Windows Server 2003 bao g?m m?t phiên b?n m?i c?a Msvbvm60.dll

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823746 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Phiên b?n c?a t?p tin Msvbvm60.dll đư?c bao g?m Microsoft Windows Server 2003 là 6.0.96.90. Nó là m?t phiên b?n t?p m?i hơn so v?i các T?p tin Msvbvm60.dll đư?c bao g?m v?i Microsoft Visual Studio 6.0 Service Gói 5 (SP5). Bài vi?t này ch?a m?t liên k?t mà b?n có th? s? d?ng đ? t?i các m?i nh?t có s?n Microsoft Visual Th?i gian ch?y 6,0 cơ b?n. Nó c?ng li?t kê các con s? bài vi?t cho các l?i đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi b?n Visual Studio 6.0 SP6 c?a các t?p tin Msvbvm60.dll phát hành.

Chú ý S?a l?i cho m?t thành ph?n c? th? đư?c tích l?y và ch?a t?t c? các b?n s?a l?i trư?c cho thành ph?n đó. B?n s?a l?i v?i m?t s? phiên b?n c? th? ch?a t?t c? các b?n s?a l?i có m?t phiên b?n c? s?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t c?a Visual Studio, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834001Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Visual Studio 6.0 Service Pack 6
Chú ý Visual Studio 6.0 Service Pack 6 ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a Msvbvm60.dll.

THÔNG TIN THÊM

M?t t?p tin nén .cab có ch?a m?t self-extracting t?p tin th?c thi là s?n đ? t?i v?. Đ? t?i t?p tin này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://ActiveX.Microsoft.com/Controls/VB6/vbrun60.cab
T?p này cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Basic l?n ch?y t?p. T?t c? các ?ng d?ng đư?c t?o ra v?i Visual Basic 6.0 yêu c?u phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Basic th?i gian ch?y t?p tin.

VBRun60.exe cài đ?t các t?p tin l?i sau đây. Nh?ng t?p tin này đư?c bao g?m trong Microsoft Visual Studio 6.0. Đây t?p tin là các ph? thu?c cơ b?n cho b?t k? thành ph?n ho?c các ?ng d?ng đư?c t?o ra trong Visual Basic 6.0:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bảnKích thước
Asycfilt.dll2.40.4275.1145 KB (147,728 byte)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 KB (22.288 NGƯ?I byte)
Msvbvm60.dll6.00.97.821.32 MB (1,386,496 byte)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598,288 byte)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164,112 byte)
Stdole2.TLB2.40.4275.117,5 KB (17,920 byte)
VBRun60.exe c?ng cài đ?t các t?p tin sau đây như h? tr? các t?p tin VBRun60.exe self-extracting t?p:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bảnKích thước
Advpack.dll4.71.1015.073.2 KB (74,960 byte)
W95Inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2,272 byte)
W95Inf32.dll4.71.0016.04.50 KB (4,608 byte)
Vbrun60.infKhông áp d?ng1,04 KB (1,069 byte)
Đ? bi?t thêm v? các đ?i s? d?ng l?nh có s?n Đ?i v?i VBRun60.exe, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
VBRun60.exe /?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?i s? d?ng l?nh cho t?p này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
189520Outlook tri?n khai Kit (ODK) thi?t l?p tùy ch?n d?ng l?nh

Phân ph?i phiên b?n m?i này v?i gói và tri?n khai Wizard (PDW), sao chép các phiên b?n m?i c?a các t?p tin Msvbvm60.dll sau t?p tin thư m?c do đó b?n có th? s? d?ng nó v?i PDW:
\Program Files\Microsoft tr?c quan Studio\VB98\Wizards\PDWizard\Redist
Các t?p tin VBRun60.exe không có ? đ?nh thay th? PDW đ? phân ph?i các ?ng d?ng Visual Basic. Cho Ví d?, n?u ?ng d?ng c?a b?n bao g?m các thành ph?n như đi?u khi?n ActiveX ho?c Dll, s? d?ng PDW ho?c m?t gói ph?n m?m cài đ?t bên th? ba đ? phân ph?i. Tuy nhiên, n?u ?ng d?ng Visual Basic c?a b?n ch? ph? thu?c vào các t?p tin đư?c bao g?m trong t?p tin VBRun60.exe, b?n có th? phân ph?i ?ng d?ng c?a b?n b?ng cách cung c?p k?t thúc ngư?i s? d?ng v?i các t?p tin th?c thi (exe) và VBRun60.exe.

Đ? xác đ?nh cho dù ?ng d?ng c?a b?n c?n b? sung t?p tin đ? phân ph?i, b?n có th? s? d?ng PDW đ? t?o ra m?t t?p các t?p tin thi?t l?p như là m?t bài ki?m tra. Khi PDW t?o ra m?t gói thi?t l?p, PDW c?ng t?o ra m?t t?p tin Setup.lst. B?n có th? m? các Setup.lst t?p tin trong b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d?, Notepad). N?u [các t?p tin Setup1] ph?n c?a t?p tin Setup.lst k?t qu? ch? danh sách c?a b?n file exe, m?t ngư?i dùng cu?i có th? ch?y ?ng d?ng c?a b?n sau khi ngư?i dùng ch?y VBRun60.exe đ? cài đ?t các l?i l?n ch?y t?p tin. Tuy nhiên, n?u [Setup1 t?p tin] ph?n ch?a nhi?u tác ph?m, xem xét vi?c s? d?ng PDW ho?c m?t gói ph?n m?m cài đ?t bên th? ba cho phân ph?i đ? thay th?.

Cùng v?i vi?c phân ph?i các t?p th?c hi?n đơn gi?n, b?n có th? s? d?ng các t?p tin VBRun60.exe cho sau đây:
  • Đ? gi?m thi?u kích thư?c c?a Internet t?i ?ng d?ng Visual Basic

    B?ng cách ch?y t?p tin Vbrun60.exe trư?c th?i c?a, ngư?i dùng có th? t?i v? ?ng d?ng c?a b?n t? các trang Web nhanh hơn.
  • Như m?t bư?c x? l? s? c? khi cài đ?t Visual BASIC không thành công ho?c m?t ?ng d?ng Visual Basic không thành công

    N?u không thi?t l?p v?i m?t thông báo l?i đó đ? c?p đ?n m?t trong nh?ng các t?p tin l?i ho?c n?u đăng k? c?a m?t thành ph?n không thành công trong lúc thi?t l?p, các l?i t?p trên máy tính đích có th? đư?c mismatched. N?u các phiên b?n c?a các t?p tin trong t?p tin VBRun60.exe m?i hơn các phiên b?n trên các đi?m đ?n máy tính, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách ch?y t?p tin VBRun60.exe trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p.
B?n có th? s? d?ng ti?n ích gi?i nén đ? trích xu?t các t?p tin VBRun60.exe t? VBRun60.cab. Các t?p tin Extract.exe này t?a l?c ? c?a b?n Thư m?c Windows ho?c trên cài đ?t Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows NT 4.0 CD. t? m?t d?u nh?c l?nh MS-DOS, b?n có th? ch?y l?nh sau đây đ? trích xu?t các t?p tin trong t?p CAB đ?n thư m?c hi?n hành:
Gi?i nén Vbrun60.cab
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng các ti?n ích gi?i nén, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129605 Làm th? nào đ? gi?i nén b?n g?c nén t?p c?a Windows

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các l?i đư?c c? đ?nh b?i Windows XP Phiên b?n c?a t?p tin Msvbvm60.dll, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291103L?I: InsertObjDlg phương pháp không thành công v?i thông báo l?i "Không th? đ? truy c?p ngu?n"
297108 L?I: Visual Basic SendKeys gây ra t?nh tr?ng bàn phím không chính xác ho?c đóng băng bàn phím
326345 "Các cu?c g?i th? t?c không h?p l?" l?i thư ho?c truy c?p ph?m khi b?n c? g?ng đ? gán cho ngư?i dùng xác đ?nh lo?i Phiên b?n
300850 L?I: GlobalMultiUse l?p không ch?m d?t trong multithreaded môi trư?ng
308644 L?I: R? r? b? nh? khi b?n ràng bu?c m?t recordset đ? đi?u khi?n n?i t?i Visual Basic
312218 L?I: B? t?c trong quá tr?nh multithreaded n?u b?n s? d?ng tuyên b? phát bi?u cho các API trong Visual Basic ActiveX .dll t?p ho?c t?p tin .ocx
321055 B? t?c có th? x?y ra khi b?n s? d?ng đ?i tư?ng máy in trong m?t ?ng d?ng multithreaded
325568 WM_WININICHANGE thư gây ra m?t b? t?c trong multithreaded Visual Basic 6.0 ?ng d?ng
326264 Kh?c ph?c: Microsoft Excel và Word Microsoft có đi?u khi?n ngư?i dùng ng?ng đáp ?ng khi b?n ti?t ki?m ho?c in
327574 Kh?c ph?c: ListBox m? r?ng k?t h?p hi?n không làm vi?c cho k? t? ti?ng Do Thái ho?c Séc

Thu?c tính

ID c?a bài: 823746 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbvbp600fix kbfile kbmt KB823746 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823746

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com