MS03-034: L? h?ng trong NetBIOS có th? d?n đ?n ti?t l? thông tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824105 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?ng cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (NetBIOS) là m?t API mà có th? đư?c s? d?ng b?i các chương tr?nh trên m?ng c?c (b? LAN). NetBIOS cung c?p các chương tr?nh v?i m?t t?p th?ng nh?t các l?nh cho các yêu c?u d?ch v? c?p th?p hơn r?ng các chương tr?nh ph?i có đ? qu?n l? tên, ti?n hành phiên h?p, và g?i cùng gi?a các nút m?ng.

M?t v?n đ? an ninh đ? đư?c xác đ?nh trong Microsoft Windows mà có th? cho phép k? t?n công đ? xem thông tin trong b? nh? máy tính c?a b?n qua m?ng. L? h?ng này liên quan đ?n m?t trong NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) d?ch v?, máy ch? tên NetBIOS (NBNS). V?i d?ch v? này, b?n có th? t?m th?y đ?a ch? IP c?a máy tính b?ng cách s? d?ng tên NetBIOS c?a nó, và ngư?c l?i.

Dư?i đi?u ki?n nh?t đ?nh, các ph?n ?ng v?i m?t NetBT truy v?n d?ch v? tên có th?, thêm vào tr? l?i thông thư?ng ch?a d? li?u ng?u nhiên t? b? nh? máy tính đích. D? li?u này có th? là m?t m?nh c?a HTML n?u các ngư?i s? d?ng trên máy tính đích s? d?ng m?t tr?nh duy?t Internet, ho?c nó có th? ch?a các lo?i d? li?u mà t?n t?i trong b? nh? vào th?i đi?m khi các máy tính đích đáp l?i m?t truy v?n d?ch v? tên NetBT.

M?t k? t?n công có th? t?m cách đ? khai thác l? h?ng này b?ng cách g?i các đi?m đ?n máy tính tên NetBT d?ch v? truy v?n và sau đó nh?n m?t cách c?n th?n các ph?n ?ng đ? xác đ?nh xem b?t k? d? li?u ng?u nhiên t? b? nh? c?a máy tính đó là bao g?m.

Chú ý N?u th?c ti?n b?o m?t đi?n h?nh là theo sau và n?u c?ng 137 ngư?i s? d?ng Giao th?c datagram (UDP) b? ch?n t?i các b?c tư?ng l?a, cu?c t?n công trên Internet là Chưa có th?.

Gi?m nh? các y?u t?
 • Ti?t l? b?t k? thông tin s? hoàn toàn ng?u nhiên trong Thiên nhiên.
 • Theo m?c đ?nh, tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) ch?n nh?ng c?ng. ICF có s?n v?i Windows XP và Windows Server 2003.
 • Khai thác l? h?ng này, m?t k? t?n công ph?i có kh? năng g?i m?t yêu c?u đ?c bi?t crafted NetBT đ?n c?ng 137 trên máy tính đích và sau đó ki?m tra ph?n ?ng đ? xem cho dù b?t k? d? li?u ng?u nhiên t? đó b? nh? c?a máy tính đư?c bao g?m. Đ?i v?i môi trư?ng m?ng n?i b?, các c?ng là thư?ng có th? truy c?p, nhưng cho các máy tính k?t n?i Internet, các c?ng thư?ng b? ch?n b?i tư?ng l?a.

GI?I PHÁP

Thông tin b?o m?t b?n vá

Đ? bi?t thêm v? cách gi?i quy?t này d? b? t?n thương, Nh?p vào liên k?t thích h?p trong danh sách dư?i đây.

Windows Server 2003 (m?i phiên b?n)

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Windows Server 2003 (32-bit Editions)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Windows Server 2003 (64-bit Editions)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 3 Tháng 9 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Đ?p vá b?o m?t này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows Server 2003.

Thông tin cài đ?̃t

Đ?p vá b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng l?nh sau:
WindowsServer2003-KB824105-x 86-ENU /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không bu?c cho máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsServer2003-KB824105-x 86-ENU /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá b?o m?t này v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng này b?o m?t vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spuninst.exe Ti?n ích đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này. Các ti?n ích Spuninst.exe n?m ? thư m?c %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Các ti?n ích h? tr? các sau thi?t l?p thi?t chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Thông tin b?o m?t b?n vá thay th?

Đ?p vá b?o m?t này không thay th? b?t k? b?n vá l?i b?o m?t khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version      Size  File name  Folder  Platform
  ---------------------------------------------------------------------------
  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534,016 Netbt.sys  Rtmgdr  Ia64
  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534,016 Netbt.sys  Rtmqfe  Ia64

  18-Jul-2003 15:16 5.2.3790.69    195,072 Netbt.sys  Rtmgdr  X86
  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    195,072 Netbt.sys  Rtmqfe  X86
Chú ý Khi b?n cài đ?t b?n vá b?o m?t này trên máy tính là đang ch?y Windows Server 2003, tr?nh cài đ?t s? ki?m tra xem n?u b?t k? c?a các t?p tin đó đang đư?c C?p Nh?t vào máy tính c?a b?n trư?c đó đ? đư?c C?p Nh?t b?i m?t Microsoft hotfix. N?u b?n cài đ?t trư?c m?t hotfix đ? c?p nh?t m?t trong các tác ph?m, tr?nh cài đ?t sao hotfix t?p vào máy tính c?a b?n. N?u không, các cài đ?t b?n sao các t?p tin b?n phát hành phân ph?i chung (GDR) vào c?a b?n máy tính. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824994Mô t? n?i dung c?a m?t s?n ph?m Windows Server 2003 C?p Nh?t gói
B?n có th? xác minh các t?p tin mà b?n vá b?o m?t này cài đ?t b?ng cách xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows máy ch? 2003\SP1\KB824105\Filelist
Đ? xác minh các t?p tin cá nhân, s? d?ng ngày/th?i gian và các phiên b?n thông tin đư?c cung c?p trong t?p thông tin b?ng đ? đ?m b?o r?ng các t?p tin chính xác đư?c tr?nh bày trên máy tính.

Windows XP

T?i thông tin
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition và Windows XP Tablet PC Edition
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Windows XP 64-bit Edition Phiên b?n 2002
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Windows XP 64-bit Edition Phiên b?n 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 3 Tháng 9 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Đ?p vá b?o m?t này đ?i h?i ph?i phát hành phiên b?n c?a Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1). Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin cài đ?̃t

Đ?p vá b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng l?nh sau:
WindowsXP-KB824105-x 86-ENU /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không bu?c cho máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsXP-KB824105-x 86-ENU /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá b?o m?t này v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng này b?o m?t vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

Thông tin b?o m?t b?n vá thay th?

Đ?p vá b?o m?t này không thay th? b?t k? b?n vá l?i b?o m?t khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition và Windows XP Tablet PC Edition

   Date     Time  Version      Size  File name  Platform    
   -------------------------------------------------------------------------------
   23-Jul-2003 16:15 5.1.2600.117   149,120 Netbt.sys  X86    (pre-SP1)
   08-Jul-2003 21:48 5.1.2600.1243   149,248 Netbt.sys  X86    (with SP1)
Windows XP 64-bit Edition Phiên b?n 2002
   Date     Time  Version      Size  File name  Platform    
   -------------------------------------------------------------------------------
   23-Jul-2003 16:15 5.1.2600.117   553,088 Netbt.sys  Ia64   (pre-SP1)
   08-Jul-2003 21:49 5.1.2600.1243   553,728 Netbt.sys  Ia64   (with SP1)


Windows XP 64-bit Edition Phiên b?n 2003
  Date     Time  Version      Size  File name  Folder  Platform
  ---------------------------------------------------------------------------
  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534,016 Netbt.sys  Rtmgdr  Ia64
  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534,016 Netbt.sys  Rtmqfe  Ia64
Chú ý Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Tablet PC Edition và Windows XP 64-Bit Phiên b?n ?n b?n phiên b?n 2002 c?a b?n vá b?o m?t này đư?c đóng gói như là ch? đ? kép gói. Đ? thêm thông tin v? ch? đ? kép gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328848Mô t? c?a ch? đ? kép C?p Nh?t gói cho Windows XP
Chú ý Khi b?n cài đ?t phiên b?n Windows XP 64-bit Edition 2003 vá l?i b?o m?t trên máy tính đang ch?y phiên b?n Windows XP 64-bit Edition năm 2003, tr?nh cài đ?t s? ki?m tra đ? xem cho dù b?t k? c?a các t?p tin đang C?p Nh?t vào máy tính c?a b?n trư?c đó đ? đư?c C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft. N?u b?n cài đ?t trư?c m?t hotfix đ? c?p nh?t m?t trong nh?ng t?p tin này, tr?nh cài đ?t sao các t?p tin hotfix vào máy tính c?a b?n. N?u không, tr?nh cài đ?t b?n sao các Chung phân ph?i b?n phát hành (GDR) t?p tin vào máy tính c?a b?n. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824994Mô t? n?i dung c?a m?t s?n ph?m Windows Server 2003 C?p Nh?t gói
B?n có th? xác minh các t?p tin mà b?n vá b?o m?t này cài đ?t b?ng cách xem xét khóa registry sau đây.

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB824105\Filelist
Windows XP v?i Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB824105\Filelist
Đ? xác minh t?p tin cá nhân, s? d?ng ngày/th?i gian và các phiên b?n thông tin đư?c cung c?p trong t?p thông tin b?ng đ? đ?m b?o r?ng t?p tin chính xác đư?c tr?nh bày trên máy tính.

Windows 2000 Server

T?i thông tin


Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 3 Tháng 9 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chú ý Đ?p vá b?o m?t này s? không cài đ?t trên Windows 2000 Datacenter H? ph?c v?. Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t b?n vá b?o m?t cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, liên h? v?i đ?i l? OEM tham gia c?a b?n. Cho thông tin thêm v? máy ch? Trung tâm d? li?u c?a Windows 2000, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Các Trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server

Điều kiện tiên quyết

Đ?p vá b?o m?t này yêu Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin cài đ?̃t

Đ?p vá b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n : Do không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o : Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
B?n có th? xác minh r?ng các b?n vá b?o m?t đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính b?ng cách xác nh?n t?n t?i ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng, s? d?ng l?nh sau:
Windows2000-KB824105-x 86-ENU /u /q
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không bu?c cho máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
Windows2000-KB824105-x 86-ENU /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá b?o m?t này v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng này b?o m?t vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Spuninst.exe Ti?n ích đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này. Các ti?n ích Spuninst.exe n?m ? thư m?c %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Các ti?n ích h? tr? các sau thi?t l?p thi?t chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Thông tin b?o m?t b?n vá thay th?

Đ?p vá b?o m?t này không thay th? b?t k? b?n vá l?i b?o m?t khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jul-2003 17:44 5.0.2195.6783   163,600 Netbt.sys
 
B?n có th? xác minh các t?p tin đ?p vá b?o m?t này cài đ?t b?i xem xét khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105\Filelist
Đ? xác minh t?p tin cá nhân, s? d?ng ngày/th?i gian và các phiên b?n thông tin đư?c cung c?p trong t?p thông tin b?ng đ? đ?m b?o r?ng các t?p tin chính xác đư?c tr?nh bày trên máy tính.

Windows NT 4.0 máy tr?m máy tr?m và máy ch? Windows NT Server 4.0

T?i thông tin
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Tr?m làm vi?c Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0 Máy ch?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Máy ch? Windows NT 4.0, Terminal Server Edition:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 824105 gói bây gi?.
Ngày Phát hành: 3 Tháng 9 năm 2003

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

Đ?p vá b?o m?t này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6).

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Thông tin cài đ?̃t

Đ?p vá b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /y : Th?c hi?n lo?i b? (ch? v?i / m ho?c /q ).
 • / f : L?c lư?ng chương tr?nh ph?i đóng c?a lúc t?t máy.
 • n : Không t?o ra m?t thư m?c g? cài đ?t.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi hoàn t?t C?p Nh?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? yên t?nh ho?c l?i v?i không có giao di?n ngư?i dùng (đi?u này chuy?n đ?i là m?t superset c?a / m ).
 • / m : S? d?ng ch? đ? không giám sát v?i giao di?n ngư?i dùng.
 • / l : Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x : Gi?i nén các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.

Tri?n khai thông tin

Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng trên m?t Windows NT 4.0 d?a trên máy tính, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsNT4Server-KB824105-x 86-ENU.exe-ENU.EXE /q
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng trên m?t Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition d?a trên máy tính, s? d?ng các l?nh sau đây:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x 86-ENU.exe-ENU.EXE /q
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t trên máy tính d?a trên Windows NT 4.0 mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsNT4Server-KB824105-x 86-ENU.exe-ENU.EXE /z
Đ? cài đ?t các b?n vá b?o m?t trên m?t máy ch? Windows NT 4.0, Terminal Server Edition d?a trên máy tính mà không bu?c máy tính kh?i đ?ng l?i, s? d?ng l?nh sau đây:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x 86-ENU.exe-ENU.EXE /z
Chú ý B?n có th? k?t h?p các thi?t b? chuy?n m?ch trong m?t l?nh.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? tri?n khai các b?n vá b?o m?t này v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466201.aspx

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng này b?o m?t vá.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n.

H? th?ng qu?n tr? viên có th? s? d?ng Hotfix.exe Ti?n ích đ? lo?i b? b?n vá b?o m?t này. Ti?n ích Hotfix.exe n?m ? các %Windir%\$NTUninstallKB824105$ thư m?c. Các ti?n ích h? tr? các thi?t l?p sau đây thi?t b? chuy?n m?ch:
 • /? : Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u : S? d?ng ch? đ? không giám sát.
 • / f : Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • /z : Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q : S? d?ng ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).

Thông tin b?o m?t b?n vá thay th?

Đ?p vá b?o m?t này không thay th? b?t k? b?n vá l?i b?o m?t khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n vá b?o m?t này có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

H? ph?c v? Windows NT 4.0:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jul-2003 13:44 4.0.1381.7224   125,296 Netbt.sys
  
Máy ch? Windows NT 4.0, Terminal Server Edition:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Jul-2003 13:44 4.0.1381.7224   125,296 Netbt.sys
  
Đ? xác minh r?ng các b?n vá b?o m?t đ? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xác nh?n r?ng t?t c? các t?p tin đó đư?c li?t kê trong b?ng thông tin t?p có m?t trên máy tính.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

M?c dù Microsoft thúc gi?c t?t c? khách hàng đ? áp d?ng b?o m?t vá t?i các cơ h?i s?m nh?t có th?, có m?t s? cách gi?i quy?t mà b?n có th? s? d?ng trong t?m th?i có th? giúp ph?ng ng?a véc tơ đư?c s? d?ng đ? khai thác l? h?ng này.

Nh?ng cách gi?i quy?t là các bi?n pháp t?m th?i. H? ch? có th? giúp ngăn ch?n đư?ng d?n c?a cu?c t?n công. H? không đúng các l? h?ng ti?m ?n.

Các đo?n cung c?p thông tin b?n có th? s? d?ng mà có th? giúp b?o v? máy tính c?a b?n t? cu?c t?n công. M?i ph?n mô t? cách gi?i quy?t mà b?n có th? s? d?ng, tùy thu?c vào c?a b?n trên máy tính c?u h?nh và tùy thu?c vào m?c đ? tính năng mà b?n yêu c?u.
 • Ch?n TCP và UDP trên c?ng 137 t?i tư?ng l?a c?a b?n trên các máy tính b? ?nh hư?ng.

  C?ng 137 đư?c s? d?ng b?i d?ch v? tên NetBT. Ch?n TCP và UDP lúc các b?c tư?ng l?a có th? giúp đ? đ? ngăn ch?n các máy tính đ?ng sau đó tư?ng l?a t? b? t?n công b?i nh?ng n? l?c đ? khai thác các l? h?ng. S? d?ng ICF (ch? có s?n trong Windows XP và Windows Server 2003). N?u b?n đang s? d?ng ICF trong Windows XP ho?c Windows Server 2003 đ? giúp b?o v? k?t n?i Internet c?a b?n, nó s? b?i m?c đ?nh kh?i inbound NetBT lưu lư?ng truy c?p t? Internet. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng ICF và v? các tùy ch?n khác có s?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/28d7c0c4-539e-4510-9431-9e52d24e0a021033.mspx?mfr=true
 • Ch?n c?ng b? ?nh hư?ng b?ng cách s? d?ng m?t b? l?c b?o m?t (IPSec) giao th?c Internet trên máy tính b? ?nh hư?ng.

  B?n có th? giúp đ? đ? an toàn m?ng lư?i thông tin liên l?c trên D?a trên Windows 2000 tính n?u b?n s? d?ng IPSec. Cho thông tin b? sung v? IPSec và v? làm th? nào đ? áp d?ng b? l?c, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  313190Làm th? nào đ? s? d?ng b? l?c IPSec IP danh sách trong Windows 2000
  813878 Cách ch?n giao th?c m?ng c? th? và các c?ng b?ng cách s? d?ng IPSec
 • Vô hi?u hoá NetBIOS trên TCP/IP (NetBT).

  B?n c?ng có th? t?t NetBT trên máy tính ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? làm đi?u này và nh?ng g? có th? b? ?nh hư?ng b?ng cách này, xem "NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) khái ni?m"ph?n trong tài li?u Windows 2000:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms143696.aspx
Đ? bi?t thêm v? cách b?n có th? giúp đ? b?o v? c?a b?n máy tính tr?c tuy?n, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/28d7c0c4-539e-4510-9431-9e52d24e0a021033.mspx?mfr=true

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m Microsoft có đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?"...

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-034.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 824105 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbqfe kbfix kbbug kbmt KB824105 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824105

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com