Làm th? nào đ? t?t nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng vi?t tay tính năng trong Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823586 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem 326526.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?t nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng vi?t tay.

Microsoft Office có m?t bài phát bi?u tính năng nh?n d?ng và m?t tính năng nh?n d?ng ch? vi?t tay. B?n có th? s? d?ng bài phát bi?u công nh?n dictate văn b?n b?t k? chương tr?nh văn ph?ng. B?n c?ng có th? s? d?ng gi?ng nói c?a b?n ch?n m?c tr?nh đơn, toolbar items, kho?n m?c h?p tho?i, và các m?t hàng ngăn tác v?. (B?n có th? s? d?ng gi?ng nói c?a b?n đ? ch?n kho?n m?c h?p tho?i và nhi?m v? ngăn m?c ch? trong Phiên U.S. b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng.) Nh?n d?ng ti?ng nói đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a m?t đi?n h?nh ho?c hoàn thành cài đ?t Office. N?u b?n th?c hi?n m?t tùy ch?nh cài đ?t, thi?t l?p văn ph?ng cài đ?t các tính năng như m?t ph?n c?a thay th? Ngư?i s? d?ng đ?u vào tính năng trong các văn ph?ng chia s? thành ph?n.

B?n có th? s? d?ng nh?n d?ng ch? vi?t đ? nh?p văn b?n vào b?t k? chương tr?nh Microsoft Office b?ng cách vi?t thay v? c?a đánh máy. B?n có th? vi?t b?ng cách s? d?ng m?t con chu?t ho?c b?ng cách s? d?ng m?t bên th? ba thi?t b? nh?p d?ng ch? vi?t tay. Các chương tr?nh Office t? đ?ng có th? chuy?n đ?i đ?u vào này đ? nh?p văn b?n. Trong Microsoft Word và Microsoft Outlook (n?u Word là e-mail c?a b?n biên t?p viên), các đ?u vào có th? c?n l?i như m?t v?t th? m?c"" trong ch? vi?t tay c?a riêng b?n. Nh?n d?ng ch? vi?t c?ng h? tr? m?t ch?c năng v?, do đó b?n có th? bao g?m các tay v? phác th?o trong tài li?u Word c?a b?n.

Sau khi b?n cài đ?t Văn ph?ng và sau đó b?n b?t nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng vi?t tay, các tính năng này tr? thành m?t ph?n c?a h? đi?u hành. B?n không th? lo?i b? nh?ng tính năng, ngay c? v?i ch? đ? b?o tr? thi?t l?p c?a văn ph?ng.

Ch?nh s?a Registry

Trư?c khi b?n t?t nh?n d?ng ti?ng nói và vi?t tay s? công nh?n, b?n ph?i ch?nh s?a registry. Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?m CTRL + ALT + DEL, và sau đó nh?p vào Nhi?m v? Qu?n l?.
 2. Trên các Quy tr?nh tab, n?uCtfmon.exe là trong danh sách, b?m vào Ctfmon.exe, sau đó b?m K?t thúc ti?n tr?nh.
 3. Đóng c?a s? qu?n l? tác v?.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 5. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 6. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, Nh?p vào Microsoft Office Phiên b?n năm 2003, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
 7. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ch?n cao c?p tùy bi?n các ?ng d?ng ki?m tra h?p và b?mTi?p theo.
 9. Trong các Nâng cao tu? bi?n c?a s?, làm theo các bư?c sau:
  1. M? r?ng Microsoft Office.
  2. M? r?ng Microsoft Office Excel, b?m bi?u tư?ng bên c?nh Văn b?n sang ti?ng nói, sau đó b?m Không Có s?n.
  3. M? r?ng Văn ph?ng chia s? Tính năng.
  4. M? r?ng Ngư?i dùng thay th? Đ?u vào.
  5. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Bài phát bi?u, và sau đó b?m Không có s?n.
  6. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Ch? vi?t tay, sau đó b?m Không có s?n.
  7. Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Microsoft ch? vi?t tay Thành ph?n, sau đó b?m Không có s?n.
  8. M? r?ng Công cụ Kiểm chứng.
  9. M? r?ng Ti?ng Pháp, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh đ? Ti?ng Anh - Pháp Translation, sau đó b?m Không Có s?n.
  10. M? r?ng Ti?ng Tây Ban Nha, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh đ? Ti?ng Vi?t - ti?ng Tây Ban Nha d?ch, sau đó b?m Không Có s?n.
 10. Nh?p vào Cập nhật.
 11. Sau khi C?p Nh?t hoàn t?t, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 12. Trong các M? h?p, lo?i regsvr32 /u msctf.dll, sau đó b?m Ok. Khi b?n đang đư?c nh?c xác nh?n r?ng chương tr?nh thành công, nh?p vàoOk.
 13. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit.exe trong các M? h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 14. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
 15. Nh?p chu?t ph?i vào m?c Ctfmon.exe, b?mXóa b?, sau đó b?m Có.
 16. Thoát kh?i Registry Editor.
 17. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 16 cho t?ng h? sơ v? đi?u này máy tính.


T?t nh?n d?ng ch? vi?t

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 4. Trên các Ngôn ngữ tab, b?m vàoThông tin chi ti?t.
 5. Trên các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácT?t d?ch v? văn b?n chuyên sâu h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok. N?u b?n s? đư?c nh?c xác nh?n s? thay đ?i, nh?p vào Có, sau đó b?mOk.

T?t nh?n d?ng ti?ng nói

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 4. Trên các Ngôn ngữ tab, b?m vàoThông tin chi ti?t.
 5. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, b?mNh?n d?ng ti?ng nói, b?m Gỡ bỏ, và sau đó Nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok áp d?ng t?t c? các thay đ?i. B?n có th? có th? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Chú ý B?i m?c đ?nh, tính năng văn ph?ng và các thành ph?n đó có yêu c?u các Ctfmon.exe t?p tin b? t?t trong khi cài đ?t trong máy ch? đ?u cu?i môi trư?ng. M?c dù các tính năng này có th? đư?c kích ho?t thông qua m?t tu? ch?nh cài đ?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng CTFMON v?n b? vô hi?u hoá trong m?t nhà ga H? ph?c v? môi trư?ng v? các v?n đ? hi?u su?t ti?m năng.

Các bư?c b? sung cho các môi trư?ng máy ch? đ?u cu?i

 1. B?n ph?i thay th? h? sơ ngư?i dùng m?c đ?nh hi?n t?i v?i m?t b?n sao c?a m?t h? sơ s?ch s?, C?p Nh?t đ? đ?m b?o truy?n thích h?p c?u h?nh ngư?i dùng m?i.
 2. Hi?n có h? sơ ngư?i dùng yêu c?u m?t k?ch b?n đ? lo?i b? các CTFMON.Giá tr? đăng k? EXE đ? nói ? trên t? h? sơ v? nh?ng giá tr? đ? t?n t?i và s?, do đó, b?t đ?u CTFMON.EXE cho m?i ngư?i dùng Phiên làm vi?c tr? khi b?n g? b? nó.
  1. Trư?c khi b?n t?o k?ch b?n, b?n ph?i t?o m?t reg file. Dư?i đây là m?t m?u DisableCTF.reg t?p tin văn b?n:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=- 
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF] "Disable Thread Input Manager"=dword:00000001 
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB] "ShowDeskBand"=dword:00000000
  2. Sau khi t?p tin reg đư?c t?o, b?n có th? s? d?ng các k?ch b?n m?u sau đây đ? lo?i b? CTFMON.EXE giá tr? đăng k?:
   Rem *****Implements registry settings to prevent CTFMON.EXE from re-registering 
   itself on the system*****
   
   REGEDIT /s <Path>\DisableCTF.REG
Các k?ch b?n có th? đư?c g? b? ho?c vô hi?u hoá sau khi các thi?t đ?t này m?t cách thích h?p kh?i h? sơ hi?n có.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823586 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
T? khóa: 
kbhandwriting kbinfo kbfunctions kbregistry kbhowtomaster kbmt KB823586 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823586

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com