Tháng 9 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824282 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

S?a danh sách bài vi?t Microsoft Exchange 2000 Server l?i mà đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành c?a Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3). Exchange 2000 b?n s?a l?i cho m?t thành ph?n đ?c bi?t là tích l?y và có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i trư?c cho thành ph?n đó. B?n s?a l?i v?i m?t s? phiên b?n đ?c bi?t ch?a t?t c? các b?n s?a l?i có m?t s? phiên b?n trư?c đó.

Đi?u này Rollup không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Active Directory Connector (ADC). Đ? thêm thông tin v? ADC rollup, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815452Tháng 3 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup cho ADC

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin rollup

Update rollup này đ? đư?c thay th? b?i tháng 8 2004 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup (xây d?ng 6603.1). Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
870540Tính s?n sàng c?a tháng 8 năm 2004 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup

Tháng 9 năm 2003 Post-Service Pack 3 Rollup

Làm th? nào đ? có đư?c

Tháng 9 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup thay th? Tháng ba 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup đ? đư?c tái phát hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2003 và tháng 8 năm 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup đ? đư?c tái phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2003.

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Exchange2000-KB870540-v2-x 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây gi?.

16 Tháng 8 năm 2004

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Điều kiện tiên quyết

B?n c?p nh?t này đ?i h?i Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301378Làm th? nào đ? có đư?c Exchange 2000 Server service pack m?i nh?t

Thông tin cài đ?̃t

Thi?t l?p c? d?ng các d?ch v? thích h?p đ? các vi?c cài đ?t có th? k?t lu?n mà không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng. (Thi?t l?p kh?i đ?ng l?i các d?ch v? mà nó thành công ng?ng l?i.) Tuy nhiên, n?u m?t t?p tin mà là đ? thay th? là s? d?ng, và n?u d?ch v? không th? d?ng (ví d?, ph?n m?m ch?ng vi-rút), b?n s? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi thi?t l?p.

Chú ý N?u b?n lo?i b? rollup, b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h? th?ng c?a b?n s? đư?c khôi ph?c vào các tr?ng thái trư?c đó.

Cho thông tin b? sung, b?m vào sau đi?u các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328839Làm th? nào đ? áp d?ng trao đ?i d?ch v? gói và hotfixes
331646 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 hotfix thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh

S?a danh sách

Đ?i v?i m?t danh sách các b?n s?a l?i đư?c ch?a trong rollup này, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://Search.Microsoft.com/results.aspx?q=Microsoft+Exchange+Server+2000+Post-SP3&qsc0=2&SearchBtn0=Search&form=QBME1&l=1&Mkt=en-US

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    602,112 Abv_dg.dll    
  15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1    593,920 Addxa.dll    
  15-Jul-2003 20:33 6.0.6487.1     49,152 Archivesink.dll 
  15-Jul-2003 20:44 6.0.6487.1    221,184 Calconmsg.dll  
  15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    585,728 Ccmc.exe     
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     69,632 Ccmproxy.dll   
  18-Jul-2003 22:58 6.0.6487.2    716,800 Cdo.dll     
  15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1   3,915,776 Cdoex.dll    
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   2,109,440 Cdoexm.dll    
  15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    557,056 Cdohtml.dll   
  26-Jun-2003 16:39           91,624 Ctrl_calendarview20.js
  26-Jun-2003 16:39           8,882 Ctrl_reminder20.htc
  26-Jun-2003 16:39           71,102 Ctrl_view20.js
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    794,624 Dapi.dll     
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    851,968 Davex.dll    
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1     53,248 Davexpc.dll   
  15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1     28,672 Dramapi.dll   
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1    131,072 Drviis.dll    
  15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1    151,552 Ds2mb.dll    
  16-Jul-2003 05:17 6.0.6487.1    114,688 Ds2mbmsg.dll   
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    577,536 Dsaccess.dll   
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    184,320 Dscmsg.dll    
  15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1     69,632 Dsproxy.dll   
  15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     65,536 Dxanotes.dll   
  26-Jun-2003 17:02           2,670 Edkguid.h
  17-Jul-2003 03:17           18,980 Edkguid.lib
  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    163,840 Emsabp32.dll   
  15-Jul-2003 20:39 6.0.6487.1    958,464 Emsmdb32.dll   
  15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1   1,798,144 Emsmta.exe    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    733,184 Epoxy.dll    
  15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1   2,183,168 Ese.dll     
  15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1    266,240 Eseback2.dll   
  15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1    217,088 Esebcli2.dll   
  15-Jul-2003 22:54 6.0.6487.1     40,960 Eseperf.dll   
  26-Jun-2003 16:43           6,991 Eseperf.hxx
  15-Jul-2003 22:54          391,634 Eseperf.ini
  22-Jul-2003 23:57 6.0.6487.3   8,466,432 Exadmin.dll   
  15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1   3,575,808 Excdo.dll    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     28,672 Exchmem.dll   
  23-Jul-2003 00:43 6.0.6487.3   3,850,240 Excluadm.dll   
  15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1   3,354,624 Exconmsg.dll   
  15-Jul-2003 19:51 6.0.6487.1    210,080 Exifs.sys
  15-Jul-2003 19:51 6.0.6487.1     8,192 Exifsmsg.dll   
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     90,112 Eximap4.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,867,776 Exmgmt.exe    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    258,048 Exmime.dll    
  15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    176,128 Exnntp.dll    
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    143,360 Exodbesh.dll   
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1     57,344 Exodbpc.dll   
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    200,704 Exodbprx.dll   
  19-Aug-2003 02:11 6.0.6487.4   2,174,976 Exoledb.dll   
  15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     81,920 Exosal.dll    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     32,768 Expop3.dll    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     32,768 Exproto.dll   
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    307,200 Exprox.dll    
  15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    139,264 Exres.dll    
  15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1    143,360 Exschema.exe   
  15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1   2,494,464 Exsetdata.dll  
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    307,200 Exsmtp.dll    
  15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1    716,800 Exsp.dll     
  15-Jul-2003 20:29 6.0.6487.1    675,840 Exwform.dll   
  15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1    180,224 Exwin32.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,347,584 Exwmi.dll    
  15-Jul-2003 20:29 6.0.6487.1     40,960 Febecfg.dll   
  26-Jun-2003 16:39           5,596 Frm_attach20.js
  26-Jun-2003 16:39           32,766 Frm_composeappt20.js
  26-Jun-2003 16:39           28,522 Frm_composecontact20.js
  26-Jun-2003 16:39           8,985 Frm_readnote20.js
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     40,960 Gw2mex.exe    
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    110,592 Gwhc.dll     
  15-Jul-2003 20:32 6.0.6487.1     24,576 Gwisecalmsg.dll 
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     32,768 Iisif.dll    
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    135,168 Iisproto.dll   
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     61,440 Imap4be.dll   
  15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    319,488 Imap4evt.dll   
  15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1    131,072 Imap4fe.dll   
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1    126,976 Imap4svc.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    479,232 Imapmgr.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     73,728 Inproxy.dll   
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1    868,352 Lsadmin.exe   
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    163,840 Lscms.dll    
  15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1    344,064 Lscps.dll    
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     73,728 Lslde.dll    
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     28,672 Lsldew.dll    
  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    139,264 Lsmexhc.dll   
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    237,568 Lsmexif.dll   
  15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     20,480 Lsmexin.exe   
  15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     40,960 Lsmexnts.exe   
  15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     20,480 Lsmexout.exe   
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1    118,784 Lsmmdodb.dll   
  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1    200,704 Lsntshc.dll   
  15-Jul-2003 20:24 6.0.6487.1     49,152 Lsntsmex.exe   
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     49,152 Lsxfm.dll    
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   2,969,600 Mad.exe     
  15-Jul-2003 23:00 6.0.6487.1    524,288 Madfb.dll    
  16-Jul-2003 05:20 6.0.6487.1    806,912 Madmsg.dll    
  23-Jul-2003 00:45 6.0.6487.3   4,698,112 Maildsmx.dll   
  15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1    745,472 Mapi32.dll    
  15-Jul-2003 20:32 6.0.6487.1     24,576 Mapical.dll   
  15-Jul-2003 20:17 6.0.6487.1     49,152 Mdbevent.dll   
  15-Jul-2003 20:36 6.0.6487.1   2,285,568 Mdbmsg.dll    
  15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1     32,768 Mdbrole.dll   
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1     24,576 Mdbtask.dll   
  15-Jul-2003 20:25 6.0.6487.1     32,768 Mex2gw.exe    
  15-Jul-2003 20:18 6.0.6487.1   2,551,808 Mlmig32.dll   
  15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1     69,632 Mlmignts.dll   
  15-Jul-2003 20:21 6.0.6487.1    245,760 Mmfmig32.dll   
  15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1     81,920 Msgtrack.dll   
  15-Jul-2003 20:19 6.0.6487.1   3,092,480 Mtamsg.dll    
  15-Jul-2003 20:26 6.0.6487.1     73,728 Mtaroute.dll   
  15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1    151,552 Nntpex.dll    
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1   1,105,920 Nntpmgr.dll   
  15-Jul-2003 20:22 6.0.6487.1     53,248 Ntspxgen.dll   
  26-Jun-2003 16:52 2002.10.4.0    111,616 Offfilt.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     77,824 Pcproxy.dll   
  15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     94,208 Peexch50.dll   
  15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1    393,216 Phatcat.dll   
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    507,904 Phatq.dll    
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    229,376 Phatqadm.dll   
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1     36,864 Pop3be.dll    
  15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    303,104 Pop3evt.dll   
  15-Jul-2003 20:30 6.0.6487.1     24,576 Pop3fe.dll    
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    892,928 Pop3mgr.dll   
  15-Jul-2003 22:48 6.0.6487.1     73,728 Pop3svc.dll   
  15-Jul-2003 20:31 6.0.6487.1    163,840 Protomsg.dll   
  15-Jul-2003 22:50 6.0.6487.1    528,384 Reapi.dll    
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    311,296 Resvc.dll    
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1    708,608 Smtpmgr.dll   
  15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1     86,016 Srscheck.dll   
  15-Jul-2003 20:20 6.0.6487.1    401,408 Srsmain.exe   
  15-Jul-2003 20:23 6.0.6487.1   1,069,056 Srsmsg.dll    
  15-Jul-2003 22:49 6.0.6487.1   4,648,960 Store.exe    
  15-Jul-2003 20:16 6.0.6487.1     65,536 Tokenm.dll    
  15-Jul-2003 22:55 6.0.6487.1    413,696 Tranmsg.dll   
  15-Jul-2003 20:27 6.0.6487.1     73,728 Turflist.dll   
  26-Jun-2003 16:39           22,121 Util_owa20.js
  02-Jul-2003 17:06           12,696 Util_view20.js
  15-Jul-2003 20:28 6.0.6487.1   3,735,552 Wmtemplates.dll 
  15-Jul-2003 20:17 6.0.6487.1     40,960 X400omv1.dll   
  15-Jul-2003 20:40 6.0.6487.1     94,208 X400prox.dll

Thu?c tính

ID c?a bài: 824282 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbexchange2000presp4fix kbmt KB824282 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824282

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com