Article ID: 823732 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תיאור בעיה

נניח שברצונך למנוע ממשתמשים להתחבר להתקן אחסון USB המחובר למחשב שבו פועלת מערכת הפעלה Windows XP?, Windows Server 2003, אוWindows 2000. מאמר זה דן בשתי שיטות שבהן תוכל להשתמש לביצוע פעולה זו.

פתרון הבעיה

כדי למנוע ממשתמשים להתחבר להתקני אחסון USB, בצע אחד או יותר מהתהליכים הבאים, בהתאם לתנאים המתקיימים.

אם טרם הותקן במחשב התקן אחסון USB

אם טרם הותקן במחשב התקן USB, הקצה למשתמש או לקבוצה ולחשבון SYSTEM המקומי הרשאות מנע לקבצים הבאים:
 • ?%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • ?%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
לאחר שתבצע פעולה זו, משתמשים לא יוכלו להתקין התקן אחסון USB במחשב. כדי להקצות למשתמש או לקבוצה הרשאות 'מנע' עבור הקבצים Usbstor.pnf ו- Usbstor.inf, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את סייר Windows ולאחר מכן אתר את התיקיה ?%SystemRoot%\Inf.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Usbstor.pnf ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
 4. ברשימה שמות קבוצות או משתמשים, הוסף את המשתמש או הקבוצה שעבורם ברצונך להגדיר הרשאות מנע.
 5. ברשימה הרשאות עבור UserName או GroupName, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מנע לצד שליטה מלאה.

  הערה בנוסף, הוסף את חשבון המערכת לרשימה מנע.
 6. ברשימה שמות קבוצות או משתמשים, בחר את חשבון SYSTEM.
 7. ברשימה הרשאות עבור UserName או GroupName, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מנע לצד שליטה מלאה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Usbstor.inf ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 9. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
 10. ברשימה שמות קבוצות או משתמשים, הוסף את המשתמש או הקבוצה שעבורם ברצונך להגדיר הרשאות מנע.
 11. ברשימה הרשאות עבור UserName או GroupName, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מנע לצד שליטה מלאה.
 12. ברשימה שמות קבוצות או משתמשים, בחר את חשבון SYSTEM.
 13. ברשימה הרשאות עבור UserName או GroupName, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מנע לצד שליטה מלאה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כאשר מותקן התקן אחסון USB במחשב


אם התקן אחסון USB כבר מותקן במחשב, תוכל לשנות את הרישום כדי לוודא שההתקן לא יפעל כאשר המשתמש מתחבר למחשב. כדי שנתקן עבורך את הבעיה, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי?.

תקנו עבורי


כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50061הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
אם כבר מותקן התקן אחסון USB במחשב, הגדר את הערך Start במפתח הרישום הבא ל- 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
לאחר שתבצע פעולה זו, התקן אחסון ה- USB לא יפעל כאשר המשתמש יחבר אותו למחשב. כדי להגדיר את הערך Start, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את המפתח הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על Start.
 5. בתיבה נתוני ערך, הקלד 4, לחץ על Hexadecimal (אם אפשרות זו לא נבחרה כבר), ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. צא מעורך הרישום.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

מידע נוסף

פנה לספק של התקן ה- USB כדי לשאול אם קיים מנהל התקן חדש. למידע אודות יצרן החומרה, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

מאפיינים

Article ID: 823732 - Last Review: יום ראשון 25 ספטמבר 2011 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com