"Stop k??das kods 0x0000001E" Mup.sys, lietojot Windows 2000 SP4

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 824288
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja instal?jat servisa pakotni (SP) 4 uz Windows 2000 b?zes dator?, kur? ir izsl?gta DFS klienta, var sa?emt ??das aptur??anas k??das zi?ojums, zilaj? ekr?n?:
P?rtraukt 0x0000001E (0xC0000005, 0xF747AD16, 0x00000000, 0x00000000)
Piez?me Parametrus var at??irties.

IEMESLS

?? k??da rodas, jo jaut?jums, Mup.sys, bet notiek tikai ja DFS klients ir izsl?gta. (P?c noklus?juma DFS klients ir iesl?gts sist?m? Windows 2000.) ?? k??da rodas tikai tad, ja DFS klients ir manu?li izsl?gts vai ja cita programma ir izsl?gta DFS klientu.

IEMESLS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Ir nepiecie?ama Windows 2000 SP3.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Ang?u valodas versij? labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laiks Zona Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------
  11-Jul-2003 18:57 5.0.2195.6774   88,624 Mup.sys

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja j?s pl?nojat veikt jaunin??anu uz Windows 2000 SP4 un DFS Klienta izsl?gts, korpor?cija Microsoft iesaka veikt vienu no ??m darb?b?m proced?ras, pirms veicat jaunin??anu:
 • Mup.sys fix instal?t, un p?c tam iesl?dziet DFS Klientu.

  - vai -
 • Ja v?laties patur?t DFS klienta pagriez?s prom, lietot Mup.sys labojumfailu SP3.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumfailu pakotnes ir nosaukums, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jauno failu nosaukumu sh?mu Microsoft Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotnes

Ja ir izsl?gta, kad DFS klients jums lietot SP4 un restart?jiet datoru, nelietojot pirmo ?o labojumfailu, 0x1E stop k??das zi?ojums var sa?emt, un, iesp?jams, nevar start?t datoru.

Kad rodas ?? k??da, izmantojot k?du no ??m metod?m, lai nov?rstu ?o probl?mu.
 • Metode 1-izmantojiet atkop?anas konsoli

  1. Start?jiet datoru, izmantojot atkop?anas konsoli. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
   216417 K?: Instal?t Windows atkop?anas konsoli
  2. Atv?rts SP4 atinstal?t mapi. P?c noklus?juma, SP4 atinstal?t mapes atrodas ?aj? viet?:
   % SystemRoot %\$NTServicePackUninstall$
  3. Kop?t failu no SP4 atinstal??anas mapi Mup.sys ??d? map?:
   % SystemRoot %\System32\Drivers
  4. Restart?jiet datoru.
  5. Instal?jiet labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? pants.
  6. Restart?jiet datoru.
 • Metode 2-Izmantojiet re?istra redaktoru, lai savuk?rt DFS klientam.

  Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
  P?c re?istra redi???anas j?iesl?dz DFS klientu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit attiec?b? uz Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
  2. Atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s, re?istrs:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Mup
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DisableDfs v?rt?bu, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  4. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 0, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
  5. Aizveriet re?istra redaktoru.
  Uz
  DisableDfs
  re?istra v?rt?bu izmanto ??dus iestat?jumus:
  DisableDFS: REG_DWORD: diapazons: 0 vai 1
  0 = iesp?jota; 1 = atsp?jots
  Noklus?juma: 0
  P?rliecinieties, ka v?rt?ba iestat?ta uz 0, lai iesl?gtu DFS klientu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 824288 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824288 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 824288

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com