Mô t? d?ch v? đăng nh?p gi?y phép trong h? đi?u hành Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824196 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Gi?y phép đăng nh?p d?ch v? (LLS) là m?t công c? ban đ?u đư?c thi?t k? đ? giúp khách hàng qu?n l? gi?y phép cho s?n ph?m máy ch? Microsoft đư?c c?p phép trong mô h?nh máy ch? Client Access License (CAL). LLS đ? đư?c gi?i thi?u v?i Windows NT Server 3.51. Theo m?c đ?nh, LLS b? vô hi?u hóa trong Windows Server 2003. V? nh?ng h?n ch? thi?t k? ban đ?u và đi?u kho?n c?p phép ti?n tri?n và đi?u ki?n, c?a LLS không th? cung c?p m?t cái nh?n chính xác c?a t?ng s? Cal đư?c mua so v?i t?ng s? Cal đư?c s? d?ng trên m?t máy ch? đơn ho?c qua các doanh nghi?p. Cal đư?c báo cáo b?i LLS có th? xung đ?t v?i gi?i thích th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA) và v?i s?n ph?m s? d?ng quy?n (PUR). LLS s? không đư?c bao g?m trong phiên b?n tương lai c?a h? đi?u hành Windows.

Ví d?, khi b?n s? d?ng c?p phép-theo (Llsmgr.msc) đ? xem l?ch s? mua gi?y phép s?n ph?m, c?a s? mua l?ch s? có th? tr?ng ho?c không chính xác. Tuy nhiên, khi b?n truy c?p l?ch s? mua t? m?t máy ch? máy tính, l?ch s? mua hàng có th? đư?c chính xác. B?n có th? thêm m?i gi?y phép, ngay c? trên các máy tính nơi mà l?ch s? mua hàng là không chính xác.

Chú ý Bài vi?t này không áp d?ng cho Microsoft Windows nh? Business Server 2003. Vô hi?u hóa các gi?y phép đăng nh?p d?ch v? trên SBS 2003. N?u b?n vô hi?u hóa các gi?y phép đăng nh?p d?ch v? trên SBS 2003, máy ch? s? kh?i đ?ng l?i m?i 60 phút.

THÔNG TIN THÊM

LLS h? tr? phương th?c c?p gi?y phép sau đây:
 • M?i ch? ng?i (thay đ?i đ? "Cho m?i thi?t b?" ho?c "Theo ngư?i dùng" v?i Windows Server 2003)
 • M?i máy ch?
Trong ch? đ? cho m?i máy ch?, m?t gi?i h?n t?i đa k?t n?i đ?ng th?i trên m?t máy ch? d?ch v? đư?c thi hành. Trong ch? đ? cho m?i gh?, m?t máy ch? b?n ghi t?t c? các d?ch v? k?t n?i và sao chép d? li?u này sang máy ch? c?p phép. Máy ch? c?p phép t?ng th? cung c?p m?t l?n xem t?ng h?p c?a t?t c? các d? li?u replicated. M?i khách hàng m?i s? d?ng m?t gi?y phép (ngay c? khi khách hàng k?t n?i v?i nhi?u máy ch?). N?u không có gi?y phép b? không có s?n, LLS trên máy ch? ch? nh?t k? m?t s? ki?n ID 201 trong tr?nh xem s? ki?n đ?a phương s? k? s? ?ng d?ng.

Các v?n đ? LLS

Đ? chính xác theo d?i Cal, LLS ph?i có hai b? thông tin: s? gi?y phép đ? đư?c mua, và s? gi?y phép đư?c s? d?ng. Sau đây đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i LLC:
 • Thông tin mua hàng không nhân r?ng t? máy ch? c?p phép t?ng th? đ?n m?t máy ch? đ?a phương ho?c t? m?t máy ch? đ?a phương ph?c v? th?y gi?y phép.
  • Có hai cách c?a vi?c s?a đ?i thông tin mua: LLSMGR.exe có th? s?a đ?i thông tin v? máy ch? t?ng th?, và LICCPA.cpl có th? s?a đ?i thông tin v? máy ch? đ?a phương. V? không có b?n sao h?p nh?t, c? hai b? d? li?u k?t qu? trong d? li?u không chính xác.
 • Sao chép các thông tin tiêu th? t? đ?a phương máy ch? đ?n máy ch? t?ng th? không hoàn t?t n?u l?i m?ng x?y ra. LLS không cung c?p m?t công c? ch?n đoán đ? giúp kh?c ph?c các v?n đ?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  198132Làm b?n sao gi?y phép qu?n l? thông tin không thành công
 • Các phương pháp đư?c s? d?ng b?i LLS liên k?t CALs (cho m?i gh?, cho m?i thi?t b? ho?c cho m?i ngư?i dùng) v?i m?t ngư?i s? d?ng ho?c m?t thi?t b? có th? không đ?i di?n cho cách mà các s?n ph?m th?c s? đư?c c?p phép và có th? d?n đ?n m?c tiêu th? không chính xác c?a d? li?u và l?i tin nh?n.
 • Khi b?n s? d?ng các công c? qu?n l? gi?y phép, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H? ph?c v? RPC là quá b?n r?n

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  204018"RPC Server là quá b?n r?n" c? g?ng đ? b?t đ?u qu?n l? c?p phép
  Kh?i đ?ng l?i c?a LLS có th? kh?c ph?c s? c?; Tuy nhiên, b?n có th? ph?i đ?t l?i thông tin gi?y phép qu?n l?. Khi b?n đ?t l?i thông tin gi?y phép Manager, b?n c?n ph?i t? xóa các t?p tin c?u h?nh LLS và nh?p l?i thông tin mua bán.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t l?i thông tin gi?y phép qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  153140Làm th? nào đ? đ?t l?i gi?y phép qu?n l? thông tin
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t l?i thông tin gi?y phép qu?n l? trong doanh nghi?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  194065Làm th? nào đ? đ?t l?i tr?nh qu?n l? gi?y phép trong su?t m?t doanh nghi?p
 • Qu?n tr? viên có th? thêm như nhi?u gi?y phép như h? mu?n mà không th?c hi?n m?t quá tr?nh xác minh.
Ngoài ra, s?n ph?m máy ch? không luôn s? d?ng LLS. Ví dụ:
 • Microsoft SQL Server 7.0, khi nó đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? thành viên: thi?t l?p nơi mua hàng thông tin v? máy ch? t?ng th? và không t?o ra m?t b?n sao c?c b?. Trong c?u h?nh này, b?n không th? thay đ?i ch? đ? c?p gi?y phép ? đ?a phương.
 • Microsoft Exchange Server 2000 khi nó đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? thành viên: thi?t l?p lưu tr? thông tin mua bán trong các c?a hàng đ?a phương và nhân r?ng không ph?c v? th?y. B?n không th? theo d?i trên m?t ch? CALs trên toàn doanh nghi?p.
 • Microsoft SQL Server 2000: LLS h? tr? đ? đư?c thay th? b?i m?t applet đ?c trưng cho SQL CAL có gi?y phép ngư?i dùng ch?n m?i ch? ho?c trên m?t b? x? l? và các s? gi?y phép. C?p gi?y phép b?ng đi?u khi?n công c? hi?n th? các thông tin đư?c thu th?p trong khi thi?t l?p, nhưng nó không cung c?p ch?c năng b? sung.
 • Microsoft Small Business Server (SBS): Kích ho?t LLS và gi? các d?ch v? ho?t đ?ng.

Các xét nghi?m ch?c năng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng các s?n ph?m sau và phiên b?n ho?t m?t cách chính xác khi LLS b? vô hi?u hóa:
 • Gia đ?nh Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server gia đ?nh và gia đ?nh Windows Server 2003
 • ?n b?n ph?c v? đ?u cu?i Windows NT Server 4.0, d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 và Windows Server 2003 Terminal Server
 • Trao đ?i Server 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Server ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003; Exchange Server 6.0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Server; và Exchange Server 5.5 trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0
 • SQL Server 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0 ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Server; SQL Server 7.0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0 ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Server
Chú ý B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau, n?u b?n ch?y SQL Server 7.0 thi?t l?p khi LLS b? vô hi?u hóa:
D?ch v? đăng nh?p gi?y phép không ch?y trên máy tính đích, ho?c máy tính đích không ph?i là có th? truy c?p.
Nh?p vào Ok b? qua thông báo, và sau đó ti?p t?c v?i thi?t l?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824196 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
T? khóa: 
kblicensing kbusage kbmisctools kbinfo kbnofix kbmt KB824196 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824196

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com