Vn b?n xu?t hi?n qu l?n v khng ph h?p trn mn h?nh trong th?i gian Mini-Setup

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 823984 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n b?t ?u m?t my tnh d?a trn Windows Server 2003 c gi giao di?n ng?i dng a ng? (MUI) ci ?t s?n, khi kh?i ?ng thu?t s? Mini-Setup, vn b?n ?c hi?n th? trn mn h?nh xu?t hi?n qu l?n, v m?t s? cc ?i t?ng trn mn h?nh ch? c th? nh?n th?y ph?n.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u c? hai i?u ki?n sau y l ng:
 • MUI cho b?t k? c?a cc ngn ng? sau ? ?c ci ?t:
  • Ti?ng Trung (gi?n th?), CHS
  • Trung Qu?c (truy?n th?ng), CHT
  • Nh?t B?n, Nh?t b?n
  • Hn Qu?c, KOR
 • Sysprep.exe ? ?c ch?y trong ch? ? reseal ? chu?n b? cho s? d?ng ?u tin c?a n.
N?u c? hai cc i?u ki?n l ng, m?t s? phng m chng tr?nh ph?i c ? hi?n th? nh?n vn b?n m?t cch chnh xc trong Mini-Setup khng ?c n?p.

GI?I PHP

Thng tin Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Date     Time  Version    Size    File name   Platform
---------------------------------------------------------------------

06-Aug-2003 21:27 5.2.3790.75  1,012,224 Syssetup.dll  X86

06-Aug-2003 21:28 5.2.3790.75  1,835,008 Syssetup.dll  IA64
06-Aug-2003 21:27 5.2.3790.75  1,012,224 Wsyssetup.dll IA64
Chu y Do quan h? ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t ny ?i h?i Windows Server 2003 v?i MUI ?c ci ?t.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny.

THNG TIN THM

? bi?t thm chi ti?t v? Sysprep.exe, xem t?p tin tr? gip Ref.chm. Ref.chm ny t?a l?c trn Windows Server 2003 CD-ROM trong th m?c Support\Tools\Deploy.cab.

? bi?t thm chi ti?t v? chng tr?nh xy d?ng h? th?ng Microsoft, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/OEM


? bi?t thm chi ti?t v? cch s? d?ng cc cng c? Sysprep.exe, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
302577Lm th? no ?: S? d?ng cng c? Sysprep.exe ? t? ?ng ho vi?c tri?n khai thnh cng c?a Windows XP


? thm thng tin v? tnh nng m?i trong Sysprep, bao g?m c? ch? ? reseal, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
282190M t? v? tnh nng m?i trong Sysprep cho Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 823984 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB823984 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:823984

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com