Làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? l?ng nghe trên m?t c?ng c? th?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? t?nh và năng đ?ng c?ng phân b? trong Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2005 ho?c SQL Server 2000. Nó c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t th? hi?n c?a SQL Server s? d?ng m?t c?ng t?nh ho?c m?t c?ng năng đ?ng.

Thông tin thêm

T?nh c?ng phân b?

Năng đ?ng c?ng phân b?

Đang ki?m ch?ng c?u h?nh c?ng c?a m?t th? hi?n c?a SQL Server

C?u h?nh m?t th? hi?n c?a SQL Server s? d?ng m?t c?ng t?nh

C?u h?nh m?t th? hi?n c?a SQL Server s? d?ng m?t c?ng năng đ?ng

Kh?c ph?c s? c?

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286303Hành vi c?a thư vi?n m?ng SQL Server 2000 trong khi phát hi?n năng đ?ng c?ng
273673 Mô t? c?a SQL máy ch? ?o khách hàng k?t n?i
328383 SQL Server khách hàng có th? thay đ?i giao th?c khi máy tính khách c? g?ng k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? l?ng nghe trên c?ng khác nhau trên đ?a ch? IP khác nhau, h?y xem các làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? l?ng nghe trên c?ng khác nhau trên đ?a ch? IP khác nhau? ch? đ? trên web site Microsoft SQL Server h? tr? Blog sau đây:
http://blogs.MSDN.com/sqlblog/Archive/2009/07/17/How-to-Configure-SQL-Server-to-Listen-on-different-Ports-on-different-IP-Addresses.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 823938 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbsqlsetup kbsql2005cluster kbconnectivity kbupdate kbsqlclient kbnetwork kbfirewall kbconfig kbregistry kbhowtomaster kbmt KB823938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com