H? th?ng không th? đăng b?n nh?p bây gi? b?i v? tên mi?n <domainname>không có s?n</domainname>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824302 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n đăng nh?p v?i thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? (ví d?, b?n thi?t l?p m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) đ?n m?ng công ty c?a b?n) và b?n th? k?t n?i t?i tài nguyên m?ng, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau đây và b?n đang liên t?c nh?c nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n:
H? th?ng không th? đăng b?n nh?p bây gi? b?i v? tên mi?n DomainName là không có s?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ch?ng ch? ngư?i dùng c?a b?n có ho?c là h?t h?n ho?c đ? b? xóa b?.

Chú ý B?n không đư?c thông báo r?ng ?y nhi?m c?a b?n đang b? quá h?n ho?c đ? b? xóa b?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows XP, ?n b?n 32-bit
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------  
  19-Aug-2003 01:35 5.1.2600.117   100,352 Msv1_0.dll (pre SP1)   
  26-Aug-2003 02:28 5.1.2600.1261   110,592 Msv1_0.dll (post SP1) 
Windows XP, 64-bit edition
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform
  ------------------------------------------------------------------------------
  19-Aug-2003 01:35 5.1.2600.117   340,480 Msv1_0.dll    IA-64 (before SP1)
  18-Aug-2003 22:39 5.1.2600.117   100,352 Wmsv1_0.dll   x86 (before SP1)
  26-Aug-2003 02:04 5.1.2600.1261   345,600 Msv1_0.dll    IA-64 (after SP1)
  26-Aug-2003 02:28 5.1.2600.1261   110,592 Wmsv1_0.dll   x86 (after SP1)
Windows 2000
  Date     Time  Version    Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748  124,688 Adsldp.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748  132,368 Adsldpc.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6761  381,712 Advapi32.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6680  134,928 Dnsapi.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6759  148,240 Kdcsvc.dll    
  18-Jun-2003 15:43 5.0.2195.6758  205,072 Kerberos.dll   
  14-Jul-2003 02:17 5.0.2195.6779  509,712 Lsasrv.dll    
  15-Jul-2003 17:39 5.0.2195.6782  109,840 Msv1_0.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6601  311,568 Netapi32.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6695  371,984 Netlogon.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6781  931,088 Ntdsa.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6742  392,464 Samsrv.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6737  131,344 Scecli.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6737  306,448 Scesrv.dll    
  15-Jul-2003 20:08 5.0.2195.6776 4,858,368 Sp3res.dll    
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll   
  15-Jul-2003 20:23 5.0.2195.6741  126,224 Wldap32.dll   
  14-Jul-2003 02:17 5.0.2195.6779   33,552 Lsass.exe    
  16-Aug-2002 11:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe    
  26-Mar-2003 19:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói đư?c đ?t tên , nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824302 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824302 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824302

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com