L?i tin nh?n x?y ra khi t?p nh?p, v?n ? x?y ra khi m? m?t s? t?p trong Autodesk ho?c s?n ph?m kn o

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 824136 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

B?n c th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau y:
 • Khi b?n b?m chu?t ph?i vo m?t t?p tin, Windows Explorer c th? b? thu?c l b?t ng?, ho?c b?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i "Truy c?p vi ph?m", ho?c b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:
  Windows Explorer g?p m?t v?n ? v c?n ph?i ng. Chng ti r?t ti?c cho cc s? b?t ti?n.
  Khi b?n xem chi ti?t cc l?i, b?n t?m th?y m?t Ch? k l?i tng t? nh sau:
    AppName    AppVer     ModName  ModVer     Offset
    ---------------------------------------------------------------
    Explorer.exe 6.0.2800.1221 Ntdll.dll 5.1.2600.1217 00054084
  
 • Sau khi b?n ci ?t Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ho?c b?o m?t 823980 v (MS03-026) ti li?u trong bi vi?t c s? ki?n th?c Microsoft 823980, b?n c th? khng th? m? t?p .max ho?c .drf trong cc s?n ph?m sau:
  • Kn o 3DS Max Phin b?n 2.x, 3.x, 4.x ho?c 5.x
  • Autodesk ki?n trc my tnh ? bn 2004
  • Autodesk Xy d?ng h? th?ng 2004
  • Autodesk VIZ 4
  • Autodesk 3D Studio VIZ R3 ho?c R3i

GI?I PHP

Windows XP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin Hotfix

Quan tr?ng: M?t s? cng c? qut khng chnh xc c th? bo co r?ng my tnh c?a b?n hi?n khng c ci cc b?n v b?o m?t 823980 (MS03-026) ?t sau khi b?n ci ?t hotfix ny. V l?i b?o m?t 823980 ?c bao g?m trong hotfix ny.

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? ci ?t b?n c?p nh?t ny, b?n ph?i c Windows XP Service Pack 1 (SP1) ci ?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Cho Windows XP SP1 d?a trn my vi tnh, hotfix ny s? thay th? cc b?n v b?o m?t 823980 (MS03-026). ? thm thng tin v? cc b?n v b?o m?t 823980, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
823980MS03-026: ?m Overrun trong RPC c th? cho php Code Execution

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a i?u ny S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Gi Khu v?c th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------
  22-Jul-2003 14:17 5.1.2600.1250 1,120,256 Ole32.dll    
  22-Jul-2003 14:17 5.1.2600.1247  504,320 Rpcrt4.dll    
  22-Jul-2003 14:17 5.1.2600.1243  202,752 Rpcss.dll 

Windows 2000

Thng tin Hotfix

Quan tr?ng: M?t s? cng c? qut khng chnh xc c th? bo co my tnh c?a b?n khng c cc b?n v b?o m?t 823980 (MS03-026) ?c ci ?t sau khi b?n ci ?t hotfix ny.

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? ci ?t b?n c?p nh?t ny, b?n ph?i c Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ci ?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Cho D?a trn Windows 2000 SP3 v Windows 2000 SP4 d?a trn my tnh, hotfix ny s? thay th? cc 823980 v l?i b?o m?t (MS03-026). ? thm thng tin v? cc b?n v b?o m?t 823980, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
823980MS03-026: ?m Overrun trong RPC c th? cho php Code Execution

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a i?u ny S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Gi Khu v?c th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  21-Jul-2003 22:59 5.0.2195.6788 944,912 Ole32.dll    
  21-Jul-2003 22:59 5.0.2195.6772 432,400 Rpcrt4.dll    
  21-Jul-2003 22:59 5.0.2195.6769 188,688 Rpcss.dll

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 824136 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kberrmsg kbqfe kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB824136 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:824136

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com