Straipsnio ID: 823732 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

?sivaizduokite, kad norite neleisti vartotojams prisijungti prie USB saugojimo ?renginio, kuris yra prijungtas prie kompiuterio su ?Windows XP?, ?Windows Server 2003? arba ?Windows 2000?. ?iame straipsnyje aptariami du b?dai, kuriuos naudodami galite tai padaryti.

Sprendimas

Nor?dami neleisti vartotojams prisijungti prie USB saugojimo ?renginio, naudokite vien? arba kelias toliau pateikiam? veiksm? sek?, kurios tinka j?s? situacijai.

Jei USB saugojimo ?renginys dar n?ra ?diegtas j?s? kompiuteryje

Jei USB saugojimo ?renginys dar n?ra ?diegtas kompiuteryje, priskirkite vartotoj? arba grup? ir vietin? SISTEMOS abonement? taip, kad jis atmest? teises ?iems failams:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Tai padarius vartotojai negal?s kompiuteryje ?diegti USB saugojimo ?renginio. Nor?dami priskirti vartotoj? arba grup?, kad jie atmest? teises failams ?Usbstor.pnf? ir ?Usbstor.inf?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Windows? nar?ykl?, tada suraskite aplank? %SystemRoot%\Inf.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Usbstor.pnf, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
 4. S?ra?e Grupi? arba vartotoj? vardai prid?kite vartotoj? arba grup?, kurios teis?s bus atmestos.
 5. S?ra?e Vartotojo vardas arba grup?s pavadinimas teis?s spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Atmesti, esant? ?alia Visas valdymas.

  Pastaba Be to, ? s?ra?? Atmesti ?traukite sistemos abonement?.
 6. S?ra?e Grupi? arba vartotoj? vardai pasirinkite SISTEMOS abonement?.
 7. S?ra?e Vartotojo vardas arba grup?s pavadinimas teis?s spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Atmesti, esant? ?alia Visas valdymas, tada spustel?kite Gerai.
 8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Usbstor.inf, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 9. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
 10. S?ra?e Grupi? arba vartotoj? vardai prid?kite vartotoj? arba grup?, kurios teis?s bus atmestos.
 11. S?ra?e Vartotojo vardas arba grup?s pavadinimas teis?s spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Atmesti, esant? ?alia Visas valdymas.
 12. S?ra?e Grupi? arba vartotoj? vardai pasirinkite SISTEMOS abonement?.
 13. S?ra?e Vartotojo vardas arba grup?s pavadinimas teis?s spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Atmesti, esant? ?alia Visas valdymas, tada spustel?kite Gerai.

Jei USB saugojimo ?renginys jau yra ?diegtas kompiuteryje


Jei USB saugojimo ?renginys kompiuteryje jau yra ?diegtas, galite pakeisti registr? ir u?tikrinti, kad ?renginys neveiks, kai vartotojas prisijungs prie kompiuterio. Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane


Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50061Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, ?pataisyti tai? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei USB saugojimo ?renginys kompiuteryje jau ?diegtas, nustatykite toliau nurodyto registro rakto reik?m? Pradin? ? 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Tai padarius USB saugojimo ?renginys neveiks, kai vartotojas ?rengin? prijungs prie kompiuterio. Nor?dami nustatyti reik?m? Pradin?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite Pradin?.
 5. Lange Reik?m?s duomenys ?veskite 4, spustel?kite ?e?ioliktain? (jei dar n?ra pasirinkta), tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.

?Ar tai i?sprend? problem???

Patikrinkite, ar problema pa?alinta. Jei problema i?spr?sta, ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Daugiau informacijos

Kreipkit?s ? turimo USB ?renginio pardav?j? ir pasiteiraukite apie naujesn? tvarkykl?. Daugiau informacijos apie aparat?ros gamintoj? rasite ?ioje svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 823732 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 2.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com