L?i x?y ra khi b?n s? d?ng m?t.NET Framework 1.0 d?a trên chương tr?nh trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows 2000 Service Pack 4 d?a trên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823485 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào m?t máy ch? đ?u cu?i và ch?y m?t Microsoft .NET Framework d?a trên chương tr?nh ho?c Microsoft Visual Studio.NET, b?n có kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n t?o m?t d? án ?ng d?ng Windows m?i trong Visual Ph?ng thu.NET, và sau đó b?n c? g?ng ch?nh s?a nó b?ng cách s? d?ng biên t?p viên thi?t k?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Môi trư?ng phát tri?n Microsoft

  Không có biên t?p viên không có s?n cho ' C:\Documents và Settings\TestUser\My Documents\Visual studio Projects\WindowsApplication2\Form1.VB'.

  H?y ch?c ch?n r?ng các ?ng d?ng lo?i t?p (.vb) đư?c cài đ?t.
 • Khi b?n m? m?t d? án, và sau đó b?n b? Visual Studio .NET, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Các gi?ng d?y t?i "0x791bad3a" tham chi?u b? nh? lúc: 0x00000050 ". B? nh? có th? không đư?c "đ?c".

  Nh?p vào OK đ? ch?m d?t chương tr?nh
  Nh?p vào H?y b? đ? g? l?i chương tr?nh
  N?u b?n b?m vào H?y b?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Visual Studio tr?nh g? l?i đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này.
 • Khi b?n c? g?ng ch?y m?t.NET Framework d?a trên chương tr?nh qu?n l?, b?n nh?n đư?c m?t ho?c c? hai c?a các thông báo l?i sau đây:
  ConsoleApplication1.exe -Gây t? vong l?i

  CLR l?i: 80070002.
  Chương tr?nh s? bây gi? ch?m d?t.
  - và -
  ConsoleApplication1.exe -?ng d?ng L?i

  Gi?ng d?y t?i "0x791bad3a" tham chi?u b? nh? lúc "0x00000050". B? nh? không đư?c "đ?c".

  Nh?p vào OK đ? ch?m d?t chương tr?nh
  Nh?n vào h?y b? đ? g? l?i chương tr?nh
  N?u b?n b?m vàoH?y b?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Visual Studio tr?nh g? l?i đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u t?t c? sau đây là đúng:
 • B?n đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i như m?t h?n ch? (m?t ngư?i s? d?ng N?u không có quy?n qu?n tr?).

  - và -
 • Ga máy ch? đang ch?y Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) và có các.NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) ho?c trư?c đó đư?c cài đ?t.

  - và -
 • B?n chưa cài đ?t các.NET Framework 1.1 tr? lên trên ph?c v? đ?u cu?i.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework 1.1 trên Windows 2000 SP4 d?a trên máy ch? đ?u cu?i. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các.NET Framework 1.1, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/netframework/aa569264.aspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823485 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbpending kbprb kbbug kbmt KB823485 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823485

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com