Lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows theo th? t? sai có th? làm cho hệ điều hành đ? ng?ng ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823836 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H? th?ng đi?u hành c?a b?n có th? không ho?t đ?ng m?t cách chính xác ho?c không ch?c năng ? t?t c? sau khi b?n lo?i b? m?t ph?n m?m Microsoft Windows có th? c?p nh?t b?ng cách s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel, ho?c b?ng cách s? d?ng các t?p tin Spuninst.exe. Khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo tương t? như sau:
Thi?t l?p phát hi?n các chương tr?nh sau trên máy tính c?a b?n:
Danh sách các c?p nh?t ph?n m?m và ?ng d?ng
N?u ph?n m?m C?p Nh?t đư?c l?y ra, các chương tr?nh này có th? không ch?y đúng. B?n có mu?n ti?p t?c?

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u b?n lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows t? hệ điều hành theo th? t? sai.

Lưu ? Đ? gi? cho các t?p tin trên hệ điều hành khách s?n phù h?p, lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows theo th? t? ngư?c l?i th? t? mà b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t. Lo?i b? các c?p nh?t ph?n m?m nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t Windows l?n đ?u tiên, lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t ti?p theo ti?p theo, và sau đó như v?y.

Các k?ch b?n sau đây có th? gây ra hệ điều hành đ? ng?ng ho?t đ?ng m?t cách chính xác.

K?ch b?n 1

 1. B?n cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 1.
 2. B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? đư?c phát hành trư?c khi C?p nh?t ph?n m?m 1.
 3. B?n lo?i b? C?p nh?t ph?n m?m 1.

K?ch b?n 2

 1. B?n cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 1.
 2. B?n cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 2.
 3. B?n lo?i b? C?p nh?t ph?n m?m 1.
Lưu ? Chúng tôi không h? tr? các k?ch b?n. Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? các b?n c?p nh?t ph?n m?m theo th? t? ngư?c l?i th? t? mà b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

K?ch b?n 1

 1. cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 1.
 2. cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? đư?c phát hành trư?c khi C?p nh?t ph?n m?m 1.
 3. Lo?i b? các gói b?n ghi d?ch v? mà b?n cài đ?t chuyên bi?t trong bư?c 2.
 4. Lo?i b? C?p nh?t ph?n m?m 1.
 5. cài đ?t chuyên bi?t l?i các gói b?n ghi d?ch v? mà b?n cài đ?t chuyên bi?t trong bư?c 2.

K?ch b?n 2

 1. cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 1.
 2. cài đ?t chuyên bi?t C?p nh?t ph?n m?m 2.
 3. Lo?i b? C?p nh?t ph?n m?m 2.
 4. Lo?i b? C?p nh?t ph?n m?m 1.
Đ? xác đ?nh th? t? mà các b?n c?p nh?t ph?n m?m đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? t?o m?t t?p tin TimeLine.log. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  m?c tin thư thoại %windir%\*.log /o:d | FINDSTR/i /r /c:q...\.log /c:kb...\.log /c:q...uninst\.log /c:kb...uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Nh?n ENTER
Khi b?n m? t?p tin TimeLine.log (% systemdrive%\TimeLine.log), các b?n c?p nh?t ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t đư?c li?t kê theo th? t? theo ngày. C?p nh?t ph?n m?m nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đư?c li?t kê vào cu?i.

Đ? lo?i b? m?t c?p nh?t ph?n m?m, lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m đư?c li?t kê ? ph?n cu?i c?a t?p tin TimeLine.log và sau đó ti?n b? tr? lên. Lo?i b? m?t c?p nh?t ph?n m?m t?i m?t th?i gian cho đ?n khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m cu?i cùng mu?n lo?i b?.

N?u b?n đang g?p m?t v?n đ? v? b?n đ? lo?i b? m?t c?p nh?t ph?n m?m theo th? t? không đúng, và b?n đang s? d?ng Windows XP ho?c Windows 2000, b?n có th? s? d?ng công c? Qfecheck.exe đ? xác đ?nh nh?ng g? ph?n m?m C?p Nh?t có th? b? h?ng. B?n có th? s? d?ng công c? Qfecheck.exe đ? theo d?i và xác minh b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi công c? Qfecheck.exe báo cáo r?ng m?t c?p nh?t ph?n m?m là b? h?ng, cài đ?t chuyên bi?t l?i r?ng ph?n m?m C?p Nh?t đ? đ?m b?o r?ng các phiên b?n t?p tin chính xác đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282784 Qfecheck.exe đ? ki?m ch?ng các cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows 2000 và Windows XP hotfixes

Thông tin thêm

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m, m?t g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại đư?c t?o ra t?i % SystemRoot%\$NtUninstall[KBArticleNumber]$\. Đi?u này g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin ban đ?u c?p nh?t ph?n m?m thay th?.

Khi m?t c?p nh?t ph?n m?m đư?c l?y ra, các t?p tin t? các g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại đư?c sao chép l?i vào m?c tin thư thoại hệ điều hành. Ngoài ra, khóa registry đư?c đ?t tr? v? giá tr? ban đ?u c?a h?.

N?u b?n lo?i b? m?t c?p nh?t ph?n m?m mà không ph?i là b?n c?p nh?t ph?n m?m nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c m?t thông báo c?nh báo tương t? như sau:
Thi?t l?p phát hi?n các chương tr?nh sau trên máy tính c?a b?n:
Danh sách các c?p nh?t ph?n m?m và ?ng d?ng.
N?u ph?n m?m C?p Nh?t đư?c l?y ra, các chương tr?nh này có th? không ch?y đúng. B?n có mu?n ti?p t?c?
Thư này ch?a m?t danh sách t?t c? các c?p nh?t ph?n m?m và ?ng d?ng mà b?n áp d?ng cho máy tính k? t? khi b?n áp d?ng các ph?n m?m C?p Nh?t mà b?n đang c? g?ng lo?i b?. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t ph?n m?m trong ch? đ? không giám sát b?ng cách s? d?ng/yên t?nhho?c/passive dòng lệnh chuy?n đ?i, b?n không nh?n đư?c thông báo c?nh báo này và quá tr?nh lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tùy ch?n chuy?n đ?i dòng lệnh có s?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262841Thi?t chuy?n m?ch dòng lệnh cho Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Nói chung, các ?ng d?ng không ph? thu?c vào ph?n m?m C?p Nh?t, nhưng h? có th? ph? thu?c vào gói b?n ghi d?ch v?. Liên h? v?i các nhà phát tri?n ph?n m?m ho?c m?t nhóm tin thích h?p n?u b?n có th?c m?c v? m?t ?ng d?ng ph? thu?c vào m?t ph?n m?m c? th? c?p nh?t ho?c b?n ghi d?ch v? gói.

Windows service pack đư?c tích l?y. Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong m?t gói b?n ghi d?ch v? c?ng đư?c c? đ?nh trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo. Đ? xác đ?nh li?u m?t c?p nh?t ph?n m?m đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v?, ki?m tra danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?, C?p nh?t ph?n m?m là m?t ph?n c?a vi?c đ?t cài đ?t chuyên bi?t Windows service pack không xu?t hi?n trong danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?i v? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? lo?i b? nh?ng m?c t? danh sách.

B?n c?ng có th? xem các bài KB sau đ? xác đ?nh li?u m?t c?p nh?t ph?n m?m đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows c? th?:
811113 Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows XP Service Pack 2
324720 Danh sách các b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 1 và Windows XP Service Pack 1a
327194 Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 4
320853 Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 3

K?ch b?n m?u

K?ch b?n 1
 1. B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) trên m?t máy tính.
 2. B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m post-Service Pack 4 (SP4).
 3. B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 SP4.

  Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? th?c hi?n phiên b?n ki?m tra c?p nh?t ph?n m?m. Nó thay th? các t?p tin c?p nh?t ph?n m?m phiên b?n sau này.
 4. M?t ngày sau này, b?n lo?i b? post-Windows 2000 SP4 ph?n m?m C?p Nh?t.
Thay các ph?n m?m C?p Nh?t lo?i b? quá tr?nh th? các t?p tin trong m?c tin thư thoại hệ điều hành v?i các t?p tin t? b?n c?p nh?t ph?n m?m g? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại. C?p này đư?c t?o ra khi c?p nh?t ph?n m?m đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Nh?ng t?p tin này là phiên b?n pre-Windows SP4 năm 2000. Đi?u này có th? gây ra m?t t?p tin không phù h?p gi?a các t?p và các t?p hệ điều hành khác. V? v?y, Windows có th? ng?ng ho?t đ?ng.
K?ch b?n 2
 1. B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP C?p nh?t ph?n m?m 828274 trên m?t máy tính.
 2. B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP C?p nh?t ph?n m?m 820128.
 3. M?t ngày sau này, b?n lo?i b? c?a s? XP ph?n m?m C?p Nh?t 828274.
Ph?n m?m C?p Nh?t t?p tin h?t nhân C?p Nh?t 828274. Ph?n m?m C?p Nh?t t?p tin h?t nhân C?p Nh?t 820128, nhưng nó c?ng C?p Nh?t Services.exe. C?p nh?t ph?n m?m 820128 không C?p Nh?t Ntdll.dll. Khi b?n lo?i b? ph?n m?m C?p Nh?t 828274, b?n thay th? các t?p tin h?t nhân trong m?c tin thư thoại hệ điều hành v?i b?n g?c t?p tin t? m?c tin thư thoại g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại. Đi?u này có th? gây ra m?t t?p tin không phù h?p, b?i v? các t?p tin h?t nhân ban đ?u có th? yêu c?u phiên b?n khác nhau c?a Services.exe và Ntdll.dll hơn phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cung c?p b?i ph?n m?m C?p Nh?t 820128 hi?n có trên h? th?ng. Mismatch này có th? gây ra Windows ?ng x? không chính xác ho?c ng?ng ho?t đ?ng.

Lưu ? Chúng tôi không h? tr? các k?ch b?n. Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, công c? và ti?n ích, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 823836 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug kbmt KB823836 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823836

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com