"H?nh ?nh h? đi?u hành b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng" thông báo l?i trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p khi b?n tri?n khai m?t h? đi?u hành h?nh ?nh b?n...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823658 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n tri?n khai m?t h?nh ?nh Microsoft Windows Server 2003, m?t Microsoft Windows XP h?nh ?nh, ho?c m?t h?nh ?nh Microsoft Windows 2000 t? m?t c?a s? Server 2003 d?a trên máy ch? d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) ho?c t? m?t c?a s? 2000 d?a trên máy ch? RIS, vi?c cài đ?t có th? th?t b?i trong th?i k? ch? đ? văn b?n c?a Thi?t l?p. B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
H? đi?u hành h?nh ?nh b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Th? ch?n m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khác nhau. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n. Thi?t l?p không th? ti?p t?c. B?m phím b?t k? đ? thoát ra.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng khi RIS không nh?n ra cú pháp c?a các [Nhà s?n xu?t] ph?n c?a Inf t?p tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng. V? v?y, thi?t l?p không th? xác đ?nh v? trí m?ng tr?nh đi?u khi?n.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix Windows Server 2003

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Binlsvc.dll5.2.3790.111112,12812 Tháng mư?i hai, 200301: 52x 86
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Binlsvc.dll5.2.3790.111286,72011 Tháng mư?i hai, 200309: 53IA-64RTMQFE
Wbinlsvc.dll5.2.3790.111112,12811 Tháng mư?i hai, 200309: 52x 86WOW

Thông tin hotfix Windows 2000

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Hotfix này yêu c?u Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Binlsvc.dll5.0.2195.687197,55205 Tháng mư?i m?t, 200308: 30x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? RIS trong Windows Server 2003, h?y xem Windows Server 2003 tri?n khai Kit. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p Microsoft sau Trang web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = aaf0a7a4-71 c 1-4ee9-b974-66214651a23b & displaylang = en
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? RIS trong Windows 2000, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742378.aspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t, c?u h?nh, và g? r?i RIS trong Windows 2000, nh?n th?y nh?ng "k? thu?t hư?ng d?n đ? Remote D?ch v? cài đ?t"white paper. Đ? có đư?c gi?y tr?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/Bb742501.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823658 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB823658 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823658

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com