Identifikator ?lanka: 823732 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Pretpostavimo da ?elite da spre?ite korisnike u povezivanju sa USB ure?ajem za skladi?tenje povezanim sa ra?unarom koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000. Ovaj ?lanak pru?a metode koje mo?ete koristiti da biste to uradili.

Re?enje

Da biste spre?ili korisnike da se pove?u sa USB ure?ajima za skladi?tenje, koristite neku od slede?ih procedura, u skladu sa situacijom.

Ako USB ure?aj za skladi?tenje nije instaliran na ra?unaru

Ako USB ure?aj za skladi?tenje nije instaliran na ra?unaru, korisniku ili grupi i lokalnom SYSTEM nalogu dodelite dozvole Zabrani za slede?e datoteke:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Kada ovo uradite, korisnici ne mogu da instaliraju USB ure?aj za skladi?tenje na ra?unar. Da biste korisniku ili grupi dodelili dozvole ?Zabrani? za datoteke Usbstor.pnf i Usbstor.inf, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Windows Explorer i prona?ite fasciklu %SystemRoot%\Inf.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Usbstor.pnf i izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Bezbednost.
 4. Na listu Imena grupe ili korisnika dodajte korisnika ili grupu za koje ?elite da postavite dozvole Zabrani.
 5. Na listi Dozvole za ime korisnika ili ime grupe potvrdite izbor u polju za potvrdu Zabrani pored opcije Puna kontrola.

  Napomena Na listu Zabrani dodajte i nalog System.
 6. Sa liste Imena grupe ili korisnika izaberite nalog SYSTEM.
 7. Na listi Dozvole za ime korisnika ili ime grupe potvrdite izbor u polju za potvrdu Zabrani pored opcije Puna kontrola, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Usbstor.inf i izaberite stavku Svojstva.
 9. Izaberite karticu Bezbednost.
 10. Na listu Imena grupe ili korisnika dodajte korisnika ili grupu za koje ?elite da postavite dozvole Zabrani.
 11. Na listi Dozvole za ime korisnika ili ime grupe potvrdite izbor u polju za potvrdu Zabrani pored opcije Puna kontrola.
 12. Sa liste Imena grupe ili korisnika izaberite nalog SYSTEM.
 13. Na listi Dozvole za ime korisnika ili ime grupe potvrdite izbor u polju za potvrdu Zabrani pored opcije Puna kontrola, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako je USB ure?aj za skladi?tenje ve? instaliran na ra?unaru


Ako je USB ure?aj za skladi?tenje ve? instaliran na ra?unaru, mo?ete promeniti registrator da biste se uverili da ure?aj ne?e funkcionisati kada se korisnik pove?e sa ra?unarom. Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50061Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Ako je USB ure?aj za skladi?tenje ve? instaliran na ra?unaru, postavite vrednost Start u slede?i klju? registratora na 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Kada ovo uradite, USB ure?aj za skladi?tenje ne funkcioni?e kada korisnik pove?e ure?aj sa ra?unarom. Da biste postavili vrednost Start, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. U desnom oknu kliknite dvaput na stavku Start.
 5. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 4, izaberite stavku Heksadecimalno (ako nije izabrana), a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Vi?e informacija

Obratite se prodavcu USB ure?aja da biste zatra?ili noviji upravlja?ki program. Za informacije o proizvo?a?u hardvera posetite slede?u Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/sr-Latn-CS
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 823732 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com