Chuy?n bay Simulator 2004: Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? video

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823628
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? đư?c g?i video liên quan đ?n các v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n chơi Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Chuy?n bay. Bài vi?t này đư?c chia thành các v?n đ? chung c?a video và các v?n đ? x?y ra ch? trên ph?n c?ng video c? th?.

Thông tin kh?c ph?c s? c? chung

Ti?t đo?n này ch?a thông tin C?p Nh?t có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? trư?c khi b?n th?c hi?n các bư?c x? l? s? c? c? th? cho m?t v?n đ?.

T?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Flight Simulator 2004

Các chuy?n bay Simulator 2004 C?p Nh?t đ?a ch? r?t nhi?u v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m. Thông tin v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t các chuy?n bay Simulator 2004 C?p Nh?t, h?y truy c?p Flight Simulator Insider Web site sau:

http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?displaylang=en&ID=9727

cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t

Các v?n đ? chung c?a video

Tr?nh đi?u khi?n và đ? h?a card video

Sau đây là v?n đ? chung liên quan đ?n video v? mà không áp d?ng đ? ph?n c?ng video c? th?.

Khi b?n B?t đ?u chuy?n bay Simulator 2004, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo sau đây:
Các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho video card c?a b?n có th? gây ra c?a b?n máy tính đ? ng?ng đáp ?ng khi Flight Simulator ch?y. B?m có đ? tra c?u các tr?nh đi?u khi?n m?i hơn, ho?c không đ? ti?p t?c.
Các các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho video card c?a b?n có th? làm cho máy tính c?a b?n đ? ngăn ch?n đáp ?ng khi Flight Simulator ch?y. B?m có đ? tra c?u m?i hơn tr?nh đi?u khi?n, ho?c không đ? ti?p t?c trong ph?n m?m ch? đ?. M?t s? tính năng đ? h?a có th? không xu?t hi?n trong ph?n m?m ch? đ?.
N?u b?n ch?n đ? ti?p t?c trong ph?n m?m ch? đ?, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
Máy tính c?a b?n không th? hi?n đang s? d?ng tăng t?c ph?n c?ng 3-D. Ph?n m?m ch? đ? 3-D đ? đư?c kích ho?t. M?t s? tính năng đ? h?a có th? không xu?t hi?n trong ph?n m?m ch? đ?. B?n có mu?n đ? xem thông báo này ti?p theo th?i gian ph?n m?m 3-D ch? đ? đư?c kích ho?t?
N?u b?n ti?p t?c chơi sau khi b?n nh?n đư?c m?t trong nh?ng thông báo c?nh báo, b?n có th? kinh nghi?m tham nh?ng đ? h?a trong mô ph?ng, các v?n đ? hi?u su?t, và khác l?i.

Bư?c đ?u tiên trong vi?c gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này là đ? c?p nh?t c?a b?n tr?nh đi?u khi?n video. N?u b?n b?m vào đ? tra c?u các tr?nh đi?u khi?n m?i, b?n có th? liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng video card c?a b?n đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh đi?u khi?n cho video card c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n, xem "Tham kh?o" ph?n.

N?u vi?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n c?a b?n không gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i mua và cài đ?t chuyên bi?t m?t card màn h?nh đư?c h? tr? b?i chuy?n bay Simulator 2004. N?u b?n c?n tr? giúp v?i mua ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t card màn h?nh, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n.

máy tính xách tay c?a b?n s? hi?n th? trong ch? đ? Toàn màn h?nh. B? đi?u h?p hi?n th? trên m?t s? máy tính xách tay có th? cho b?n đ? ch?n đ? phân gi?i l?n hơn h?nh LCD thi?t b? có th? h? tr?. ? đây trư?ng h?p quan đi?m có th? đư?c c?t b?t căn dọc theo m?t r?a khi b?n ch?y Flight Simulator 2004 trong ch? đ? Toàn màn h?nh. Đ? xem h?nh ?nh toàn b? tr? chơi, ho?c gi?m màn h?nh đ? phân gi?i c?a tr? chơi ho?c chơi các tr? chơi trong m?t c?a s? và không có trong Toàn màn h?nh ch? đ?. C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n không gi?i quy?t v?n đ? này.

Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u Chuy?n bay Simulator 2004, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
DirectX không th? kh?i t?o. H?y ch?c ch?n r?ng b?ng m?ch video c?a b?n và tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây theo th? t? mà chúng xu?t hi?n trong.

Phương pháp 1: Xác minh r?ng ph?n c?ng video c?a b?n đáp ?ng ho?c vư?t quá các yêu c?u h? th?ng c?a Flight Simulator 2004

S? d?ng công c? ch?n đoán DirectX (Dxdiag) đ? xác minh r?ng b?n ph?n c?ng video đáp ?ng ho?c vư?t quá các yêu c?u h? th?ng cho tr?nh mô ph?ng bay 2004. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? công c? ch?n đoán DirectX. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?idxdiag trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng

				mức cấp phép
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.

  M? công c? ch?n đoán DirectX Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?idxdiag, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Hi?n th? tab, xác minh r?ng cácKho?ng t?ng Memory là 16,0 megabyte (MB) ho?c nhi?u hơn n?a.
Các card video ph?i có 8,0 MB cho Flight Simulator 2004 đ? ho?t đ?ng chính xác. N?u không, b?n ph?i nâng c?p video c?a b?n ph?n c?ng.

Lưu ? B?i v? b? nh? video mà có th? đư?c s? d?ng khi b?n ch?y DirectX Công c? ch?n đoán, giá tr? xu?t hi?n có th? là m?t chút th?p hơn th?c t? T?ng s?. N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, đi ti?p theo phương pháp.

Đ? bi?t thêm thông tin v? h? th?ng t?i thi?u yêu c?u đ?i v?i chuy?n bay Simulator 2004, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823627Chuy?n bay Simulator 2004: t?i thi?u yêu c?u h? th?ng

Phương pháp 2: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho video card c?a b?n

Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a video card c?a b?n cho thông tin v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho video card c?a b?n. thông tin liên h? n?m trong ph?n "Tham kh?o". N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 3: B?t Direct3D

Đ? b?t Direct3D, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? công c? ch?n đoán DirectX. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?idxdiag trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng

				mức cấp phép
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vàoTi?p t?c.

  M? công c? ch?n đoán DirectX trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?i dxdiag, và sau đó nh?p vàoOk.
 2. Trong các Công c? ch?n đoán DirectX hộp thoại, b?m vào các Hi?n th? th? ho?c các Hi?n th? 1tab.
 3. Nh?p vào Cho phép C?nh Direct3D Gia t?c, và sau đó nh?p vào L?i ra.

Phương pháp 4: C?p nh?t DirectX

Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a DirectX, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/DirectX/Default.mspx

Các v?n đ? ph?n c?ng đ?c trưng cho video

Card video ATI và adaptor

 • ATI Radeon di đ?ng 6 P: màn h?nh hi?n th? h?nh ?nh là quá l?n đ?i v?i màn h?nh trong ch? đ? Toàn màn h?nh đ? phân gi?i cao hơn 1024 x 768. Đ? xem các Toàn màn h?nh ?nh, s? d?ng đ? phân gi?i không cao hơn 1024 x 768 ho?c ch? đ? c?a s?. C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n không gi?i quy?t v?n đ? này.
 • ATI Radeon Mobility 9000: Màn h?nh hi?n th? h?nh ?nh là quá l?n cho màn h?nh ? ch? đ? Toàn màn h?nh đ? phân gi?i cao hơn 1024 x 768. Đ? xem h?nh ?nh Toàn màn h?nh, đ? phân gi?i s? d?ng không cao hơn 1024 x 768 ho?c c?a s? ch? đ?. C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n không gi?i quy?t v?n đ? này.
 • ATI Radeon 7500, tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t: d?ng là v? các Quay l?i cánh c?a máy bay Cessna Skyhawk SP và Cessna Skylane.
 • ATI Radeon 8500, tr?nh đi?u khi?n bán l?: k?t c?u khác nhau có th? thi?u.
 • ATI Radeon 8500: B?ng cách s? d?ng th? này v?i Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition (Me) gây ra Flight Simulator 2004 đ? tai n?n. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t.
 • ATI Radeon 8500: B?ng cách s? d?ng th? này v?i Microsoft Windows XP và các tr?nh đi?u khi?n bán l? gây ra máy tính đ? ng?ng đáp ?ng. Đ? s?a l?i này v?n đ?, C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t.
 • C?a ng? ATI Radeon VE, Windows Millennium Edition (Me), tr?nh đi?u khi?n bán l?: danh sách l?a ch?n không làm n?i b?t nhưng thay vào đó phác th?o khi b?n ch?n sân bay, máy bay, mùa các chuy?n bay trong th?i gian trong ngày, ngh? quy?t, và các y?u t? khác trong ch? đ? Toàn màn h?nh. V4.13.1.3233 tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t t? Gateway S?a ch?a v?n đ?.
 • Khi b?n s? d?ng card đ? h?a ATI t?t c?-trong-Wonder 128, các m?t tr?i có th? xu?t hi?n méo ho?c là v?ng m?t khi MIP l?p b?n đ?-ch?t lư?ng đư?c thi?t l?p đ? b?t c? đi?u g? khác hơn là 4.
 • ATI Rage 128 v?i các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t: đ? phân gi?i c?a 1024 x 768 và cao hơn, hi?n th? nh?ng v?n đ? x?y ra khi b?n nh?n ALT. Đ? phân gi?i dư?i đây 1024 x 768 Tuy nhiên, v?n đ? như v?y không x?y ra.
 • ATI Rage 128: N?u b?n xem h?nh tam giác màu ng?u nhiên v? màn h?nh, th? ATI Rage 128 đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
 • ATI Radeon DDR 64 MB trong Microsoft Windows 2000, bán l? tr?nh đi?u khi?n: đa giác có th? flash trên màn h?nh, thư?ng khi máy bay bay.
 • ATI Radeon 9700 và 9800: khi b?n di chuy?n trong chuy?n bay Trung tâm đào t?o gi? l?p 2004, màn h?nh s? tr? thành b? bóp méo. Hành vi này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n ATI Catalyst. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p ATI Web site sau:
  http://support.AMD.com/US/pages/AMDSupportHub.aspx
  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?m phím ALT nh?p đ? chuy?n các tr? chơi Ch? đ? c?a s?. Ngoài ra, b?n có th? luôn luôn truy c?p trung tâm đào t?o t? các khó khăn ổ đĩa. M? t?p tin sau đây:
  "lc_index_KeyTopicsTabs.htm" n?m ? v? trí: <Drive>: \Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FSweb\LearningCenter</Drive>
Đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n, truy c?p vào các công ngh? ATI sau Inc. trang web:
http://ATI.AMD.com/support/Driver.html

3dfx video card và adaptor

 • Voodoo 5 5500, Microsoft Windows 98 Second Edition: Weather hi?u ?ng, như mưa và tuy?t, có th? không hi?n th? đúng.
 • Voodoo 5 5500, 64 MB, Windows 98 Second Edition, t?t c? các tr?nh đi?u khi?n: khi b?n nh?n phím ALT ho?c ch?n t? menu thả xuống trong m?t chuy?n bay, các đ?i tư?ng, ch?ng h?n như máy bay, t?a nhà, và mây, có th? không hi?n th? m?t cách chính xác. B?n c?ng có th? th?y d?ng trên màn h?nh.
Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n 3dfx, truy c?p vào các Voodoo sau t?p tin web site Trang web:

http://www.voodoofiles.com/3dfxhelp.asp

Creative Labs video card và adaptor

 • Sáng t?o Annihilator Pro, Windows 98 Second Edition bán l? tr?nh đi?u khi?n: tr? chơi s? không ch?y.
Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n này, h?y truy c?p sáng t?o Web site sau:
http://www.Creative.com

Elsa video card và adaptor

 • ELSA Gladiac MX, t?t c? các tr?nh đi?u khi?n bán l?: nh?ng con s? trên các tr? l?i c?a Cessna Skylane xu?t hi?n như là m?t h?nh vuông màu đen trong xem trư?c c?a s?.
Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n này, h?y truy c?p sau Neue ELSA GmbH Web Trang web:
http://www.Elsa.com.tw

Intel Card video và adaptor

 • Trên chipset Intel 845 v?i các phiên b?n tr?nh đi?u khi?n ch?m hơn 33.17, sương mù có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác trong các đi?u ki?n kh? năng hi?n th? cao. Thi?t l?p t?m nh?n đ?n 10 d?m có th? gây ra v?n đ? v? hi?n th?.
 • Intel 82865G
  Khi b?n B?t đ?u tr? chơi, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows - h? th?ng l?i (X) Microsoft Windows phát hi?n và ph?c h?i t? m?t thi?t b? th?t b?i. Xin vui l?ng lưu làm vi?c và kh?i đ?ng l?i đ? khôi ph?c ch?c năng đ?y đ? c?a b?n.
  Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi?u ch?nh ch?t lư?ng đ? h?a tr? chơi. Đ? t?i v? các card video m?i nh?t tr?nh đi?u khi?n, h?y truy c?p Intel Web site sau:
  http://downloadcenter.Intel.com/
Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n này, h?y truy c?p Intel Web site sau:
http://www.Intel.com

Matrox video card và adaptor

 • Thiên niên k? Matrox G-200: Sunny đang không đ?ng. Sân bay có th? trông tr?ng vào ban đêm.
 • Thiên niên k? Matrox G-400, Windows 98 Second Edition, Windows Thiên niên k? Edition (Me), và bán l? Windows XP và tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t: tr? chơi có th? khóa, thư?ng khi chi?c máy bay bay. V?n đ? là ít thư?ng xuyên v?i Windows XP.
 • Thiên niên k? Matrox G-550 trong Windows Millennium Edition (Me) tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t: màn h?nh n?n s? b? h?ng trong ch? đ? Toàn màn h?nh. S? d?ng ch? đ? c?a s? đ? thay th?.
 • Matrox Parhelia: Rendered sương mù không hi?n th? đúng trong Xem ?o bu?ng lái. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các 9.1 C?p Nh?t. Đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92cf4b8c-ea69-476b-a276-618c4ab52aaf&DisplayLang=en
Đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n, h?y truy c?p Matrox Web site sau:
http://www.Matrox.com

Video card NVIDIA và adaptor

 • NVIDIA GeForce FX th?: khi b?n B?t đ?u tr? chơi, các bu?ng lái xu?t hi?n màu đen và b?ng nh?c c? không xu?t hi?n. Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t th? Nvidia.

  C?p Nh?t Phiên b?n 45.23 ho?c lái xe cao hơn. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p Web NVIDIA sau Trang web:
  http://www.NVIDIA.com/Page/Home.html
  M?c dù chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n c?a b?n, dư?i đây thông tin có th? cho phép b?n làm vi?c xung quanh v?n đ?. T? Panel điều khiển NVIDIA đ?t các Antialiasing tùy ch?n cho các?ng d?ng thi?t l?p. Các ?ng d?ng thi?t l?p đi?u khi?n antialiasing tr?c ti?p trong tr? chơi.

  Đ? làm vi?c xung quanh đây v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? thu?c tính hi?n th?. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, Nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   , lo?i Thi?t đ?t hi?n th? trong các B?t đ?u tra c?uh?p, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t hi?n th? trong các Chương tr?nh danh sách.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng

					 mức cấp phép
   N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.

   M? thu?c tính hi?n th? trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i desk.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. B?m vào các cài đ?t chuyên bi?t tab, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
  3. Nh?p vào tab hi?n th? tên c?a NVIDIA c?a b?n GPU.
  4. B?m vào các Hi?u su?t và kh? năng tương h?p v? sau cài đ?t chuyên bi?t l?a ch?n t? tr?nh đơn ? bên trái.
  5. Xác đ?nh v? trí thanh trư?t th? hai. Thanh trư?t th? hai là các Antialiasing trư?t.
  6. Di chuy?n thanh trư?t đ?n bên trái đ? các ?ng d?ng thi?t l?p.
  7. Nh?p vào Áp d?ng đ? thay đ?i có có hi?u l?c.
 • NForce Bo m?ch ch? v?i tích h?p âm thanh có th? yêu c?u nâng c?p BIOS (h? th?ng cơ b?n Input/Output) và tr?nh đi?u khi?n.
Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n này, h?y truy c?p NVIDIA Web site sau:
http://www.NVIDIA.com/Page/Home.html

SiS video th? (SiS651, SiS741, SiS760)

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra v?i SiS Chipset khác. Nh?c c? b?ng trong các tr? chơi là màu đen. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các IGP đ? h?a driver m?i nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p SiS Web site sau:

http://w3.SIS.com/Download/Agreement.php?URL=/Download/

S3 Graphics Card video và adaptor

 • Savage IX v?i driver m?i nh?t: mây trong kho?ng cách có th? xu?t hi?n ? phía trư?c c?a đư?ng chân tr?i. Nh?ng đám mây bi?n m?t trong ch? đ? quay.
 • Siêu Savage IXC và Twister K, driver m?i nh?t, Windows XP: Máy bay và đư?ng băng có th? bi?n m?t khi b?n ch?n ti?t.
Đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n, h?y truy c?p sau S3 đ? h?a Web Trang web:
http://www.s3graphics.com

Tham kh?o

Đ? t?m hi?u thêm v? gi?i đáp th?c m?c tr? chơi trong Windows Vista, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ch? đ? "G? r?i v?n đ? tr? chơi" trong Windows Vista giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó Nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các tra c?u tr? giúp h?p, lo?i G? r?i các v?n đ? tr? chơi, và sau đó nh?p vào tra c?u tr? giúp.
 3. Nh?p vào các ch? đ? thích h?p.
Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Đ? xem li?u có b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n có s?n, truy c?p vào Microsoft Windows Update Web site sau:
http://Update.Microsoft.com
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đó đây th?o lu?n v? bài vi?t đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823628 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbhardware kbdisplay kbhowtomaster kbmt KB823628 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823628

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com