"Stop m? l?i 0x0000001E" trong Mup.sys sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 SP4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824288
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack (SP) 4 trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 có khách hàng DFS t?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
Ng?ng 0x0000001E (0xC0000005, 0xF747AD16, 0x00000000, 0x00000000)
Lưu ?: Các tham s? có th? khác nhau.

Nguyên nhân

L?i này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong Mup.sys, nhưng hành vi ch? x?y ra n?u khách hàng DFS b? t?t. (Theo m?c đ?nh, khách hàng DFS đư?c b?t trong Windows 2000.) L?i này ch? x?y ra n?u khách hàng DFS t? t?t ho?c n?u m?t chương tr?nh khác đ? t? t?t DFS khách hàng.

Nguyên nhân

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Windows 2000 SP3 là c?n thi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian các công c? trong Panel điều khiển.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------
  11-Jul-2003 18:57 5.0.2195.6774   88,624 Mup.sys

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thông tin thêm

N?u b?n có k? ho?ch đ? nâng c?p lên Windows 2000 SP4 và b?n có khách hàng DFS t?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n th?c hi?n m?t trong các th? t?c sau đây trư?c khi b?n nâng c?p:
 • cài đ?t chuyên bi?t b?n vá Mup.sys, và sau đó b?t DFSClient.

  - ho?c -
 • N?u b?n mu?n gi? khách hàng DFS t?t, theMup.sys hotfix áp d?ng cho SP3.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào các gói hotfix đư?c đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 T?p m?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói

N?u b?n có khách hàng DFS t?t khi b?n áp d?ng SP4, và sau đó b?n kh?i đ?ng l?i máy tính mà không c?n đ?u tiên áp d?ng hotfix này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng 0x1E, và b?n không th? B?t đ?u máy tính.

Khi l?i này x?y ra, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ?.
 • Phương pháp 1-s? d?ng Recovery Console

  1. B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng Recovery Console. Cho bi?t thêm informationabout làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   216417 Làm th? nào đ?: cài đ?t chuyên bi?t Windows Recovery Console
  2. M? SP4 g? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại. theo m?c đ?nh, SP4 g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại là ? v? trí sau:
   % SystemRoot %\$NTServicePackUninstall$
  3. Sao chép các t?p tin Mup.sys t? SP4 g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại vào m?c tin thư thoại sau đây:
   % SystemRoot %\System32\Drivers
  4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
  5. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.
  6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • Phương pháp 2-s? d?ng Registry Editor đ? bi?n trên DFS khách hàng

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
  Đ? b?t DFS khách hàng b?ng cách ch?nh s?a registry, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá sau trong s? đăng k?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Mup
  3. B?m chu?t ph?i vào giá tr? DisableDfs , và sau đó b?m s?a đ?i.
  4. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 0, và sau đó nh?p vào OK.
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
  Các
  DisableDfs
  giá tr? ki?m nh?p s? d?ng thefollowing cài đ?t:
  DisableDFS: REG_DWORD: ph?m vi: 0 ho?c 1
  0 = cho phép; 1 = tàn t?t
  M?c đ?nh: 0
  Đ?m b?o r?ng giá tr? đư?c đ?t đ? 0 đ? b?t DFS khách hàng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824288 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824288 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 824288

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com