MS03-023: B? đ?m tràn ng?p trong b? chuy?n đ?i HTML có th? cho phép code execution

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823559 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

T?t c? các phiên b?n c?a Microsoft Windows có h? tr? cho t?p tin chuy?n đ?i trong các h? đi?u hành. V?i ch?c năng này, ngư?i dùng c?a Microsoft Windows có th? chuy?n đ?i đ?nh d?ng t?p tin t? m?t đ?n khác. Đ?c bi?t, Microsoft Windows có h? tr? cho vi?c chuy?n đ?i HTML trong h? đi?u hành. V?i đi?u này ch?c năng, ngư?i dùng có th? xem, chuy?n nh?p ho?c lưu các t?p tin dư?i d?ng HTML.

Có là m?t l? h?ng trong b? chuy?n đ?i cách HTML cho Microsoft Windows x? l? m?t yêu c?u chuy?n đ?i trong m?t ho?t đ?ng c?t và dán. M?t l? h?ng t?n t?i b?i v? m?t yêu c?u đ?c bi?t crafted đ? chuy?n đ?i HTML có th? gây ra các chuy?n đ?i ngo?i th?t b?i như v?y mà nó có th? ch?y m? trong b?i c?nh c?a các hi?n đang đăng nh?p trên ngư?i dùng. B?i v? Microsoft Internet Explorer s? d?ng đi?u này ch?c năng, m?t k? t?n công có th? th? công m?t trang Web đ?c bi?t đư?c h?nh thành ho?c HTML thư đi?n t? có th? gây ra b? chuy?n đ?i HTML đ? ch?y m? tùy ? vào c?a ngư?i dùng máy tính. Khi m?t ngư?i dùng truy c?p vào trang Web c?a m?t k? t?n công, nh?ng k? t?n công có th? khai thác các l? h?ng mà không có b?t k? đ?ng c?a ngư?i khác.

Đ? khai thác này d? b? t?n thương, nh?ng k? t?n công đ? có th? t?o ra m?t thư đi?n t? đ?c bi?t đư?c h?nh thành HTML và g?i cho ngư?i dùng. Ngoài ra, m?t k? t?n công đ? có th? đ? lưu tr? m?t Trang Web đ?c h?i có ch?a m?t trang Web đư?c thi?t k? đ? khai thác các l? h?ng. Nh?ng k? t?n công sau đó đ? có th? thuy?t ph?c m?t ngư?i s? d?ng đ? truy c?p vào đó Trang web.

Theo m?c đ?nh, Outlook Express 6.0 và Outlook 2002 m? HTML thư trong vùng site Restricted. Ngoài ra, Outlook 98 và 2000 m? HTML thư trong vùng site Restricted, n?u các b?n vá b?o m?t Outlook E-mail có đư?c cài đ?t. Khách hàng s? d?ng b?t k? các s?n ph?m này s? có nguy cơ không có t? m?t e-mail m?c ra cu?c t?n công đ? c? g?ng đ? t? đ?ng khai thác nh?ng l? h?ng. Nh?ng k? t?n công s? không có cách nào đ? bu?c ngư?i dùng đ? truy c?p vào m?t Trang Web đ?c h?i. Thay vào đó, k? t?n công đ? có th? thu hút h? có, thông thư?ng do có h? nh?p vào m?t liên k?t đó s? đưa h? đ?n trang web c?a k? t?n công.

GI?I PHÁP

Thông tin b?o m?t b?n vá

Đ? bi?t thêm v? cách gi?i quy?t này d? b? t?n thương, Nh?p vào liên k?t sau đó là thích h?p cho h? đi?u hành:

Windows Server 2003 (m?i phiên b?n)

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Windows Server 2003, phiên b?n 32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.
Windows Server 2003, phiên b?n 64-bit Itanium d?a trên
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng 7 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows Server 2003.

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách cài đ?t các b?n vá l?i.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Window máy ch? 2003\SP1\KB823559

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng các d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb823559-x 86-enu /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-kb823559-x 86-enu /z
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p thành m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control B?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? b?n vá l?i khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size File name   Platform
  --------------------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 18:16 2003.1100.5426 311,864 Whtml32.cnv  IA-64
  27-Jun-2003 18:16 2003.1100.5426 116,288 Wmsconv97.dll IA-64
  27-Jun-2003 18:16 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv    x86
  27-Jun-2003 18:16 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll   x86

Windows XP (m?i phiên b?n)

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Windows XP Professional và Windows XP Home Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.
Windows XP 64-bit Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng 7 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách cài đ?t các b?n vá l?i.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:

Windows XP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB823559
Windows XP v?i Service Pack 1 (SP1)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB823559

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng các d?ng l?nh sau đây:
WindowsXP-kb823559-x 86-enu /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
WindowsXP-kb823559-x 86-enu /z
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p thành m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control B?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? b?n vá l?i khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size File name   Platform
  --------------------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 16:38 2003.1100.5426 311,864 Whtml32.cnv  IA-64
  27-Jun-2003 16:38 2003.1100.5426 116,288 Wmsconv97.dll IA-64
  27-Jun-2003 16:38 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv    x86
  27-Jun-2003 16:38 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll   x86

Windows 2000

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng 7 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này yêu Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), ho?c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t gói d?ch v? năm 2000

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n: Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l: Danh sách cài đ?t các b?n vá l?i.
 • /x: Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Đ? xác minh các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, xác nh?n r?ng t?n t?i khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB823559

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng các d?ng l?nh sau đây:
Windows2000-kb823559-x 86-enu /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
Windows2000-kb823559-x 86-enu /z
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p thành m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control B?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng ti?n ích Spunist.exe đ? lo?i b? các mi?ng vá này. Spuninst.exe là trong các %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst thư m?c, và nó h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /?: Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u: S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f: Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z: Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q: S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? b?n vá l?i khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size File name
  ---------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 15:22 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv
  27-Jun-2003 15:22 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll

Windows NT 4.0 (m?i phiên b?n)

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Windows NT 4.0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.
Máy ch? Windows NT 4.0, Terminal Server Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng 7 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Vá này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6).Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? m?i nh?t NT 4.0 service pack

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /q: Ch? đ?nh ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p này đang đư?c khai thác.
 • /q:u: Ch? đ?nh ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh. Ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh tr?nh bày m?t s? h?p tho?i h?p cho ngư?i dùng.
 • /q: m?t: Ch? đ?nh ch? đ? qu?n tr? yên t?nh. Ch? đ? qu?n tr? yên t?nh nào không hi?n h?p tho?i nào cho ngư?i dùng.
 • /t:đư?ng d?n: Ch? đ?nh m?c tiêu cho gi?i nén t?p tin.
 • /c installer.bat/c: Chi?t xu?t các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u /t:đư?ng d?n không đư?c ch? ra, b?n s? đư?c nh?c cho m?t thư m?c đích.
 • /c:đư?ng d?n: Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n: Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i: S? nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i b?t bu?c, tr? khi đư?c s? d?ng v?i /q: m?t .
 • /r: m?t: Luôn luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s: Kh?i đ?ng máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng các d?ng l?nh sau đây:
Windows-kb823559-enu /q: m?t
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
Windows-kb823559-enu /r:n
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p thành m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control B?ng đi?u khi?n.

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? b?n vá l?i khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size File name
  ---------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll

Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition, Windows 98

Thông tin Tải xuống

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t gói 823559 t? các sau đây Microsoft Web site Windows Update. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 823559 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng 7 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? các b?n vá l?i t? Windows C?p Nh?t đ? cài đ?t sau, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t đ?p vá này.

Thông tin cài đ?̃t

Vá này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /q: Ch? đ?nh ch? đ? im l?ng ho?c ngăn ch?n thư khi các t?p này đang đư?c khai thác.
 • /q:u: Ch? đ?nh ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh. Ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh tr?nh bày m?t s? h?p tho?i h?p cho ngư?i dùng.
 • /q: m?t: Ch? đ?nh ch? đ? qu?n tr? yên t?nh. Ch? đ? qu?n tr? yên t?nh nào không hi?n h?p tho?i nào cho ngư?i dùng.
 • /t:đư?ng d?n: Ch? đ?nh m?c tiêu cho gi?i nén t?p tin.
 • /c installer.bat/c: Chi?t xu?t các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng. N?u /t:đư?ng d?n không đư?c ch? ra, b?n s? đư?c nh?c cho m?t thư m?c đích.
 • /c:đư?ng d?n: Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên t?p inf thi?t l?p ho?c exe t?p tin.
 • /r:n: Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:i: S? nh?c ngư?i dùng ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i b?t bu?c, tr? khi đư?c s? d?ng v?i /q: m?t .
 • /r: m?t: Luôn luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t.
 • /r:s: Kh?i đ?ng máy tính sau khi cài đ?t mà không c?n nh?c các ngư?i s? d?ng.

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng các d?ng l?nh sau đây:
tên t?p /q: m?t
Đ? cài đ?t các b?n vá mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y s? d?ng d?ng l?nh sau đây:
tên t?p tin /r:n
Chú ý Các thi?t b? chuy?n m?ch có th? đư?c k?t h?p thành m?t l?nh d?ng.

Thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá này v?i ph?n m?m C?p Nh?t d?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466200.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control B?ng đi?u khi?n.

Patch thay th? thông tin

Vá này không thay th? b?t k? b?n vá l?i khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Millennium Edition
  Date     Time  Version      Size File name
  ---------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll
Windows 98 và Windows 98 Second Edition
  Date     Time  Version      Size File name
  ---------------------------------------------------------
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 311,864 Html32.cnv
  27-Jun-2003 02:19 2003.1100.5426 116,288 Msconv97.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-023.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823559 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbwin2000presp5fix kbqfe kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB823559 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823559

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com