T? ch?c s? ki?n ID 1091 và t? ch?c s? ki?n ID 1085 xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823608 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n xem s? ghi s? ki?n ?ng d?ng trên h? th?ng d?a trên Windows Server 2003, b?n có th? nh?n th?y c? hai s? ki?n sau đây:

Ngu?n: Userenv, ID 1091
M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t IP không đăng nh?p d? li?u RSOP (t?p k?t qu? c?a chính sách). H?y t?m ki?m b?t k? l?i nào đư?c báo cáo trư?c đó b?i m? r?ng này.


Ngu?n: Userenv, ID 1085
M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t IP không th?c hi?n. H?y t?m ki?m b?t k? l?i nào đư?c báo cáo trư?c đó b?i m? r?ng này.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n có m?t tên mi?n Microsoft Windows 2000 bao g?m các máy ch? d?a trên Windows Server 2003, và b?n áp d?ng các chính sách b?o m?t (IPSec) giao th?c Internet b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Nh?ng thông báo s? ki?n xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng m?i khi các chính sách đư?c áp d?ng trên các máy ch? d?a trên Windows Server 2003. Nh?ng s? ki?n không xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng máy ch? Windows 2000.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
x86:

  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  01-Jul-2003 15:15 5.2.3790.67    120,832 Polstore.dll   

IA64:

  Date     Time  Version      Size  File name
  ------------------------------------------------------------
  01-Jul-2003 15:17 5.2.3790.67    322,560 Polstore.dll   IA64
  01-Jul-2003 15:15 5.2.3790.67    120,832 Wpolstore.dll  X86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823608 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB823608 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823608

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com