Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n có m?t phiên b?n bán l? ho?c các doanh nghi?p c?a Microsoft d? án

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823480 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? s? khác bi?t gi?a Phiên b?n Standard và Professional c?a Microsoft Office Project 2003. Đi?u này bài vi?t mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh b?n đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính.

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u b?n có bán l? ho?c phiên b?n doanh nghi?p c?a Microsoft d? án

M?c dù c? các Bán l? và phiên b?n doanh nghi?p c?a Microsoft Project là g?n như gi?ng nhau, có th? có nh?ng t?nh hu?ng khi b?n ph?i xác đ?nh các ?n b?n là cài đ?t trên máy tính c?a b?n. S? d?ng m?t ho?c nhi?u các tiêu chí sau đây đ? xác đ?nh c?a b?n edition Microsoft d? án:
Microsoft Project M? s?n ph?m
Tên t?p tin .msi trên đ?a CD-ROM Microsoft d? án
Yêu c?u kích ho?t
Cài đ?t ngu?n

Xem Microsoft Project M? s?n ph?m

Có r?t nhi?u Đơn Microsoft Project ch?ng khoán, gi? v? (SKUs) mà có s?n cho Microsoft D? án 2003. B?ng sau đây li?t kê Microsoft d? án SKUs đư?c s?n sàng cho phiên b?n bán l? và doanh nghi?p.
  Microsoft Project SKU     Editions available
  -----------------------------------------------------

  Server            Server
  Professional         Enterprise and Retail
  Standard           Enterprise and Retail
B?i v? SKUs có th? ch?ng lên nhau gi?a phiên b?n Enterprise và bán l?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? xác đ?nh Phiên b?n c?a Microsoft d? án đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Xem tên c?a .msi t?p tin vào d? án Microsoft CD-ROM

Tên c?a các Windows Installer .msi gói t?p tin đư?c đ?t trên Microsoft Project Đ?a CD-ROM khác nhau, tùy thu?c vào các ?n b?n c?a Microsoft Project. T?p .msi n?m ? g?c c?a Microsoft d? án tiêu chu?n và Microsoft d? án ? đ?a CD-ROM chuyên nghi?p, và trong thư m?c Prjsvr c?a Microsoft Project Server Đ?A CD-ROM. B?ng sau đây li?t kê các tên t?p tin khác nhau .msi và các Phiên b?n mà h? đ?i di?n.
  Microsoft Project Edition  Market     .msi File Name
  ----------------------------------------------------------

  Server            Retail    Prjsvr.msi 
  Server            Enterprise  Prjsvre.msi
  Standard           Retail    Prjstd.msi 
  Standard           Enterprise  Prjstde.msi
  Professional         Retail    Prjpro.msi
  Professional         Enterprise  Prjproe.msi
N?u b?n không có quy?n truy c?p vào CD-ROM c?a d? án Microsoft, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

H?y xem xét yêu c?u kích ho?t

N?u b?n ph?i Kích ho?t gi?y phép Microsoft d? án c?a b?n, b?n s? h?u m?t phiên b?n bán l? c?a Microsoft D? án. Phiên b?n doanh nghi?p c?a Microsoft d? án đang đư?c thông qua nhi?u-gi?y phép th?a thu?n và yêu c?u kích ho?t s?n ph?m.

H?y xem xét vi?c cài đ?t ngu?n

B?n có th? xác đ?nh cho dù b?n có m?t doanh nghi?p ho?c bán l? Phiên b?n c?a Microsoft d? án t? các ngu?n cài đ?t Microsoft d? án c?a b?n. N?u b?n cài đ?t Microsoft d? án t? m?t trong hai ngu?n sau đây, b?n có b?n m?t doanh nghi?p Microsoft d? án:
 • Cài đ?t qu?n tr? m?ng
 • Đ?a ch? web b?ng phương ti?n c?a m?t tr?nh duy?t
Các ngu?n vi?c cài đ?t có th? đư?c t?o ra ch? b?ng cách s? d?ng m?t Phiên b?n doanh nghi?p c?a Microsoft d? án.

N?u b?n cài đ?t Microsoft D? án t? Microsoft d? án CD-ROM, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đ? xác đ?nh cho dù b?n có m?t phiên b?n bán l? ho?c các doanh nghi?p c?a Microsoft Project.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Project, nh?p vào liên k?t sau đây đ? k?t n?i v?i các Web site c?a Microsoft: http://Office.Microsoft.com/en-us/Project/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823480 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
T? khóa: 
kbpubtypekc kbmt KB823480 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823480

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com