Thay đ?i m?t kh?u l?i x?y ra khi b?n m? khóa máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824110 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? khóa máy tính d?a trên Windows 2000, b?n có th? nh?n các thông đi?p sau đây n?u b?n có máy Microsoft NetWare khách (CSNW) đư?c cài đ?t và c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? ưa thích:
NetWare m?ng
Không có cây NetWare NDS đ? đư?c phát hi?n, không th? th?c hi?n thao tác thay đ?i m?t kh?u.
Sau đó, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
NetWare m?ng
B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t kh?u c?a b?n m?t cách riêng bi?t trên NetWare 2.X và 3.X máy ch? mà không ph?i là m?t ph?n c?a m?t đ? án đ?ng b? hóa m?t kh?u. S? d?ng SETPASS (n?m trong thư m?c SYS\\PUBLIC trên máy ch? NetWare) đ? làm đi?u này.
N?u b?n đang k?t n?i t?i NetWare NDS, b?n có th? nh?n đư?c sau thông báo:
Thay đ?i m?t kh?u trên NetWare
Ch?n NetWare NDS cây đ? thay đ?i m?t kh?u trên cho ngư?i s? d?ng
B?n có th? nh?n các thông đi?p l?i ngay c? khi m?t kh?u đ? không h?t h?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n có khách hàng Microsoft NetWare (CSNW) đư?c cài đ?t và đăng k? có m?t ForceUnlockLogon giá tr? v?i giá tr? là 1.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 3 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  22-Jul-2003 17:24 5.0.2195.6789 333,072 Msgina.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.
h?p tho?i h?p tho?i h?p l?i l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 824110 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbfix kbbug kbmt KB824110 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824110

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com