MS03-033: Security Update for Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823718 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) là m?t b? sưu t?p các thành ph?n đư?c s? d?ng đ? cung c?p k?t n?i cơ s? d? li?u trên Microsoft Windows h? đi?u hành. MDAC là m?t công ngh? ph? bi?n, và nó có kh? năng là hi?n nay trên h?u h?t Windows h? th?ng.

Theo m?c đ?nh, MDAC đư?c bao g?m như là m?t ph?n Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Thiên niên k? Edition (tôi). M?t s? s?n ph?m và công ngh? khác c?ng bao g?m ho?c cài đ?t MDAC. Ví d?, Microsoft Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack Microsoft SQL Server 2000 c? hai bao g?m MDAC và m?t s? c?u ph?n MDAC hi?n nay là m?t ph?n c?a Microsoft Internet Explorer ngay c? khi MDAC chính nó không ph?i là cài đ?t. MDAC c?ng có s?n như là m?t công ngh? đ?c l?p. Đ? t?i v? MDAC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937695.aspx
Các phiên b?n c?a MDAC s?m hơn 2,8 ch?a m?t l? h?ng mà k?t qu? trong m?t l? h?ng tràn b? đ?m. MDAC cung c?p ch?c năng ti?m ?n cho m?t s? ho?t đ?ng cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như k?t n?i cơ s? d? li?u t? xa và tr? v? d? li?u cho m?t khách hàng. Khi m?t khách hàng máy tính trên m?t m?ng lư?i c? g?ng đ? xem m?t danh sách các máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server và đó đang cư trú trên m?ng, nó s? g?i m?t yêu c?u phát sóng cho t?t c? các thi?t trên các m?ng. V? c?a m?t l? h?ng trong m?t thành ph?n c? th? c?a MDAC, m?t k? t?n công có th? đáp ?ng v?i m?t gói đ?c bi?t crafted gây ra m?t l?i tràn b? đ?m đ? x?y ra. Các b?n vá b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t này gi?i quy?t các b? đ?m tràn d? b? t?n thương.

M?t k? t?n công nh?ng ngư?i thành công khai thác này l? h?ng có th? đ?t đư?c cùng m?t m?c đ? quy?n ngư?i dùng trong h? th?ng như các ?ng d?ng mà b?t đ?u yêu c?u phát sóng nói trên. Đi?u này có th? bao g?m vi?c t?o ra, S?a đ?i, ho?c xóa các d? li?u trên h? th?ng; reconfiguring h? th?ng; Format đ?a c?ng; ho?c ch?y chương tr?nh c?a s? l?a ch?n c?a k? t?n công các h? th?ng.

Các y?u t? mitigating là như sau:
 • Cho m?t cu?c t?n công đ? thành công, m?t k? t?n công ph?i mô ph?ng m?t máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server trên m?ng con gi?ng nhau như m?c tiêu h? th?ng.
 • M? s? đư?c th?c thi trên h? th?ng khách hàng s? ch? ch?y Theo ch?ng hành chính c?a ngư?i dùng đăng nh?p vào.
 • MDAC Phiên b?n 2.8 không ch?a l? h?ng này b?n tin các b?n s?a l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MDAC 2,8, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  820761Danh sách các b?n s?a l?i quan tr?ng đư?c bao g?m trong MDAC 2,8

THÔNG TIN THÊM

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) b?o m?t b?n vá MS03-033 bây gi?. Ngày phát hành: 20 Tháng 8 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chú ý Vá này không ph?i là ngôn ng? c? th?.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i ch?y m?t trong các phiên b?n sau c?a MDAC:
 • MDAC 2,5 Service Pack 2
 • MDAC 2,5 Service Pack 3
 • MDAC 2,6 Service Pack 2
 • MDAC 2,7 RTM
 • MDAC 2,7 Service Pack 1
C? hơn các phiên b?n c?a MDAC là d? b? t?n thương, nhưng không đư?c h? tr?. B?n ph?i nâng c?p m?t phiên b?n MDAC đư?c li?t kê đ? áp d?ng mi?ng vá này.

B?n có th? xác đ?nh phiên b?n c?a MDAC b?n đang ch?y b?ng cách ki?m tra s? đăng k?. Các thông tin Phiên b?n đư?c t?m th?y trong phím sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer

Đ? ki?m tra s? đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p văn b?n, lo?i regedit, sau đó b?m Ok. Đi?u này kh?i đ?ng Registry Editor.
 3. Trong ngăn d?n hư?ng, đ?nh v? sau đây khóa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
 4. Trong ngăn chi ti?t, xác đ?nh v? trí FullInstallVer và phiên b?n inthe tên c?t. M?i ngư?i trong các phím có tương ?ng v?i phiên b?n thông tin trong c?t d? li?u. So sánh các thông tin này v?i các phiên b?n thông tin trong b?ng sau.
 5. Khi b?n hoàn t?t, nh?p L?i ra trên các Đăng k? Menu đ? đóng Registry biên so?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n MDACFullInstallVer
MDAC 2.5 RTM2.50.xxxx.x
MDAC 2.5 SP1 2.51.xxxx.x
MDAC 2.5 SP2 2.52.xxxx.x
MDAC 2.5 SP32.53.xxxx.x
MDAC 2.6 RTM 2.60.xxxx.x
MDAC 2.6 SP1 2.61.xxxx.x
MDAC 2.6 SP22.62.xxxx.x
MDAC 2,7 RTM2.70.xxxx.x
MDAC 2,7 SP12.71.xxxx.x
MDAC 2,8 RTM 2.80.xxxx.x
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a b?n MDAC, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301202Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n MDAC

Thông tin cài đ?̃t

Đ?p vá b?o m?t này đư?c cài đ?t thông qua m?t chương tr?nh cài đ?t.

Chú ý Chương tr?nh cài đ?t là b?ng ti?ng Anh ch?.

Ch?n cài đ?t

B?n c?p nh?t này h? tr? sau đây Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch:
Switch      Description
-------------------------------------------------------------------------
/?        Displays the list of installation switches
/Q        Quiet mode
/T:<full path>  Specifies the temporary working folder
/C        Extract files only to the folder when it is used with /T
/C:<Cmd>     Override Install Command that author defines
/N        No restart dialog box
				

Ví d?, sau đây d?ng l?nh l?nh cài đ?t các C?p Nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và ngăn ch?n m?t kh?i đ?ng l?i:

Q823718_MDAC_SecurityPatch /C:"dahotfix.exe /q /q / n"

Các /q chuy?n đ?i đư?c ch? đ?nh cho dahotfix.exe là cho m?t im l?ng cài đ?t, và các n chuy?n đ?i ngăn ch?n s? kh?i đ?ng l?i.

C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Lo?i b? thông tin

Đ?p vá b?o m?t này không th? đư?c g? b? sau khi nó đ? đư?c cài đ?t.

Thông tin b?o m?t b?n vá thay th?

Đ?p vá b?o m?t này s? thay th? các b?n vá b?o m?t đư?c cung c?p trong Microsoft Security Bulletin MS02-040. Đ? bi?t thêm v? Microsoft An ninh Bulletin MS02-040, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-040.mspx
Đ? thêm thông tin v? Microsoft Security Bulletin MS02-040, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326573MS02-040: Đánh d?u đ?m vào OpenRowset C?p Nh?t

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

MDAC 2,5 Service Pack 2

  	Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  23-Jul-2003 20:56 3.520.6100.40   212,992 Odbc32.dll    
  21-Jul-2003 22:24 3.70.11.40     24,848 Odbcbcp.dll   
  23-Jul-2003 02:29 3.520.6100.40   102,672 Odbccp32.dll   
  21-Jul-2003 22:24 3.70.11.40    524,560 Sqlsrv32.dll   
				

MDAC 2,5 Service Pack 3

  	Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  24-Jul-2003 00:13 3.520.6300.40   212,992 Odbc32.dll    
  21-Jul-2003 22:24 3.70.11.40     24,848 Odbcbcp.dll   
  24-Jul-2003 00:11 3.520.6300.40   102,672 Odbccp32.dll   
  21-Jul-2003 22:24 3.70.11.40    524,560 Sqlsrv32.dll   
				

MDAC 2,6 Service Pack 2

  	Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2003 17:28 2000.80.746.0   86,588 Dbnetlib.dll   
  22-Jul-2003 22:04 3.520.7501.40   217,360 Odbc32.dll    
  21-Jul-2003 17:28 2000.80.746.0   29,252 Odbcbcp.dll   
  22-Jul-2003 22:04 3.520.7501.40   102,672 Odbccp32.dll   
  31-Jul-2003 23:07 2000.80.746.0   479,800 Sqloledb.dll   
  21-Jul-2003 17:28 2000.80.746.0   455,236 Sqlsrv32.dll   
 				

MDAC 2,7 RTM

  	Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  31-Jul-2003 17:49 2000.81.9001.40  61,440 Dbnetlib.dll   
  22-Jul-2003 23:04 3.520.9001.40   204,800 Odbc32.dll    
  22-Jul-2003 23:10 2000.81.9001.40  24,576 Odbcbcp.dll   
  22-Jul-2003 23:10 3.520.9001.40   94,208 Odbccp32.dll   
  31-Jul-2003 17:49 2000.81.9001.40  450,560 Sqloledb.dll   
  22-Jul-2003 23:08 2000.81.9001.40  356,352 Sqlsrv32.dll   
				

MDAC 2,7 Service Pack 1

  	Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  22-Jul-2003 18:27 2000.81.9041.40  61,440 Dbnetlib.dll   
  22-Jul-2003 18:22 3.520.9041.40   204,800 Odbc32.dll    
  22-Jul-2003 18:28 2000.81.9041.40  24,576 Odbcbcp.dll   
  22-Jul-2003 18:28 3.520.9041.40   98,304 Odbccp32.dll   
  31-Jul-2003 18:47 2000.81.9041.40  471,040 Sqloledb.dll   
  22-Jul-2003 18:27 2000.81.9041.40  385,024 Sqlsrv32.dll   
				

M? xác nh?n

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n đúng c?a t?p đang li?t kê trong bài vi?t này.

B?n c?ng có th? xác minh cài đ?t b?n vá b?ng cách ki?m tra s? t?n t?i c?a các sau khi m?c dư?i các
HKLM\Software\Microsoft\Updates
quan tr?ng và cài đ?t t?p tin các phiên b?n. B?n s? th?y các m?c sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DataAccess\Q823718

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá b?o m?t này, xem Microsoft Security Bulletin MS03-033:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-033.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823718 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbfix kbmt KB823718 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823718

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com