci ?t trn my tnh.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name   Platform
  ------------------------------------------------------------------
  27-Aug-2003 16:52 5.1.2600.1265 165,888 W32time.dll
  27-Aug-2003 16:24 5.1.2600.1265 436,224 W32time.dll  IA64
  27-Aug-2003 16:52 5.1.2600.1265 165,888 Ww32time.dll X86

Windows Server 2003

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Khng c i?u ki?n tin quy?t ?c yu c?u.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
Chu y Phin b?n Windows Server 2003 c?a hotfix ny nn ?c p d?ng ? ph?c v? th?i gian Windows trong mi tr?ng l g?p v?n ? ny.
  Date     Time  Version   Size   File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 10:55 5.2.3790.67 221,184 W32time.dll
  27-Jun-2003 10:58 5.2.3790.67 552,960 W32time.dll  IA64
  27-Jun-2003 10:55 5.2.3790.67 221,184 Ww32time.dll X86

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Windows XP Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 823456 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB823456 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:823456

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com