Làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange Server 2003 OWA s? d?ng S/MIME

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823568 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách c?u h?nh máy ch? trao đ?i Phiên b?n 2003 c?a Microsoft Outlook Web Access (OWA) cho phép ngư?i dùng đ? k? thu?t s? đăng nh?p và m?t m? hóa thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng Secure OWA m?i/Multipurpose Đi?u khi?n Internet Mail Extension (S/MIME). S/MIME ki?m soát ho?t đ?ng trong cùng v?i h? t?ng khóa công khai (PKI) công ngh? đ? cung c?p cho vi?c đăng k? và ch?c năng m? hóa.

Chú ý Bài vi?t này gi? đ?nh m?t s? hi?u bi?t v?ng ch?c v? m?t m? h?c và PKI công ngh?. Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t m? và Windows PKI, truy c?p Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd277320.aspx

Làm th? nào đ? cài đ?t Windows Server 2003 Certification Authority

Bi?u m?u ch?ng ch? tiêu chu?n ngư?i dùng đó là bao g?m trong Windows Server 2003 d?ch v? ch?ng ch? h? tr? thư k? và tin nh?n m?t m? hoá cho OWA S/MIME ki?m soát. N?u b?n mu?n yêu c?u riêng bi?t gi?y ch?ng nh?n cho vi?c đăng k? và m?t m? hóa, b?n ph?i t?o hai m?i m?u: m?t trong nh?ng tiêu b?n cho vi?c đăng k? và m?t m?u cho s? m?t m?.

Chú ý Sau khi ch?ng nh?n authority (CA) thành ph?n đư?c cài đ?t, ch?ng ch? đư?c c?p t? đ?ng theo yêu c?u tr? khi ch?ng ch? m?u đư?c c?i ti?n đ? yêu c?u ngư?i qu?n tr? đ? c?p gi?y ch?ng nh?n. V? v?y, ngư?i s? d?ng ch?ng ch? đư?c c?p mà không có s? ch?p thu?n c?a ngư?i qu?n tr?.

Làm th? nào đ? yêu c?u m?t ch?ng ch?


Đ? yêu c?u m?t ch?ng ch? ngư?i s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy khách, ch?y Microsoft Internet Explorer.
 2. Trên thanh đ?a ch?, nh?p văn b?n sau đây (nơiCertificateServer là tên c?a máy ch? là ch?y d?ch v? ch?ng ch?), và sau đó nh?p vào đi:
  http://CertificateServer/certsrv
 3. N?u b?n đư?c nh?c, g? xác th?c c?a b?n thông tin đăng nh?p, b?m vào Yêu c?u m?t ch?ng ch?, sau đó b?mTi?p theo.
 4. Trên các Ch?n lo?i yêu c?u Trang, nh?p vàoCh?ng ch? ngư?i dùng, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trên các Ch?ng ch? ngư?i dùng-xác đ?nh Thông tin Trang, nh?p vào Gửi.
 6. Trên các Ch?ng ch? đ? ban hành Trang, nh?p vàoCài đ?t ch?ng ch? này.

Làm th? nào đ? cài đ?t OWA S/MIME ki?m soát

Đ? cài đ?t các OWA S/MIME ki?m soát trên máy khách, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính Windows 2000 ho?c-sau đó-trên máy khách là ch?y Internet Explorer 6.0 ho?c sau này, đăng nh?p vào OWA.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng OWA, nh?p vàoTuỳ chọn.
 3. Dư?i Thư đi?n t? b?o m?t, b?mT?i v?.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c m?t C?nh báo b?o m?t h?p tho?i, Nh?p vào Có.
 4. Dư?i Thư đi?n t? b?o m?t, nh?n vào đây đ? ch?n các M?t m? hóa n?i dung và ph?n đính kèm cho thư g?i điki?m tra h?p n?u b?n mu?n m?t m? kích ho?t m?c đ?nh khi b?n so?n m?t tin nh?n.
 5. Dư?i Thư đi?n t? b?o m?t, nh?n vào đây đ? ch?n các h?p ki?m cho ngư?i nh?n thư đ? k? đi?n t?. Các bài vi?t nên k? đi?n t? c?a ngư?i g?i.

Làm th? nào đ? ki?m tra m? hóa và k? k?t

Đ? g?i tin nh?n đư?c m? hóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong OWA, nh?p vào M?i.
 2. So?n thư.

  Chú ý Ngư?i g?i ph?i có ch?a khóa công c?ng c?a ngư?i nh?n đ? m? hóa các n?i dung tin nh?n. V? v?y ngư?i nh?n ph?i có đ? ghi danh v?i D?ch v? ch?ng ch?.
 3. Trên thanh công c?, nh?p Thêm ch? k? đi?n t? đ? thông báo này.
 4. Nh?p vào G?i.
 5. Ki?m ch?ng r?ng thư đ? m?t m? hóa và có th? xem đư?c ch? b?i ngư?i nh?n trên m?t máy tính có ch?ng ch? m?t m? hóa c?a ngư?i nh?n cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823568 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbhowtomaster kbmt KB823568 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823568

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com