Làm th? nào đ?: X? l? s? ki?n cho các Office 2003 c?u ph?n Web trong Visual Studio.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? s?a đ?i các hàm bao c?p cho Microsoft Office 2003 c?u ph?n Web. Nó sau đó mô t? làm th? nào đ? t?o l?i l?p hàm bao, do đó b?n có th? qu?n l? các s? ki?n c?a h? trong m?t ?ng d?ng mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET.

Theo m?c đ?nh, hàm bao l?p r?ng Microsoft Visual Studio.NET t?o ra cho phép b?n đ? x? l? s? ki?n cho các thành ph?n Office 2003 Web sau đây:
 • B?ng x?p h?ng
 • B?ng tính
 • PivotTable
Đ? x? l? s? ki?n cho các thành ph?n này, b?n có th? s?a đ?i m? ngu?n cho hàm bao l?p, và sau đó biên d?ch m?.

N?n

Microsoft Visual Studio.NET t?o ra m?t s? ki?n nghe l?p mà th?c hi?n m?t s? ki?n giao di?n. Đi?u này s? ki?n nghe l?p h?c đư?c thông qua thành ph?n Web Office (OWC). OWC sau đó cu?c g?i các QueryInterface phương pháp cho các IDispatch giao di?n, thay v? c?a g?i các s? ki?n giao di?n. Tuy nhiên, các IDispatch giao di?n cho các l?p h?c đư?c t?o ra không ch?a đ?nh danh công văn (DISPIDs) cho các s? ki?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? đánh d?u các l?p h?c đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng cácClassInterfaceType.None giá tr? đ? bu?c COM interop tr? l?i IDispatch cho giao di?n thay v? cho l?p. Các IDispatch giao di?n ch?a các s? ki?n DISPIDs.

Bư?c đ? s?a đ?i và xây d?ng l?i các hàm bao Class

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET d?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, làm như sau:
  1. T?o m?t thư m?c m?i đ?t tên owc11, và sau đó thay đ?i thư m?c đó:
   MD c:\owc11

   CD c:\owc11
  2. T?o ra m? ngu?n trong C# cho wrapper Microsoft Windows Forms:
   aximp "c:\program files\common files\microsoft shared\web components\11\owc11.dll" /source
  3. Xóa h?i đ?ng đư?c t?o ra AxOWC11.dll:
   del c:\owc11\axowc11.dll
 3. Trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad), m? C:\OWC11\AxOWC11.CS.
 4. Thêm[ToolboxItem(true)] đ? t?o ra l?p cho các B?ng x?p h?ng thành ph?n, các B?ng tính thành ph?n, và các PivotTable thành ph?n, như trong ví d? sau đây:

  Bi?u đ? thành ph?n
   [System.ComponentModel.ToolboxItem(true)] 
   public class AxChartSpace : System.Windows.Forms.AxHost { 
   	... 
   } 
  Thành ph?n b?ng tính
   [System.ComponentModel.ToolboxItem(true)] 
   public class AxSpreadsheet : System.Windows.Forms.AxHost {
   	 ... 
   } 
  Thành ph?n PivotTable
   [System.ComponentModel.ToolboxItem(true)] 
   public class AxPivotTable : System.Windows.Forms.AxHost {
   	 ... 
   } 
 5. Đánh d?u các l?p s? ki?n nhưClassInterfaceType.None, như trong ví d? sau đây:

  Bi?u đ? thành ph?n
   [System.Runtime.InteropServices.ClassInterface( 
   System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)] 
   public class AxChartSpaceEventMulticaster : OWC11.IChartEvents {
   	 ...
   } 
  Thành ph?n b?ng tính
   [System.Runtime.InteropServices.ClassInterface( 
   System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
   public class AxSpreadsheetEventMulticaster : OWC11.ISpreadsheetEventSink {
   	 ...
   } 
  Thành ph?n PivotTable
   [System.Runtime.InteropServices.ClassInterface( 
   System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)] 
   public class AxPivotTableEventMulticaster : OWC11.IPivotControlEvents {
   	 ... 
   } 
 6. Lưu các thay đ?i c?a b?n đ? AxOWC11.cs.
 7. T?i ph?ng thu tr?c quan.NET d?u nh?c l?nh, h?y làm như sau:
  1. Thêm C: Program Files Files\Microsoft.NET\Primary h?i đ?ng Interop đ?n c?a b?nLIB bi?n môi trư?ng:
   đ?t lib = c:\program files\microsoft.net\primary interop h?i đ?ng khác nhau; đư?ng d?n %%
  2. Sao Microsoft.Office.interop.OWC11.dllMSComCtl.dll t? G?C mà Microsoft Office 2003 chính Interop h?i đ?ng đư?c cài đ?t:
   b?n sao %windir%\assembly\GAC\Microsoft.Office.Interop.Owc11\11.0.0.0__71e9bce111e9429c\Microsoft.Office.Interop.Owc11.dll

   b?n sao %windir%\assembly\GAC\mscomctl\10.0.4504.0__31bf3856ad364e35\mscomctl.dll
  3. Biên d?ch t?p tin ngu?n, AxOWC11.cs:
   CSC /t:library /r:microsoft.office.interop.owc11.dll /r:adodb.dll /r:msdatasrc.dll /r:mscomctl.dll axowc11.cs
   Chú ý B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau CS0108:
   Các t? khóa m?i là b?t bu?c
   B?n có th? b? qua l?i này.
 8. B?t đ?u Visual Studio.NET.
 9. Thêm biên c?a b?n v?a đư?c-d?ch AxOWC11.dll đ? các H?p công c?:
  1. Trên cácCông cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTu? ch?nh h?p công c? (trong Visual Studio.NET 2002), ho?c b?m Thêm/lo?i b? kho?n m?c h?p công c? (trong Visual Studio.NET 2003), sau đó b?m các .Các thành ph?n NET Framework tab.
  2. Trên các.Các thành ph?n NET Framework tab, b?m vàoTr?nh duy?t.
  3. Trong các Tên tệp h?p văn b?n, lo?ic:\owc11\axowc11.dll. Nh?p vàoM?.
  4. Nh?p vàoOk đ? đóng nh?ngTu? ch?nh h?p công c? h?p tho?i.
Khi b?n t?o m?t m?i Microsoft Visual Basic.NET d? án ho?c m?t m?i Microsoft Visual C#.NET d? án, nh?n th?y r?ng danh sách các đi?u khi?n trên các T?ng quát th? tab trong các H?p công c? ch?a các AxChartSpace đi?u khi?n, các AxPivotTable ki?m soát, và các AxSpreadsheet ki?m soát. Bây gi? b?n có th? thêm các thành ph?n này v?i các h?nh th?c c?a b?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? các s? ki?n cho Office XP c?u ph?n Web b?ng cách s? d?ng Visual Studio.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328275Làm th? nào đ?: X? l? s? ki?n cho các c?u ph?n Web văn ph?ng trong Visual Studio.NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 823982 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbpia kbofficewebspread kbofficewebpivot kbofficewebchart kbhowto kbmt KB823982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com